Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost d d. 14 januari 2013Dovnload 29.4 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte29.4 Kb.

Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost d.d. 14 januari 2013
Aanwezig: W. Linssen; voorzitter, H.Holthaus; penningmeester,

F. Stegeman, E. Lievaart, H. Wiendels (Gemeente Montferland), G. ten Kley, L. Verheij, H. Stein (CDA), R. Frerix (LBM), B. Ruesink (Politie NO Gelderland) B. Mulling en

M. Kniest; secretaris en verslaglegging.
Afwezig met kennisgeving: G.v.d.Werff

Afwezig zonder kennisgeving: D. Besselink
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij wenst iedereen, ook namens het bestuur, een voorspoedig 2013. Voor het agendapunt 2, Digitale meldingen Gemeente Montferland, is de heer H. Wiendels aanwezig en voor agendapunt 8, Emmauskerk, is de heer B. Mulling aanwezig.


2. Presentatie digitale meldingen Gemeente Montferland

De heer H. Wiendels van de Gemeente Montferland zal een presentatie geven van de mogelijkheden die de burger heeft om digitaal het serviceloket van de gemeente te bezoeken en persoonlijke burgerzaken af te handelen. Via de site van de Gemeente Montferland en het account Mijn Montferland kunnen inwoners van de gemeente met hun DigiD-code inloggen en meldingen doen voor de openbare ruimte, uittreksels aanvragen etc. De Gemeente Montferland is daarmee een van de vijf koplopers in Nederland. Het systeem is vanaf april/mei 2012 beschikbaar. Het voordeel van deze werkwijze is, dat de gemeente direct kan terugkoppelen en de burger de afhandeling van zijn/haar melding kan volgen.

Het melden voor de openbare ruimte kan ook via telefoonnummer 0316-291391, terugkoppeling door de gemeente is dan echter niet in alle gevallen mogelijk.

F. Stegeman merkt op dat met de (test)melding van de defecte lantaarnpaal nummer 2161 na vier maanden nog niets gebeurd is. De conclusie is dat de terugkoppeling van meldingen openbare ruimte naar de burger in het klantencontactsysteem een belangrijk aandachtspunt is. Er zijn 6.000 meldingen per jaar en het melden openbare ruimte is daarmee voor de Gemeente Montferland het meest gebruikte product.

Vervolgens geeft H. Wiendels een demonstratie van een melding openbare ruimte door middel van DigiD op https://secure.montferland.info/index.php?mediumid=1&pagid=2479

De computer haalt de gegevens op van de betreffende burger waarna deze zijn zaken kan regelen.

De voorzitter merkt op dat hij het uitloggen uit het programma niet kan vinden. H. Wiendels beaamt dat de mogelijkheid ontbreekt. Dit wordt nog aangebracht in het systeem.

B. Ruesink deelt in aansluiting op het onderwerp meldingen openbare ruimte mede, dat er meldingen zijn van vernielde auto´s. Een groepje jonge mannen loopt over auto´s heen. Er komen aangiften binnen van adressen op de Ganzepeppel, Hangaarts, Bachlaan en Klinkerstraat. Het betreft waarschijnlijk een groep van ongeveer vier jonge mannen. Er vindt een buurtonderzoek plaats en er zijn inmiddels signalementen en sporen veiliggesteld.

Er hebben zich in de laatste weken veel incidenten voorgedaan in de wijken.

De voorzitter oppert de suggestie dat surveilleren per fiets in de wijken preventief kan werken. Er is dan meer contact met buurt- en wijkbewoners.

B. Ruesink antwoordt dat de wijkagenten veel in de wijken zullen zijn, al dan niet per fiets, ook nadat het bureau naar Doetinchem verplaatst wordt.

G. ten Kleij merkt op dat er op de Chamaven veel auto´s rondrijden met zeer luidruchtige uitlaatgeluiden. B. Ruesink antwoordt dat handhaving in dergelijke gevallen moeilijk kan zijn en dat uitlaatlawaaioverlast verkeersergernis nummer 1 is.

F. Stegeman deelt mede dat het braakliggende terrein naast De Commandeur een ontmoetingsplaats schijnt te zijn. B. Ruesink antwoordt dat het een plek voor hangjongeren is, evenals De Bongerd dat is. Drugsgebruik en dealen is over het algemeen een probleem in ´s-Heerenberg. Nadat B. Ruesink nog een korte weergave doet van een schrijnend incident op de Maria van Nassaulaan, dankt de voorzitter hem voor zijn aanwezigheid en verlaat B. Ruesink de vergadering.
3. Mededelingen/ingekomen post/uitgegane post

De secretaris heeft de lijsten van ingekomen en verzonden stukken aan de voorzitter overhandigd en deze leest de lijsten voor.


4. Goedkeuring notulen van 5 november 2012

Tekstueel:

Pag..2; punt 3a: de afkorting fte betekent fulltime-equivalent.

Pag. 3; onder punt Oude Doetinchemseweg: E. Lijnvaart moet zijn E. Lievaart.

Pag. 4; rondvraag, 2e streepje: ook meldt zij moet zijn ook meldt hij, niet E. Lievaart heeft de opmerking gemaakt over de ontbrekende (haaien)tanden op de kruising Rodingsveen-Oude Doetinchemseweg maar G. ten Kleij.

Inhoudelijk:

Pag.2, punt 3; hondenbeleidsplan: E. Lievaart deelt mede dat er op 21 en 28 februari a.s. informatiebijeenkomsten zijn waarmee de uitvoering van het project van start gaat. Alle wijkplatforms en –raden krijgen een uitnodiging om locaties te zoeken.

Pag. 2, 2e alinea, het klepelen van braakliggende terreinen gebeurt twee tot viermaal per jaar. H. Stein geeft kort de stand van zaken weer betreffende het terrein naast De Commandeur. De conflictsituatie die is ontstaan zal financiële consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting. Het gestapelde laagbouwwoningenplan zal voorlopig niet uitgevoerd worden en de jaarlijkse rentelasten lopen gewoon door.

Pag. 3: F. Stegeman vraagt naar de stand van zaken van de padverbetering van het pad dat vanaf de Zandakkers via het Loveringsbos naar De Driekoningen loopt. E. Lievaart antwoordt dat in januari/februari a.s. met de werkzaamheden wordt begonnen.

Pag. 3, punt 5: aanpassingen Kornhorst betreft niet tien banken.

Pag. 4, punt 11: E. Lievaart merkt voor de duidelijkheid op dat er 100.000,- euro beschikbaar is voor 80 speelplekken in de Gemeente Montferland.

Pag. 4, punt 13a: E. Lievaart merkt op dat strooibakken plaatsen in 2012-2013 een proefperiode wordt.


Naar aanleiding van het punt Muziekschool op pagina 2 geeft H. Stein een korte weergave van de stand van zaken. De geplande bezuinigingen zijn beperkt gebleven en het muziekonderwijs blijft subsidie behouden.
5. Voortgang verkeersonveilige situatie ´s-Heerenberg Oost

E. Lievaart deelt mede dat zij vanmiddag door de verkeerskundige is gebeld met de mededeling dat het bord verplaatst is.

L. Verheij merkt op dat er een spiegel geplaatst zou worden op de Kapelstraat.

G. ten Kleij merkt op dat sinds de drempels verlaagd zijn, Rodingsveen en de Batavenstraat veranderd zijn in een racebaan waar 70/80 km per uur wordt gereden.

De voorzitter antwoordt dat er een verzoek uitgaat naar de wijkagent om snelheidscontroles uit te voeren.

6. Voortgang i-VVP en hondenbeleidsplan

iVVP:


L. Verheij heeft aan het secretariaat een verslag gezonden. M. Kniest zal het verslag aan alle leden doorsturen
7. Verslag bijeenkomst Grip op verandering 6 november 2012, W. Linssen

De voorzitter doet verslag van de bijeenkomst. De grote lijn is dat de mensen ouder worden en dat er minder kinderen komen. De vraag is hoe je daar als gemeente mee moet omgaan. Deze zogeheten demografische veranderingen in Montferland lopen redelijk synchroon met de landelijke ontwikkelingen, wel worden er in de Gemeente Montferland meer kinderen geboren dan gemiddeld in Nederland. Enkele, in het oog lopende, gevolgen zullen zijn dat er meer draagvlak is voor kiem- en zorgsteunpunten, ouderenwoningen, WMO-voorzieningen en minder draagvlak voor speelplekken, nieuwbouwwoningen, consultatiebureaus en basisonderwijs bijvoorbeeld.


8. Stads-tv en multifunctionele bestemming Emmauskerk

Stads-tv

Op 6 december 2012 heeft de eerste bespreking plaatsgevonden om te komen tot een stads-tvkanaal voor ´s-Heerenberg. Hieraan hebben deelgenomen F. Stegeman, H. Hegman en R. Kraaijeveld. Er zijn een aantal acties ondernomen, waaronder navraag doen naar de aanschaf van een camera, daarna is het windstil gebleven. Robert en Fons zullen in Houten een studio bezoeken van een stads-tvzender. F. Stegeman neemt contact op met R. Kraaijeveld.


Emmauskerk

B. Mulling is bestuurslid voor de Emmauskerk en woont deze vergadering bij om een weergave te doen van de stand van zaken met betrekking tot de sluiting en om vragen te beantwoorden. De kerk moet sluiten wegens een exploitatietekort. M. Latten en B. Mulling hebben gezocht naar mogelijkheden voor vervangend gebruik van de kerk en hierover zijn contacten geweest met het bisdom. Het gebouw is inmiddels getaxeerd en er is een bodemonderzoek uitgevoerd. De kerk is bij de bouw destijds als multifunctioneel gebouw voor de r.k.-gemeenschap gesticht en heeft ook als zodanig momenteel een bestemming.

Er zijn besprekingen met diverse verenigingen om te onderzoeken of er toereikende middelen vrijgemaakt kunnen worden voor een multifunctioneel gebouw voor

´s-Heerenberg Oost. Een en ander is bij het bisdom in behandeling.


9. Aanpassingen Kornhorst

Er zijn diverse aanpassingen aangebracht in de wijk Kornhorst. D. Besselink houdt het Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost op de hoogte van de stand van zaken en eventuele nieuwe ontwikkelingen.


10. Skatebaan

Zowel Stadsraad West als Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost zijn niet blij met de locatie Maria van Nassaulaan. De voorzitter heeft vandaag met G. Besselink van de Stadsraad West een goed gesprek gehad met de bewoners van De Kamp. De Kamp ligt nabij de Coop-locatie. Ook hier is veel overlast geweest van hangjongeren. Er komt naar aanleiding van dit gesprek een burgerinitiatiefvoorstel waarvoor 150 handtekeningen moeten worden ingediend bij de griffier voor de raadsvergadering van eind januari a.s. De Stadsraad West zal het initiatief samen met Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost indienen.11. Social Media

De gemeente is gestart met een Facebookpagina. Een dergelijke pagina moet beheerd worden en het is de vraag of een Facebookpagina voor wijkplatforms en –raden een haalbare zaak is. Twitter en Facebook spreken de jeugd echter erg aan en het is de vraag of deze groep bereikt kan worden zonder social media. M. Kniest wijst op de risico´s van Twitter en Facebook. E. Lievaart wijst op het systeem van de Gemeente Apeldoorn dat erg mooi is. Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost zou kunnen denken aan een bedrijfspagina. Besloten wordt dat er geen Facebookpagine komt voor Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost.


12. Wat verder ter tafel komt

- H. Stein complimenteert het Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost met de behaalde resultaten taludpad en de verkeerswijzigingen op de Oude Doetinchemseweg. Gemeente en Wijkplatform hebben hier goed samengewerkt.

- B. Mulling merkt op dat de toestand van het pad achter De Hagedoorn via een melding openbare ruimte kenbaar gemaakt dient te worden.

- H. Holthaus vraagt of er ter plaatse van Rodingsveen 156 een Amsterdammetje geplaatst kan worden. Hij complimenteert de gemeente met de snelle reactie op de klacht dat er op het taludpad scherpe betonnen randen waren aan de zijkanten. Er is met een betonzaag gezorgd voor veilige beranding van het pad.

Bij het secretariaat is van de gemeente het bericht binnengekomen dat de paden Loveringsbos-De Hucht zeer binnenkort worden aangepakt. Eerst dient er nog een dunning van bomen en struiken plaats te vinden.

- G. ten Kleij deelt mede dat er op klachten van bewoners van De Klomp over stankoverlast als gevolg van slecht functionerend riool door de gemeente niet wordt gereageerd. Het betreft stank in de omgeving van huisnummer 9.

Tevens zou de gemeente twee werkboeken i-VVP sturen, dit is echter niet ontvangen.

E. Lievaart zal zorgen dat ze alsnog gestuurd worden.

- De voorzitter deelt mede dat in het project Graffitiwand Hangaarts gekozen is voor herbeschildering met voorstel 2, dit betreft een voorstelling waarop mensen te zien zijn. Het project is in behandeling bij mevrouw M. Schulten van de Gemeente Montferland.

- F. Stegeman doet de suggestie het Lacoterrein een perfecte locatie zou zijn voor zowel skatebaan als beweegtuin voor ouderen.


13. Nieuwjaarsreceptie 24 januari 2013

E. Lievaart geeft nog een korte toelichting op de doelstelling. Afgesproken wordt dat Fons en Wilfried in de U-vorm plaatsnemen en de vragen stellen aan de burgemeester en wethouders.


14 Rondvraag en sluiting

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.


Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met een woord van dank om 21.40 uur

de vergadering en wenst allen wel thuis.

---000---De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina