Verslag mr-vergadering 5 februari 2008Dovnload 6.16 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte6.16 Kb.
Verslag MR-vergadering 5 februari 2008.
Besluitvorming Bestuursstructuur Maartenscollege inclusief ISG
Aanwezig: Heleen, Marc, Irene, Leander, Gerald, Fina, Enoch, George (vz),

Dick, Hans, Daan, Peter, en Lianne.

Afwezig: mk.Adriaan, Jakko en Roel.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Enige onderwerp van de vergadering is de behandeling van de ontvangen brief van

het CvB als reactie op het ter kennis gebrachte standpunt MR over de voorgenomen

wijziging bestuursstructuur en bijbehorende maatregelen van het Maartens d.d. 31 januari 2008.

Het CvB vraagt hierin om een positieve reactie van de MR.


De volgende zaken komen aan de orde.

  • Er is te weinig en onvoldoende gereageerd op voorwaarden van de MR door het CvB.

  • Er is gebrek aan vertrouwen dat het CvB eventueel overtollig personeel netjes behandelt; er zijn geen of te weinig garanties.

  • De verandering van ‘nee tenzij’ in ‘ja mits’ komt positiever over; CvB hecht hier veel waarde aan omdat herstructurering snel van start moet gaan ook gezien de financiële situatie van het Maartens.

  • In de brief van CvB van 4 februari 2008 wordt tegemoet gekomen aan alle gestelde voorwaarden van 31 januari 2008, behalve aan evaluatie juni 2008.

  • Het besluitvormingsproces in de MR over de nieuwe bestuursstructuur Maartens is snel en zorgvuldig gegaan; er is veel goeds bereikt.

  • Vertrouwen in CvB is noodzakelijk om herstructurering succesvol te laten verlopen.

  • De huidige structuur functioneert niet meer.

  • CV interim locatiedirecteur: Kan hij de klus klaren? Opdracht moet helder zijn.

  • De MR spreekt zorg uit over de overgangsperiode.

Voorstel om tot stemming over te gaan over de twee voorgenomen besluiten van CvB d.d. 29 januari met inbegrip van de brief van het CvB van 4 februari 2008.

Voor beraadslaging binnen de geledingen wordt de vergadering kort geschorst.

Na de schorsing meldt de voorzitter dat hij gemachtigd is Adriaans en Jakko’s stem uit te brengen.


Voor akkoord: 12

Niet akkoord: 2

Onthoudingen: 1

Hiermee stemt de MR in met de voorgenomen structuur met de daarbij behorende maatregelen voor het Maartenscollege en de IS zoals verwoord in de voorgenomen besluiten van het CvB d.d. 29-01-2008, mits voldaan wordt aan de toezeggingen van het CvB in de brief van 4 februari jl..


De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan allen om 21.35 uur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina