Verslag van de 25e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Per Saldo op zaterdag 24 mei 2008 AanwezigDovnload 37.42 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte37.42 Kb.

BR14339/JvdV

16 juni 2008
Verslag van de

25e Algemene Ledenvergadering

van de vereniging Per Saldo

op zaterdag 24 mei 2008

Aanwezig: leden en belangstellenden,

Bestuursleden: Dhr. Frans Oostrik (voorzitter), dhr. Frans Penninx (penningmeester), dhr. Arne Haytsma, dhr. Paul Lemmen, mevr. AnneMieke Bökkerink

Directeur: Mevr. Aline Saers

Medewerkers van het bureau Per SaldoAfwezig: (met kennisgeving) mevr. Irene Verkade (bestuurslid)


 1. Welkomstwoord, opening en vaststelling agenda

Welkom door de voorzitter, Frans Oostrik. Hij heet ieder welkom op deze feestelijke bijeenkomst waarin Per Saldo het 12,5 jaar van PGB en van Per Saldo herdenkt.

Het komende uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, daarna het moment van herdenken.


2. Mededelingen

Mevrouw Saers gaat, gezien de korte vergadering, alleen in op de actualiteit rond het thema WMO. In de najaarsvergadering komen de andere thema’s weer aan bod.WMO. Er worden een aantal acties gepleegd. Signalen van budgethouders worden met het ministerie van VWS en met gemeenten besproken. In opdracht van VWS wordt een project uitgevoerd met als doel via een handreiking en voorlichtingsmateriaal de kennis over het pgb en de kennis over individuele voorzieningen te verbeteren. Per Saldo bereidt voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van wethouders en betrokken ambtenaren voor. Er worden gesprekken gevoerd over de gemeentelijke pgb-tarieven in relatie tot de tarieven van de dienstverlening.

In het najaar zullen de budgethouders pas een en ander van deze activiteiten merken.


Op de website van Per Saldo kunnen budgethouders hun ervaringen met de uitvoering van de WMO melden. Per Saldo ontvangt graag uw ervaringen in uw eigen gemeente.


 1. Verslag van de vierentwintigste Algemene Ledenvergadering op 17 november 2007

Het verslag wordt zonder opmerkingen of vragen goedgekeurd.

De verslaglegging van de workshops is ter kennisgeving meegezonden.
 1. Inhoudelijk jaarverslag 2007

De voorzitter loopt het verslag door en vraagt de aanwezigen of er vragen, dan wel opmerkingen zijn. Vanuit de zaal komen er geen reacties.

De voorzitter constateert dat het inhoudelijk Jaarverslag Per Saldo 2007 is vastgesteld.
 1. Jaarrekening 2007

Het bestuur legt u de Staat van baten en lasten met toelichting en de Balans over 2007 voor ter goedkeuring. Het inhoudelijk jaarverslag maakt deel uit van deze jaarrekening. Goedkeuring van de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beleid.
De presentatie vindt plaats aan de hand van een PowerPoint-presentatie

De penningmeester geeft desgevraagd een toelichting.Conclusie: Het jaar 2007 is met een positief saldo afgesloten.
Staat van baten en Lasten

Toelichting bij enkele Baten

- Door toename van het ledental is het totaal van de ontvangen contributies gestegen.

- Per Saldo heeft in 2007 meer regionale bijeenkomsten georganiseerd dan gepland. Daardoor is het totaal van de gevraagde tegemoetkoming in de kosten hoger dan voorzien.
Toelichting bij enkele lasten

- De post personeelslasten is hoger door de kosten voor vervanging van zieke werknemers.

- De kosten van de reorganisatie zijn eenmalige kosten. Deze kosten konden worden betaald uit een reservering en het positieve saldo.

- Door de toename van het aantal personeelsleden is het nodig om meer werkplekken te realiseren, waarmee de post huisvesting hoger wordt.


Balans

Activa.

- Toename van de materiële activa door toename van het meubilair en computerapparatuur.


Passiva:

- Het positieve resultaat wordt op basis van de subsidieregels aan de reserve toegevoegd.

- Liquide middelen. Via een deposito wordt de maximale renteopbrengst verkregen.
Uit de zaal:

- In Eindhoven kunnen budgethouders sinds 2008 via de gemeente lid worden van Per Saldo.

- Is het wenselijk om er voor te zorgen dat de begroting minimaal voor de helft door contributie-inkomsten wordt gedragen? Penningmeester: Naast contributieopbrengsten ontvangt Per Saldo subsidie. Door het uitvoeren van projecten (doelgelden) is het subsidiebedrag wisselend.

- In beginsel mag men het lidmaatschap van Per Saldo ten laste van het pgb brengen; op dit moment uit het ‘niet te verantwoorden bedrag’. Per Saldo streeft, samen met de NPCF, naar betaling via de verzekeraars, dan wel aftrekbaarheid via de belasting.


De voorzitter constateert dat, gezien de aard van de vragen en opmerkingen, de financiële jaarrekening is vastgesteld. Met deze behandeling wordt het bestuur gedechargeerd.


 1. Aftreden bestuurslid Paul Lemmen

De voorzitter richt zich tot de heer Lemmen. Hij dankt hem voor de bijdragen die het bestuur gedurende drie jaar mocht ontvangen. Het bestuur realiseert zich dat de functie van wethouder in het dagelijks leven veel tijd vraagt. Daardoor wordt het steeds moeilijker om het vrijwilligerswerk voor Per Saldo daarmee te combineren. Nogmaals: De vereniging is dankbaar voor de ondervonden steun.
De heer Paul Lemmen: Het is fijn om afscheid te nemen op een hoogtepunt van de vereniging. De heer Lemmen heeft WMO in zijn wethoudersportefeuille. Ook in zijn gemeente zijn de tarieven op basis van ervaring te laag. Daarom wordt nagegaan of via een nieuwe aanbesteding de tarieven verhoogd kunnen worden.


7 Rondvraag

Mevrouw Saers: Per Saldo heeft een klankbordgroep, mensen die als vrijwilliger vanuit hun ervaringen Per Saldo helpen bij beleidsmatige vraagstukken. Deze klankbordgroep zoekt nieuwe leden.


Daarna is het woord aan de zaal.

Een budgethouder: De uitvoering van de WMO in Winterswijk loopt slecht. Termijnen worden overschreden. Stukken raken zoek. Daarom het advies: Denk er aan om stukken aangetekend te verzenden.


Een budgethouder: De gemeente Emmen vindt dat zorg zo goedkoop mogelijk moet worden aangeboden. Kwaliteit krijgt minder aandacht. Veel mensen krijgen Klasse 1
Uit Zevenaar. Het onderhoud van een scootmobiel is via een pgb niet te regelen.
- Een budgethouder: De inning van de eigen bijdrage WMO heeft voorrang boven de heffing van de eigen bijdrage AWBZ. Veel gemeenten keren het pgb-bedrag bruto uit en de budgethouders krijgen van het CAK een rekening om de eigen bijdrage WMO te betalen.

- Het CAK moet een samenloop eigen bijdrage WMO / AWBZ berekenen. Indien er sprake is van samenloop wordt dit door het CAK aan het Zorgkantoor doorgegeven. Het zorgkantoor kijkt niet op eigen initiatief of een budgethouder ook een eigen bijdrage WMO betaald. Achteraf kan bij het CAK blijken dat er teveel eigen bijdrage is opgelegd. Een budgethouder kan zelf een berekening van de eigen bijdrage AWBZ en de eigen bijdrage WMO maken. Veel zorgkantoren veranderen de toekenningsbeschikking pas als de budgethouder zelf aangeeft, een te hoge eigen bijdrage AWBZ te betalen. Laat Per Saldo weten, welke zorgkantoor moeilijk doet met het herberekenen.


Zijn er richtlijnen waarin staat welk uurtarief dienstverleners horen te verdienen?
In de gemeente Nijkerk is de overgang van AWBZ naar WMO goed verlopen. Inmiddels heeft de gemeente Nijkerk ook een contract met de SVB.

In Gelderland is een ondersteunende groep ontstaan voor ouders van kinderen die met het Bureau Jeugdzorg te maken hebben.


Veel instellingen (zorg in natura) zijn niet flexibel genoeg om in hun dienstenschema’s te schuiven. Daarom is het pgb zo belangrijk, omdat daarmee de flexibiliteit in de dienstverlening wordt verkregen. Aan gemeenten zal dat opnieuw duidelijk worden gemaakt.
- Een budgethouder: De verschuiving binnen de beleidsregels van Verpleging naar Persoonlijke Verzorging wordt als een knelpunt ervaren.

- Per Saldo heeft dit knelpunt aan de leden van de Tweede Kamer uitgelegd en duidelijk gemaakt wat de consequenties van deze verschuiving zijn.


Een budgethouder: In de gemeente Rijsen/Holden wordt moeilijk gedaan over de aanvraag van huishoudelijke verzorging. De teruggang in het aantal uren wordt als onbillijk ervaren.
Een budgethouder: In Boxmeer wordt door een dienstverleningsbedrijf een eigen bijdrage geïnd. De budgethouder heeft het advies: Trap niet in deze regelingen.
Mevrouw Saers ter afronding:

Het pgb ligt onder vuur. De politiek ziet dat het aantal budgethouders groeit. Daarnaast is er sprake van een toename van het macro budget voor het pgb. Per Saldo blijft ervoor vechten dat groei niet slecht is en dat de tarieven voor de te leveren diensten goed moeten zijn.


8 Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de discipline en de inbreng. Na een korte pauze starten we met het tweede deel van de bijeenkomst: de viering van 12.5 jaar pgb en het 12,5 jarig bestaan van de vereniging Per Saldo.Impressie van de Jubileumbijeenkomst Per Saldo

zaterdag 24 mei 2008, 15.00 – 16.30 uur.

1. 12,5 Jaar pgb en 12,5 jaar Per Saldo door Aline Saers, directeur.

Mevrouw Saers geeft een korte terugblik op de afgelopen jaren.


1994.

In het regeerakkoord staat dat er een regeling pgb tot stand moet komen. De initiatiefnemers zijn Erica Terpstra, Aline Saers en Theo Zwetsloot. Daarnaast wordt in 1994 het initiatief genomen tot oprichting van de vereniging Per Saldo.


1995.

Staatssecretaris Erica Terptra komt met de Beleidsnota ’Zorg in portefeuille’. Het pgb ‘Verpleging en Verzorging’ komt tot stand. Daarvoor is in 1995 een budget van 40 miljoen gulden (18 miljoen euro) beschikbaar. Een klein bedrag als we dat met 2008 vergelijken. Nu bedraagt het pgb-budget 1,8 miljard euro. In de periode 1995 tot 2008 zal het aantal budgethouders groeien van enkele naar 100.000. De oprichting in september 1995 van Per Saldo heeft daaraan een grote bijdrage geleverd.


1996

1996 is het jaar dat het pgb voor Verstandelijk Gehandicapten wordt mogelijk gemaakt. Tevens het jaar dat de vereniging Per Saldo formeel met haar werkzaamheden start.


1997

De eerste wachtlijsten pgb verschijnen. Ondanks dat levert politieke druk de start van de pgb-experimenten binnen de Geestelijke Gezondheidszorg op. Het pgb is een levend iets, daarom houdt Per Saldo de actie: ‘Per Saldo moet blijven’.


1998

Als nieuwe loot aan de pgb-boom gaat het experiment Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) van start en om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden te krijgen gaat de uitvoering van de pgb-administratie van de vereniging Per Saldo over naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Daardoor wordt Per Saldo weer een belangenbehartigingsorganisatie.


1999

Het landelijk pgb-budget is in 4 jaar tijd opgelopen tot 220 miljoen gulden (100 miljoen euro). Het pgb is echter een subsidieregeling binnen de begroting van het ministerie van VWS. Daaraan kan de budgethouder geen rechten ontlenen. Die rechten bestaan wel binnen de wettelijke regeling AWBZ.

Het jaar 1999 is ook het jaar dat de dames Erica Terpstra en Aline Saers de Nationale Revalidatieprijs winnen voor hun inzet bij het verwezenlijken van het pgb.
2000

De rechter doet een uitspraak waarin hij aangeeft dat er geen wachtlijsten pgb meer mogen zijn. Door de uitspraak van de rechter is er een vorm van ‘open-eind financiering’ ontstaan.

Als tweede feit willen we vermelden dat Per Saldo groeit: Per Saldo heeft 5000 leden.
2001

In 2001 vindt de invoering van het pgb Geestelijke Gezondheidszorg (pgb-GGz) plaats en wordt er gestart met experimenten die de invoering van een pgb voor lichamelijk gehandicapten (pgb-LG) mogelijk maakt.

In 2001 start Per Saldo met het geven van cursussen pgb omdat haar leden laten weten dat zij behoefte hebben aan ontmoeting en kennisoverdracht.
2002

Het werken met een pgb wordt als belangrijk ervaren. Daarom wordt het experiment persoonsgebonden re-integratie budget (PRB) uitgebreid.

De vereniging Per Saldo heeft meer dan 10.000 leden. Om haar leden nog beter van dienst te kunnen zijn introduceert Per Saldo de Per Saldo hulpgids, een op internet bijgehouden overzicht van dienstverleners.
2003

De VWS-Beleidsnota ‘Modernisering AWBZ’ wordt door de Tweede Kamer behandeld. Daarmee vindt de verankering van het pgb binnen de AWBZ plaats. Naast het pgb in de gezondheidszorg wordt het pgb in het onderwijs geïntroduceerd: De leerlinggebonden financiering in het onderwijs (het rugzakje) wordt een feit.


2004

De introductie van de Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) zorgt er voor dat werknemers op een betere wijze hun ondersteuning kunnen inkopen. Ondanks dit succes blijkt dat voortdurende politieke aandacht vragen wenselijk is. Daartoe voert Per Saldo de actie ‘Houd hulp in eigen hand’. Een actie met groot succes.


2005

De budgethoudersvereniging Per Saldo groeit en heeft in 2005 15.000 leden. Dit vraagt een uitbreiding van het dienstenaanbod. Per Saldo brengt als ledenblad het nieuwe magazine ‘EigenWijs’ uit. Per Saldo introduceert de functie ‘Consultancy’, een vorm van kennisoverdracht aan dienstverleners en anderen die beroepsmatig bij de uitvoering van het pgb betrokken zijn.


2006

Per Saldo voert, samen met anderen, actie om de invoering van het pgb binnen de kaders van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (pgb-Wmo) te verwerkelijken. Per Saldo is politiek actief bij de invoering van het pgb in de zorgverzekeringswet (pgb-Zvw)

Het dienstenpakket van Per Saldo groeit verder: Per Saldo introduceert, samen met een aantal andere organisaties, de inkooporganisatie Zorg6.
2007

De introductie van het pgb wordt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) meegenomen. Daarnaast wordt er gestart met een pgb-experiment in de zorgverzekeringwet (Zvw) opdat hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden ook via een pgb verstrekt kunnen worden.

In de langdurige zorg AWBZ vindt de introductie van het pgb in de vorm van de samenstelling van zorgzwaartepakketten (ZZP) plaats. Daarmee wordt het geld aan de persoon gekoppeld in plaats van aan de ontvangende instelling.

Door de introductie van het verantwoordingsvrije bedrag van € 2.500,- wordt tegemoet gekomen aan de vermindering van de verantwoordingsplicht van kleine bedragen.

De vereniging Per Saldo blijft groeien en heeft meer dan 20.000 leden.
2008

In 2008 wordt op verzoek van de Tweede Kamer het verantwoordingsvrije bedrag van € 2.500,- weer teruggebracht tot 1,5 %. Maar het pgb heeft laten zien dat zijn bestaan gerechtvaardigd is. De introductie van het pgb ‘behandeling’ in de zorgverzekeringswet (Zvw) vindt plaats. Het pgb wordt geïntroduceerd in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Er wordt gestart met pilots Participatiebudget: een combinatie AWBZ en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); een combinatie van AWBZ, onderwijs en vervoer.

Het jaar 2008 is het jaar dat het pgb en de vereniging Per Saldo 12,5 jaar bestaan.


Op naar de toekomst

In het jaar 2010 willen we bereikt hebben dat

De voorlichting over het pgb vóór de indicatiestelling plaats vindt.

Daarnaast zal de ontwikkeling van de dienstverlening van de vereniging Per Saldo de nodige aandacht vragen. Er wordt gedacht aan een avondopenstelling van de dienstverlening Per Saldo. Per Saldo heeft een discussieforum op internet en de bestaande inkooporganisatie groeit in de loop van de jaren naar een professionele inkooporganisatie.

Per Saldo is voornemens om te blijven groeien. Er wordt gestreefd naar 24.000 leden. Dan is de vereniging zo groot dat de Algemene Ledenvergadering Per Saldo via internet zal plaats vinden.


In het jaar 2020 zijn we weer een stuk verder.

Door politieke druk is er voor gezorgd dat er één wet is die de mogelijkheden van het pgb regelt. De budgethouders hoeven maar langs één loket, waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Het pgb kent één budget en één verantwoording waardoor de uitvoering van het pgb aanzienlijk minder administratieve lasten kent.

Door de beschikbaarheid van een disabilitymanager is de ondersteuning om de hoek beschikbaar. Daarnaast heeft internet zich zo ontwikkeld dat volledige digitale ondersteuning op afstand ook tot de realiteit behoort.

De vereniging Per Saldo heeft 75.000 leden. Het is ondoenlijk geworden om in regionale bijeenkomsten bij elkaar te komen. Kennisoverdracht en cursussen vinden via internet, via E-learning plaats.


2. Aanbieding boekje ‘Pgb op weg naar goud’ door Anouchka van Miltenburg VVD

Een samenvatting van de toespraak van mevrouw Van Miltenburg.

De Tweede Kamer weet inmiddels dat het pgb belangrijk is. Het pgb is geen eendagsvlieg. Ook in de WMO is een stap gezet om de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen / woningaanpassingen via een pgb te realiseren. Het hele zorglandschap is daardoor veranderd. Veranderingen die de mensen nodig hadden.

Het pgb is echter nog steeds een gunst, geen wettelijke recht op AWBZ-zorg. Het pgb hoort een onderdeel te zijn van de reguliere AWBZ zorg, naast het systeem van de verstrekking van de ‘zorg in natura’ (ZIN).

Voor deze ‘zorg in natura’ staat een grote lobby van gevestigde belangen. Het pgb-belang moet steeds bevochten worden. Het lijkt wel alsof David nog tegen een Goliath vecht.

Het werken met een pgb laat zien hoe duur de zorg is. Het pgb laat zien dat afhankelijkheid maar relatief is. De pgb-houder maakt duidelijk wat het beste voor hem/haar is. De pgb-houder bepaalt zelf welke kwaliteit wenselijk en/of voldoende is. Dit wordt door de gevestigde zorg als een bedreiging ervaren.

Het misbruik en de onbedoelde zorg door pgb-houders wordt momenteel aan de kaak gesteld. Als dat facet van zorg onderzocht wordt, moet ook gekeken worden naar onbedoelde zorg binnen de reguliere zorg zegt mevrouw Van Miltenburg.

De VVD heeft budgethouders gevraagd om ervaringsverhalen in te sturen. Ruim 200 reacties werden ontvangen. Een aantal verhalen wordt gebundeld en zal in een boekje verschijnen.

Het zijn indrukwekkende verhalen met als oproep: Laat het pgb niet verdwijnen. Elk verhaal laat zien dat elke pgb-houder daarvoor zijn eigen redenen heeft: Regie over mijn leven, het vinden van rust, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Verhalen die veel inspiratie bieden om door te gaan. Daarom blijft het volgens mevrouw van Miltenburg de moeite waard om voor het pgb te strijden. Het pgb is ‘op weg naar goud’.
3. Een budgethouder vertelt zijn verhaal

Ter illustratie van de vele inzendingen vertelt een budgethouder zijn ingezonden verhaal. In elke ingezonden bijdrage komen de volgende thema’s aan bod: • Wat hebt u aan het pgb?

 • Biedt het pgb voldoende keuzevrijheid om zelf regie te houden?

 • Kunt u zorg regelen via het pgb, zorg die u niet via ‘zorg in natura’ (ZIN) kunt krijgen?

 • Wat zijn voor u de knelpunten van het pgb? Genoemd worden de indicatiestelling; de huishoudelijke ondersteuning Wmo (ingewikkelder, afhankelijk van de gemeentepolitiek, eigen bijdrage, een negatieve beschikking); onduidelijke regels en bepalingen; minder budget dan als er ZIN wordt geleverd; beperkte inzet van het geld.

 • Hoe moet het verder, waar droomt u van?

 • Wanneer bij zorg in natura (ZIN) de vraag van de cliënt echt centraal staat, zou u dan overstappen naar ZIN?


4. De toekomst, Frans Oostrik

Van de hand van de heer Oostrik is in de vorm van een boek het proefschrift verschenen met de titel “Als je het mij vraagt. Waarom mensen kiezen voor zelfbeschikking in de zorg’. Het boek is een erkenning dat pgb-houders zorgvuldig met het verstrekte geld omgaan. Budgethouders geven in het gedane onderzoek veelal aan dat zorginstellingen hun diensten nog onvoldoende vraaggestuurd leveren.

Het pgb maakt het mogelijk om regie over je eigen leven te houden. De samenleving vraagt maatwerk, vraagt waarde te leveren die het individu nodig heeft. Het pgb is een instrument om maatwerk te leveren. Pgb-houders hebben laten zien een goed rentmeester te zijn. De budgethouder doet meer met zijn pgb-geld dan met ZIN-zorg te bieden zou zijn. Het werken met een pgb maakt eens te meer duidelijk dat een indicatie niet zomaar afgegeven wordt.

Het onderzoek van de heer Oostrik laat ook zien dat in zorginstellingen de budgetten per persoon niet zichtbaar zijn, terwijl de pgb-budgetten wel zichtbaar zijn. In overleg met het Fonds PGO wordt geprobeerd om onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het pgb te laten doen naast de kosteneffectiviteit van een ZIN-instelling. Cijfers laten zien dat het gemiddelde pgb-budget € 13.000 per jaar bedraagt. Voor een instelling is dat € 35.000 per jaar.


5. Cabaret door ‘De gemeentereiniging”

Samenvatting:

‘Het pgb ligt onder vuur, de jacht is geopend. Op jacht naar zorg in natura, op jacht naar een pgb-budget’ zijn de openingszinnen van het cabaret. Daarna gaat het drietal verder: Er was een tijd dat mensen die zorg nodig hadden, alleen hapklare brokken konden krijgen. Het leven is nu een jacht. Denk maar eens aan jagen op kennis op school, op huizenjacht gaan. Daarna gaan dienstverleners op jacht naar u. Een jacht in een ondoordringbaar woud van regels en regelingen. Een woud met bordjes. Hoe is dat te overleven en hoe kunt u de weg vinden in dit woud? Gewapend met kennis om te kunnen participeren. Het geld zou uit een en dezelfde kraan moeten komen. We willen onze eigen boontjes doppen. Hebt u wel de jachtvergunning? Met een pgb moet u wel steeds winkelen: overal achteraan gaan, anders wordt het niets. Het participatiebudget zoals Per Saldo dat voorstelt, wordt een soort supermarkt, alles komt uit eenzelfde kraan. Eigen regie is het sleutelwoord, inclusief verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, de werving van personeel, regelen van het budget, etc. Daar gaat u voor.


6. Afsluitende borrel

De middag wordt afgesloten met een borrel waarvoor alle aanwezigen zijn uitgenodigd.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina