Verslag raadscommissie sociale zaken stadsdeel amsterdam-noord d. D. 1 Juni 2006 Aanwezig



Dovnload 84.03 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte84.03 Kb.




VERSLAG RAADSCOMMISSIE SOCIALE ZAKEN

STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 1 JUNI 2006



Aanwezig
Voorzitter J.H.J. van der Weide (PvdA)

Commissieleden G.J. Kosters (PvdA), A. Belkasmi (PvdA), K. Loef (PvdA), V. Spierings (SP),

N.M. Bles (SP), E. Uğurlu (VVD), J.W. Peppels (LN), X.L.Z. Glaser (LN),

P.H.T. Wouda (CDA), A. Özilhan (GL), W. van Soest (BPN, t/m agendapunt 10)

Dagelijks Bestuur C.M. de Wild Propitius, K. Diepeveen

Secretaris T. Poorthuis


Verslag Verslagbureau Horlings, Giessenburg



A. PROCEDUREEL





  1. Opening/mededelingen




  1. De voorzitter opent de vergadering en hij heet de aanwezigen van harte welkom.

  2. Hij geeft aan dat het voor een groot deel van de commissieleden spannend zal zijn om deze raadscommissie vorm te geven, aangezien zij nieuw zijn in deze raadscommissie. Hij benadrukt de principes die van belang kunnen zijn voor de samenwerking binnen deze commissie: respect, zorgvuldigheid, moed en humor. Het staat eenieder vrij om zijn of haar bijdrage te leveren. Er wordt gestreefd naar een positieve en open sfeer. Deze raadscommissie adviseert de Deelraad, besluiten worden genomen door de Deelraad.

  3. De aanwezigen stellen zich voor.



  1. Vaststelling agenda

4 De agenda is ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.





  1. Vragenhalfuurtje voor burgers

5 Er heeft zich één belanghebbende aangemeld, deze spreekt in bij agendapunt 10.



4. Raadsadres verplaatsing buurtcentrum De Gouwe
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
6 De LN-fractie vindt het jammer dat de brief van het Buurtbeheer pas op 8 maart 2006 is binnengekomen. In de commissievergadering van 12 april 2006 was de brief van het buurtbeheer de commissie onduidelijk, waarna de nieuwe raad geen vragen heeft gesteld.

7 Zij verbaast zich over de door het DB genomen beslissing. Volgens haar is, gezien het grote aantal kinderen dat het buurthuis bezoekt, verhuizing naar een andere wijk niet gunstig. Dit met het oog op de veiligheid en het feit dat het gesitueerd is tegenover een ander buurthuis. Zij betreurt het dat twee dames, mede door deze beslissing van het DB, stoppen met het buurtwerk.

8 Zij vraagt welke andere opties zijn overwogen, waaronder een mogelijke locatie achter de brandweerkazerne.

9 Het bevreemdt haar dat een besluit is genomen inzake Scorpio en dat daarna pas de wijk is ingelicht. Wijkbewoners maken zich zorgen over de huidige situatie. Bij haar rijst de vraag of wijkbewoners zich op deze manier serieus genomen voelen.


10 De CDA-fractie vraagt of het buurtbeheer gebruik heeft gemaakt van inspraak tijdens de stadsvernieuwingsplannen en of het buurtbeheer tevreden is over de definitieve locatie die in de plannen genoemd wordt.

11 De PvdA-fractie wil toegelicht zien waarom een besluit is genomen voordat het raadsadres is besproken in de raadscommissie.

12 Zij wil graag weten of andere locaties zijn onderzocht en zo ja, wat de bezwaren waren en zo nee, waarom niet?

13 In het SPvE van 13 juli 2005 staat dat buurtcentrum de Gouwe en jongerencentrum Scorpio niet in tijdelijke locaties zullen worden ondergebracht, maar uit kostenoverwegingen een definitieve plaats zullen krijgen. Zij vraagt waarom nu wel is besloten tot verplaatsing c.q. tijdelijke huisvesting van buurtcentrum de Gouwe. Zijn de kosten nu wel acceptabel, terwijl het DB vorig jaar anders heeft besloten?

14 Zij vraagt wat er zal gebeuren met jongerencentrum Scorpio.
15 De GL-fractie vraagt waarom het DB zo snel tot een beslissing is gekomen.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMIJN
16 Portefeuillehouder De Wild Propitius geeft aan dat het DB het plan had (in het kader van herstructurering) om buurtcentrum de Gouwe onder te brengen in een multifunctioneel gebouw bij het Waterlandplein, maar dat dit niet mogelijk is gebleken. Daarom heeft het DB gekozen voor een andere (tijdelijke) locatie. Er zijn verschillende locaties in beeld geweest, maar het DB heeft besloten functies te bundelen rondom de muziekschool. Buurtcentrum de Gouwe, de bibliotheek en de muziekschool vormen in die hoedanigheid een soort talentencentrum, wat duidelijk een toegevoegde waarde heeft voor de wijk. Deze toegevoegde waarde heeft het DB laten besluiten voor deze optie.

17 Een oplossing voor Scorpio is gevonden bij de Beemsterstraat; er bestaan echter zorgen over de volkstuinen en het openbaar karakter van die plek. Er vindt reeds overleg plaats om te komen tot extra maatregelen die vandalisme moeten voorkomen.

18 Hem is niets bekend van kritiek of bezwaar vanuit het buurtbeheer op de plannen voor het Waterlandplein en dan met name op het onderbrengen van buurtcentrum de Gouwe aldaar.
19 De LN-fractie interrumpeert dat het buurtbeheer zich kon vinden in de optie om een deel van de activiteiten van buurtcentrum de Gouwe onder te brengen in de Brede school (Amstelmeerschool of Berkelier). Het besluit dat nu is genomen gaat uit van een geheel andere situatie uit en houdt geen rekening met veilige verkeerssituaties voor kinderen. Met het tempo van besluitvorming wordt voorbijgegaan aan tot nu toe gedane toezeggingen en genomen besluiten.
20 Portefeuillehouder De Wild Propitius vervolgt dat in het plan wordt opgenomen, dat het voorkeur verdient om kinderactiviteiten onder te brengen in één van de Brede scholen, mede met het oog op veilige verkeerssituaties.

21CdW Hij zegt toe dat contact zal worden opgenomen met mevrouw De Waal en mevrouw Den Brabander van het buurtbeheer. Er is reeds geantwoord op het raadsadres; dit is te voortvarend geweest aangezien u dit eerst had moeten kunnen bespreken.


22 Portefeuillehouder Diepeveen legt uit dat het tempo van besluitvorming nauw samenhangt met de uitvoering van bouwplan het Grootslag. De eerste fase van dit plan betreft bebouwing van het voormalige Beemsterhof, de tweede fase betreft bouw van locatie de Gouwe en Scorpio.

23 Het DB heeft destijds met de ontwikkelaar en het OGA afgesproken dat gestreefd wordt naar een doorgaande bouwstroom. Dit beperkt de bouwkosten van de ontwikkelaar, maar heeft ook voordelen voor de buurt omdat bouwactiviteiten aaneengesloten plaatsvinden. Het DB heeft daarom gekozen voor een tijdelijk onderkomen van de Gouwe en Scorpio, omdat anders met permanente huisvesting gewacht zou moeten worden op het gereedkomen van het Waterlandplein. De doorgaande bouwstroom zou dan stil komen te liggen en het DB is daarom blij dat nu werkelijk begonnen kan worden met de bouw van het Grootslag.

COMMISSIE TWEEDE TERMIJN
24 De LN-fractie merkt op dat ten tijde van besluitvorming over het Grootslag de corporatie heeft toegezegd dat, wanneer voldaan zou worden aan het tempo, een aantal tonnen euro richting het stadsdeel zou komen.

24a Het tempo is gehaald, maar het stadsdeel is nu een zelfde bedrag kwijt aan de tijdelijke huisvesting. Zij vraagt waarom een bouwstroom voorrang krijgt op de sociale samenhang in de buurt.


25 De PvdA-fractie vraagt welke procedure in dezen is gevolgd. Kan een dergelijk besluit genomen worden door het DB, terwijl door de Raad eerder een ander besluit is genomen?
26 De LN-fractie voegt toe dat zoiets niet kan en dat in de vergadering van 12 april 2006 is afgesproken dat het onderwerp vandaag behandeld zou worden, waarna de commissie een advies zou uitbrengen. Het DB heeft dus een besluit genomen en dit tevens al gecommuniceerd met de wijk, terwijl het eerst in de commissie besproken had moeten worden.
27 De BPN-fractie sluit zich aan bij de opmerking van de LN-fractie.
DAGELIJKS BESTUUR TWEEDE TERMIJN
28 Portefeuillehouder Diepeveen antwoordt dat met een doorgaande bouwstroom inderdaad geld gemoeid is en wel een bedrag van 3-4 ton euro. Als de doorgaande bouwstroom niet gerealiseerd wordt, loopt het stadsdeel dit bedrag mis. Het DB heeft geprobeerd van de nood een deugd te maken door een talentencentrum te realiseren, waar door verschillende disciplines wordt samengewerkt.
29 Portefeuillehouder De Wild Propitius voegt toe dat, mede in het kader van de sociale samenhang, voor de Amstelmeerschool een tijdelijke uitbreiding voor Brede schoolactiviteiten is aangevraagd. Een rijksregeling voor extra geld is in aantocht. Dit geld zal worden aangewend ten behoeve van kinderwerk in de buurt.
30 De voorzitter stelt vast dat de commissie ontevreden is over het tempo waarin de besluitvorming heeft plaats gevonden en het informeren van betrokkenen hierover. De commissie heeft het agendapunt besproken.

5. Verslag vergadering 31 januari 2006
31 Het verslag van de vergadering van 31 januari 2006 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van de inhoud van het verslag
32 De LN-fractie vraagt naar aanleiding van nummer 60/61 of de twee punten uit de samenvatting van de voorzitter vastgelegd kunnen worden in de termijnagenda of op andere wijze. Zij vindt die twee punten dermate belangrijk, dat zij ergens vastgelegd moeten worden.
33 De BPN-fractie vraagt zich naar aanleiding van punt 26 en 27 op pagina 3 af, of reeds werk is gemaakt van de vraag om onderzoek naar kankergevallen in Noord.

34 Zij vraagt tevens naar, door portefeuillehouder Hoogland gedane toezeggingen. Worden die nog beantwoord?


35 Portefeuillehouder Diepeveen antwoordt dat het stadsdeel zich, samen met de directie van het ziekenhuis, de komende zes maanden zal beraden op een strategische visie. Hierbij zal nauwgezet gekeken worden naar onderwerpen als zorgvraag in Noord en uitbreidingsmogelijkheden van het ziekenhuis. Ook de vraag van de BPN-fractie kan naar dit overleg meegenomen worden.

6. Termijnagenda
36 De punten 2 en 4 zijn voor deze vergadering geagendeerd en kunnen van de termijnagenda worden afgevoerd.
37CdW Portefeuillehouder De Wild Propitius zegt toe dat op de volgende termijnagenda exacter zal worden aangegeven wanneer de overige onderwerpen geagendeerd zullen worden.
38 De termijnagenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.

7. Openstaande toezeggingen
39 Portefeuillehouder Diepeveen:

40 Nummer 49: na het zomerreces zal aan de commissie gerapporteerd worden over de nieuwe werkwijze/stand van zaken. Het samenwerkingsverband VVP is opgeheven na opzegging door politie van het samenwerkingsverband.

41 Nummer 51: het DB heeft besloten Ons Huis niet te sluiten. Het Anker zal worden verbouwd om tot structurele exploitatie te komen. Het DB zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota voorstellen doen aan de Raad hieromtrent.

42 Nummer 52: de commissie ontvangt schriftelijk antwoord.

43 Nummer 53: de commissie ontvangt schriftelijk antwoord.

44 Nummer 54: in de eerste vergadering van de commissie Sociale Zaken na het zomerreces zullen kanttekeningen bij de invoering van de WMO worden behandeld. Voor het stadsdeel zal het in eerste instantie vooraal gaan om inrichting van de zorgloketten.

45KD Nummer 55: de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering motie vervolglessen Nederlandse taal zal worden behandeld in de eerstvolgende vergadering. De commissie ontvangt op de volgende vergadering een overzicht.

46KD Nummer 56: onlangs is een convenant is getekend met Kansweb over het beheer en de werkwijze in het Molenhuis. De commissie zal de gemaakte afspraken op schrift ontvangen.


47VZ De voorzitter zegt toe agendering van Plan van Aanpak drugsoverlast (nummer 57) in de commissie Sociale Zaken, te zullen voorleggen aan de Agendacommissie.

8. Benoemen plaatsvervangend voorzitter commissie Sociale Zaken
48 De BPN-fractie draagt mevrouw Peppels van de LN-fractie voor.
49 De LN-fractie is vereerd met de voordracht, maar geeft in dezen voorkeur aan een lid van de PvdA-fractie.
50 De heer Belkasmi (PvdA) stelt zich kandidaat.
51 De voorzitter stelt vast dat de heer A. Belkasmi (PvdA) bij acclamatie is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Sociale zaken.

B. BESPREKING BELEIDSONDERWERPEN
9. Programmajaarrekening 2005
Onderwijs
52 De PvdA-fractie vindt dat erg op details wordt ingegaan, zonder dat duidelijk wordt vanuit welke maatschappelijke problematiek het programmaonderdeel benaderd wordt. Ook vindt zij de systematiek van het stuk onduidelijk; voor volgend jaar zou hiermee rekening gehouden kunnen worden.

53 Op deze wijze is het stuk zonder achtergrondcijfers/informatie erg moeilijk te lezen. Waar gesproken wordt over tevredenheidsonderzoek (komt nogal vaak voor) is het haar onduidelijk hoeveel mensen benaderd zijn voor dat onderzoek. Bovendien vindt zij het jammer dat in 2006 cijfers worden gepresenteerd over 2002.

54 Met betrekking tot schooluitval vindt zij het jammer dat geen cijfers bekend zijn van uitstroom op 6 en 12 jarige leeftijd. Dit lijkt haar van belang voor het nagaan van effecten van interventies. Wanner komen hierover cijfers beschikbaar?

55 Bij doelstellingen over de kwaliteit van het onderwijs mist zij een opmerking over de noodzaak van onderwijsassistenten.

56 Gaat de uitbreiding van de Voorscholen al dan niet ten koste van de capaciteit op peuterspeelzalen?

57 Zij vindt de post Overig aanzienlijk; deze post maakt 70% uit van het totaalbedrag. Waar wordt dan nog op gestuurd?


58 De SP-fractie schaart zich achter de door de PvdA-fractie gemaakte opmerkingen.

59 Wat wordt bedoeld met de post overig?


60 De VVD-fractie heeft met name moeite met de vele afkortingen die voorkomen in het stuk.

61 Naar aanleiding van pagina 52 vraagt zij in hoeverre bestuurlijke verzelfstandiging gewenst is.


62 De LN-fractie schaart zich achter de kritische vragen die door de PvdA-fractie zijn gesteld.

63 Pagina 49, tevredenheidsonderzoek staat van onderhoud schoolgebouwen. Alhoewel de vorige portefeuillehouder Onderwijs toezeggingen heeft gedaan over verbetering van de staat van onderhoud van de Buikslotermeerschool, kan zij zich niet voorstellen dat de ouders van kinderen op die school tevreden zijn over de staat van het gebouw.

64 Pagina 52, actie bij de basisscholen in samenwerking met de buurtregisseur. Samenwerking is prima, maar wanneer wordt echt een halt toegeroepen aan de vreselijke manier waarop ouders in geheel stadsdeel Noord bij scholen parkeren, met ongelukken tot gevolg? Wanneer worden weer bekeuringen uitgedeeld en worden ouders op hun verantwoordelijkheid aangesproken?

65 Zij uit haar zorg dat het bijzonder onderwijs 80% ontvangt van de financiële reserves.


66 De CDA-fractie complimenteert het bestuur dat de Rekening 2005 een kleine positieve afwijking laat zien ten opzichte van de Begroting 2005.

67 Zijn andere oorzaken dan de genoemde, die leiden tot schooluitval in het VO, bekend?

68 Pagina 51, voorscholen. Wat wordt bedoeld met verschuivingen in peuterspeelzalen?

69 Wat houdt intensivering van het verzuimbeleid in?

70 Pagina 52, acties bij basisscholen in samenwerking met buurtregisseur waarbij ouders worden aangesproken op te laat komen/brengen. Zij begrijpt niet wat de rol van de buurtregisseur in dezen is. Is er in iedere buurt een buurtregisseur?

71 Wat is de oorspronkelijke aanleiding geweest om verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in te zetten?


72 De BPN-fractie ziet het niet als taak van de buurtregisseur om ouders aan te spreken op te laat komen/brengen. Volgens haar is deze taak nadrukkelijk voorbehouden aan de leerplichtambtenaar, die daartoe een speciale opsporingbevoegdheid heeft.

73 Zij schaart zich achter de kritische vragen die zijn gesteld door de PvdA-fractie.

74 Zij pleit ervoor dat de scholen hun eigen schoonmaakbedrijf mogen kiezen.

75 Het lijkt haar goed als de commissie werkbezoeken aan scholen gaat afleggen.


Sport
76 De PvdA-fractie vraagt waarom de onder 8.2./ 8.3. genoemde doelstellingen niet gehaald zijn.

77 Ten aanzien van verbetering sportaccommodaties zijn geen onderzoekgegevens bekend. Betekent dit dat sprake kan zijn van gevaarlijke situaties? Gaat het hierbij ook om de sportvelden?

78 Zijn de resultaten van het onderzoek Floraparkbad, gepland voor mei 2006, al beschikbaar?

79 Ook bij dit onderdeel vindt zij de post overig erg hoog.

80 De GL-fractie vraagt hoe het DB aankijkt tegen de constatering dat enerzijds het stadsdeel deelname van jongeren aan sportactiviteiten wil stimuleren, maar dat anderzijds de kosten van lidmaatschap van sportverenigingen stijgen.
81 De VVD-fractie is blij met het positieve saldo van het Floraparkbad, maar vindt in zijn algemeenheid wel dat aan sport geen geld ‘overgehouden’ mag worden.
82 De LN-fractie deelt een compliment uit dat het eindelijk gelukt is om geen financieel tekort te hebben bij het Floraparkbad, alsmede dat er eindelijk elektronisch betaald kan worden bij het bad. Hoe snel gaat het overigens met de ontwikkelingen bij het Floraparkbad?

83 Als 5 van de 17 sportverenigingen een schuld hebben van >10.000 euro, gaat het volgens haar niet goed met de sportverenigingen.

84 Heeft het stadsdeel een aanvraag gedaan bij de Centrale stad voor gelden voor sportstimulering in het kader van jongeren en hun gezondheid? Zo ja, is die aanvraag gehonoreerd en is het geld uitgegeven (bijvoorbeeld aan de genoemde 350 activiteiten op 10 pleinen)?

85 Hoe gaat het verder met het onderhoud van de sporthallen?

86 Valt de camping onder Sport of onder Stadsdeelwerken?
Welzijn

87 De PvdA-fractie vraagt zich af of afname van vandalisme als criterium kan worden gehanteerd om te meten of het lukt om te stimuleren dat jongeren in stadsdeel Noord hun vrije tijd zinvol besteden.

88 Wat is de afgelopen jaren gedaan om segregatie in het onderwijs te voorkomen?
89 De SP-fractie vindt dat, als de opkomst bij inspraakprocedures laag is, wellicht gezocht moet worden naar een andere vorm van inspraak.
90 De VVD-fractie constateert dat een aantal zaken, waaronder sportstimulering/sportmateriaal door Welzijn naar zich toe getrokken wordt. Horen deze zaken niet thuis bij Sport? En hoort IBAN niet thuis bij werkgelegenheid?

91 Ook bij deze Jaarrekening over 2005 worden bij het onderdeel Welzijn cijfers uit 2000-2002 gehanteerd.

92 Er is sprake van een overschot van euro 938.000, waarvan euro 600.000 bij de Kinderopvang. Kan dat geld elders worden ingezet, bijvoorbeeld voor de VVE?
93 De GL-fractie uit complimenten dat belangrijke zaken zijn gerealiseerd, waaronder het Vrouwencentrum en het Fonds Sociale Samenhang. Maar jammergenoeg is de verhuizing van het jongerencentrum de Dijk nog niet gerealiseerd. Zij hoopt dat met de Voorjaarsnotitie een zodanige reservering kan worden gepleegd dat de Dijk naar een veilige plek kan verhuizen.
94 De LN-fractie meent dat het mogelijk moet zijn om opkomstpercentages bij inspraakprocedures te bepalen omdat bij dergelijke bijeenkomsten altijd presentielijsten worden gehanteerd. Waarom wordt geen aandacht geschonken aan digitale inspraak?

95 Zij is teleurgesteld wat in 10.5 wordt gezegd over maatschappelijke betrokkenheid, participatie en vrijwilligers. Er staat vermeld dat een toename van de maatschappelijke betrokkenheid kan worden geconstateerd, maar daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het jaar 2000. De participatiegraad van de vrijwilligers in stadsdeel Noord is laag, maar is wel hoger dan die in stadsdeel Bos en Lommer. Is hierbij uitgegaan van absolute aantallen of is rekening gehouden met het aantal inwoners van de stadsdelen? Zij stelt dat het hele sociale gebeuren eigenlijk draait op vrijwilligers. Zij vraagt het DB om een toelichting en daarbij aan te geven dat een jaarlijkse vrijwilligersdag niet de oplossing is om alle vrijwilligers in buurthuiswerk, sportverenigingen, de EHBO, Scouting enz. enz. betrokken te houden.

96 Is aan de vermelding dat in 2005 extra budget vrijgemaakt is voor preventieve gezondheidszorg en het operationeel zijn van de Vraagwijzer per 1 januari 2006, nog iets toe te voegen?

97 In de voorliggende Jaarrekening wordt gezegd dat voor jongerencentrum de Dijk ruimte gevonden gaat worden in de Groene School, terwijl inmiddels - ook naar de buurt - is gecommuniceerd dat er een andere oplossing is. Graag duidelijkheid hierover. De LN-fractie vindt dat niemand iets opschiet met nader onderzoek; misschien moet dit jaar naast het zwembad gewoon een nieuw jongerencentrum gebouwd gaan worden.


98 De CDA-fractie vraagt verduidelijking van de geldstromen.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMIJN
99 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat zeker een discussie gevoerd moet worden of de rapportage in de vorm van de Jaarrekening gericht is op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. De werkgroep Programmabegroting is al gestart met het formuleren van de doelstellingen van het beleid alsmede hoe meting kan gebeuren.

100 De post Overig, die 70% beslaat, slaat op wettelijke en reguliere taken die niet te vatten zijn onder de doelstellingen die door de Raad zijn geformuleerd en waarover het DB rapporteert.

101 Het DB zal er overigens van alles aan doen om veel recentere gegevens op te nemen in een Jaarrekening.
Onderwijs
102 Ten aanzien van leerachterstanden is geen nulmeting gedaan. In de loop der jaren zal op basis van resultaten een beter beeld ontstaan.

103 Het is de ambitie om de onderwijsassistenten te behouden en hen op te nemen in de reguliere formatie. De uitkomst van de nog steeds lopende discussie over I/D-banen is van invloed.

104 Het DB heeft vorig jaar besloten dat de uitbreiding VVE niet meer ten koste mag gaan van peuterspeelzalen. Het aanwenden van het budget kinderopvang ten behoeve van VVE is op grond van de algemene systematiek, waarbij onderbestedingen moeten worden toegevoegd aan de algemene middelen, niet mogelijk. Wel wordt extra geld uitgetrokken ten behoeve van VVE.

105 De discussie over de wenselijkheid van verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs wordt, mede als onderdeel van het Bestuursakkoord, gevoerd.

106 Ook op basis van eigen waarneming weet hij dat in het gebouw van de dependance van de Buikslotermeerschool een onaangename geur hangt. Er schijnt inmiddels alles aan gedaan te zijn, maar helaas zonder resultaat. Omdat de Buikslotermeerschool op korte termijn graag uitbreiding op de huidige locatie wil realiseren, wordt er ook niets meer aan gedaan. Hopelijk is er over 2-3 maanden uitsluitsel over de lopende juridische procedures, zodat met de nieuwbouw gestart kan worden.

107 De buurtregisseurs werken veel samen met het onderwijs om bepaalde zaken op te pakken.

Het gaat daarbij veel meer om de sociale taak die een buurtregisseur in een wijk heeft, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot parkeeroverlast. Hoe het precies zit met formele bevoegdheden, weet hij niet.

108CdW Hij zegt toe dat schriftelijk uitleg volgt over de systematiek dat 80% van de financiële reserves ten goede komen aan het bijzonder onderwijs.

109 Hij bevestigt dat schooluitval diverse oorzaken heeft. Dit onderwerp komt nader aan de orde.

110 Intensivering van het verzuimbeleid heeft met name vorm gekregen in uitbreiding van de formatie van de leerplichtambtenaren.

111 De aanleiding tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs komt aan de orde als de uitwerking besproken wordt.

112 Scholen mogen hun eigen schoonmaakdienst kiezen.


Sport
113 Het stadsdeel doet er alles aan om sportverenigingen te ondersteunen, zowel waar het gaat om het werven van kader, het opstellen van het beleidsplan, het niet verhogen van de huur van sportaccommodaties, enz. Bovendien gaan er stedelijke gelden richting sportverenigingen teneinde minder draagkrachtige ouders in staat te stellen hun kinderen te laten sporten.

114 Het stadsdeel heeft geen invloed op de hoogte van de contributie, dit betreft de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen zelf. Er is een tendens waar te nemen dat steeds minder kinderen in verenigingsverband sporten.

115CdWHij zegt toe dat ontbrekende gegevens met betrekking tot sportaccommodaties worden toegevoegd aan het stuk.

116 De staat van de sportvelden moet worden gezien in het grotere verband van verplaatsing van sportvoorzieningen enz. De discussie hierover moet snel worden afgerond.

117CdWKort na het zomerreces zal in de commissie worden teruggekomen op de toekomst van het Floraparkbad.

118CdWHij zegt toe dat zal worden nagegaan of en zo ja hoeveel geld naar het stadsdeel Noord is gekomen ten behoeve van jongeren en hun gezondheid/stimulering van sportactiviteiten en hoe deze gelden eventueel zijn ingezet.


Welzijn
119 Portefeuillehouder Diepeveen antwoordt dat vanuit de portefeuille Diversiteitsbeleid (in clusters) over segregatie in het onderwijs gesprekken zijn gevoerd met directies van scholen en de koepels van schoolbesturen. Afgesproken is dat de scholen intensiever samenwerken op het punt van de wachtlijsten, leerlingen gedurende het schooljaar niet meer mogen ‘overspringen’ van de ene school naar de andere school, inverhuizende kinderen voorrang krijgen bij buurtscholen, scholen rond thema’s samenwerken zodat kinderen in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. Het stadsdeel biedt financiële ondersteuning vanuit het Fonds Sociale Samenhang. Aan alle schooldirecties en schoolbesturen is door het stadsdeel een brief gestuurd dat de scholen met ingang van het schooljaar 2006-2007 kinderen <2 jaar niet meer mogen inschrijven.

120 Alhoewel achterhaald zou kunnen worden hoeveel mensen hebben deelgenomen aan inspraakprocedures, moet ervoor worden gewaakt dat geen enorme ‘meetfabriek’ ontstaat. Hij pleit ervoor vooruit te kijken. Bovendien hoort dit onderwerp - politieke participatie - meer thuis bij het programma Bestuur en Dienstverlening dan bij het programma Welzijn. Hij herinnert eraan dat het DB tegen de Raad heeft gezegd dat niet verwacht mag worden dat op alle rapportage-items alles uit de kast wordt gehaald om te rapporteren. Als de Raad erop staat, zal het DB geen ‘nee’ zeggen. Hij herhaalt dat het DB de aandacht wel liever richt op andere dingen c.q. nieuwe items. Uit de afgelopen periode kan wel lering worden getrokken om in deze bestuursperiode een stap verder te zetten.

121 Vrijwilligers (mantelzorgers) krijgen de komende periode in het kader van de WMO veel meer gestructureerde aandacht.

122 Vraagwijzer is operationeel per 1 januari 2006 aan de Volendammerweg. In het kader van invoering van de WMO komen uitbreiding van het Vraagwijzerloket in andere wijken van stadsdeel Noord alsmede afspraken met de Centrale stad over de financiering aan de orde.

123 In de Jaarrekening wordt gerapporteerd over alle uitgaven die worden gefinancierd uit stadsdeelmiddelen die betrekking hebben op het programmaonderdeel Welzijn. Bij de inkomsten wordt uitsluitend gerapporteerd over de gelden die het stadsdeel geoormerkt ontvangt van de Centrale stad (preventieve gezondheidszorg, wet Kinderopvang).
124 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat minder vandalisme wel een indicator is bij de beoordeling of sprake is van zinvolle vrijetijdsbesteding van de jeugd.

125 Het DB heeft vorig jaar met de Raad het besluit gecommuniceerd om jongerencentrum de Dijk niet te verplaatsen naar de Groene school. Aan dit besluit lagen o.m. technische redenen (geschiktheid van het gebouw voor een dergelijke voorziening) ten grondslag. De voorziening zou ook een prima plek kunnen krijgen in het Noorderpark. Het onderzoek wordt binnenkort afgerond en het DB hoopt voor de zomer 2006 een besluit te kunnen nemen.

126VZ De voorzitter zegt toe dat de raadscommissie Sociale Zaken (verzoek BPN-fractie) een werkbezoek zal brengen aan scholen in stadsdeel Noord.

COMMISSIE TWEEDE TERMIJN


127 De PvdA-fractie is blij dat ook het DB van mening is dat in de voorliggende rapportage teveel op details wordt ingegaan, terwijl het moet gaan om de maatschappelijke problemen waar stadsdeel Noord zich voor gesteld ziet en welke middelen daarvoor worden ingezet. De fractie doet de suggestie om voor de post Overig - die nietszeggend is in het geheel - voortaan een aparte Jaarrekening te maken en de Programmajaarrekening te beperken tot de budgetten die worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.

128 Ten aanzien van leerachterstanden mag dan wel geen nulmeting zijn gedaan, maar aan de hand van de toetsen die in het kader van het leerlingvolgsysteem op de basisschool worden afgenomen, kan wel worden gemeten of sprake is van vooruitgang. Scholen moeten gestimuleerd worden om dienaangaande met gegevens te komen.


129 De BPN-fractie wil graag samen met de PvdA-fractie nagaan hoe dit laatste ingevuld kan worden.
130 De PvdA-fractie vervolgt haar betoog.

131 Zij is blij dat het DB de ambitie heeft om de I/D-banen te behouden en deze structureel te maken.

132 Sport. Zij doet de suggestie om de doelstelling sportstimulering door middel van steun aan sportverenigingen te schrappen als het toch geen effect heeft en de aandacht meer te richten op andere vormen van sportbeoefening dan bij sportverenigingen.

134 Welzijn. Zij vraagt het DB vanuit de portefeuille Diversiteitsbeleid een notitie op te stellen inzake segregatie in het onderwijs, teneinde zich te krijgen op de verschillende verbanden en de ideeën zijn.

135 De LN-fractie zegt in reactie op het antwoord van portefeuillehouder Diepeveen over inkomsten/uitgaven dat sprake is van een overschot van euro 599.146,00.

136 Bovendien wordt in dit jaarverslag over 2005 gezegd dat de in Amsterdam in 2002 ervaren sociale cohesie is gestegen van 5,8 ten opzichte van 5,4 in 2000.

137 Zij schrikt van wat de portefeuillehouder heeft gezegd over vrijwilligers en de WMO. Als zij spreekt over vrijwilligers, doelt zij in eerste instantie op de vrijwilligers van organisaties die van alles en nog wat organiseren om de sociale cohesie in stadsdeel Noord te bevorderen en niet aan vrijwilligers om de WMO uit te voeren. Uitvoering van de WMO moet gebeuren door betaalde krachten.
138 De CDA-fractie vraagt met betrekking tot peuterspeelzalen of een minimum is gesteld aan het aantal peuterspeelzalen c.q. aantal kindplaatsen.

139 Inmiddels is beleid ingezet met betrekking tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Daartoe moet aanleiding zijn geweest en zij is benieuwd hoe die discussie is verlopen (wie heeft het initiatief genomen en naar aanleiding van welke problemen/knelpunten?).


DAGELIJKS BESTUUR TWEEDE TERMIJN
140 Portefeuillehouder De Wild Propitius zegt ten aanzien van leerachterstanden met name gedoeld te hebben op de rapportage-items met betrekking tot in- en uitstroom van 6-12 jarigen. Uiteraard kan het inhalen van leerachterstanden ook op een ander maniere worden gerapporteerd, maar dan gaat het om een ander rapportage-item. Dit moet natuurlijk in beeld kunnen worden gebracht.

141 Het DB zal sportdeelname via de sportverenigingen blijven stimuleren. Daarnaast wordt op allerlei andere vlakken geld ingezet om sportdeelname door kinderen te bevorderen.

142 Oorspronkelijk was het beleid om peuterspeelzalen om te vormen tot VVE’s. Maar op een gegeven moment heeft het DB geconstateerd dat op die manier groepen verdrongen werden en zich op het standpunt gesteld dat de peuterspeelzalen in stand moeten blijven en daarnaast extra ruimte voor VVE moet worden gecreëerd.

143 Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs komt voort uit een kwaliteitsdiscussie binnen het openbaar onderwijs. Daarbij is zowel gekeken naar kwaliteit op schoolniveau als op bestuurlijk niveau.

144KD Portefeuillehouder Diepeveen zegt toe dat de notitie Segregatie in het Onderwijs de commissie zal toekomen.

145 Het grootste deel van het door de LN-fractie gesignaleerde overschot van euro 599.000 is toe te schrijven aan euro 580.000 wet Kinderopvang.

146KD Ook het DB betreurt het dat geen recentere cijfers beschikbaar zijn. Hij zegt toe dat in de toekomst meer aandacht zal worden besteed aan de recentheid van gegevens.

147 Het is een belangrijke doelstelling om (onbetaalde) vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol te geven in de uitvoering van de WMO. Een voorstel voor een activiteiten/ontmoetingscentrum in buurtcentrum de Driehoek kan tegemoet worden gezien.


148 De voorzitter stelt vast dat de commissie positief adviseert aangaande de Programmajaarrekening 2005.

10. Plan van scholen 2007- 2009
INSPREKER
1. De heer J. Kolm, Vereniging Evangelische scholen
149 De heer Kolm geeft een toelichting op het DB-voorstel.

150 In artikel 75, 76, 77 en 78 van de WPO (wet op het Primair Onderwijs) staat het toetsingskader voor het aanvragen van een school duidelijk aangegeven. De Vereniging Evangelische Scholen heeft zich in het proces laten begeleiden door de stichting Pronexus en de Besturenraad in Voorburg. Pronexus werkt veelal in opdracht van gemeenten.

151 Het is verbazend dat de heer Spiekstra het DB heeft geadviseerd de nieuwe school niet op te nemen in het Plan van scholen. Immers, het schoolbestuur voldoet aan alle wettelijke verplichtingen tot het leveren van gegevens en het onderbouwen daarvan.

152 Omdat de gronden voor afwijzing hem en de begeleidende instanties niet duidelijk zijn, verzoekt hij dringend om uitleg.

153 Hij brengt onder de aandacht dat Amsterdam de enige gemeente in Nederland is waar verzoeken decentraal, dus door een Deelraad, worden afgehandeld. Het voedingsgebied betreft echter de gehele gemeente Amsterdam. De prognose is 350 leerlingen tot aan het eind van de periode van vijftien jaar.

154 Centraliteit of decentraliteit in het voedingsgebied speelt bij artikel 75 geen enkele rol.


155 De LN-fractie wijst erop dat adviezen altijd namens het DB of de Raad worden uitgebracht.

156 Het verbaast haar dat de Vereniging stadsdeel Noord als zoekgebied heeft gekozen, terwijl dit stadsdeel ver uit de buurt ligt van de genoemde gebieden en slechts 9 leerlingen de school in stadsdeel Zuidoost bezoeken. Waarom is er niet voor gekozen om een aanvraag te doen meer in het westelijk deel van Amsterdam?


157 Portefeuillehouder De Wild Propitius bevestigt dat het voorliggende stuk de verantwoordelijkheid betreft van het DB.

158 De procedure is dat de aanvragen worden ingediend bij stadsdelen, die vervolgens adviseren aan de Centrale stad en beslissingsbevoegdheid ligt bij de Gemeenteraad van Amsterdam.

159 Toetsing vindt plaats op basis van de aangeleverde gegevens.

160 Gezien het voedingsgebied stelt het DB zich op het standpunt dat stadsdeel Noord met zijn decentrale ligging ten opzichte van de rest van het voedingsgebied, niet voldoet. Een brede leerlingenstroom vanuit stadsdeel Noord is immers niet te verwachten.


161 De heer Kolm reageert dat in de brief de redenen zijn vervat waarom voor stadsdeel Noord gekozen is, maar dat in overleg met de Centrale stad eventueel tot een andere plek kan worden gekomen.

COMMISSIE EERSTE TERMIJN


162 De PvdA-fractie vindt het stuk nogal slordig opgesteld. Zijn er van schoolbesturen reacties ontvangen op het DB-besluit?

163 Hoe staat het met de beroepsprocedure op het verzoek van de islamitische basisscholen Amsterdam?


164 De LN-fractie is verbaasd over het grote aantal ingediende aanvragen. Zij is het eens met de beantwoording door het DB.

165 Met At Taqwa is geleerd dat op een gegeven moment van het ministerie de opdracht kwam om in stadsdeel Noord een school te vestigen, dat het stadsdeel daarmee akkoord is gegaan, dat vervolgens bleek dat er niet voldoende leerlingen waren en dat stadsdeel Noord nu met een school zit die eigenlijk gesloten moet worden. Vervolgens heeft dezelfde school een aanvraag gedaan voor een doorstart. Zij heeft de indruk dat het gebruikte meetinstrument goed is.

166 Zij kan zich voorstellen dat de aanvraag van de Koptische kerk is afgewezen.
167 De GL-fractie vindt dat de problemen van de bestaande scholen moeten worden opgelost voordat nieuwe scholen aan de beurt komen.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMIJN
168 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat privé-meningen van politieke partijen niet in het stuk getoetst worden. Ten aanzien van aanvragen van scholen om zich in stadsdeel Noord te vestigen wordt de noodzakelijke zorgvuldigheid betracht. Door het stadsdeel als lokale overheid wordt daarin niet gestuurd. Dit is ook een reden waarom het openbaar onderwijs verzelfstandigd dient te worden.

169 De systematiek is niet om eerst de problemen van de bestaande scholen op te lossen voordat nieuwe scholen aan de beurt komen. Elke school heeft het recht om een verzoek in te dienen om zich te vestigen in stadsdeel Noord.

170 Hij had gehoopt dat het stuk gecorrigeerd zou zijn voordat het aan de raadscommissie verzonden werd.

171 Er zijn geen formele reacties binnengekomen.

172 Bij de islamitische basisscholen gaat het puur om de beoordeling van de aanvraag. De inmiddels door fusie ontstane school kan gevestigd blijven op de Dijkmanshuizenstraat.

173 De commissie adviseert positief met betrekking tot het Plan van scholen 2007-2009.



11. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2004-2005
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
174 De PvdA-fractie merkt op dat het verslag over schooljaar 2004-2005 dateert van november 2005.

175 Wat is het resultaat geweest van de pilot met leerplichtconsulenten in stadsdeel Noord?

Is overwogen om een dergelijke consulent aan te stellen in het stadsdeel?

176 Het absoluut verzuim wordt gerelativeerd omdat administratieve fouten zijn gemaakt en dat partieel leerplichtigen een groot aandeel hebben in het absoluut verzuim. Hoeveel leerlingen zitten niet op een school?

177 Is er zicht op wat is gedaan met de 101 leerlingen zonder startkwalificatie die thuis zitten. Kunnen gegevens van het RMC hierin meer duidelijkheid geven?
178 De LN-fractie vraagt of de stagiair van het ROC vervolgens een reguliere baan bij het stadsdeel heeft gekregen.

179 Wat wordt ondernomen om voldoende capaciteit te realiseren in stadsdeel Noord voor zmok- en zmlk-leerlingen?


180 De CDA-fractie vraagt of inmiddels resultaten bekend zijn van de in stadsdeel Noord gehouden pilot absoluut schoolverzuim.

181 Naar aanleiding van pagina 13 vraagt zij welke acties worden ondernomen, zoals rebound-voorzieningen.

182 Is bekend waarom het aantal zmlk- en zmok- leerlingen in stadsdeel Noord zo hoog is?

183 Is de leerplichtambtenaar wel de juiste persoon om de leerling te vertegenwoordigen naar allerlei instellingen? Zou het niet beter zijn als dit iemand was uit de maatschappelijke hulpverlening? Het valt haar op dat de structuur die wordt opgezet centraal staat, en dat weinig aandacht wordt geschonken aan de rol/problemen van het kind. Kan worden samengewerkt met IBAN?


DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMIJN
184 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat als gevolg van de vergaderstop het stuk nu pas geagendeerd staat.

185 Momenteel is er op dit terrein van alles in beweging. De wethouder van de Centrale stad wil samen met de portefeuillehouders van de stadsdelen op korte termijn met een Plan van aanpak schooluitval komen en volgende week vindt in stadsdeel Noord dienaangaande een conferentie plaats, waarvoor o.a. ook het IBAN is uitgenodigd. Het is de ambitie van het DB om samenwerking tot stand te brengen tussen alle partijen die zich op het kind richten.


186 Van ambtelijke zijde wordt toegelicht dat de door Leerplicht gevonden 101 leerlingen tot de leeftijd van 23 jaar worden gevolgd door het RMC.

187 De ROC-stageplaats van drie maanden is aangeboden binnen het team van Leerplicht ten behoeve van een leerling van niveau 1 of 2 binnen de ROC’s. Het betreft een tijdelijke stageplaats en de leerling stroomt weer terug naar het ROC. De ervaring is dat leerlingen van niveau 1 moeilijk binnen te houden zijn, met leerlingen van niveau 2 gaat dat beter.

188 Stadsdeel Noord heeft niet meer zmlk- en zmok-leerlingen dan elders. Binnen het stadsdeel is wel sprake van een tekort aan plaatsen, er wordt gewerkt aan uitbreiding van de plaatsingsmogelijkheden. Het betreft overigens een landelijk probleem.
189 De commissie heeft het agendapunt besproken.

190VZ Eind 2006 zal het jaarverslag Leerplicht 2005-2006 worden geagendeerd.



12. Rapportage invoering Wet Kinderopvang
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
191 De LN-fractie brengt in dat het stadsdeel vooraf geen zicht had op de consequenties van de wet Kinderopvang. Geconstateerd kan worden dat de klassen op de kinderopvang leeglopen omdat het voor de ouders niet meer te betalen is. Zij heeft het gevoel dat de nieuwe wet niet zaligmakend is en dat een aantal kinderen buitenboord valt.
192 De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen die staan vermeld op pagina 2. Hij stelt voor het stuk op de Termijnagenda te plaatsen.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMIJN
193 Portefeuillehouder De Wild Propitius deelt de uitgesproken zorgen. Deelname aan de kinderopvang is met circa 20% afgenomen, waardoor de druk op wachtlijsten bij de peuterspeelzalen is toegenomen. Voor verdere behandeling van dit onderwerp zal hij een stuk voorleggen.

194 Wegens tijdgebrek heeft de commissie het onderwerp kort besproken. Het onderwerp wordt op de Termijnagenda geplaatst voor behandeling in oktober 2006. Voorafgaand hieraan zal de commissie een nadere analyse van achtergronden toekomen.



C. ALGEMEEN
13. Mededelingen portefeuillehouder(s)
195 Portefeuillehouder de Wild Propitius deelt mee dat gisteren in de douches van het Floraparkbad legionella is vastgesteld, waarop de douches zijn gesloten. Er is geen besmetting in het zwembad zelf of in overige ruimten geconstateerd. Het feit is gemeld bij de GG&GD; gebruikers worden schriftelijk op de hoogte gesteld.

14. Rondvraag
196 De LN-fractie vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het Jongerenteam Noord-Europees voetbaltoernooi.
197 De PvdA-fractie brengt in dat in een krantenartikel de Woonbond aandacht heeft gevraagd voor mensen die in financiële problemen komen omdat de Belastingsdienst de huurtoeslag niet heeft uitgekeerd. Kan het stadsdeel hier iets aan doen?
198 Portefeuillehouder de Wild Propitius antwoordt dat, toen bleek dat Nederland niet vertegenwoordigd was, het stadsdeel zelf op zoek is gegaan naar jongeren. Vorige week is samen met de KNVB een selectie gemaakt. Het stadsdeel zorgt voor reis, kleding, et.

199CdWHij zegt toe dat nagegaan zal worden welke actie kan worden ondernomen richting de Belastingdienst met betrekking tot burgers die schulden oplopen of toeslag ontberen in verband met invoering van de huurtoeslag.



15. Sluiting
200 De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.









De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina