Verslag Ouderraad vergadering dd 23 maart 2016 AanwezigDovnload 5.72 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte5.72 Kb.
Verslag Ouderraad vergadering dd 23 maart 2016

Aanwezig: Dhar Gahar(voorzitter), Thinka van der Heiden(notulen), Frans Kranenburg, Sandra Niemeyer ( vanaf 18.30), Sietske Sybrandi, Annelies van Vugt

Afwezig met bericht: Henk Maul, Marion Rustenberg
Notulen 23 maart: aangenomen
Voorbespreking; onderwerpen/speerpunten

  1. ervaringen open dag: Het viel op dat leerlingen, zeker aan het eind wat minder participeerden . Er was geen duidelijke informatie te vinden over het pest protocol van de school en het mobieltjes beleid, de plek van de OR had gunstiger gekund.

  2. communicatie profielwerkstukkenavond. Allereerst werd opgemerkt dat het heel geslaagd was. Jammer alleen dat de communicatie vooraf naar de ouders toe niet duidelijk en onvolledig was.

  3. Inzet ouderbijdrage: het voorstel om de bijdrage voor de werkweken in de toekomst gelijktijdig én onder de noemer ouderbijdrage te innen via van Dijk vindt geen onmiddellijke bijval van de OR. Dit is een grote aanpassing en de OR wil deze beslissing niet nemen zonder raadpleging van de achterban. Voorstel is een enquête te doen uitgaan naar de ouders, wat zij van het plan vinden. Daarnaast wordt voorgesteld de ouder bijdrage en werkweek bijdrage gescheiden te innen via van Dijk omdat de ouder bijdrage ip vrijwillig is, de werkweek niet ( hoort in het curriculum vd opleidingen thuis). Bij inning van één bedrag wordt de mogelijkheid de ouderbijdrage te weigeren gecompliceerd. Ook pleit de OR indien gewenst voor betaling in termijnen.

  4. Voorstel ouderavond datum; er komt nu een drukke tijd aan die ook snel voorbij gaat. Eigenlijk geen plek meer om iets te organiseren. Ouderavond was ook gewenst om de jaarrekening te presenteren. Besluit is dat Thinka een overzicht maakt en dat dit aan de ouders per mail wordt toegestuurd.


Toelichting concept organisatie structuur.

Per augustus 2016 verandert de huidige structuur. Er zal 1 conrector onderbouw en 1 conrector bovenbouw komen. De middenbouw wordt opgeheven en voegt zich bij de onderbouw(klas 3) en bovenbouw(klas 4). Uitgangspunt is een kleinere schoolleiding, zelfsturende teams en meer uitdaging en verantwoordelijkheid voor alle medewerkers.


Concept schoolplan wordt toegelicht. OR probeert zich voor volgende vergadering verder te verdiepen in OR specifieke plannen.
Werkweken beleid

Voorstel wordt nader toegelicht, de financiële kant wordt na de zomer weer verder opgepakt


Mentoraat beleid

De speerpunten groep is hier druk me bezig geweest, hun notie wordt doorgestuurd naar Sandra Niemeyer die het meeneemt naar desbetreffend overleg. Speerpuntengroep stelt voor enkele punten te mogen gaan oppakken met 1 onderbouw- en 1 bovenbouw mentor


Zomerschool

Wordt dit jaar weer aangeboden, eerste 2 weken van de zomervakantie


Datum nieuwe vergadering:: Vooralsnog is het voorstel op Donderdag 12 mei 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina