Verslag van de vergadering van de visstandbeheercommissie zuiderzeeland op 11 november 2014Dovnload 29.46 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte29.46 Kb.
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE ZUIDERZEELAND OP 11 NOVEMBER 2014
Aanwezig: J. Visser (voorzitter), P. van Weegen (secretaris), G. Kruitwagen, R. Maasdam, J. Brokkelkamp, S. Hoekman, J. Govers, R. Hille, T. Voorhamm, W. Bakker en B. Bekendam.


 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.


 1. Mededelingen

De heer Maasdam deelt mee dat in de toekomst ook Peter Ponsteen een rol zal spelen in de VBC, onder andere met betrekking tot rapportages .

De heer Maasdam deelt mee dat KRW-onderzoek is afgerond, maar dat nog gewacht wordt op de rapportage. Alle wateren zijn nu gemonitord. In 2015 start een nieuwe ronde.

Door het Poldervoorntje is gevraagd naar een indruk van de migratie van vis tussen de Noordoostpolder en het IJsselmeer. De heer Maasdam zegt dat migratie vooral in het voorjaar plaatsvindt. De monitoringsresultaten hangen samen met de migratie. Bij vangstresultaten blijken in het voorjaar grote aantallen grote brasems, maar in de zomer niet meer. De heer Bekendam merkt op dat de resultaten ook afhangen van waar je vist. Hij heeft zelf de bijvangsten bijgehouden in de Noordoostpolder. De heer Maasdam merkt op dat de KRW een bepaalde onderzoeksmethode voorschrijft om zo representatief mogelijke resultaten te krijgen. De heer Kruitwagen merkt op dat van belang is voor welk doel je onderzoek uitvoert; afhankelijk van het doel kun je van de onderzoeksopzet afwijken. De heer Bakker vraagt of de aanvullende onderzoeksresultaten als aantekening meegezonden kunnen worden naar de Europese unie. De heer Kruitwagen zegt dat een beheerdersoordeel aan de rapportage kan worden toegevoegd. Verder merkt de heer Maasdam op dat er in de Noordoostpolder meer wateruitwisseling is met het IJsselmeer dan in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Ook merkt de heer Maasdam op dat het aantal grondels toeneemt.

De heer Kruitwagen vertelt dat Marianne Wolfs binnenkort terugkomt, na haar zwangerschapsverlof. De heer Kruitwagen blijft bij het waterschap wel het aalbeheer behandelen, waarschijnlijk tot eind januari 2015.
 1. Evaluatie van de excursie van 10 september 2014

De heer Bakker vond de excursie interessant en bovendien kon hij zo kennis maken met andere VBC-leden. Het was interessant om te vernemen welke inspanningen het waterschap levert om tot over een beter maaibeheer te komen en om de maaiboten aan het werk te zien. Ook het bezoek aan de beluchte vijvers in Urk was de moeite waard.

De heer Bekendam vindt dat niet alleen het maaien, maar ook het baggeren aandacht verdient. De Luttelgeestervaart is gebaggerd en volgens de heer Bekendam lijkt het alsof er daar een bom is ingeslagen. Hij is daarvan geschrokken en vraagt of het anders kan. Hij vraagt of er voor het baggeren met de zegen vis wordt weggehaald. De heer Brokkelkamp wijst op de vertroebeling als gevolg van het baggeren. Bij andere baggermethoden dan met een kraan ontstaat minder vertroebeling. De heer Maasdam stelt dat aan de aannemers wordt overgelaten welke baggermethode wordt gebruikt; het baggeren met een kraan is geen standaardmethode. De heer Visser merkt op dat je bij de gunning van een bestek wel eisen kunt stellen; het waterschap kan dan een uitvoeringswijze kiezen die misschien duurder is, maar ecologisch wel beter. De heer Bekendam merkt op dat het interessant is het zuurstofgehalte te volgen.

De heer Hoekman vraagt aandacht voor waterpest en andere waterplanten in sloten. De heer Visser zegt dat regelmatig wordt gemaaid, maar dat maaisel niet altijd wordt afgevoerd. De heer Kruitwagen stelt dat als er gemaaid wordt, het maaisel in principe wordt afgevoerd. Er is echter ook een natuurlijke sterfte van waterplanten en resten van waterplanten gaan drijven. Bij het krooshek van gemalen en bij duikers worden plantenresten wel verwijderd.


 1. Ondertekening Visplan

De meeste huurders van visrecht hebben de akkoordverklaring ondertekend, maar nog niet allemaal. De heer Hoekman ondertekent vervolgens zijn verklaring.

Vanuit Hengelsportvereniging Ons Genoegen-Almere zijn diverse opmerkingen geplaatst bij het Visplan. Dit zijn feitelijke opmerkingen, die echter geen gevolgen hebben voor het in plan beschreven beheer.

De opmerkingen van Ons Genoegen zijn verwerkt in een bijlage die bij het Visplan zal worden gevoegd. Deze bijlage zal naar Ons Genoegen worden gestuurd. Als Ons Genoegen hiermee akkoord is, zal gevraagd worden of Ons Genoegen bereid is het Visplan voor akkoord te tekenen.


 1. Beleid aalvisrecht

De heer Kruitwagen merkt op dat vanuit de Algemene Vergadering van het waterschap om beleidsontwikkeling met betrekking tot aalvisrecht is gevraagd; in de Algemene Vergadering is gevraagd of het niet vreemd is dat het waterschap visrechten uitgeeft maar tegelijk maatregelen treft om de vismigratie te verbeteren. Kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken? Het aalvisrecht is in september behandeld in de Algemene Vergadering. In het voorstel aan de Algemene Vergadering waren vier scenario’s uitgewerkt:

 1. Conformeren aan landelijk beleid

 2. Vrijwillige verduurzaming van de aalvisserij

 3. Verplichting van verduurzaming via overeenkomsten

 4. Beëindiging van de beroepsvisserij

De heer Kruitwagen legt uit dat het ministerie van economische zaken het visbeleid bepaalt. Het is voldoende dat het waterschap het rijksbeleid volgt; in principe hoeven er daarom bij scenario 1 geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij beëindiging (scenario 4) of wijziging (scenario 3) van huurcontracten is toestemming van de Kamer voor de Binnenvisserij nodig. De Kamer voor de Binnenvisserij hanteert een doelmatige bevissing als criterium. Waarschijnlijk is er nu onvoldoende reden om de huurcontracten te beëindigen. Op dit moment is er weinig zicht op de werkelijke invloed van de aalvisserij. Daarmee lijkt een basis voor vergaande maatregelen te ontbreken. Het lijkt de heer Kruitwagen daarom beter om met de beroepsvissers en de VBC te werken aan een duurzame visserij en de mogelijke gevolgen van de visserij op de aalstand nader te inventariseren. Daarom is aan de Algemene Vergadering voorgesteld om in te stemmen met vrijwillige verduurzaming.

Enkele leden van de Algemene Vergadering vonden het voorstel te weinig ambitieus en hebben in een amendement gevraagd om de juridische en financiële gevolgen van een “uitsterfconstructie” uit te zoeken en om op basis daarvan met een nieuw voorstel voor de Algemene Vergadering te komen. De beëindiging van de visserij (op korte of lange termijn) zou dan gecombineerd kunnen worden met verduurzaming op korte termijn. Naar aanleiding van het amendement is het voorstel in de vergadering van september niet in stemming gebracht.

De juridische en financiële gevolgen van een uitsterfconstructie zijn nader onderzocht. In de vergadering van januari 2015 zal een aangepast voorstel door de Algemene Vergadering behandeld worden waarin de uitkomsten van het nader onderzoek zijn verwerkt.

De heer Bekendam is van mening dat de aalvisvangst gehandhaafd moet blijven en afkoop lijkt hem moeilijk te realiseren. Het is niet duidelijk hoeveel glasaal binnenkomt. Het lijkt de heer Bekendam verstandig dat er meer onderzoek gedaan wordt; de KRW-gegevens zijn volgens hem niet voldoende.

De heer Kruitwagen heeft de indruk dat er nu relatief weinig aal gevangen wordt. Het lijkt hem verstandig dat er nader onderzoek naar de werkelijke invloed van de visserij wordt gedaan in plaats van overhaast beslissingen te nemen. De heer Bekendam noemt het een doel van de VBC om voor- en nadelen te bespreken. De heer Maasdam merkt op dat het bestuur van het waterschap beslist en dat bestuurders een eigen afweging maken. Het bestuur krijgt ambtelijk advies, maar een bestuurder kan ook zelf informatie verwerven.

De heer Brokkelkamp zegt dat de beroepsvissers verplicht zijn aan het ministerie een vangstopgave te doen en hij vraagt of die gegevens ook beschikbaar kunnen zijn voor het waterschap. Volgens de heer Kruitwagen is dat wel mogelijk, als een visser daarmee instemt. Vissers kunnen het ministerie een doorlopende toestemming geven om gegevens aan de waterbeheerder te verstrekken. De heer Kruitwagen kan voor een voorbeeldtekst zorgen. De heren Bekendam en Brokkelkamp denken dat het waterschap op deze wijze over betrouwbare gegevens kan beschikken.
 1. Het (extra) maaien op plaatsen waar veel gevist wordt

De heer Hille heeft aandacht gevraagd voor plaatsen die meer gemaaid mogen worden. Er zijn in Lelystad nachtviszones waar je in de zomer niet kan vissen. De heer Hille heeft een gesprek gehad met de opzichter van het waterschap. Op sommige plaatsen wordt meer gemaaid, maar niet overal. Ook is er veel drijfafval, soms wel 100 meter lang. Bij het baggeren komen er stronken van riet en dotters in het water. Deze zinken naar de bodem en groeien dan weer uit. Het Bultpark is volgens de heer Hille geen probleem, maar het Woldpark wel.

De heer Visser stelt voor hiernaar te kijken en waar nodig te overleggen met de opzichter. Ook is het waterschap in overleg met de gemeenten over het maaien voor recreatieve doeleinden. De heer Hille zegt dat kinderen vaak niet bij de waterkant kunnen komen. Er wordt soms wel aan de wegkant gemaaid, maar niet aan de andere kant van het water. De heer Visser geeft aan dat de gemeente de berm maait en het waterschap het natte profiel. Er wordt soms wel gemaaid voor wedstrijden. De heer Hille zegt dat het probleem ook speelt in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. De heer Voorhamm zegt dat hengelsportverenigingen zelf kunnen maaien met een bosmaaier. Staatsbosbeheer doet daar niet moeilijk over. De heer Bakker vraagt of het Poldervoorntje in kaart heeft gebracht waar meer gemaaid zou mogen worden. De heer Visser meent dat dat niet zo is; er is wel een goed contact tussen het Poldervoorntje en de opzichter van het waterschap.
 1. Volgende VBC-vergaderingen

De heer Voorhamm zegt dat het Visplan klaar is en dat het nu gaat om het uitvoeringsprogramma; bepaalde projecten kunnen een speerpunt zijn. In de volgende vergadering zal het Visplan en de uitvoering daarvan op de agenda staan. Voor een presentatie kan Sportvisserij Nederland benaderd worden.

Besloten wordt voor de vergaderingen een frequentie van twee keer per jaar aan te houden en een excursie in september. Voor de volgende vergadering wordt 14 april 2015 vastgesteld.
 1. Rondvraag

De heren Brokkelkamp en Bekendam zijn benieuwd naar het besluit dat de Algemene Vergadering van het waterschap in januari 2015 zal nemen over het aalvisbeleid en zij ontvangen daarover graag bericht.

De heer Hille deelt mee dat karpers worden uitgezet in de Hoge Vaart. Het gaat om een onderhoudsuitzetting; dit is in 2011 al goedgekeurd door de VBC.

De heer Visser deelt mee dat de kosten van de massale vissterfte in de Hoge Vaart in rekening worden gebracht bij de veroorzaker (ook de kosten van extra bemaling). De ecologische schade wordt daarmee echter niet gecompenseerd. De heer Brokkelkamp vraagt of bij deze vissterfte ook dode paling is geconstateerd. De heer Voorham zegt dat er wel opvallend veel grote snoeken bij waren.

De heer Bekendam noemt het project Pier+Horizon in de Noordoostpolder bij de Zwartemeerdijk. Het gaat om loopsteiger in het verlengde van de dijk met drijvende objecten. De heren Bekendam en Hoekman hebben bezwaar gemaakt tegen dit plan en zij vragen naar het standpunt van het waterschap. De heer Visser antwoordt dat als een vergunning is vereist, het waterschap de gevolgen voor de waterkering beoordeelt. Of het wel of geen mooi kunstwerk is, speelt voor het waterschap daarbij geen rol. De heer Bekendam zegt dat palen kunnen losraken. De heer Visser stelt dat als het werk buiten de beschermingszones van het waterschap ligt, Rijkswaterstaat dit zal moeten bekijken. Er zijn voor dit project nog geen vergunningen aangevraagd. Voor de Flora- en faunawet is de provincie bevoegd gezag.

De heer Bekendam merkt op dat afgesproken is dat de beroepsvissers in kennis worden gesteld van het aanbrengen van stortsteen. Dit jaar is dat niet gebeurd, al stonden er gelukkig geen fuiken.

De heer Bakker heeft vragen over de actiepuntenlijst bij het verslag van de vorige vergadering.

Het noteren van vissoorten in bijvangst blijft staan. Dit geldt ook voor het uitnodigen van de heer Quak voor een toelichting op de landelijke aanpak KRW hengelsport.

De notitie karperbeleid is te vinden op:www.sportvisserij.nl/vis_en_water/visstand_en_visserij/?page=karperbeleid

De heer Kruitwagen heeft de verhuurde wateroppervlaktes in de Noordoostpolder bekeken. In het Visplan staan waarschijnlijk de juiste getallen. Bij huurovereenkomsten moeten kaartjes worden gevoegd met daarop de juiste oppervlaktes. Binnen het waterschap is een opdracht gegeven om nieuwe kaartjes te maken.

Het doorsturen van de rapportage KRW vismonitoring 2013 aan de VBC-leden en op de website plaatsen van rapportages; dit moet nog gebeuren en hopelijk gaat dat lukken in de eerste maanden van 2015.

Met betrekking tot het maaibeleid in Lelystad is contact geweest met de opzichter.De overige actiepunten zijn ofwel afgerond ofwel in gang gezet.


 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst


Actie

Actie voor:

Status

Noteren vissoorten in bijvangst

Dhr. Wormsbecher
Uitnodigen dhr. Quak voor toelichting landelijke aanpak KRW hengelsport

Dhr. Piek
Doorsturen notitie over karperuitzet

Dhr. Voorhamm

Gereed

Opnieuw bekijken oppervlaktes watergangen NOP

Dhr. Van Weegen/Dhr. Kruitwagen

Gereed

Voorstel uitwerken intentie jaarlijkse uitzet glasaal voor visplan

Dhr. Bekendam en Brokkelkamp

Gereed

Rapportage KRW vismonitoring 2013 doorsturen aan VBC-leden

Dhr. Ponsteen
Op website plaatsen met beschikbare rapportages

Dhr. Van Weegen
Wijzigingen visplan en factsheets doorgeven aan dhr. Voorhamm

Waterschap

Gereed

Uitwerken proces bij actielijst in visplan

Dhr. Voorhamm
Navragen maaibeleid Lelystad

Dhr. Visser

Gereed

4 weken voor VBC-vergadering vragen naar te bespreken onderwerpen

Dhr. Van Weegen
Nadenken over (laten) schrijven stukje voor nieuwsbrief voor beeldvorming over sportvisserij

Dhr. Bekendam
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina