Verslag van de vergadering van de gemeenteraad in zitting vanDovnload 402.05 Kb.
Pagina1/6
Datum23.08.2016
Grootte402.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6


VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAADIN ZITTING VAN :


26 APRIL 2010


Tegenwoordig de Dames en Heren:J. CREEMERS, Burgemeester-Voorzitter, D. VERLAAK,

A. SCHAEFER, J. TOLLENAERE, M. MULDERS-JANSSEN, Y. VAN DOOREN, M. REESKENS en J. CUPPENS Schepenen,
M. KENIS, G. VERMASSEN, M. RAETS, A. WILLEN, J. DANIELS, PH. VAN CAUWELAERT, H. PASPONT, M. ZOONS, L. PIETERS, G. IGNOUL, S. GEEBELEN, S. HOUBEN-DIDDEN, M. GIEBENS, E. KANNEN,


P. HENDRIKX, R. DUPONT, L. VANSTREELS, A. SEGERS en K. DREES Raadsleden,

en P. GRAUX, Secretaris.
Verontschuldigd: CH. KERCKHOFS

A. DOSSIERS BEHANDELD IN OPENBARE ZITTING
VOORWERP 1 CLASSIFICATIENR 111
Mogelijkheid voor de bevolking om vragen over de agenda van deze

gemeenteraad te stellen aan de gemeenteraadsleden.

___________________________________________________________________________
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
de wet;
De voorzitter opent de zitting om 20u00.
Raadslid Kerckhofs wordt verontschuldigd. Zij zal deze vergadering niet bijwonen.
De voorzitter geeft aan het aanwezige publiek de mogelijkheid om vragen over de agenda van deze gemeenteraad te stellen aan de gemeenteraadsleden.

Niemand uit de bevolking stelt enige vraag.

VOORWERP 2 CLASSIFICATIENR 11
Goedkeuring notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010.

___________________________________________________________________________


De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
de wet;

Gelet op artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005:

Art. 33. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.


Gelet op de redactie van de notulen en van het beknopte verslag betreffende de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010;
Raadslid Giebens merkt op dat de burgemeester ongelijk had toen hij tijdens de vorige gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van een vraag van raadslid Vermassen stelde dat deze waarschijnlijk niet gedragen zou zijn door de SP-a fractie.

Dit wordt met klem ontkend.

Verder is het zo dat in de vraagstelling genotuleerd werd dat raadslid Vermassen zijn tweede en derde vraag niet meer wenste te stellen.

Deze tweede en derde vraag werd weggelaten in de redactie van het beknopt verslag van deze vergadering maar werd in het verslag zelf behouden. Daar moet deze eveneens weggelaten worden.


Raadslid Pieters merkt op, dat hij - met zijn opmerking dat men niets doet aan het rendement van de ondergrondse parkeergarages - bedoelde dat deze nooit het break-even punt zullen bereiken.
Met inachtname van voorgaande bemerkingen, wordt het verslag van de gemeenteraad van 29 maart 2010 goedgekeurd met eenparigheid.
Besluit:
Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2010 goed te keuren en de voorzitter en secretaris te machtigen deze notulen namens ons te ondertekenen.
VOORWERP 3 CLASSIFICATIENR 205.5
Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport (AGBMS). Kennisname en goedkeuring

van de volgende elementen:

1. goedkeuring van de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik

Sport.


2. aanstelling van de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik

Sport.


3. aanstelling van de commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf

Maaseik Sport.

4. halvering van de zitpenningen van de leden van het Autonoom

Gemeentebedrijf Maaseik.

5. goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst tussen het Autonoom

Gemeentebedrijf Maaseik en het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik Sport.

6. verzoek aan het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik om haar kapitaal te

verminderen.

7. indien beide autonome bedrijvende overeenkomst (zie 5) goedkeuren, zal

___________________________________________________________________________


De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig
het gemeentedecreet;
Op 5 februari 2010 keurde de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, van Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de beslissing van de gemeenteraad dd 31 augustus 2009 goed waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik wordt opgericht.
Het College en de administratie hebben daarop verschillende vergaderingen gehad met onze raadsman en met de boekhouder van AGBM, om te zien welke stappen gezet moeten worden.
Hierbij moet verwezen worden naar de laatste bladzijde van het rapport van het College van Burgemeester en Schepenen aan de gemeenteraad, waarvan de redactie opgesteld werd door de diensten van Meester Steven Michiels.
Hieruit volgt dat in eerste instantie het navolgende schema weergegeven kan worden:
De gemeenteraad wordt vandaag uitgenodigd om de navolgende beslissingen te nemen:

 1. de halvering van de zitpenningen van het AGBM

 2. de kennisname van de goedkeuring van de beslissing tot oprichting van het AGB Sport Maaseik, waardoor deze rechtspersoonlijkheid verworven heeft.

 3. de aanstelling van de bestuurders van het AGBSport Maaseik

 4. de aanstelling van commissarissen van het AGBSport Maaseik

 5. de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst tussen het AGBM en het AGB-Sport Maaseik.

 6. het verzoek aan het AGBM haar kapitaal te verminderen

 7. indien beide AGB’s de overeenkomst (zie 5) goedkeuren, zal de stad de vordering die zij krijgt op het AGBM door de kapitaalsvermindering compenseren met de vordering die het AGBM heeft op het AG Sport Maaseik.

 8. de inbreng van kapitaal in het AGB Sport Maaseik. Dit kan op twee manieren gebeuren, ofwel in gelden, ofwel door het toekennen van een vordering van het AG Sport Maaseik op de Stad Maaseik. We zouden opteren voor de tweede mogelijkheid.

 9. de stad en het AGB Sport Maaseik compenseren vervolgens de vordering van het AG Sport Maaseik op de stad met de vordering die de stad heeft op het AG Sport door de overdracht van de vordering die de stad kreeg van het AGBM (zie 7). (dit is niet nodig bij inbreng natura – dus een beetje afhankelijk van de formulering van 8 hiervoor)

Het AGBM dient daarna de navolgende besluiten te nemen: 1. de goedkeuring van de ontwerp overeenkomst tussen het AGBM en het AG-Sport Maaseik

 2. het aanduiden van de bestuurders die deze overeenkomst zullen ondertekenen.

 3. de vermindering van het kapitaal.

 4. het aanvaarden van het voorstel om de vordering van de stad op het AGBM te compenseren met de vordering van de stad op het AGBM door de vermindering van het kapitaal

 5. het overdragen van de vordering van het AGBM op het AG Sport Maaseik aan de stad.

 6. de wijziging van de statuten van het AGBM door het schappen van sport als maatschappelijk doel.

 7. de vermindering van de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur en het directiecomité

Het AGBSport Maaseik dient daarna de navolgende besluiten te nemen: 1. de samenstelling van de raad van de bestuur

 2. het kennisnemen van de statuten

 3. het aanduiden van de voorzitter van de Raad

 4. het aanduiden van de leden van het directiecomité

 5. het vaststellen van de zitpenningen van de leden van het directiecomité en de raad van bestuur.

 6. de aanduiding van een secretaris

 7. de goedkeuring van de ontwerp-overeenkomst tussen het AGBM en het AGBSport Maaseik.

 8. de aanduiding van bestuurders die deze overeenkomst zullen ondertekenen.

 9. de aanvaarding van de compensatie tussen de verplichting van de stad om een kapitaal in te brengen in het AG Sport en de vordering van die de stad heeft op het AG Sport door de overeenkomst (zie 7) en de overdracht van de schuldvordering van het AGBM op het AGBSport aan de Stad Maaseik. (eventueel de aanvaarding van de inbreng in natura – zie punt 9 gemeenteraad)

 10. het vaststellen van de delegaties aan het directiecomité.

Meester Steven Michiels heeft het KBO-nummer voor het nieuwe bedrijf aangevraagd.


Momenteel bestuderen we nog het lot van nieuwe investeringen – de gemeenteraad zal in een latere fase uitgenodigd worden hierover een beslissing te nemen. Hiervoor kan zeer in het kort de navolgende uitleg gegeven worden.

 1. de BTW aanvaardt kapitaalsubsidies van de stad aan het AGB zonder BTW.

 2. de BTW aanvaardt eveneens de werkingssubsidies voor bepaalde zaken zoals energie. Hiervoor dient wel een ruling aangevraagd te worden.

Wanneer men weet dat in de huidige stand van zaken de stad facturen krijgt om de overdekte sport winstgevend te maken (wat moet om BTW aftrek te kunnen krijgen). Dan weet men dat de stad hierdoor de kapitaalsaflossing van het AGBM, de intrestaflossing van het AGBM en de energie betaalt middels facturen voor zaalverhuur (om de prijs van de verenigingen op een bepaald pijl te kunnen houden). Op al deze betalingen moet de stad 6% BTW betalen.Dit betekent dat de stad de BTW betaalt op de investeringsleningen die het AG Sport Maaseik zal dragen en die betrekking hebben op de sporthal Maaseik, de Sportschuur Opoeteren en de sporthal Neeroeteren. De lening in kapitaal zal 1.687.000 (het nog openstaand saldo van de lening ad 1.800.000 voor de bouw van Maaseik) + 5.000.000 (de raming van het aandeel van het AGBM in de sportschuur in Opoeteren + de oprichting van de sporthal in Neeroeteren) = € 6.687.000 bedragen. Als vuistregel moet men de terugbetaling en de kapitaalsaflossing ramen op het dubbele van het kapitaal. Komt daar nog bij de energiekost en de overbruggingslening die het AGBM zal moeten aangaan om het deelee en t dz9u30 op de club zijn - past DC t DC eel (je aanvraag dus) dan krijg ik een bladzijde die zegt dat bericht niet kan van de kost van de school in de sportschuur te betalen, dan beseft men dat men het heeft over een bedrag dat schommelt rond 800.000 €. (deze uitleg is technisch niet helemaal correct maar – hopelijk – wel duidelijk.
De beslissing die dus in een latere fase genomen zal moet worden is of de stad dan wel het AG Sport de leningen afsluit of overneemt. De beslissing gaat niet over het gegeven of de stad de betalingen zal moeten doen, dan moet de stad eender hoe, hetzij door de leningen hetzij door de betalingen van de facturen van het AG Sport.
Wij zouden nog even door kunnen gaan met het beschrijven de nemen stappen zoals de raadsbeslissingen om de statutenwijzigingen van het AGBM goed te keuren, de notariële akten die opgesteld moeten worden enz. het nachecken of dit tussen AGB’s ook zonder registratierecht kan, maar dit leidt ons nu te ver, en maakt de zaak nog ingewikkelder dan ze is.
Technisch is trouwens juister te zeggen dat de resultatenrekening (die positief moet zijn) immers volgens het balansstelsel opgesteld wordt: d.w.z. dat de aflossingen van de lening niet in de resultatenrekening komen, maar wel de afschrijvingen. Indien de Stad een investeringssubsidie zou geven, moet het bedrag hiervan ten gunste van het resultaat worden geboekt in verhouding dat de investeringen worden afgeschreven. Als er bijvoorbeeld een subsidie van 3 mio zou gegeven worden voor een investering van 5 mio in een nieuwe sporthal, zal enerzijds de intrest op het gesubsidieerde bedrag wegvallen uit de kosten en anderzijds zal er, per saldo, slechts over 2 mio afgeschreven moeten worden.
We wensen deze besprekingen niet voor de gemeenteraad te brengen zonder eerst de standpunten van de administratie van Financiën (de BTW en de Vennootschapsbelastingen) af te wachten.
We kunnen de raad wel nu al laten weten dat de administratie van de vennootschapsbelastingen al schriftelijk haar fiat gaf.
Laten we ons in de behandeling van deze zaak dan ook beperken tot de stappen die nodig zijn opdat de beide AGB’s samengesteld zijn, en kunnen functioneren – een aantal detailbeslissingen moeten nog genomen worden, dit kan in een latere fase.
Welke zijn deze beslissingen en waarom?: 1. de halvering van de zitpenningen van het AGBM

waarom is deze beslissing nodig? In het financieel plan, horende bij de oprichtingsbeslissing van het AGBsport Maaseik staat het volgende:De beheerskosten van het nieuwe bedrijf betekenen globaal evenmin een nieuwe kost voor de stad, vermits de optie genomen werd om de vergoedingen toekomende aan de bestuurders en de directeurs voor beide gemeentebedrijven te halveren, zodanig dat de totale kost juist dezelfde blijft.


In de algemene beheersovereenkomst tussen de stad en het AGBM staat het navolgende:


HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 12 Presentiegelden
Er worden presentiegelden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het bedrijf. Het presentiegeld voor het bijwonen van een vergadering van de Raad van Bestuur of het Directiecomité is gelijk aan het presentiegeld toegekend aan een gemeenteraadslid voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting.

Dit betekent in de praktijk dat, vermits er zelden vergaderingen zullen zijn van het AGBM, zonder dat er daaropvolgend (of daaraan voorafgaand) een vergadering is van het AG Sport Maaseik, de bestuurders, de ondervoorzitter en de directeurs juist dezelfde zitpenning krijgen als dit nu het geval is.


De administratie zal natuurlijk in haar notulering zeer goed moeten opletten een onderscheid te maken tussen beide autonome bedrijven. 1. de kennisname van de goedkeuring van de beslissing tot oprichting van het AGB Sport Maaseik, waardoor deze rechtspersoonlijkheid verworven heeft.

Op 5 februari 2010 keurde de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, van Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand de beslissing van de gemeenteraad dd 31 augustus 2009 goed waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik wordt opgericht.


Wij dienen hiervan kennis te nemen. 1. de aanstelling van de bestuurders van het AGB Sport Maaseik

de statuten van het AGB Sport Maaseik zeggen terzake het navolgende:

Afdeling 2

Raad van bestuur
Art. 11 Samenstelling
§1 De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt twaalf (12). Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
§2 Elke fractie, zoals gedefinieerd in het Gemeentedecreet, kan minstens één lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. De overige leden van de raad van bestuur worden aangeduid overeenkomstig paragraaf 3 van dit artikel. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens zes van de leden van de raad van bestuur aan te duiden, worden al de leden aangeduid overeenkomstig paragraaf 3 van dit artikel.
Als aan het vereiste, vermeld in paragraaf 1 tweede lid van dit artikel, dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn.
§3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid :

1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties;

3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen wordt evenredig verdeeld onder die fracties.
§4 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:

 • de provinciegouverneur van de provincie Limburg, de provinciegriffier, de arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement Maaseik;

 • de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

 • de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone Maasland;

 • de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; en

 • de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Rekening houdende met het voorgaande moeten we de verdeling doen eerst tussen de fracties deeluitmakende van het college, en de fracties niet deeluitmakende van het college.

De CD&V-NVA heeft 9 raadsleden

De VLD+ heeft 7 raadsleden

Samen hebben ze 16 raadsleden

16 X 12= 7 bestuurders (afgerond van 7,1)

27
Spa-Spirit heeft 6 raadsleden

Vlaams Belang heeft 5 raadsleden

Samen ze 11 raadsleden11 X 12 = 5 bestuurders (afgerond van 4,88)

27
Dit geeft als resultaat per fractie:


Voor de CD&NVA: (9 X 7) : 16 = 3,9 = 4 bestuurders

Voor de VLD+ (7X7):16: 3,06 = 3 bestuurders

Voor de spa-Spirit: (6X5):11= 2,7 = 3 bestuurders

Voor het Vlaams Belang: (5X5):11= 2,2 = 2 bestuurders


De oefening heeft dus dezelfde uitkomst als wanneer men de oefening doet volgens de statuten van het AGBM.
Indien men dezelfde mensen zou aanstellen als deze die aangesteld werden binnen het AGBM dan komt men tot de navolgende redenering, die tot juist dezelfde resultaten leidt als de redering die we volgens de statuten moeten volgen:

Verdeling van de 12 mandaten over de politieke groepen zijn:
deelcijfer

cd&v-nva

9 zetels


vld plus

7 zetels


sp.a – spirit

6 zetels


vlaams belang

5 zetels


1

900 (1)

700 (2)

600 (3)

500 (4)

2

450 (5)

350 (6)

300 (7)

250 (9)

3

300 (8)

233 (10)

200 (12)

166

4

225 (11)

175

150

125

Aldus komt toe aan de cd&v-nva : 4 zetels

vld-plus : 3 zetels

sp.a-spirit : 3 zetels

Vlaams belang: 2 zetels

Gelet op de door de politieke groepen voorgedragen kandidaten:

* vanwege de sp.a-spirit : Hubert Paspont, Diestersteenweg 358, gemeenteraadslid

: Carine Heynickx,Bergeindestraat 45

: Tony Gelissen, Bosstraat 93

* vanwege het Vlaams belang : Leo Pieters, Diestersteenweg 470, gemeenteraadslid

Sara Kannen, Dorperveldstraat 50,

* vanwege de VLD plus : Dirk Verlaak, Derde Straat 3, gemeenteraadslid

Philippe Van Cauwelaert, Venlosesteenweg 30, gemeente- raadslid

Leen Beckers , Koning Albertlaan 41/2

* vanwege de CD&V-NVA : Marcel Raets, Leeuwerikstraat 35, gemeenteraadslid

Sarah Geebelen, Daalstraat 18, gemeenteraadslid

Jacky Daniels, Vogelhofstraat 7, gemeenteraadslid

Pieter Schiepers, Lijsterbessenstraat 15
GEM.LEDEN min 7

niet GEM LEDEN max

5


mannen max 8

vrouwen max 8

1

dirk verlaak
dirk verlaak
2
leen Beckers
leen Beckers

3

phil van Cauwelaert
phil v Cauwelaert
4
Tony Gelissen

Tony gelissen
5
Carine Heynickx
Carine Heynickx

6

hubert paspont
hubert paspont
7

leo pieters
leo pieters
8
Sara Kannen
Sara Kannen

9

marcel Raets
marcel Raets
10

Sarah GeebelenSarah Geebelen

11

jackie Daniels
jackie Daniels
12
pierre schiepers

pierre schiepers
Waardoor als bestuurders van het AGBM benoemd werden: 1. Hubert Paspont, Diestersteenweg 358, gemeenteraadslid

 2. Carine Heynickx, Bergeindestraat 45

 1. Tony Gelissen, Bosstraat 93

 2. Leo Pieters, Diestersteenweg 470, gemeenteraadslid

 3. Sara Kannen, Dorperveldstraat 50,

 4. Dirk Verlaak, Derde Straat 3, gemeenteraadslid

 5. Philippe Van Cauwelaert, Venlosesteenweg 30, gemeente- raadslid

 6. Leen Beckers , Koning Albertlaan 41/2

 7. Marcel Raets, Leeuwerikstraat 35, gemeenteraadslid

 8. Sarah Geebelen, Daalstraat 18, gemeenteraadslid

 9. Jacky Daniels, Vogelhofstraat 7, gemeenteraadslid

 10. Pieter Schiepers, Lijsterbessenstraat 15

allen te 3680 Maaseik
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina