Verslag van de openbare vergadering van de raad van maandag 25 september 2000Dovnload 192.14 Kb.
Pagina1/5
Datum26.08.2016
Grootte192.14 Kb.
  1   2   3   4   5

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

VAN MAANDAG 25 SEPTEMBER 2000
Voorzitter : tot 20.18 uur: A.S. Scholten, wethouder;

vanaf 20.18 uur: drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester.Secretaris: mr. Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris.
Aanwezig:

mevrouw I.R. Adema, K. Akdemir, I. Aksu, F.M. Balk-Westen, R.R. Beumer, B.J. Doornebos (wethouder), A.B. de Gans, mevrouw J.F. van Harsselaar-Timmer, L.W.G. Hartong, G. Hiemstra (wethouder), mevrouw S.S.J. Hooijdonk, mevrouw M.G.J. de Jager-Stegeman (wethouder), H.W.F. Jellema, M. Knol (wethouder), mevrouw M.J.T. van der Kolk, G.W. Kuijk, mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis, J.A.M. Meijer, mevrouw


E. Nijhuis, P. de Noord, mevrouw K.J.J. Obdeijn, G.H. Planque, B. Rolloos, mevrouw J.B.W. Schreur-Spenkelink, A.S. Scholten (wethouder), mevrouw J.H. Soeteman-Klijn Velderman, mevrouw A. Spa,
Th. A.A. Strunk, L.W. van Voorst, H.J. de Vos, J.P.J. de Vos, J.G. Wilms, J. Witvoet en V. Yilmaz.

Afwezig: M.G.W. Beker, mevrouw J.J.A.F. Dirksen-Bloemenkamp en mevrouw J.M. Stegink-van Olst.

1a. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mede dat de heer Van Lidth iets later zal komen. In verband daarmee stelt hij voor het agendapunt 7 pas te behandelen als de heer Van Lidth in de vergadering aanwezig is.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Stegink, mevrouw Dirksen en van de heer Beker.
1b. Onderzoek geloofsbrief van de heer J. Offringa (2000.1504)
De heer Strunk deelt mee dat de geloofsbrief van de heer Offringa is gecontroleerd en akkoord is bevonden.
De voorzitter stelt vast dat de heer Offringa in de volgende raadsvergadering geïnstalleerd kan worden.

2. Vaststelling van de openbare notulen
Geen stukken.
(N.B. Doordat de geluidsinstallatie niet goed heeft gewerkt, is het niet mogelijk de discussie over de ingekomen stukken volledig weer te geven)
3. Ingekomen stukken
I Voor kennisgeving aannemen
a Gegevens liquiditeitspositie over de maanden juni, juli en augustus 2000.
b Van het Initiatief Samenwerkingsverband Brede School d.d. 20 juli 2000; aanbieding Intentieverklaring Brede School waarin besturen van scholen en Raster uitdrukking willen geven aan de
gezamenlijke wens om op korte termijn te komen tot de realisering van een Brede School in
Deventer. (2000.13224)
De heer Van Voorst verzoekt stuk I b ter kennisneming aan de commissie te sturen.
c Van mevrouw C. Balk-Westen d.d. 31 augustus 2000; ontslagverlening van de commissie
Beroep-, Bezwaar- en Verzoekschriften.

II Vragen gemeenteraadsfracties ex artikel 37 RvO
a GroenLinks Gemeenteraadsfractie Deventer d.d. 28 augustus 2000; schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van Orde inzake voorlichtingsbeleid gemeente Deventer. (2000.14386)

(commissie)
III Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders
a Van Raster Welzijnsgroep d.d. 6 juli 2000; dringend verzoek vrijkomende schoollocaties in eerste instantie te bestemmen voor voorzieningen in de sfeer van kinderopvang. (2000.11889)
Mevrouw Van der Kolk verzoekt stuk III a ter kennisneming aan de commissie te sturen voor de agenda van de volgende week.
b Van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Deventer d.d. juli 2000; eindverslag inspraak prostitutiebeleid. (2000.13140)
De heer ? verzoekt een kopie van het antwoord op het stuk III b naar de commissie te zenden.

De heer De Vos (GPV/RPF/SGP) verzoekt toezending van een kopie van de brief van het college op stuk III b.Wethouder Doornebos lijkt het juist dat een kopie van het antwoord van het college naar de commissie gaat.
c Van mevrouw drs. M. Manschot-Mansholt, Beukenlaan 80 te Gorssel; toezending afschrift van inspraakreactie/verweerschrift m.b.t. de startnotitie MER Epse-Noord, gericht aan de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid. (2000.12077)
d Van J. van Kempen en W. Bleumink, Raamdwarsstraat 1, d.d. 9 juli 2000; verzoek alsnog duidelijk aan te geven de mening en standpunten van de gemeente m.b.t. de Raambuurt en teven de gevraagde acties te ondernemen. (2000.12276)

(commissie)
e Van J. van Kempen en W. Bleumink, Raamdwarsstraat 1, d.d. 29 augustus 2000; voornemens tot onteigenen van drie woningen in de Raambuurt. (2000.14486)
De heer ? verzoekt een kopie van het antwoord op de stukken III d en III e naar de commissie te zenden.
f Van J. van Kempen en W. Bleumink, Raamdwarsstraat 1, d.d. 4 september 2000; uitblijven van reactie op brief d.d. 9 juli 2000. (2000.14748)
g Van J. van Kempen Raamdwarsstraat 1, d.d. 11 juli 2000; verzoek m..b.t. de herinrichting van de Raambuurt geïnformeerd te worden over de contractafspraken met de projectontwikkelaar en een exemplaar van het leefbaarheidsstatuur toe te zenden. (2000.12274)
h Van J. van Kempen, Raamdwarsstraat 1, d.d. 29 augustus 2000; leefbaarheidsstatuut Raambuurt. (2000.14483)
De heer Van Voorst verzoekt een kopie van het antwoord op de stukken III f, III g en III h naar de commissie te zenden.
i Van bewoners van de Breenberghstraat e.o. d.d. 12 juli 2000; dringend verzoek om een 'afschuwelijk lelijk' transformatorhuis te verwijderen/verplaatsen aangezien deze ernstig afbreuk doet aan het woongenot van de bewoners. (2000.12266)
j Van M. Wierda namens de heer Blokvoort, Mr. H.F. de Boerlaan 62/58 d.d. 12 juli 2000; verzoek opnieuw overleg te voeren inzake de percelen Mr. H.F. de Boerlaan 62/58 en daarvan een juiste verslaglegging op te stellen. (2000.12267)
k Van de provincie Overijssel d.d. 24 juli 2000; onthouden van goedkeuring op het bestemmingsplan '7e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1994' op formele gronden. (2000.12953)
l Van Greenpeace Nederland d.d. 24 juli 2000; genetische manipulatie van landbouw- en voedingsgewassen.
Mevrouw Lamberts verzoekt een kopie van het antwoord op de stukken III l en III m aan de desbetreffende commissies te sturen.
m Van Greenpeace Nederland d.d. 4 augustus 2000; verzoek de risico's van chloortreinen en de mogelijkheden om deze te stoppen in de gemeenteraad aan de orde te stellen. (2000.13552)

(commissie)
n Van G. van der Veer, Mr. H.F. de Boerlaan 21119, d.d. 7 augustus 2000; verzoek om informatie m.b.t. de aankoop van grond in Diepenveen-Noord op grond van de artikelen 2 en 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur. (2000.13630)
o Van G. van der Veer, Mr. H.F. de Boerlaan 21119, d.d. 30 augustus 2000: beroep Wet openbaarheid van bestuur/aankoop gronden in Diepenveen-Noord. (2000.14491)
De heer Van Voorst verzoekt een kopie van het antwoord van het college op de stukken III n en III o naar de commissie te zenden.
p Van de Raad van State d.d. 11 augustus 2000; bestemmingsplan Snipperlingsdijk 1998. (2000.13793)
q Van Leendert Havelaar d.d. 15 augustus 2000; overhandiging eerste exemplaar biografie over Jan Pieterszoon Sweelinck. (2000.13866)
r Van H.A.S. van der Meij d.d. 17 augustus 2000; lawaaioverlast vliegbewegingen luchtmacht.
s Van T.W.A. Kogelman, Vlaamsegaai 57, d.d. 22 augustus 2000; verzoek verkeersmaatregelen Colmschaterstraatweg-Zuid. (2000.14203)
t Van P. van Bussel d.d. 28 augustus 2000; vestiging garage aan de Ceintuurbaan. (2000.14388)
u Van D. Bonninga d.d. 30 augustus 2000; verzoek om een vergunning voor exploitatie van een Entertainmentcenter in Deventer. (2000.14484)
v Van Brand Oil Servicestations BV d.d. 1 september 2000; oprichten van een nieuw brandstoffenverkooppunt/inzage in de milieuvergunning. (2000.14854)  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina