Verslag 'Pool' bijeenkomsten, maart 2004. 3 maart: Gastatelier Peninsula in het Van Abbehuis, EindhovenDovnload 40.24 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte40.24 Kb.

Verslag 'Pool' bijeenkomsten, maart 2004.

3 maart: Gastatelier Peninsula in het Van Abbehuis, Eindhoven.


8 maart: Pavlov Medialab, Groningen.

15 maart: Montevideo, Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam.


Een zonnetje in de achtertuin van Peninsula, een rondleiding door de Puddingfabriek in Groningen en een kop koffie bij Montevideo gingen vooraf aan de bijeenkomsten ter introductie van het initiatief 'Pool gastateliers Nederland'. Trans Artists organiseerde de drie bijeenkomsten verspreid over het land, om zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken. De genodigden waren aanbieders van gastateliers, musea, projectruimtes en kunstenaarsinitiatieven, post-academische opleidingen, werkplaatsen en overheden uit het noorden, midden of zuiden van Nederland.
De uitkomsten van de drie bijeenkomsten zijn samengebracht in één verslag, aangevuld met een lijst van aanwezigen.
Inleiding
* Trans Artists

* Landelijk aanspreekpunt

* Pool gastateliers Nederland

Trans Artists


Trans Artists verstrekt kunstenaars informatie over artist in residences programma's, gastateliers en andere concrete mogelijkheden om elders te verblijven en werk te maken. De informatie komt beschikbaar via de Trans Artists website, die overigens in de loop van 2004 in een nieuw jasje wordt gestoken.

Daarnaast coördineert Trans Artists voor Nederland de deelname aan het Europese artist in residence programma 'Pépinières pour Jeunes Artistes', dat zich richt op jonge kunstenaars (tot 35 jaar). En sinds 2002 is Trans Artists het kantoor van Res Artis, het wereldwijde netwerk van centra die artist in residence programma's aanbieden of op een andere wijze direct betrokken zijn bij deze programma's. Zo functioneert Trans Artists als informatiepunt en als schakel in de internationale wereld van artist in residence organisaties en netwerken.


Landelijk aanspreekpunt


Daarnaast wil Trans Artists zich sterk maken voor de positie van gastateliers in Nederland. Gastateliers vervullen immers in belangrijke en in toenemende mate de functie van artist in residence plekken zoals die elders in de wereld worden aangeboden. Hier zijn gastateliers op een andere manier gestructureerd en hebben zij een eigen profiel naast de werkplaatsen: de Jan van Eyck Academie, de Rijksacademie, de Ateliers en het EKWC.

Taken van Trans Artists als 'landelijk informatiepunt gastateliers' zijn al tijdens eerdere bijeenkomsten als volgt geïnventariseerd:1.

Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor alle aanbieders van gastateliers in Nederland. Trans Artists wil zo haar band met de gastateliers versterken en haar activiteiten polsen aan de behoeften en vragen van de gastateliers. Zij waarderen de bijeenkomsten om die reden en tegelijkertijd is het voor hen ook een mogelijkheid elkaar te ontmoeten.2.

Het samenstellen en beheren van een zo volledig mogelijke lijst van gastateliers in Nederland. De lijst zal voor algemeen gebruik beschikbaar zijn via de Trans Artists website, en snel inzicht verschaffen in het profiel van elke plek afzonderlijk. Zo wordt het aanbod in Nederland zichtbaar gemaakt. Kunstenaars kunnen de gastateliers zelf rechtstreeks benaderen en inschrijven op hun reguliere programmering.3.

Het vervullen van een coördinerende rol, met name om inzicht in de beschikbaarheid van gastateliers te geven.

De aanbieders hebben Trans Artists te kennen gegeven behoefte te hebben aan een coördinatiepunt dat inzicht geeft in de beschikbaarheid van de gastateliers, in de 'gaten' in de programmering. Door deze 'gaten' op effectieve wijze onder de aandacht te brengen van direct belanghebbenden, kan het aanbod efficiënter worden gebruikt. Omdat Trans Artists over de infrastructuur beschikt om dat te realiseren, is het concept van de 'Pool' ontwikkeld.
De Pool

De Pool heeft als doel de tijdelijke beschikbaarheid van gastateliers in Nederland zichtbaar te maken, zodat het aanbod efficiënter kan worden gebruikt.

Door snel en effectief zicht te krijgen op de beschikbaarheid van gastateliers kunnen deelnemers aan de Pool hun mogelijkheden verruimen om kunstenaars, docenten en andere betrokkenen op een passende manier onder te brengen. Belanghebbenden van deze Pool kunnen zijn: musea, kunstruimtes, kunstenaarsinitiatieven, kunstacademies, werkplaatsen en provinciale of gemeentelijke overheden.

Een verblijf in een gastatelier, vaak met gebruikmaking van faciliteiten, heeft immers grote meerwaarde. Zo'n verblijf kan beter aansluiten bij de behoefte bij kunstenaars om ergens langer te verblijven dan alleen gedurende het inrichten van een tentoonstelling in een museum of kunstruimte. Een gastdocent kan tijdens een verblijf in een gastatelier projecten met studenten ontwikkelen. Curatoren en critici kunnen de locale kunstwereld vanuit een andere invalshoek meemaken. En overheden zijn gebaat bij een efficiënt gebruik van ruimtes die zij (willen) ondersteunen.

De Pool is allereerst bedoeld voor gebruik op de korte termijn. Als belanghebbenden eenmaal weet hebben van de mogelijkheden die gastateliers bieden, dan kunnen zij wellicht de programmering op elkaar gaan afstemmen, samenwerkingsverbanden aangaan, nieuwe contacten leggen. Dan kan de Pool ook op langere termijn effect sorteren.

Op de korte en op de lange termijn kan de Pool zowel praktisch als inhoudelijk een bijdrage leveren aan de versteviging van de positie van gastateliers in het Nederlandse culturele landschap.


Pool–site


De Pool gaat van start als een besloten website, alleen toegankelijk voor de deelnemers aan de Pool. Het wordt een aparte sectie op de nieuwe Trans Artists website en via een inlog nummer toegankelijk.
Poolsite structuur

Zoeken naar informatie over de gastateliers kan op:1. Beschikbaarheid.

Op de jaarkalender op de Pool-site is direct te zien welke gastateliers tijdelijk beschikbaar zijn, en voor hoelang.2. Provincie.

Via landkaartjes kan er gezocht worden op provincie.3. Naam.

Een alfabetische lijst geeft een compleet overzicht van alle gastateliers die aan de Pool deelnemen. Van elk gastatelier is informatie opgenomen over het profiel, de activiteiten, beschikbare faciliteiten, adresgegevens en contactpersonen.4. Tabbladen.

Door op de naam van het gastatelier te klikken opent zich het tabblad van het gastatelier. Dit tabblad bevat actuele informatie over het profiel, over faciliteiten en daaraan gekoppelde voorwaarden, over activiteiten van dat jaar en over de kunstenaars die bij het gastatelier te gast zijn. Het is de bedoeling dat de gastateliers hun eigen tabbladen gaan onderhouden en actualiseren.5.

Informatie over andere deelnemers dan gastateliers is geordend naar: kunstruimtes, overheden en (post-)academische opleidingen.6.

Een prikbord maakt van de Pool een actief platform. Daar kunnen alle deelnemers oproepen en aankondigingen plaatsen.7.

Links die relevant zijn voor de deelnemers aan de Pool, als extra service.

Verslag
Maria Tuerlings, directeur van Trans Artists, heet de aanwezigen van harte welkom bij deze bijeenkomst(en). Doel van de bijeenkomsten is met de direct belanghebbenden het concept bespreken van de 'Pool' en van de eerste opzet daarvan middels de nieuwe Trans Artists Pool-website.
Belangengroepen

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de faciliteiten die de Pool biedt voor de verschillende partners om verscheidene redenen van belang en nut zijn:


 • Phillip van den Bossche (Van Abbemuseum, Eindhoven): Het van Abbemuseum heeft al enige tijd geleden plannen opgevat om een studio aan te bieden aan kunstenaars. Hierdoor kunnen zij zich voorbereiden op een tentoonstelling en ontstaat de mogelijkheid om nieuw werk te maken. De Pool is hiervoor een uitkomst. Het is voor een instelling goedkoper om een kunstenaar onder te brengen in een gastatelier dan in een hotel en daarnaast is het veel persoonlijker en boeiender voor de kunstenaar.

 • Pieter Alewijns (Peninsula en Daglicht, Eindhoven): Diezelfde wens hebben wij bij Daglicht. We hebben prachtige ateliers en een werkplaats maar niet altijd de capaciteit om kunstenaars een overnachtingsplek te bieden. We zouden ons dan tot een van de partners in de Pool kunnen wenden.

 • Phillip van den Bossche: De Pool kan dan een link bieden naar andere mogelijkheden tot overnachten. Naast de mogelijkheden die gekoppeld kunnen zijn aan studio’s en werkplaatsen.

 • Huub van der Loo (Van de Nieuwe Dingen, Tilburg): Van de Nieuwe Dingen heeft in samenwerking met De Pont onlangs een kunstenaar bij hen ondergebracht. De kunstenaar was aanvankelijk in een hotel geplaatst, kwam door toeval bij ons terecht en is tot het eind van zijn verblijf bij Van de Nieuwe Dingen gebleven.

 • Phillip van den Bossche: De mogelijkheid om proefopstellingen te maken in een gastatelier is ook een prachtige manier om kunstenaars te helpen bij het voorbereiden van een expositie.

De Pool biedt verschillende mogelijkheden voor de kunstruimtes. Zij kunnen kunstenaars aanbieden om tijdens hun werkzaamheden voor een tentoonstelling in een gastatelier te verblijven in plaats van in een hotel. Door zo'n verblijf wordt het mogelijk de tentoonstelling beter voor te bereiden of zelfs een proefopstelling te maken.
 • Greetje Schuring (Binger Instituut, Amsterdam): Ook voor ons is deze Pool heel welkom. Ieder jaar weer worden we geconfronteerd met het vinden van tijdelijke woon- en werkruimte voor de studenten. Een gastatelier (met bijvoorbeeld een mediawerkplaats) kan voor een student met een bepaald project een uitkomst zijn. Ook kunnen we kunstenaars die bij ons een workshop verzorgen of gastdocenten aanbieden in een gastatelier te verblijven.

 • Heidi Vogels (Trans Artists): Het kan natuurlijk ook andersom werken. Doordat inzichtelijk wordt welke kunstenaars op een bepaald moment aanwezig zijn in een gastatelier kunnen instellingen daarop reageren en van de gelegenheid gebruik maken om hem of haar uit te nodigen voor bijvoorbeeld een gastdocentschap of een workshop.

 • Ronald de Boer (Stichting Outline, Amsterdam): het lijkt me ook zeker interessant voor de kunstacademies, naast de postacademische instellingen, om hierbij betrokken te worden.

(Post-)academische opleidingen en werkplaatsen kunnen kunstenaars aanbieden projecten te ontwikkelen binnen het circuit van de gastateliers. Voor studenten en/of gastdocenten kan (werk)ruimte gezocht worden bij de gastateliers. Ook kunnen zij kunstenaars te gast bij gastateliers benaderen voor een gastdocentschap of voor projecten.


Voor provinciale en gemeentelijke overheden biedt de pool inzicht in de activiteiten van de gastateliers in hun regio en de rest van Nederland. Voor de overheden kan de Pool de aanzet zijn om contacten te leggen, initiatieven te ontplooien of samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Daarnaast kan de informatie worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van gastateliers.De rol van Trans Artists in de Pool-site


Trans Artists beheert de Pool–site. Trans Artists begeleidt in principe geen hieruit voortkomende samenwerkingsverbanden, projecten of contracten.

 • Marijke Cieraad (Stichting Odapark, Venray): Hoe worden de financiële afspraken gemaakt, geeft de Pool hier richtlijnen voor?

 • Maria: Trans Artists is onafhankelijk en bemoeit zich hier principieel niet mee, financiële afspraken zijn een zaak van de direct betrokken partners, Trans Artists geeft hier dus geen richtlijnen voor.De pool en de Trans Artists website


 • Hilde de Bruin (BAK, Utrecht): Wat is het verschil met de huidige Trans Artists website?

 • Maria: De Pool site bedient de gastateliers en haar belangengroepen. Via hen kunnen kunstenaars bij de gastateliers voor een tijdelijke periode geplaatst worden. Individuele kunstenaars hebben dus geen toegang tot de Pool.

 • Maaike Gouwenberg (Expodium, Utrecht): Het is belangrijk dat kunstenaars geen toegang hebben tot deze informatie. Uit ervaring weten we hoeveel onnodige en niet gerichte reacties een aankondiging op een website kan opleveren.

 • Maria voegt hier nog aan toe dat kunstenaars zelf via de lijst van gastateliers Nederland, die op de gewone Trans Artists website staat, de gastateliers kunnen benaderen om zich aan te melden voor het reguliere programma dat het gastatelier biedt. De Pool heeft uitsluitend betrekking op de 'gaten' in de programmering.Reikwijdte van de Pool


 • Frederik Vergaert (Lokaal 01, Breda): Hoe wordt België bij de Pool betrokken en wordt de Pool per land nog verder uitgebreid?

 • Maria: Het functioneren van de Pool zal dat in de toekomst uitwijzen. Er zijn vele mogelijkheden. Ten eerste is het een goed idee niet de landsgrenzen aan te houden maar de taalgrens. Dit zou betekenen dat Vlaanderen bij de Pool betrokken kan worden. Als de Pool eenmaal functioneert kan met de belanghebbenden bekeken worden in hoeverre het wenselijk en relevant is om ook andere landen bij de Pool te betrekken.Deelname aan de Pool


 • Yolande van Kessel (Design Academy, Eindhoven): Waar liggen de grenzen voor deelname aan de Pool, wie mogen er meedoen?

 • Maria: De Pool is in de eerste plaats bedoeld voor aanbieders van accommodatie, ateliers, studios, projectruimtes en/of (technische) werkplaatsen, en voor instellingen en overheden die daarbij betrokken zijn.Relevante links


 • Petra Koonstra (CBK, Groningen): Uit eigen ervaring ben ik vaak problemen tegen gekomen bij het laten overkomen van kunstenaars uit het buitenland. Dat betreft met name het aanvragen van subsidies, visa, verzekering, garantstelling, etc. Is er op de Pool–site ook ruimte voor antwoord op deze vragen?

 • Maria: Deze vragen proberen we grotendeels te beantwoorden via de website van Trans Artists door te verwijzen naar instanties die daar meer informatie over kunnen geven. De SICA in Amsterdam is bijvoorbeeld sinds kort gestart met een helpdesk voor vragen over het aanvragen van visa. Het is een goed idee om hier vanuit de Pool–site een directe link naar te maken, evenals andere links die relevant kunnen zijn voor de gebruikers van de Pool.

 • Pieter Alewijns (Peninsula, Eindhoven): Het zou handig zijn als er op de Pool–site ook advertenties geplaatst kunnen worden. Advertenties waarin kunstenaars voor kortere periodes hun studio of appartement willen verhuren. Hierdoor worden de mogelijkheden tot het vinden van plekken uitgebreid.

 • Maria: Deze advertenties bevinden zich al op de site van Trans Artists in de rubriek ADS. Misschien is het mogelijk ze te linken naar de Pool.Aanpak van de Pool


 • Marcel Bakker (Lazy Marie, Utrecht): Hoe verloopt de verdere planning, promotie en ontwikkeling van de Pool?

 • Heidi: Eerst gaan we alle benodigde gegevens verder verzamelen. Daarna wordt de vormgeving van de site afgerond en kan er begonnen worden met de bouw van het technische gedeelte van de Pool-site. Het moment dat de Pool actief in gebruik genomen kan worden hebben we gepland op 1 juni.

Om de Pool optimaal te laten functioneren zijn we gebaat bij een groot en divers aantal deelnemers. Degene die nog niet op onze uitnodiging hebben gereageerd gaan we alsnog benaderen. De Pool als website is de eerste vorm van een concept. Het gebruik ervan zal de aanzet geven tot verdere ontwikkeling. Als de Pool eenmaal in gebruik is genomen, zal deze, naar verwachting, haar belang bewijzen en steeds meer deelnemers aantrekken.
 • Phillip van den Bossche: De Pool is er bij gebaat om de communicatielijnen met haar deelnemers zo direct en kort mogelijk te houden. Op deze manier kan het aanbod van mogelijkheden zo groot mogelijk blijven.

 • Heidi: De Pool is afhankelijk van correcte en actuele informatie.

In de toekomst willen we de informatie over de gastateliers door de gastateliers zelf laten beheren. Hierdoor kunnen zij zelf hun gegevens actueel houden. Trans Artists zal twee maal per jaar alle gegevens op de site controleren en updaten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een e-mailing systeem om de deelnemers tijdig te wijzen op beschikbare plekken bij de gastateliers.
Bijeenkomsten.

Meerdere aanwezigen wijzen op het nut en de wenselijkheid van dit soort bijeenkomsten. Men pleit er voor om dit minimaal eens per jaar te organiseren, het liefst landelijk.


Conclusies naar aanleiding van de bijeenkomsten:
Trans Artists heeft tijdens de bijeenkomsten het Pool concept kunnen toetsen aan de wensen en verwachtingen van de gastateliers en haar belanghebbenden. Hieruit zijn de volgende conclusies voortgekomen voor de voortzetting en ontwikkeling van het concept en de website:
1.

De Pool zoals die door Trans Artists wordt ontwikkeld tot een platform waar praktische informatie over gastateliers, hun beschikbare faciliteiten en de contacten met hun directe belangengroepen inzichtelijk is samengebracht, wordt door alle partijen met enthousiasme ontvangen en van harte ondersteund. Men verklaart zich zeer bereid om mee te denken en verder te werken aan de verdere ontwikkeling en realisatie van de Pool.2.

De Pool wordt voorlopig begrenst tot het Nederlandstalig gebied, hetgeen impliceert dat Vlaanderen deel gaat uit maken van de Pool. Er zullen contacten gezocht worden met de gastateliers, musea, projectruimtes en overheden uit Vlaanderen en wellicht zal Trans Artists hiervoor in de nabije toekomst een Pool bijeenkomst organiseren in Antwerpen of Brussel.

3.

Trans Artists organiseert minimaal één keer per jaar een bijeenkomst voor de deelnemers in de Pool.

4.

Het ontwerp van de Poolsite zal op de volgende punten worden aangepast: 1. In de tabbladen met gegevens over de gastateliers wordt ruimte gemaakt voor het plaatsen van beeldmateriaal.

 2. Toevoegen van relevante links aan de site. Deze links hebben betrekking op extra informatie die van direct belang is voor de gastateliers en haar belangengroepen.

 3. Vlaanderen wordt aan de Pool toegevoegd. Gegevens over gastateliers, kunstruimtes, (post) academische opleidingen en overheden in Vlaanderen zullen deel gaan uitmaken van de Pool.

 4. Naast de (post-)academische opleidingen en werkplaatsen zullen ook de hogescholen voor de kunsten benaderd worden voor deelname aan de Pool.

5.

Planning:

1. afronden verzamelen van gegevens voor de Pool.

 1. het definiëren van de profileringen van de gastateliers.

 2. het afronden van de vormgeving van de website.

 3. technische bouw van de Pool website.

 4. de Pool gaat 1 juni van start.

Ten slotte:Alle deelnemers aan de bijeenkomsten toonden zich positief over het initiatief Pool. De veronderstelde behoefte aan een helder concept voor het koppelen van vraag en aanbod tussen de gastateliers en haar partners werd hierin bevestigd en zal met grote interesse gevolgd worden in de verdere ontwikkeling van de Pool als website.
Trans Artists kan met de uitkomsten van deze bijeenkomsten verdere stappen ondernemen om de Pool een succesvolle start te geven daarbij gesteund door de medewerking van de gastateliers en de toekomstige partners van de Pool.
Een hartelijke dank gaat uit naar Gastatelier Peninsula, Pavlov Medialab en Montevideo Nederlands Instituut voor Mediakunst voor hun gastvrijheid, warm onthaal en het mogelijk maken van de bijenkomsten binnen hun initiatief of instelling.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina