Verslag van de vergadering van Provinciale Staten opDovnload 92.15 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte92.15 Kb.

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op


Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Baak, mw. Bakker-Otten, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, dhr. Bijl, dhr. Blokhuis, dhr. Van Boheemen, dhr. Bos, dhr. Boxem, dhr. Cuypers, dhr. Deighton, mw. Dekkers-Postma, mw. Diks, dhr. Freriks, mw. Van Gastel-Schäffner, mw. Gimbel, dhr. Haijtink, mw. Haubrich-Gooskens, dhr. Van den Hengel, mw. Van Heteren, dhr. Hilhorst, dhr. Van Hoeve, dhr. Van ’t Hof, dhr. Holdijk, mw. Hoogstraten, dhr. Ter Horst, dhr. Houwers, dhr. Hulsebos, dhr. Hutten, dhr. Huurman, dhr. Klein, mw. Kok-Schot, mw. Van der Kolk, dhr. Kortooms, dhr. Koster, mw. Kreeft-Winters, mw. Kroes, dhr. Legters, dhr. Leisink, dhr. Letsoin, mw. Lewe, dhr. Markink, dhr. Van Meeteren, mw. Oosterhuis-Strating, mw. Van der Pijl, dhr. Potters, dhr. Ros, mw. Van Roosmalen, mw. Rutgers, mw. Rutting, dhr. Van der Schans, dhr. Schol, mw. Van Schoor-Van den Brink, dhr. Spiegelenberg, dhr. Spinhoven, mw. Stallaert, dhr. Statema, dhr. Stevens, mw. Van der Valk, dhr. Verlaan, dhr. Vermeer, dhr. Versteeg, mw. Vreman-Visser, dhr. De Vries, dhr. Vroegindeweij, dhr. Van de Weerd, dhr. Westerneng, dhr. Wijnia, dhr. De Wit, dhr. Van de Woestijne, dhr. Wullink, dhr. Zondag.

Afwezig zonder bericht: Dhr. de Boer.


Afwezig met bericht: Dhr. Kaplan.

Aanwezige leden van Gedeputeerde Staten:


Dhr. Aalderink, dhr. Esmeijer, mw. Van Haaren-Koopman, dhr. Keereweer, dhr. Peters, dhr. Wijsman.

Voorzitter: C.G.A. Cornielje

Griffier: B.A.J. Roelofs


1001

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

1002


1003

2

Vaststelling van de gewijzigde agenda.Eindverantwoording GSO-1 (PS2005-711) wordt uitgesteld tot de decembervergadering.

Voor het overige wordt de gewijzigde agenda vastgesteld.
1004

3

Vaststelling van de besluitenlijst van 12 oktober 2005.De besluitenlijst wordt vastgesteld conform ontwerp.


1005

4

Ingekomen stukkenDhr. Van Bergen (SP) geeft aan een door dhr. Barends uitgereikte brief bij de behandeling van het Reglement van Orde in december te zullen betrekken.

De lijst van ingekomen stukken wordt afgedaan conform voorstel.5

VragenhalfuurGeen vragen


1006

6

Behandeling van de voorstellenBeleidsbegroting 2006 (PS2005-536); met eerste en tweede vervolgvoorstel.

1007
Dhr. De Vries (CDA) brengt de afspraak in herinnering waarmee de Staten op zich hebben genomen 2.1 miljoen te besparen in het kader van de kerntaken. Hij deelt mee dat dit niet lukt, zonder de dienstverlening in gevaar te brengen. Bovendien is GS van mening dat het in het statenakkoord genoemde bezuinigingsbedrag is gerealiseerd. De CDA-fractie wil er daarom nu een punt achter zetten.Dhr. Markink (VVD) is teleurgesteld dat het CDA nu afstand neemt van de afspraak dat verhoging van de heffingen gekoppeld is aan de besparing van 2.1. miljoen.Dhr. Van ’t Hof (GroenLinks) sluit zich aan bij dhr. De Vries.


1008
Dhr. Haijtink (CDA) gaat in op het abstractieniveau van de programmabegroting, de meetindicatoren die niet allemaal duidelijk zijn, de onvoldoende toegelichte personeelskosten. Hij vraagt een toelichting op de uitputting van de ESF-gelden. Hij dient 1 motie en 10 amendementen in en geeft een toelichting: dwangsom bij niet tijdig beslissen provincie (M1); € 600.000 voor Omroep Gelderland voor nieuwsuitzendingen in het weekend (A1); dekking medisch gecontroleerde verstrekking heroïne uit bestaand beleid (A2); bedrag voor Zorgbelang alleen voor de jaren 2006 en 2007 (A3); eenmalig € 450.000 voor project “Meer bewegen, Goed eten, Minder wegen”(A4); stimuleren duurzame glastuinbouw en ondersteuning tuinbouw ontwikkelingsmaatschappij (A5); 25 boerderijverplaatsingen (A6); Landinrichting en kavelruil (A7); € 275.000 voor Oost NV (A8); € 1.000.000 voor innovatiebeleid (economie) schrappen (A9); fietspad Zelhem-Ruurlo (A10).

1009
De voorzitter leest motie M1 voor.

1010
Dhr. Spinhoven (PvdA) vraagt in de begroting 2007 ook aan te geven welk beleid is afgerond en hoeveel middelen daardoor vrijvallen. De PvdA gaat ervan uit dat de begroting 2007 zal aansluiten op de begroting 2006. Hij dient 4 amendementen en 5 moties in:

eenmalig € 500.000 voor kenniscentrum NOC*NSF *(A11); bedrag voor Zorgbelang alleen voor de jaren 2006 en 2007 (A12); € 300.000 voor weekendnieuwsuitzending TV Gelderland (A13); € 500.000 t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (A26); realisering ZAT’s per 1-1-07 (M2); provinciaal fietspadenplan met meerjarenraming (M3); belastingvrijstelling particulier natuurbeheer (M4); Pilot groen-blauwe diensten (M5); luchtkwaliteitseisen bij aanbesteding en contracten (M6).1011
De voorzitter leest de moties M2 t/m M6 voor.

1012
Dhr. Houwers (VVD) wil dat afgezien wordt van meer middelen binnenhalen, maar constateert dat de voorstellen van de VVD daarover op dit moment niet haalbaar zijn, te weten differentiatie opcenten voor schone auto’s (wettelijk niet mogelijk) en het afzien van inflatiecorrectie opcenten. Wel houdt de VVD vast aan € 2.1. miljoen bezuiniging op de kerntaken en zal eventueel in tweede termijn een motie daarover indienen. Dit zou ook als dekking kunnen dienen voor wensen van de Staten. De VVD vraagt duidelijkheid over kasteel Ruurlo. De VVD dient 2 moties en 4 amendementen in: € 50.000 voor WK Cycle Cross (A14); € 1.000.000 voor revitalisering bedrijventerreinen (A15); projectplan particulier natuurbeheer (A16); bewonersparticipatie woningbouw (A17); regeling blauwe diensten (M8); wachtlijsten jeugdzorg (M9).

1013
De voorzitter leest de moties M8 en M9 voor.

1014
Dhr. Van ’t Hof (GroenLinks) vindt dat PS en GS scherp moeten zijn op de formulering van de opdrachten. Hij wil bij de Voorjaarsnota 2006 een evaluatie van het statenakkoord, met name over de middelen voor de rondwegen. GroenLinks betreurt het dat de opcenten niet worden verhoogd. GroenLinks dient drie moties in: stimuleren van fietsen (M11); 80 km/u op de Pley (M10); onderzoek naar lot ama’s die zijn opgevangen (M12). T.a.v. de nieuwsuitzendingen Omroep Gelderland stelt hij een compromis voor: 3 ton voor zaterdaguitzendingen.

1015
De voorzitter leest de moties (M10 t/m M12) voor.

Er ontstaat een debat over het compromisvoorstel van GroenLinks. CDA, D66, SP en CU vinden dat daarbij sprake is van ingrijpen in de autonomie van Omroep Gelderland. SG en SGP steunen het compromisvoorstel.1016
Dhr. Klein (SGP) stelt voor begin 2005 een debat te voeren over de ambulancezorg, als er geen overeenstemming wordt bereikt. De SGP dient een motie in (M13) voor een onderzoek naar de resultaten en behandelwijze van de intramurale instellingen voor verslavingszorg. De SGP dient een amendement in (A18) inzake versterking van preventief jeugdbeleid. Vitaal platteland vraagt meer regie van de provincie en meer aandacht voor jeugdwerkloosheid. Tot slot nodigt de SGP GS uit de door scholen gesignaleerde knelpunten in het scholierenvervoer op te lossen en overhandigt de knelpuntenanalyse aan de voorzitter.

1017
De voorzitter leest motie M13 voor.

1018
Dhr. Van de Woestijne (ChristenUnie) vraagt een motivering voor de toekenning en afwijzing van voorstellen. Dit is des belangrijker als in de derde afwegingsronde volstrekt nieuwe wensen worden gehonoreerd. Hij dient een amendement in voor lastenverlichting van 2.3 miljoen (A19). De ChristenUnie dient een motie in (M14; de voorzitter leest de motie voor) over burgervriendelijk indexeren van belastingen, over revitalisering van bedrijventerreinen (M15; de voorzitter leest de motie voor) en over zo spoedig mogelijke aflossing van de Gelredome-lening (M16). Hij pleit voor een makkelijker toegankelijk ESF-steunpunt. De verslavingszorg moet primair gericht zijn op gezondheidsherstel.

1019
De voorzitter leest motie M16 voor.

1020
Dhr. Cuypers (D66) vindt, gezien het positieve begrotingssaldo, lastenverzwaring ongepast, zeker als de opbrengst daarvan deels in de algemene reserve terechtkomt. De indexering van de opcenten moet geheel achterwege blijven en hij dient daarover een amendement in (A21). D66 vindt dat voor de begeleide heroïneverstrekking structurele middelen gevonden moeten worden. D66 steunt het voorstel van het CDA voor weekendnieuws van Omroep Gelderland. Daarnaast dient D66 een amendement in voor zendtijd voor politieke partijen (A20). D66 geeft haar oordeel t.a.v. de ingediende moties en amendementen. D66 dient een motie in (M17) over revitalisering van bedrijventerreinen. D66 maakt zich zorg over archiefbeheer en zal daar in december in CAB op terugkomen.

1021
De voorzitter leest motie M17 voor.

1022
Mw. Lewe (SP) zal bij de voorjaarsnota met een voorstel over natuurbeheer en biologische landbouw komen. De SP dient een motie in over de windwokkel (M19) en pleit voor meer banen voor laagopgeleiden (M18) en dient een amendement in voor een algemeen subsidieloket (A22), waarin ook het ESF-loket kan worden opgenomen. SP pleit voor een meldweek Jeugdzorg (M20). De SP is tegen de begrotingskrant en de verkiezingscampagne (A23). Het vrijkomende middelen kunnen, samen met de aan de reserve toegevoegde 1 miljoen, worden ingezet voor de SP-moties en het weekendnieuws van Omroep Gelderland. Tot slot stelt de SP voor de opcenten op termijn te vervangen door een ingezetenenbelasting naar draagkracht.

1023
De voorzitter leest de moties M18 t/m M20 voor.

1024
Dhr. Wullink (LPF) is tegen verhoging van de opcenten als gevolg van gewichtstoename van auto’s en dient daarvoor een amendement in (A25). Voorts dient hij een amendement in om € 320.000 voor Zorgbelang niet toe te kennen (A24) en na te gaan bij de gemeenten of er vraag naar is. Samen met 3.2 miljoen besparing in het kader van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ambtelijke organisatie, de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem en het niet spekken van de reserves komt de dekking voor A25 in zicht.

1025
Dhr. Freriks (SG) pleit voor het verwerven van een meerderheidsbelang in NUON, zodat het weer onder de controle van één democratisch orgaan komt. Hij is tegen omslag van goederen van de Betuwelijn naar de A15. Hij is tegen de 24-uurs economie en is het daarom tegen nieuwsuitzendingen op zondag. Hij vindt dat teveel geld blijft steken in organisaties en management. Hij wil managers oproepen structureel bij te dragen aan uitvoerend werk (M21).

1026
De voorzitter leest motie M21 voor en schorst de vergadering.

1027
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat M7 een amendement wordt, en nummer A26 wordt.

1028

1003

Dhr. Wijsman (GS) deelt mee vast te houden aan de afspraken rond de opcenten, inclusief de indexering en de oormerking van de opbrengsten. Hij zegt toe in december terug te komen op de apparaatskosten. De oorzaak van de lege ESF-fonds ligt in Den Haag. Voor 1 december a.s. zal GS een standpunt innemen over kasteel Ruurlo. GS deelt de zorg over het archiefbeheer. Hij stelt voor in CAB op een geëigend moment over NUON te spreken. De amendementen die een beroep doen op de MIG-reserve passen niet bij de criteria die gesteld worden voor besteding van MIG-reserve. GS stelt zich niet positief op t.a.v. deze amendementen. Hetzelfde geldt voor gereserveerde gelden voor de RUP. M.b.t. de kerntakendiscussie: GS acht het niet mogelijk om verder te bezuinigen, zonder de dienstverlening aan te tasten.

GS is positief t.a.v. A1 en geeft geen oordeel over de dekking.

GS ontraadt A2; het is nieuw beleid, dus geen dekking uit bestaand beleid.

GS ontraadt A3; het is een reguliere taak, die voor de reguliere periode moet worden uitgevoerd.

GS ontraadt A4; het project is interessant, maar op dit moment niet een taak van de provincie.

GS ontraadt A5; er is over gesproken met LTO, maar er ligt nog geen projectvoorstel.

GS is positief t.a.v. A6 ervan uitgaande dat het niet de provincie is die verplaatst. Het zelfde geldt voor A7.

GS ontraadt A8; er is geen koppeling gemaakt met wat Oost NV meer zou moeten doen of meer kan doen.

GS ontraadt A9 met kracht; met innovatiebeleid in combinatie met cofinanciering kunnen belangrijke trajecten worden ingezet.

GS is positief t.a.v. A10, de aanleg van het fietspad, maar dekking uit de MIG-reserve is niet acceptabel. Als het fietspad wordt aangemerkt als een investeringswerk, kan worden afgeweken van de prioritering.

GS ontraadt A11; het heeft het niet gehaald in de integrale afweging van GS; GS is ook niet blij met de dekking.

GS ontraadt A12; zie de motivering bij A3.

GS geeft de voorkeur aan A1 boven A13; GS geeft de voorkeur aan een heel jaar.

GS ontraadt A14; het is meegnomen in de integrale afweging en past niet in de begroting.

GS steunt het doel van A15, maar de dekking is niet acceptabel.

GS ontraadt A16; het is niet terecht een van de aanvragen die zijn geïnventariseerd nu te honoreren.

GS ontraadt A17; het is geen provinciale taak.

GS ontraadt A18; het past niet in de afweging van GS.

GS ontraadt A19;

GS ontraadt A20; het is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf.

GS ontraadt A21.

GS ontraadt A22; als de toon van het amendement is dat het onvoldoende werkt, trekt het college zich dat aan. Medio 2006 komt GS met een voorstel om tot een zo effectief mogelijke subsidieverstrekking te komen.

GS ontraadt A23; het is een poging om de provinciale politiek dichter bij de burger te brengen.

GS ontraadt A24; PS heeft bij regelmaat aangedrongen op een actieve rol van de provincie.

GS ontraadt A25;

GS ontraadt A26 (was motie M7); grote steden vallen onder het landelijke ISV-beleid.

M1: GS stelt voor de evaluatie, die begin 2006 is afgerond, af te wachten.

M2: GS vindt het uitstel ongewenst, maar ziet geen kans de motie uit te voeren. GS stelt voor dat in de commissie te bespreken.

M3: Zie A10. GS zegt toe een inventarisatie te maken, zodat PS de prioritering en bekostiging kan aangeven.

M4: GS zal dit uitvoeren.

M5: de poging tot overtuigen van minister Veerman is reeds uitgevoerd, door middel van een brief. Indien nodig zullen andere acties worden ondernomen.

M6: GS zal bezien hoe luchtkwaliteit kan worden meegenomen in de aanbesteding.

M8: GS ondersteunt de denklijn, maar de regelgeving verhindert de wijze van financiering. Hij stelt voor dit in de commissie te bespreken.

M9: GS ontraadt deze motie. Het probleem ligt niet bij de provincie.

M10: GS neemt de motie over.

M11: dit zal meegenomen moeten worden in het totale fietsbeleid. In deze vorm ontraadt GS de motie.

M12: GS zal in beeld brengen welke ama’s een beroep doen op de zorg.

M13: GS heeft op dit moment geen behoefte aan de motie en gaat liever voor de actie.

M14: GS ontraadt de motie; voor de structuur is bewust gekozen.

M15: GS zal met een inventarisering komen met de daarbij behorende kosten.

M16: Het gaat om een achtergestelde lening, dus het is niet aan de orde.

M17: Tot en met 2005 zal GS vanzelfsprekend de motie uitvoeren, maar eind 2005 de inventarisatie presenteren is geen haalbare termijn.

M18: de doelgroep wordt er al in betrokken. GS is geen voorstander van specifieke indicatoren.

M19: GS verwacht niet dat de wokkel de milieuwinst oplevert en ontraadt de motie

M20: de informatie is al bekend uit de hoorzittingen.

M21: GS vindt dit geen kerntaak van de provincie. Hij gaat ervan uit dat iedere leidinggevende die binding al zal hebben.

De voorzitter schorst de vergadering.


1029
De voorzitter heropent de vergadering.

1030
Dhr. Haijtink (CDA) trekt amendementen A2 en A9 in. Voor A10 komt een gewijzigde tekst (A10a). Het fietspad Zelhem-Ruurlo moet worden uitgevoerd. Hij dient een amendement in (A27) met een dekkingsvoorstel voor de amendementen A1, A4, A5, A8, A26 en A14.

Desgevraagd t.a.v. A3 geeft hij aan dat Zorgbelang niet buiten de herijking wordt gehouden.1031
Dhr. Spinhoven (PvdA) trekt A11, A13, A26, M4 en M5 in. Voor A11 komt een andere tekst (wordt A28), voor A26 komt een gewijzigde tekst (A29). M4 en M5 worden in aangepaste vorm heringediend onder de nummers M22 en M23

1032
Dhr. Houwers (VVD) dient een motie in, waarin wordt uitgesproken dat wel invulling wordt gegeven aan financiële taakstelling van de kerntakendiscussie, waarbij ook

efficiency en inkoop aan de orde kunnen komen (M24; de voorzitter leest de motie voor).

De VVD is akkoord met bespreking van motie M8 in de commissie en trekt de motie in.

Hij trekt A15 in, ervan uitgaande dat er een overzicht komt en de projecten uit de MIG betaald kunnen worden. De VVD hecht sterk aan het fietspad Zelhem-Ruurlo. Hij vraagt of GS een positieve grondhouding heeft t.a.v. kasteel Ruurlo. Het voorstel van D66 voor zendtijd voor politieke partijen zal de VVD steunen, als de zendtijd niet alleen in verkiezingstijd beschikbaar is.1033
Dhr. Van ’t Hof (GroenLinks) vindt dat zendtijd voor politieke partijen uit de partijkas betaald moet worden. Hij vraagt het oordeel van GS over A27. Hij vindt het een greep uit de kas. GroenLinks steunt de motie over de kerntakendiscussie, omdat hij wil meedenken en wil zorgen dat het op een goede manier gebeurt. Voor het fietspad Zelhem-Ruurlo moet een solide dekking komen. Hij trekt M11 in, gezien de toezegging dat het betrokken wordt in het totaalplan.

1034
Dhr. Klein (SGP) handhaaft de amendementen. Hij vraagt op korte termijn duidelijkheid over wat GS doet met de gesignaleerde knelpunten bij de scholierenlijn. Voorts vraagt hij of het spreidingsplan ambulance per 1-1-2006 wordt uitgevoerd. De SGP is tegen heroïneverstrekking en de subsidiering van de nieuwsuitzendingen van Omroep Gelderland in het weekend.

1035
Dhr. Van de Woestijne (ChristenUnie) handhaaft zijn moties en amendementen. Hij vraagt de indieners van de motie over de kerntakendiscussie, wat zij beogen met de opbrengsten te doen. De ChristenUnie is principieel tegen het voorstel van GS t.a.v. heroïneverstrekking, maar vraagt tegelijkertijd de SGP motie M13 in te trekken.

1036
Dhr. Cuypers (D66) heeft geen bezwaar tegen een ruimere interpretatie van A20 over zendtijd voor politieke partijen. A27 is het creëren van een begrotingstekort. T.a.v. M1 wil D66 de evaluatie afwachten en bezien hoe in Zuid-Holland de invoering verloopt. D66 steunt M2 niet meer, als de toelichting in de commissie komt. T.a.v. M17 is hij akkoord met oprekking van de termijn tot 1 april 2006.

1037
Mw. Lewe (SP) geeft een nadere toelichting op de amendementen A22 en A23 en de moties M18, M19 en M20. Ze vraagt A23 als eerste in stemming te brengen.

1038
Dhr. Wullink (LPF) vraagt de gerelateerde amendementen A24, A3 en A12 in deze volgorde in stemming te brengen. Hij zal M10 strikt afwijzen.

1039
Dhr. Freriks (SG) vraagt GS in te gaan op het overslag van Betuwelijn naar A15.

De voorzitter schorst de vergadering.1040
De voorzitter heropent de vergadering.

1041

Dhr. Wijsman (GS) is ongelukkig met de toevoeging efficiency en inkoop aan de kerntakendiscussie (M24). Ook met A27 is hij ongelukkig, maar in combinatie met de opbrengst van M24 (minus efficiency en inkoop) is hij iets minder ongelukkig.

Dhr. Haijtink (CDA) dient een motie in (M25), die A10a en M3 vervangt. Dhr Wijsman interpreteert dit zo dat het totale netwerk aan de orde is en dat daarvan wordt bezien wat de kapitaalslasten zijn. GS heeft luid en duidelijk begrepen dat het fietspad Zelhem-Ruurlo hoog scoort. M.b.t. A28: GS zal met voorstellen komen als de middelen onvoldoende blijken te zijn. GS ondersteunt M22 en M23.

GS heeft altijd een positieve grondhouding, maar dat laat onverlet het standpunt dat GS zal innemen t.a.v. kasteel Ruurlo. Hij stelt voor de knelpunten bij scholierenlijnen in de commissie terug te laten komen, evenals de ambulancezorg. Motie M13 is voor GS onuitvoerbaar. De provincie is geen onderzoeksbureau, en als het uitbesteed moet worden, wie betaalt het dan. Er is in GS geen verschil van mening over het ROP.

M3 wordt ingetrokken door de PvdA, waarop D66 de motie opnieuw indient.1042
Stemming:

A1 aangenomen met stemmen SGP en CU tegen;

A2 ingetrokken;

A3 aangenomen met stemmen PvdA, CU GL en SP tegen;

A4 aangenomen met stemmen GL, SGP, CU, D66 en SP tegen;

A5 aangenomen met stemmen GL,CU, D66 en GSG tegen;

A6 aangenomen met stemmen D66 tegen;

A7 aangenomen met stemmen SP tegen;

A8 aangenomen met stemmen GL, CU, D66, SP en GSG tegen;

A9 ingetrokken;

A10 ingetrokken;

A10A ingetrokken;

A11 ingetrokken;

A12 verworpen, met stemmen PvdA en D66 voor;

A13 ingetrokken;

A14 aangenomen met stemmen GL, SGP, CU, D66, SP, LPF en GSG tegen;

A15 ingetrokken;

A16 aangenomen met stemmen GL, CU, D66, SP, LPF en GSG tegen

A17 ingetrokken;

A18 verworpen met stemmen SGP en CU voor;

A19 verworpen met stemmen CU en de leden Bos en Boxem voor;

A20 aangenomen met stemmen CDA , SGP en GL tegen;

A21 verworpen met stemmen D66, GSG en de leden Bos en Boxem voor;

A22 verworpen met stemmen SP voor;

A23 verworpen met stemmen SP voor;

A24 verworpen met stemmen VVD en LPF voor;

A25 verworpen met stem LPF voor;

A26 ingetrokken;

A27 aangenomen met stemmen GL, SGP, CU, D66, SP, LPF en GSG tegen;

A28 aangenomen met stemmen SGP, CU, D66, SP, GSG tegen;

A29 aangenomen met stemmen D66, SP, GSG tegen;

M1 aangenomen met stemmen PvdA, GL, CU, D66 en SP tegen

M2 aangenomen met stemmen D66 tegen;

M3 verworpen met stemmen SGP, CU, D66, SP en GSG voor;

M4 ingetrokken;

M5 ingetrokken;

M6 aangenomen met stemmen VVD tegen;

M7 vervallen (A26);

M8 ingetrokken;

M9 aangenomen;

M10 aangenomen met stemmen VVD (-/- de leden Van Gastel en Van Heteren) en LPF tegen;

M11 ingetrokken;

M12 aangenomen met stemmen VVD, D66 en LPF tegen;

M13 verworpen met stemmen PvdA (-/- Van Hoeve), VVD, SGP, LPF, GSG en de leden Van Schoor en Ros voor;

M14 verworpen met stemmen VVD, CU, D66, SP en LPF voor;

M15 aangenomen met stemmen PvdA, D66, SP en GSG tegen;

M16 verworpen met stemmen SGP en CU voor;

M17 aangenomen met stemmen CDA, CU, SP en LPF tegen;

M18 verworpen met stemmen GL en SP voor;

M19 verworpen met stemmen SP voor;

M20 verworpen met stemmen SP voor;

M21 verworpen met stemmen GSG voor;

M22 aangenomen met stemmen D66 tegen;

M23 aangenomen met stemmen D66 tegen;

M24 aangenomen met stemmen SP en GSG tegen;

M25 aangenomen met stemmen D66, SP en GSG tegen;Besluit: conform voorstel met stemmen SP tegen. SGP, CU, LPF, mw. Van Schoor en dhr. Ros worden geacht te hebben tegengestemd waar het gaat om vrije heroïneverstrekking.


1043

Afgestemd op Gelderland, Gelders Omroepbeleid 2005-2008 (PS2005-754)

Mw. Aartsen (CDA) vraagt een evaluatie in 2008, zodat concessieperiode en planperiode gelijk gaan lopen. Dat de budgetten voor 2007 en 2008 niet zijn ingevuld baart de CDA zorg. Het is niet vanzelfsprekend dat de provincie betaalt voor digitalisering. Het CDA deelt in dit opzicht de mening van het IPO. De fractie vraagt de representativiteit van de programmaraad te bezien en hecht belang aan samenwerking van Omroep Gelderland met de lokale omroepen.

1044
Dhr. De Wit (PvdA) vraagt ook aandacht voor een goede afspiegeling van de Gelderse samenleving in de programmaraad. Voorts vraagt hij meer aandacht van Omroep Gelderland, ook in de programmering, voor jongeren en allochtonen.

1045

Dhr. Esmeijer (GS) deelt mee dat geëvalueerd wordt aan het eind van de planningsperiode, maar ook tussentijds, bijv. volgend jaar n.a.v. beleidsplan. Hij is niet van plan de digitalisering voor rekening van de provincie te laten komen. Hij zal de representativiteit van de programmaraad opnemen met de omroep. Omroep Gelderland stelt zich present als er gaten vallen in de lokale omroepen, maar ziet zich niet als tweedelijns voorziening. Hij zal het beleidsplan bezien op aandacht voor jongeren en allochtonen.

1046

Besluit: het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De SGP wordt geacht tegen gestemd te hebben voor zover het voorstel de wettelijke verplichtingen en taken als calamiteitenzender te boven gaat.
1047

Budgetverdeling Kleine Stedenbeleid (PS2005-765).

Mw. Stallaert (VVD) wil graag structurele inzet en niet een opeenvolging van GSO-programma’s en wil daarover een discussie voeren. Ze betreurt het dat het project Winterwijk werkt en zorg en Doesburg (uitkomen met inkomen) niet gehonoreerd konden worden. Zij dient een amendement in (A30) dat inhoudt dat er een aanvullend voorstel komt als beter gebruik kan worden gemaakt van Europese fondsen.

1048

Dhr. Versteegh (CDA) kan zich vinden in de verdeling van het budget en vindt de voor het CDA belangrijke thema’s jongeren, bestrijding werkloosheid en integratie duidelijk terug. Hij benadrukt het belang van partnerschap tussen de kleine en grote steden.

1049
Mw. Rutting (PvdA) sluit zich aan bij CDA en VVD in de steun voor het voorstel. Ze betreurt het dat het project Uitkomen met inkomen niet kon worden gehonoreerd, omdat uitkomen met inkomen de basis is. Als dat niet lukt, komen alle andere projecten ook niet van de grond.

1050

Dhr. Wijsman (GS) is blij met de ondersteuning. Hij zal het partnerschap tussen de steden bevorderen, waar dat mogelijk is. Er vindt nu een inventarisatie plaats van projecten die kansrijk zijn in Brussel. Daarom kan hij ook instemmen met de strekking van het amendement.

1063
Stemming: amendement A30 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Besluit: het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder stemming aangenomen.


1051

Bijdrage aan het door de provincie Overijssel te beheren overstromingsfonds t.b.v. de door watersnood getroffen provincie Teleorman in Roemenië (PS2005-686).

Dhr. Spinhoven (PvdA) vraagt GS na te denken over randvoorwaarden voor het voteren van gelden voor rampen.

1052

Mw. Van der Kolk (ChristenUnie) vindt het geen provinciale taak en zal het voorstel niet steunen.

1053
Dhr. Cuypers (D66) sluit zich hierbij aan en hij is verbaasd over de vraag van de PvdA, die de instelling van een rampenfonds impliceert.

1054

Dhr. Wullink (LPF) steunt de vraag van de PvdA, maar wijst het voorliggende voorstel af, omdat de bevolking zich duidelijk tegen de Europese grondwet heeft uitgesproken.

1055

Dhr. Van ’t Hof (GroenLinks) vindt dat het voorstel past binnen het samenwerkingsverband. Hij vindt niet dat er spelregels moeten komen, maar dat vastgehouden moet worden aan het standpunt dat de provincie in principe geen geld geeft i.g.v. rampen.

1056

1032

Dhr. Aalderink (GS) geeft aan dat in 2007 een evaluatie plaatsvindt van de samenwerking met Roemenië.

Besluit: conform voorstel(CU, SP, LPF en D66 tegen).


1057

Subsidieregeling Mobiliteit Gelderland (PS2005-774).

Besluit: zonder stemming conform voorstel.


1058

Krediet t.b.v. uitvoering projecten Valleilijn (incl. 4de wijziging van de begroting 2006) (PS2005-691).

Dhr. Schol (CDA) gaat ervan uit dat de gemeenteraad van Wageningen een positief besluit zal nemen en dat alle partijen hun commitment waar zullen maken.

1059

1035

Mw. Van Haaren (GS) deelt mee dat in Wageningen een overgrote meerderheid voor dit plan is. Het commitment van de WUR blijkt uit hun brief.

Besluit: zonder stemming conform voorstel.


1060

Actualisering Meerjarige Investeringsreserve Gelderland 2005 (PS2005-661).

Besluit: zonder stemming conform voorstel.


1061
Instelling Commissie Monitoring Jeugdzorg Gelderland (PS2005-833).

Dhr. De Vries geeft namens de procedurecommissie aan Provinciale Staten in overweging om bij instelling van commissies twee zaken goed te bewaken: een heldere doelstelling en de termijn waarin de commissie functioneert.

Besluit: zonder stemming conform voorstel.


1062

Instelling Commissie Baggerladder (PS2005-832).

Dhr. Van Bergen (SP) heeft geen behoefte aan deze commissie en vindt dat het voorstel te laat aan de statenleden is gestuurd.

Dhr. Bos (VVD) stelt voor in de taakstelling ook te betrekken een bezoek aan een bestaande baggerlocatie.

Mw. Haubrich (PvdA) vindt dat er geen misverstand kan zijn over de taakstelling en de doelen van de commissie.

Besluit: conform voorstel (SP tegen).


1064

Besteding middelen meervoudig ruimtegebruik (PS2005-713)

Besluit: zonder stemming conform voorstel.
Subsidieregeling cultuur Gelderland (PS2005-692)

Besluit: zonder stemming conform voorstel.
Benoeming vertegenwoordiger in IPO-AV (PS2005-738)

Besluit: zonder stemming conform voorstel.
Benoeming nieuw lid Commissie van Onderzoek (PS2005-739)

Besluit: zonder stemming conform voorstel.


1065


7

Afscheid gedeputeerde Aalderink.

1066

De voorzitter leest de brief van dhr. Aalderink voor waarin hij vraagt om eervol ontslag als lid van Gedeputeerde Staten per 10 november 2005.

Dhr. Aalderink is vier jaar lid geweest van Provinciale Staten. De voorzitter geeft een schets van zijn carrière, van badmeester, via ondernemer, naar de politiek. De voorzitter kenschets dhr. Aalderink als teamspeler, als innovatief en communicatief. Hij wenst dhr. Aalderink alle goeds en feliciteert de gemeente Bronckhorst met zijn nieuwe burgemeester.1067
Dhr. Markink (fractievoorzitter VVD) vertelt de voorgeschiedenis bij de benoeming van dhr. Aalderink tot burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Hij wilde burgemeester worden van maar één gemeente: de gemeente Bronckhorst. Dhr. Markink schildert dhr. Aalderink als zeer benaderbaar, bijzonder initiatiefrijk, doelgericht en enthousiasmerend.

Namens de fractie bedankt hij dhr. Aalderink voor de samenwerking in de VVD-fractie en wenst hij hem veel succes.1068
Dhr. Aalderink:

Dames en heren, Het is maart 1995, de uitslagenavond van de verkiezingen.

Deze avond op het Provinciehuis is druk, zeer druk zelfs. Naast veel belangstellenden voor de verkiezingsuitslag is er ook veel belangstelling uit de hoek van de landbouw.

Vele boeren hadden toen als thema Lekker met de trekker naar Arnhem.

Waarom ik u dat vertel heeft te maken met twee zaken: Ten eerste moest ik er bij de Statenvergadering van 12 oktober aan denken bij de behandeling Ruimte voor de Riviermaatregel Veessen–Wapenveld. Ten tweede was dat mijn eerste binnenkomst op het Provinciehuis in Arnhem in 1995. (En nog even voor Harry de Vries er was ook een Feyenoord – Ajax die avond).
10,5 jaar in Arnhem zou ook het thema van mijn afscheidsspeech kunnen zijn.

Binnen gekomen op 22 in 1995 (ja dat waren nog eens tijden) werd ik in oktober 1998 in de Staten gekozen, na het vertrek van Annemarie Pannekoek naar Drenthe. Wie herinnert haar betrokkenheid in de commissie welzijn niet!

Ik was toen zo blij dat ik de zittende Statenleden heb verrast met een potje overheerlijke Doesburgse Mosterd. Ik moet nu eerlijk bekennen: ik deed dat ook een beetje om te laten zien dat ik in elk geval wist waar Abraham de mosterd vandaan haalt.

Volgens mij hebben de meeste Statenleden toen alleen maar genoten van de lekkere Doesburgse Mosterd.

In 1999 werd ik weer in de Staten gekozen en o.a voorzitter van de commissie Financiën en Algemeen Bestuur. Met Gedeputeerde Jacobs en Scheerder. Dat waren bijzondere vergaderingen.

En op 21 november 2001 door uw Staten gekozen als Gedeputeerde. Ik wil hierbij nogmaals mijn partij, de VVD danken, dat men mij de gelegenheid heeft geboden deze prachtige functie te mogen uitvoeren. Totaal onverwachts.

Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik die woensdagmorgen, net als vandaag, naar de Statenvergadering reed. Het was 9.00 uur en ik reed op de Pleyroute toen het nieuws begon. De PvdA zal niet meer deelnemen aan het college had men besloten!

De media wisten eigenlijk niet wie ik was, laat staan waar ik zat in de Statenzaal.

Na felicitaties en bloemen werd op anciënniteit de kamer toegewezen.

Na afloop stond er een chauffeur in de hal. ”U bent meneer Aalderink?”, mag ik u naar huis brengen. Ik zei, Doe maar niet, want mijn auto staat op de Markt.

Het begin was zeer heftig, ook al omdat het zittende college midden in de verwerking van de lopende problematiek zat en de drie nieuwelingen zoekende waren naar hun plekje binnen het college. Ik neem aan dat Nelis Zondag deze dagen zich ook goed zal heugen.

Er was een groot verschil in de eerste periode en deze periode. Deze periode kenmerkt zich door een grote teamgeest en veel integrale projecten/samenwerking tussen portefeuille houders. Ik noem Milieu/Verkeer en Vervoer het Leefomgevingoffensief tussen Milieu, Verkeer en Vervoer en Landelijkgebied en zo kan ik nog even doorgaan.

Deze teamgeest straalt het college ook uit en dat is een prettige omgeving om in te werken.

Ik dank uw Staten voor de wijze waarop u mij de afgelopen jaren heeft gevolgd.

Ik dank ook mijn collega’s binnen GS op de wijze waarop wij gezamenlijk de klus hebben aangepakt immers de afgelopen jaren hebben GMP-3, PVVP -2, WHP-3, 2x Reconstructieplan en een Streekplan uw Staten gepasseerd. Het wordt nu tijd om te gaan uitvoeren. Ik hoop dat de RUPS daar een eerste goede aanzet voor wordt.

Een bijzonder woord van dank wil ik ook uitspreken aan de Commissie Economie en Milieu en in het bijzonder de voorzitter Isabelle Diks voor de wijze waarop we samen hebben gewerkt. Ik heb het gevoel dat in de commissie het dualisme goed is opgepakt.

Bij een afscheid is het goed even kort stil te staan wat je niet hebt gerealiseerd.

Ik wil daarmee niet zeggen ‘en wat langer bij wat je wel hebt gerealiseerd’ maar toch.

Ik heb opnieuw goed geluisterd naar uw opmerkingen bij de behandeling van de halfjaarrapportage van het Statenakkoord!

Wat ging (nog) niet goed:

Ik vind het jammer dat ik de Knorhof niet heb kunnen afronden, een voorbeeld waarbij de overheid niet krachtig kan optreden door de enorme regelgeving in dit land.

In dit soort situaties moet de overheid volgens mij gewoon een daad kunnen stellen.

We praten inmiddels wel over meer dan € 1,5 miljoen kosten.

Geld van onze inwoners, dat we ook voor dak en thuislozen hadden kunnen inzetten!

Achteraf gezien jammer dat economie niet in het Statenakkoord is opgenomen. Dit moet volgens mij in de toekomst anders!

Te vaak wordt tijdens een periode verwezen naar dit feit, hoewel we toch in de nacht van het Speulderbos afspraken, dat niet genoemde onderwerpen tot bestaand beleid zouden blijven horen!

Wat ging goed:

Het kennis- en innovatiebeleid Oost Nederland staat aan de top!

Let op, er komen is mooi, maar er blijven is veel belangrijker. Dit vraagt blijvende aandacht en inzet, anders hollen we als regio hard achteruit. Ik heb in Europa mogen ervaren hoe hard landen als bijvoorbeeld Tsjechië met kennis- en innovatiebeleid bezig zijn.

Het milieubeleid is in kwaliteit enorm vooruit gegaan en de betrekkingen met milieugroeperingen zijn weer uitstekend.

Ik realiseer mij terdege dat ik dit kon doen, omdat u de kredietaanvragen, die nodig waren, ook heeft gehonoreerd.

Dames en heren, Ik zou nog lang over wat wel en wat niet kunnen praten. Ik heb steeds getracht duidelijke en afrekenbare doelen na te streven. U kon ze volgen via de halfjaarlijkse rapportages en uw eigen conclusies trekken.

Toch wil ik u wel iets meegeven. Na de crisis zijn terecht regels en procedures strak, zeer strak, aangetrokken. Het is goed eens kritisch te kijken, 4 jaar later, of dit niet teveel is gegaan ten koste van de creativiteit van het individu, of het ambtelijkapparaat als geheel!

U weet dat ik drie maal een tour heb gemaakt in Gelderland. Een geweldige ervaring en uitstekend voor de contacten met de Gelderse burgers. Ik zou u adviseren om dit ook te doen. U zult ervaren wat een verrijking dit geeft voor uw politieke activiteiten. De draaiboeken liggen voor u klaar.

Velen hebben mij gevraagd wat ga je nu doen als Burgemeester! Veel, heel veel.

In een Gemeente met 42 kernen en 38.000 inwoners en de 3e grootte van Gelderland is altijd wat te doen. Maar Bronckhorst heeft ook een enorm landelijk gebied waar een grote transformatie plaats vind. Reconstructie, leefbaarheid kleine kernen, ik noem zo maar een paar bekend voorkomende zaken en dan heb ik het nog niet over de begrotingstekorten met gelijktijdig rijksbezuinigingen en nieuwe taken zoals uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

U heeft al eerder aangegeven geen lasten te zullen overhevelen naar gemeenten dat stemt tot tevredenheid. Toch denken wij als gemeente, maar ook als regio, u in de toekomst hard nodig te hebben, om onze taken goed te kunnen uitvoeren.

Ik hoop van harte dat u mij en mijn collegeleden op dezelfde hartelijk wijze zult ontvangen, als ik de afgelopen jaren bij u heb mogen ervaren. Voor u staat de deur in Bronckhorst altijd open!

Dames en heren, tot slot. Het was goed toeven binnen het college. Dat bleek ook wel toen ik enkele maanden geleden wondroos had gekregen. Hoewel premier Balkenende een halfjaar nodig had, was ik na een goede week weer op de been. Ik heb dat toch geweten aan mijn CDA collega’s, die hier nadrukkelijker om gevraagd (tussen haakjes) hebben en mijn PvdA collega’s, die er even bij stil hebben gestaan.

Wel weet ik dat ik niet met de KAN-reis naar Zweden kon, maar mijn zeer gewaardeerde collega Christa de Bot nog net wel. Ze was wat moe en leek te hard gewerkt te hebben.

Toen ik haar half oktober weer sprak om nog een bezoekje te brengen, was dat eigenlijk al te laat. In nog 4 weken was het lichaam gesloopt door een ernstige ziekte.

Sprankelend pas 52 jaar, verbijsterend afgelopen week bij de herdenkingbijeenkomst te zijn, ook dat heb ik in 4 jaren ervaren!

Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, ik heb na het afscheidscadeau van de heer de Bont natuurlijk lang nagedacht over wat ik u nu eens zou moeten aanbieden als afscheidscadeau. Geen leisure centra, maar een aandenken aan de door mij reeds aangehaalde tour. De tour 2005 ging over 10 dagen varen in Gelderland, een prachtige mogelijkheid om Gelderland eens op een ander wijze te kunnen ontdekken.

Maar ook een reden, naast de reeds langer bekende kwaliteiten, om Gelderland als watertoerist te bezoeken. Een nieuwe markt voor Gelderland.

Resultaat van de 10 daagse tour is een pracht boek, geschreven door Jacob Schreuder, die 10 dagen en nachten aan mijn zijde heeft doorgebracht.

Ik ben er trots op u dit te mogen overhandigen als blijvende herinnering aan mijn prachtige tijd in Arnhem te midden van u allen.

Dank, dat ik dit mocht doen! 3,5 jaar fractievolger, 3 jaar en 4 jaar lid van Gedeputeerde Staten

Kortom 10,5 jaar Arnhem is nu voorbij!

Het gaat u allen goed


1069

8

Benoeming gedeputeerde.

De voorzitter deelt mee dat hij van de VVD-fractie een voordracht, vergezeld van CV, heeft gekregen van de heer van Diessen.1070
Dhr. Markink (VVD) licht de voordracht toe.

1071

1072


1073

Mw. Lewe (SP) vindt het onjuist dat de heer van Diessen zijn nevenfuncties niet wil opgeven en vraagt hoe dhr. Markink dat kan verantwoorden.

Dhr. Van ’t Hof (GroenLinks) plaatst vraagtekens bij het adviseurschap van dhr. van Diessen, vraagt hoe de VVD van betrokkenheid van dhr. Van Diessen bij het milieubeleid is gebleken en vraagt of er een verband is tussen de heer van Diessen en de toenmalige bestuurscrisis in Tilburg.

Dhr. Markink (VVD) geeft aan dat de VVD-fractie de inbreng van ervaring vanuit het bedrijfsleven als een pré ziet. Daarnaast vindt hij het niet terecht dat dhr. Van Diessen alle schepen achter zich zou moeten verbranden voor nog slechts anderhalf jaar. Het adviseurschap zal nog slechts incidenteel zijn. In de profielschets is aangegeven dat het bestaand beleid uitgangspunt is. Hij is er dus van verzekerd dat ook het milieubeleid wordt gecontinueerd. De crisis in het college van Tilburg had niets te maken met het functioneren van en binnen het college.

Dhr. De Vries (CDA) vindt dat het adviseurschap niet kan worden gecombineerd. Met de overige nevenfuncties kan hij akkoord gaan.

Na een schorsing geeft de heer Markink aan dat dhr. Van Diessen zijn adviseurschap zal opgeven.


De voorzitter benoemt ten behoeve van de schriftelijke stemming vier leden tot stembureau: dhr. De Vries (tevens voorzitter), mw. Van der Kolk, mw, Diks en dhr. Bijl.

Na een geconstateerde onregelmatigheid bij het invullen van de stembriefjes, worden nieuwe stembriefjes uitgedeeld.
1074

Uitslag van de stemming.

Dhr. De Vries deelt mee dat er 65 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 5 stemmen ongeldig, 18 stemmen blanco, 1 stem voor dhr. Houwers, 1 stem voor mw. Oosterhuis, 1 stem voor dhr. Boxem en 39 stemmen voor dhr. Van Diessen,.

De voorzitter constateert dat Provinciale Staten in meerderheid hebben besloten dhr. van Diessen te benoemen tot gedeputeerde.


1075
Dhr. Van Diessen aanvaardt zijn benoeming tot gedeputeerde.


1076
Provinciale Staten besluiten, op voorstel van de voorzitter, de heer van Diessen voor de periode van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.


1077
Dhr. Van Diessen legt de eed af.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Arnhem, Z2005-000109

PS2005-895

Afspraken en toezeggingenlijst Provinciale Staten d.d. 9 november 2005.1. Beleidsbegroting 2006.

1.1. GS zal bezien hoe luchtkwaliteit kan worden meegenomen in aanbestedingen (n.a.v. motie M6; motie luchtkwaliteit en aanbestedingen)

1.2. GS neemt motie M10 over (Blij dat ik 80 rij op over de Pley)

1.3. GS zal in beeld brengen welke ama’s een beroep doen op de zorg (n.a.v. motie M12).

1.4. GS zal met een inventarisering komen met daarbij behorende kosten (N.a.v. motie M15; zorgvuldig revitaliseren).

1.5. GS zal de motie M17, Revitalisering bedrijventerreinen, uitvoeren

1.6. GS zal een inventarisatie maken van de fiestpaden, zodat Ps de prioritering en fianciering kunnen aangeven (n.a.v. amendementen A10 en A10a (beide ingetrokken), Motie M3 (verworpen) en motie M25.

1.7. De SGP-inventarisatie van knelpunten bij de scholierenlijnen komt in de commissie aan de orde.

1.8. Motie M8 over blauwe diensten wordt in de commissie besproken.
2. Afgestemd op gelderland, Gelders Omroepbeleid 2005-2008.

2.1. GS zal de representativiteit van de programmaraad opnemen met Omroep Gelderland.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina