Verslag raadscommissie middelenDovnload 188.89 Kb.
Pagina1/2
Datum25.07.2016
Grootte188.89 Kb.
  1   2
VERSLAG RAADSCOMMISSIE MIDDELEN

STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 DECEMBER 2008

Vastgesteld 7 januari 2009

Aanwezig
Voorzitter P.M. Croese

Secretaris M. van der Poel

Raadsvoorzitter A.M. Martens (agendapunt 6)

Griffier M. Veeger (agendapunt 6)

Portefeuillehouder R. Post

Commissieleden J.A. van Berkum (PvdA), B. Ćondić (PvdA), D.W.S. Peters (SP),

J. W. Peppels (LN),), C.Y. Poldervaart (CDA), W. van Soest (TAN),

W. A.W.M. Molenaar (GL), R. Repko (De Groenen), E. Tuzkapan (PvdA), E.I. Boender (Noord Duurzaam), J. Oost (PvdA)


Afwezig R.P. Plantinga (VVD)
Verslag Verslagbureau Horlings www.verslagbureau.nl
  1. PROCEDUREEL

  1. Opening en mededelingen

1 De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij dankt de heer Stuart voor de organisatie van deze vergadering op de NDSM-werf.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de commissie Kraanspoor bezocht. Dat werkbezoek gaf een goed inzicht in de wijze waarop het oude Amsterdam-Noord met het nieuwe creatieve Amsterdam-Noord wordt verenigd. Wellicht het voornaamste thema van deze vergadering.

2 Er waren enkele aanmeldingen voor inspraak over de zondagopenstelling van C1000. Er is aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat dit onderwerp niet is geagendeerd en omdat de commissie niet tijdig de stukken ter voorbereiding heeft ontvangen.

3 De heer Post zal daarover een mededeling doen. Vervolgens kan de commissie besluiten dat dit onderwerp in de komende raadsvergadering wordt behandeld. Belanghebbenden krijgen dan de gelegenheid tot inspraak.  1. Vaststellen agenda

4 De agenda wordt conform vastgesteld.

5 De onderwerpen van de agendapunten 7, 8 en 9 worden gecombineerd behandeld.  1. a. Verslag 5 november 2008

6 Het verslag van de vergadering van 5 november 2008 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.


b. Verslag 12 november 2008 (begrotingsbespreking)
7 Fractie De Groenen zegt naar aanleiding van de vereenvoudiging van regelgeving twee maal te hebben gevraagd of de bomenverordening van het stadsdeel daardoor wordt opgeheven. Die vraag is echter niet beantwoord.

8 De heer Van Schaik heeft geantwoord dat die vraag in de commissie Leefomgeving zou moeten worden gesteld en dat de vraag in die commissie zou worden beantwoord. Dat is echter ook niet gebeurd.


9 De voorzitter reageert dat zij dit kan doorgeven aan de commissie Leefomgeving.
10 Fractie De Groenen reageert dat ook de portefeuillehouder Middelen het antwoord zou moeten weten.
11 De voorzitter antwoordt dat dit mogelijk is, maar dat zij dit onderwerp geen thema voor de commissie Middelen acht.
12 Het verslag van de vergadering van 5 november 2008 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  1. Openstaande toezeggingen

13 De voorzitter deelt naar aanleiding van 88MID mee dat geen schriftelijke stand van zaken Reorganisatiekosten is gevonden, maar dat aan de toezegging is voldaan bij de behandeling van de Programmabegroting 2009.


14 Portefeuillehouder Post deelt naar aanleiding van 95MID mee dat de stadsdeelecoloog voornemens is om in het voorjaar 2009 te rapporteren over de ecologische waarde van het NDSM-terrein.

98MID: het DB is in gesprek is met de huurdersvereniging, in het bijzonder met de huurders van de hellingen op het NDSM-terrein.

99MID: er is geen compensatieregeling voor de winkeliers in het CAN.

100MID: de rapportage is bestuurlijk besproken en één van de te bespreken rapportages in verband met het thema Veiligheid in de commissie Middelen van januari 2009 zal zijn. Het project Straatcoaches zal in 2009 worden voortgezet.

102MID: hoort volgens hem thuis in de commissie Sociale Zaken.

103MID: kan volgens hem als afgedaan worden beschouwd in verband met de aangenomen motie bij de behandeling van de Programmabegroting 2009.


15 De toezeggingen 94MID, 99MID, 103MID en 104MID zijn afgedaan.
16 De commissie stemt in dat de toezeggingen 88MID en 101MID zijn afgedaan en van de lijst openstaande toezeggingen worden afgevoerd.
17 De lijst openstaande toezeggingen DB wordt geactualiseerd.  1. Mededelingen portefeuillehouder

18 Portefeuillehouder Post deelt mee dat over de locatie van het tijdelijk theater wellicht een doorbraak is bereikt, namelijk de parkeerplaats bij het stadsdeelhuis.

19 Het DB is nog in gesprek over een eventuele combinatie met het informatiecentrum waaraan ING werkt.

20 Hij deelt mee dat het DB de agendacommissie heeft gevraagd de zondagopenstelling C1000.te agenderen voor de raadsvergadering op 17 december 2008. Het DB acht het niet goed om nog een kwartaal ontheffing te verlenen op basis van feestdagen. Het DB heeft de commissie Middelen een stuk toegestuurd, dat is gebaseerd op een onderzoek naar aanleiding van de vragen van deze commissie.


21 De PvdA-fractie heeft begrepen dat vanaf 1 januari 2009 een landelijke regeling geldt. Gaat die regeling per 1 januari 2009 in of betreft het slechts een kwartaal?
22 Portefeuillehouder Post antwoordt de ontheffingssituatie te hebben aangegeven en dat gebeurt per kwartaal.

23 In het licht van de landelijke situatie zou het goed zijn, als die ontheffing vóór 1 januari 2009 in het college van B&W en in stadsdeel Amsterdam-Noord is besproken. Die bespreking is ook nog in januari 2009 mogelijk, want ook dan kan nog steeds een toeristisch regime worden ingesteld.

24 Hem is geen nieuwe regelgeving per 1 januari 2009 bekend.
25 De SP-fractie vindt dat de gang van zaken enigszins naar chantage riekt. Het DB heeft samen met de heer Rijper (filiaalmanager C1000) een constructie verzonnen die al in werking is getreden. Om die constructie niet nog eens voort te zetten mag het onderwerp niet meer in deze commissie worden besproken. In feite is de commissie slechts eenmaal geïnformeerd en heeft er geen bespreking over een voorstel vanuit het DB plaatsgevonden.
26 Portefeuillehouder Post antwoordt dat het onderwerp uitgebreid in deze commissie is besproken. Volgens het DB waren er behalve vanuit de CDA-fractie (bezwaren vanuit de geloofsovertuiging) geen principiële bezwaren. De SP-fractie had bezwaar vanuit de gedachte dat er per week een rustdag zou moeten zijn. De overige fracties waren positief met de kanttekening, dat zij graag antwoord wilden op een aantal vragen. Die vragen zijn beantwoord.

27 Het DB stelt voor het toeristisch regime per 1 januari 2009 in te stellen, dat regime te evalueren in het vierde kwartaal van 2009 en in die evaluatie vooral aandacht te geven aan de consequenties van het regime voor de kleine winkeliers.


28 De LN-fractie vraagt waarom de commissie niet nu over de gegevens beschikt en hoe het toeristische regime zich verhoudt tot de rechtszaak die vanuit het winkelcentrum De Banne is aangespannen, omdat de daar gevestigde winkeliers worden geconfronteerd met 2-5% inkomstenderving.

29 Het toeristisch regime zou moeten gelden voor het gehele Buikslotermeerplein en niet alleen voor C1000. De consequenties zijn dus nog groter.


30 Portefeuillehouder Post antwoordt dat het voorstel behelst dat het toeristisch regime voor geheel stadsdeel Noord geldt.

31 Winkelcentrum De Banne was tegen de zondagopenstelling van het winkelcentrum op het Buikslotermeerplein. Het frappante was dat de aanwezige winkelier in de betreffende commissievergadering aangaf dat hij zijn winkel zou openen als het toeristisch regime voor geheel stadsdeel Noord zou gelden. Het betreft dus een genuanceerd verhaal.


32 De LN-fractie reageert dat dit het einde van de kleine winkeliers betekent, want die kunnen niet zeven dagen per week zijn geopend.
33 De CDA-fractie brengt in dat zij niet uitsluitend op geloofsgronden de zondagopenstelling afwijst. Er zijn meer gronden, waarvan de LN-fractie er zojuist enkele heeft genoemd, om niet vóór de zondagopenstelling te zijn.

34 Zijn er voor 2009 al aanvragen voor zondagopenstelling ontvangen?


35 Portefeuillehouder Post antwoordt dat er vanuit de supermarkten meerdere aanvragen zijn ontvangen, onder andere van Dirk van den Broek (filiaal Meeuwenlaan).
36 De voorzitter vraagt of de commissie instemt dat het betreffende stuk rechtstreeks naar de raad gaat opdat het nog vóór 2009 kan worden bekrachtigd. Zij constateert dat de fracties PvdA, GL, SP en Noord Duurzaam ermee akkoord gaan dat het onderwerp zondagopening C1000 rechtstreeks in de raadsvergadering van 17 december wordt behandeld en dat de fracties CDA, LN en TAN eerst een bespreking in deze commissie wensen.
38 De commissie besluit in meerderheid dat de zondagopening in de raadsvergadering van 17 december 2008 wordt behandeld.
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina