Verslag ouderraad 5 september 2015Dovnload 29.64 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte29.64 Kb.
Verslag ouderraad 5 september 2015

Aanwezig: Sabien, Jim, Marijke, Veronique, Ann, An, Evi,

Lieve, Inez, Lilian, Lydie, Kris, Martine, Sven, Els S, Jo   1. Traktatie

Dank je wel Jim, Sabien, Veronique!

Tractatie oktober: Lydie, Ann

   1. Mededelingen van de directie en varia

-kennismakingsrondje voor de nieuwe leden. Welkom aan Lilian, Evi en de andere nieuwe leden die zich voor de vergadering van vandaag afgemeld hebben.

-Ann: belangrijk om nogmaals de verkeersroute onder de aandacht te brengen. De nieuwe ouders zijn nog niet op de hoogte. Sowieso is een geheugensteuntje voor alle ouders nuttig.

-An: kijkdag werd door sommige ouders als wat chaotisch ervaren. Door regenweer was opstelling veranderd.

-Lieve: communicatie over nieuwe indeling kleuters via mail was prettig/informatief

-Lieve: toestemmingsformulieren voor akkoord van de ouders voor publicatie van foto's zijn expliciet voor de website school. Toestemming voor publicatie in de krant ontbreekt

-Lieve: ouders signaleerden drukte bij het opstarten van de dag in het eerste leerjaar. juf Kris herkent dit en pakt de afspraken hierover op met de ouders

-Sven: foto van de leden van de ouderraad maken voor op de website.

-Sven: voorstelling van de ouderraad in de klassen: komt later terug

-dienst wijkmanagement organiseert in Godsheide netwerkbijeenkomst voor alle verenigingen in Godsheide, woendag 7 oktober. Tot 29 september kan ingeschreven worden, Sven neemt deel vanuit ouderraad. Lydie gaat vanuit de school

-Anniek: vraagt toelichting om reden waarom afgestapt is van een apart instapklasje voor de kleuters. Lydie licht toe: Sowieso passen leefgroepen in de visie van de school en was het streven om hier op termijn naar toe te werken. De beslissing is nu in augustus wat sneller genomen ivm het dalend aantal kleuters. Anniek miste hierover uitleg op de kijkdag. Afhankelijk van hun vragen kregen ouders meer/minder uitleg. Het aantal kleuters zit niet in stijgende lijn. Het aantal lagere school kinderen is wel stijgend.

-Lydie: afvaardiging schoolraad: wie zal dit doen? Pablo en Jo zullen dit doen.

-Lydie: worden t-shirts voor turnen voor kinderen van het eerste leerjaar nog vergoed door ouderraad? Dit is akkoord.

-Inez: er is dit jaar geen brief gekomen in augustus met de naam van de leerkracht. Hier is bewust voor gekozen om een goede opkomst voor de kijkdag te garanderen. Ann kaart aan: de vraag aan leerlingen bij welke andere leerlingen of leerkrachten ze in de klas willen zitten leidt soms tot onvrede bij kinderen/ouders. Vraag is of dit nog moet gebeuren. Martine: waarschijnlijk zal over de klasindelingen altijd discussie zijn. Het verdelen van de klassen is een moeilijke opdracht waar gedegen naar gekeken wordt. Er zijn dit jaar twee klachten over geweest bij Lydie. Deze zijn met de desbetreffende ouders opgepakt door Lydie.

-Lydie: meester Rik en juf Kristien vormen samen een leerkrachtduo. Meester Rik gaat 4 u naar de Hazelaar. Mieke en Martine hebben samen de derde graad. Er zijn twee zorgcoordinatoren: juf Annemie is dit voor de kleuters, Juf Hilde is dit voor de lagere school. Het digitaal kind-zorgsysteem wordt ook door hen verder vorm gegeven. Juf Mik vangt de uren op van de loopbaanonderbrekingen en de uren waarin juf Annemie zorgtaken op zich neemt. Sabien stelt voor om een overzicht te maken van klassen en leerkrachten om op te hangen. Ze zal hiervoor maandagochtend op school foto's maken van de leerkrachten.
-Lydie: verslag van doorlichting volgt nog. Leervakken wiskunde en muzische vorming zijn doorgelicht. Wiskunde werd positief beoordeeld. Het programma was goed aangepast aan de eindtermen. Werkpunt wordt muzische vorming: muzische vorming was niet slecht, echter niet doelgericht genoeg. Hiervoor komt herbeoordeling binnen 3 jaar. Beoordeling voor kleuters was goed.

Daarnaast werden er twee processen beoordeeld: leerlingbegeleiding werd goed beoordeeld. Rapportering werd heel goed beoordeeld.

Het verslag van de doorlichting kan op de website www.onderwijs.vlaanderen.be gelezen worden. Mogelijkheid om het verslag op de website van de school te zetten kan overwogen worden. Misschien is een samenvatting praktischer voor ouders. Er kan een link toegevoegd worden naar het hele verslag.

-Lydie: missie en visie binnen KT: Godsheide heeft geen eigen slogan, KT vraagt hier wel naar. Voorstel van Lydie is om de ouders via de ouderraad te betrekken in het opzetten hiervan. Idee is om het ploegje inhoud hierin te betrekken. Ook de pedagische raad zal betrokken worden. Sven oppert dat kinderen van de derde graad hier mogelijk ook in betrokken kunnen worden. Waarschijnlijk is het handigst om hen te betrekken in een later stadium of in de brainstormfase over wat zij belangrijk vinden.

-juf Martine: klasgroepen die Jo had gemaakt om te mailen werkten niet bij alle leerkrachten. Dit blijkt in de loop van de dag al opgelost te zijn.

-juf Martine wordt vast afgevaardigde op de ouderraad vanuit de leerkrachten.

-ledenlijst gaat rond om te actualiseren.

-Lydie: Goddelief is niet meer op de Vossenberg. Er kunnen geen nieuwe PWA' ers aangenomen worden. Er is een nieuwe medewerker voor het ochtendtoezicht. Er is een kinderverzorgster gevonden voor het middagtoezicht. De kostprijs van hun salaris is nu groter dan eerder. Vraag is of de bijdrage van de ouders kan verhoogd worden en hoeveel. Inschatting is dat de meeste ouders geen probleem zullen hebben met een prijsverhoging tot 14 euro als ze een toelichting krijgen over de reden voor de prijsverhoging. Jo noemt dat het belangrijk is ouders vooraf te informeren en kaart aan dat ook de kwaliteit van het middagtoezicht belangrijk is.
   1. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering

.verslag juni 2015: de banken voor op de speelplaats zijn gebracht. Voor de veiligheid moeten randen nog afgeslepen worden door de klusjesmannen. – ploegje Logistiek

-namen voorzitter ouderraad en afgevaardigden voor de schoolraad worden in het schoolreglement opgenomen. Voorzitters ouderraad worden uitgenodigd op de algemene vergadering. Lydie geeft de namen door voor de uitnodigingen. - Lydie

- Ploegjes en werkgroepen worden opnieuw doorlopen. Evy voegt zich toe aan ploegje inhoud.


   1. Financiële toestand

Nog geen nieuwe informatie   1. Voorbije activiteiten/vergaderingen
  1. eindejaarsactiviteit

Er wordt dit jaar opnieuw gekozen voor het organiseren van een eindejaarsactiviteit/etentje door de nieuwe leden. De datum moeten we nog vastleggen – Sabien opnemen volgende vergadering  1. BBQ zesde leerjaar

Er was vlees over. De overschot van het vlees van de kerstmarkt en de kwis werd ook gebruikt. Ann heeft nog overzicht van de aankoop van het vlees. Dit jaar opnieuw goed naar hoeveelheden kijken.


  1. Aftelmoment vorig schooljaar

Was leuk, ijsjes werden erg gesmaakt. Kleuters Vossenberg hebben ook kunnen deelnemen. Dit was leuk. Dit jaar duidelijk communiceren over het uur: 12.00u of 12.10u. Sommige ouders kwamen net te laat omdat ze uit gingen van de gewone schooltijden.


  1. Kijkdag

Ouders Vossenberg hebben in augustus geen nieuwe uitnodiging gekregen. Dit was al door de juffen gesignaleerd.


  1. Eerste schooldag

Er was een misverstand over de afsluiting van de dag. Er was om 15.00u een dansje waarna de kinderen al naar huis konden gaan. Dit is pas in de ochtend met de ouders gecommuniceerd. Niet alle ouders hebben dit dus meegekregen. Ook voor het koffiemoment in de ochtend was het zoeken, er waren aanpassingen door het slecht weer. Mogelijk volgend jaar draaiboek maken? Er was een goede opkomst. De sfeer was gemoedelijk. De school was de eerste schooldag open vanaf 8u15. Dit was niet voor iedereen duidelijk. Het kan volgend jaar in de brief over de eerste schooldag gezet worden.   1. Komende activiteiten
  1. Schoolraad

Datum is afgesproken. 23 november


  1. Ouderfuif

Jim licht toe: datum 24 oktober, ploegje Jim, An en Els S

Thema moet nog gekozen worden. Affiche moet op korte termijn gemaakt worden. Thema moet dus op korte termijn gekozen worden. Zaal, dj en lichten zijn al vastgelegd. Werklijst is klaar.

Opm. Jo maakt mailinglijsten aan voor de aparte activiteiten -Jo


  1. Boekenbeurs

In oktober eerste bijeenkomst ploegje plannen. Lijst voor gewenste boeken wordt dit jaar wat eerder gevraagd aan de leerkrachten. Leverancier kan dan boeken zeker meebrengen.

Datum is al afgesproken met leverancier van de boeken
  1. Sinterklaas

Hoofdschool heeft al datum geprikt. Vossenberg heeft nog geen datum geprikt. Wim wordt gevraagd als Sint in de hoofdschool. Vossenberg wil graag Sjaak vragen. Van Katharina school is het aanbod om pieten te 'leveren'. School vraagt de sint voor Vossenberg en hoofdschool. Ouderraad 'boekt' de pieten. Gekozen wordt om de ouders van de Katharina school te vragen.


  1. Soepmoment

Soep van de Spar kan terug worden aangekocht. Anniek vraagt prijs op de Kids na. Marijke noemt dat behalve de prijs ook het onderhouden van de relatie met Spar kan mee genomen worden in de keuze waar de soep gekocht zal worden (kortingen, tombolaprijzen)

Er wordt 50 liter soep gekocht. Verdere afspraken volgen.
  1. Kerstmarkt, soepmomet januari, mosselfeest, carnavalstoet, kwis, BBQ

Data zijn gepland, afspraken volgen

6.7 Schoolfeest

Schoolfeest 21 mei, voorstel van leerkrachten is om schoolfeest te combineren met Kids Party
6.8 Rommelmarkt en kidsparty

Discussie over de verschillende opties qua data en qua combinaties van activiteiten: bijvoorbeeld:

-schoofeest-kidsparty samen en rommelmarkt apart

-carnaval en carnavalbal samen, schoolfeest en rommelmarkt samen.

Diverse voor- en nadelen worden genoemd. Verschillende activiteiten hebben diverse doelstellingen. rommelmarkt is leuk, echter publiek is beperkt, vooral oudere kinderen nemen hieraan deel.

Conclusie:

-Rommelmarkt voorlopig schrappen (argumenten: rommelmarkt is leuk, echt vooral oudere kinderen nemen deel; het is een extra activiteit, dus nog extra werkdruk)

-Kidsparty met schoolfeest combineren (carnavalbal levert praktische bezwaren op)


6.9 Circus

Was in het verleden om de 4 of 6 jaar, dus dit jaar nog niet.
  1. Voorstelling ouderraad bij info-avonden in alle klassen

Tijdens de vergadering nagegaan of in alle klassen iemand aanwezig kan zijn.

Er wordt voor de ouders een activiteitenkalendertje gemaakt door Sabien. Ze maakt ook een spiekbriefje voor de ouderraadleden die de voorstelling van de ouderraad doen.
   1. Werkgroepen
  1. Verkeer

-Schilderen drempel en ophangen banner staan op het programma.

-Kleuterparkeerkaarten zijn gemaakt. Marijke zal ze aan de juffen bezorgen. De juffen kunnen de kaarten op het infomoment verdelen, of eventueel nog later in de klas. Ouders met kinderen die vanuit de Vossenberg komen, nog even attenderen op de parkeerafspraken.

7.2 Logistiek

-Toiletten: aandachtspunt is het sensibiliseren van de kinderen over hygiënisch toiletgebruik. Probleem van de afvoeren is opgelost.

-An maakt een doodle voor een bijeekomst.

-twee werkdagen in de vakantie geweest. Er is onder andere geschilderd.

-pleintje waar de rekstokken staan moet nog aangepakt worden. Opties zijn houtschors, valzand, gras, Dit wordt in het ploegje bekeken. Juf Martine uit bezorgdheid dat gras niet sterk genoeg is voor gebruik op de speelplaats.   1. Schoolnieuwtje

Zoals vorig jaar komt er een digitale versie.


Aan het einde van de vergadering worden nog foto's gemaakt van de nieuwe leden om in het schoolnieuwtje alle leden bekend te maken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina