Verslag van een wetgevingsoverlegDovnload 301.52 Kb.
Pagina9/9
Datum20.08.2016
Grootte301.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
De Jager: Voorzitter. De heer Tang heeft een vraag gesteld over de levensloopregeling. Er is overleg geweest met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat heeft vooraf plaatsgevonden. De uitvoerders van regelingen willen in dat geval graag een renteaftrek introduceren maar dat wordt door ons steeds weer afgewezen, omdat je dan weer rente op consumptieve leningen herintroduceert die nu juist een aantal jaren geleden – en niet zonder redenen -- door de wetgever is geschrapt. De kredietfaciliteiten worden tot op heden inderdaad nog weinig door de markt aangeboden. Het kan wel maar dan is de prijs wellicht hoog.

De heer Remkes heeft gevraagd naar de oude stortplaatsen. In de schriftelijke beantwoording ben ik daar op pagina 30 op ingegaan en ook al in de nota naar aanleiding van het verslag. De tariefstructuur van de afvalstoffenbelasting wordt onderzocht. Dat onderzoek richt zich op twee onderwerpen. Mocht blijken dat dit tot herziening aanleiding geeft, dan kom ik daar inderdaad op terug bij het Belastingplan 2010. Dan zal ik in ieder geval over de bevindingen op dit terrein rapporteren.

De heer Cramer heeft gevraagd te bezien in hoeverre het ook gewenst is om inkomstenbelastingschulden, waarvoor op grond van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Invorderingswet 1999 uitstel van betaling is verleend, in box 3 in aanmerking te nemen. De invoering van een regeling voor successierechtschulden en vorderingen is voorzien per 1 januari 2010. In de loop van 2009 kom ik op die kwestie terug. Veel specifieker kan ik daarover op dit moment niet zijn.

De heer Remkes en mevrouw Koşer Kaya hebben gesproken over de afschrijving van gebouwen. Mevrouw Koşer Kaya heeft gesproken over de Vamil. De afschrijving op gebouwen is inderdaad bij Werken aan winst beperkt: bij afschrijving op gebouwen die in eigen gebruik zijn tot 50% van de WOZ-waarde. Het is juist de bedoeling dat voor Vamil-gebouwen de afschrijvingsbeperking niet gaat gelden. Als je een Vamil-gebouw hebt, heb je helemaal geen afschrijvingsbeperking. Dit is aangemeld door LNV in Brussel en deze aanmelding is in een afrondende fase, zo heb ik van LNV begrepen. Daar moet namelijk altijd toestemming uit Brussel voor worden gekregen.

De heer Remkes heeft meer in algemene zin een vraag gesteld over afschrijvingen van onroerend goed. Wij hebben toegezegd de ontwikkelingen goed te zullen volgen. Hij vraagt of er volgend jaar ook over gerapporteerd kan worden. Op dit moment vindt overleg tussen de Belastingdienst en de verschillende sectoren plaats over de toepassing van de Wet werken aan winst. Het lijkt mij dan inderdaad goed om in de loop van volgend jaar te rapporteren over de stand van zaken op dat moment, of er echt grote knelpunten zijn die destijds bij Werken aan winst niet waren voorzien. In Werken aan winst is destijds heel bewust gekozen voor een tariefsverlaging in de grondslagverbreding. Toen is de recreatieve sector al uitgebreid aan bod gekomen. Alle bedrijven, natuurlijk ook de recreatieve sector, hebben toen geprofiteerd van een tariefsverlaging. Men kan dus niet alleen kijken naar het nadeel van de afschrijvingsbeperking, want er staat een forse tariefsverlaging tegenover. Mochten er nu echt onoverkomelijke bezwaren zijn, dan zal ik daarover rapporteren en kunnen wij dat hier in de Kamer verder bespreken.

Op 5 november heb ik inderdaad antwoorden gegeven op mondelinge vragen over de uitzonderingspositie voor de Belastingdienst Toeslagen met betrekking tot de Wet dwangsom. Ik heb daarover al gerapporteerd, ook schriftelijk, maar ik ben wel bereid om nog eens in de brief die ik al heb toegezegd voor de plenaire behandeling uitgebreid in te gaan op de reden waarom de Belastingdienst Toeslagen van mening is dat in verband met de verwachte invoering van een nieuw systeem voor toeslagen wel degelijk wordt beoogd het nieuwe systeem te verbeteren en de wettelijke termijnen te realiseren, maar dat een dergelijke complexe implementatie nooit geruisloos zal verlopen. Deze implementatie is voorzien met ingang van 2010. In de loop van 2009 zal het systeem worden geïmplementeerd, zodat de nieuwe toeslagen 2010 helemaal door het nieuwe systeem zullen lopen. Nogmaals, ik zal nog eens uitgebreid in de brief bespreken waarom wij denken vanaf nu nog drie jaar daarvoor nodig te hebben.

De heer Cramer heeft gevraagd naar de brief over defiscalisering. Wat mij betreft, komt deze brief er in het eerste halfjaar van 2009. Dat kan ik bij dezen toezeggen.

De heer Van der Vlies heeft een amendement ingediend over de alleenstaande-ouderkorting en de heer Irrgang heeft een vraag gesteld over dit onderwerp. Van belang is wel om niet even atomisch een onderdeel uit het totale koopkrachtbeeld te belichten. Die alleenstaande oudere is ook betrokken in het koopkrachtbeeld van SZW Totaal. De Kamer kan daarover ook met de minister van Sociale Zaken spreken. In de schriftelijke beantwoording hebben wij al opgemerkt, dat er allerlei andere dingen tegenover staan waardoor het koopkrachtbeeld als geheel toch positief uitpakt. Ik zal het oordeel over dit amendement tijdens de plenaire behandeling geven, maar ik zeg er al wel bij dat een aantal inhoudelijke kanttekeningen is te plaatsen. De stimulans om te gaan werken is dan natuurlijk minder. Immers, de alleenstaande-ouderkorting is niet inkomensafhankelijk. De IHCK is dat wel. De IHCK heeft ook als voordeel dat het zowel alleenstaande ouders als de minst verdienende partner stimuleert om meer te gaan werken. Het amendement past dus niet in het streven van het kabinet naar meer arbeidsparticipatie. Overigens, gelet op de consistente inbreng over de vele jaren dat de heer Van der Vlies lid van de Kamer is geweest, begrijp ik dit amendement wel. Hier is het heel duidelijk dus een afweging tussen arbeidsparticipatie enerzijds en het kostwinnerschap anderzijds.

De heer Omtzigt vraagt naar een SNBI. Ik neem aan dat hij doelt op de Specifiek Nuts Beoogde Instelling. Hij heeft gevraagd of ik terug kan komen op dat idee. Ik kan dat bij dezen toezeggen.

De heer Van Dijck heeft over een uniform loonbegrip gesproken. Dat is heel belangrijk en dat heeft het kabinet ook aangegeven. Het is wel heel erg ingewikkeld. Er zijn grote belangen, ook budgettair, die daarbij een rol spelen. Een rapportage van het kabinet is voorzien in het voorjaar van 2009.

De heer Van Dijck heeft ook nog gevraagd naar het terugdraaien van de zelfstandigenaftrek en het niet door laten gaan van het bevorderen van de mkb-winstvrijstelling. Ik heb al aangegeven dat het, omdat wij extra geld in die mkb-winstvrijstelling steken – in totaal inderdaad zo’n 28 mln. met daarbij de 17 mln. van de zelfstandigenaftrek -- een uitermate evenwichtig plaatje oplevert. Het is eigenlijk een no-regretmaatregel. Dan kunnen we nog steeds over allerlei andere uitkomsten spreken maar we maken in ieder geval het verschil nu niet groter. Die pieken maken we nu niet groter en de fiscale behandeling maken wij niet gekker dan zij nu al is. Bovendien hebben wij even de tijd om er verder over te praten. Maar het is toch zonde om dit jaar dan te laten passeren door het weer groter te maken en door het wederom te indexeren.

De heer Remkes heeft gevraagd naar een notitie over het regime van de bpm en de mab, zoals dat uitwerkt voor gehandicapten. De lijn is volgens mij heel duidelijk en ik ben daar ook uitgebreid in de schriftelijke behandeling op ingegaan. Gehandicapten worden niet extra bevoordeeld of benadeeld. Wij hebben ook een bepaalde situatie beschreven. Als de heer Remkes mij nog apart wat voorbeeld aanreikt, wil ik daar best nog een keer naar kijken in de richting van de specifieke casussen.

Wat gebeurt er als de tarieven van de tweede en derde schijf weer uiteen gaan lopen? Met name de eerste en de tweede schijf zijn vaak onderdeel van het tunen van het koopkrachtbeeld. Het is dan ook mogelijk dat de eerste en de tweede schijf worden aangepast, waardoor in de toekomst de tweede en de derde schijf uit elkaar lopen. Maar dan is dat een specifieke koopkrachtmaatregel en die wordt dan ook hier in de Kamer besproken. Ik voorzie dat nu niet maar het is inderdaad denkbaar dat het gebeurt. Maar dan is dat een bewuste keuze om het evenwichtiger te laten uitpakken. Dat heeft op zichzelf geen grote nadelen voor het systeem. Als het dan 65-min is behandeld, zal dat waarschijnlijk een beoogd gevolg zijn om het koopkrachtbeeld op deze manier evenwichtig te krijgen.

De heer Van der Vlies heeft nog gevraagd naar de Tante Agaatregeling. Ik zal daarop in de plenaire behandeling terugkomen.

De heer Van Dijck heeft nog gevraagd of ik mogelijkheden zie om een no-riskpolis te introduceren. Dat is iets op het terrein van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze heeft toegezegd te kijken naar een tijdelijke no-riskpolis. Werkgevers krijgen tijdens ziekte zo’n no-riskpolis wanneer zij WW’ers van 55-plus aannemen. Dat is aan de orde geweest bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Omtzigt heeft naar de API gevraagd. Wij hebben fiscaal al geregeld wat wij konden regelen. Ik zal zijn vraag doorgeleiden naar de verantwoordelijke bewindspersonen die de andere elementen van de API regelen.

De heer Omtzigt heeft ook gevraagd naar de toerekeningsregel, die is voorgesteld vanuit het VNO. Ik zeg hierbij toe om inderdaad ook VNO te betrekken bij die consultatie die ik ga doen en die ik al in de eerste termijn heb toegezegd.

De heer Omtzigt heeft ook weer een vraag gesteld over die enveloppen en de verpakkingenbelasting. Op verzoek van de heer Omtzigt zal ik daar nog eens naar kijken. Mocht het tot andere conclusies leiden dan eerder al in de schriftelijke beantwoording is weergegeven, dan zal ik ook daarop in de reeds toegezegde brief ingaan.

De heer Omtzigt heeft ook nog gevraagd naar de aandelenbeurzen en de situatie in verband met het uitstel van de ingangsdatum van stamrechtuitkeringen. Het wettelijk systeem is reeds in de schriftelijke beantwoording uitgebreid toegelicht. De problemen die worden gezien, zijn inherent aan de keuzes voor een risicovolle belegging. De mogelijkheden lijken dan ook heel erg gering om iets in generieke zin te doen, maar uiteraard ben ik als oplossingsgerichte bewindspersoon van harte bereid om daar nog eens naar te kijken of er iets eenvoudigs en iets generieks mogelijk is om dit adresseren.

De heer Omtzigt heeft ook nog een opmerking gemaakt over historische vliegtuigen. Ik heb begrepen dat hij een onderzoek wilde naar de vraag of deze vliegtuigen meer schadelijke stoffen uitstoten dan moderne vliegtuigen. Dat is waarschijnlijk wel het geval. Wij verwachten dat historische vliegtuigen aanzienlijk meer uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen hebben dan heel moderne en "schone" vliegtuigen. Toch heb ik de heer Omtzigt zo begrepen dat hij vraagt om overleg voor deze sector om ze toch van een lagere accijns te voorzien. De wet is hier heel erg duidelijk, dus in de zin van de uitvoering kan ik hier niet iets specifieks doen voor historische vliegtuigen. De wetgever heeft heel duidelijk historische vliegtuigen geen accijnskorting willen geven, gelet ook op het relatief vervuilende karakter. Ik denk dat het hier ook vaak een hobby betreft, meer een luxe product. Ik weet niet of het voor de wetgever in de rede ligt om dit specifiek te gaan uitzonderen, hoe leuk ik het ook vind om zo’n vliegtuig te zien vliegen. Dat wil echter niet zeggen dat de fiscale wetgever ook zoiets echt moet subsidiëren.


De voorzitter: Zijn er nog vragen uit de tweede termijn die nog niet beantwoord zijn?

**
De heer Omtzigt (CDA): Voorzitter. Mijn vraag wanneer de notitie over de toekomst van de kortingen tegemoet kan worden gezien, is nog niet beantwoord. De staatssecretaris heeft een uitgebreid betoog gehouden over deze ontzettend mooie vliegtuigen maar ik vroeg hem alleen om in overleg te treden en daar een "ja" of "neen" op te antwoorden.

Ik krijg graag van de staatssecretaris te horen of er een stamrechtvrijstelling komt. Groot-Brittannië heeft een tijdje geleden de mensen de gelegenheid gegeven om tijdelijk langer te wachten bij de omzetting en het in de tussentijd kunnen onttrekken aan het depot. Dat zou een oplossingsrichting kunnen zijn. Denkt de staatssecretaris daarover na en kan hij daarop terugkomen voor de plenaire afronding?
Staatssecretaris De Jager: Voorzitter. Wij hebben al gesproken met de historische luchtvaart en dat overleg heeft niet geleid tot de conclusie dat zij naar het oordeel van het kabinet van accijns vrijgesteld zouden moeten worden.

Ik heb gezegd dat ik nog wel eens naar het stamrecht wilde kijken maar ik kom nergens mee. Ik wil niet dat de heer Omtzigt mij toezeggingen in de mond legt die ik niet heb gedaan. Ik wil daar best nog eens naar kijken maar ik zie nu even geen oplossing om daar iets mee te doen. Nogmaals, ik wil er best nog even naar kijken.

De heer Omtzigt had ook nog een vraag over kortingen?
De heer Omtzigt (CDA): In de schriftelijke beantwoording geeft u aan dat u met een notitie over de toekomst hiervan komt. Wanneer komt die notitie naar de Kamer met de vereenvoudiging van de heffing?
Staatssecretaris De Jager: Daar kom ik in de brief ook nog op terug.
Mevrouw Koşer Kaya (D66): Voorzitter. Ik had gevraagd wanneer wij de brief konden krijgen over de doorwerkbonus en de levensloopregeling en of in die brief meegenomen kan worden waar de oplossingen in de levensloop zouden kunnen zitten en waar in de doorwerkbonus.
Staatssecretaris De Jager: Voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik op vragen van de heer Omtzigt al aangegeven dat ik voor 1 mei 2009 daarop zou terugkomen.
Mevrouw Koşer Kaya (D66): Specifiek dus waar het opgelost kan worden. Er kan namelijk in de levensloopregeling een oplossing zitten of in de doorwerkbonus.
De voorzitter: Wat er in de brief staat, zult u echt moeten afwachten.

**
Staatssecretaris De Jager: Voorzitter. Ik heb al duidelijk aangeven dat ik niet wil tornen aan de doorwerkbonus. Ik zal met een oplossing komen vermoedelijk in de levensloop, althans de mogelijkheden daartoe verkennen.


Mevrouw Sap (GroenLinks): Voorzitter. Ik heb geen antwoord op mijn twee vragen gehoord. Ik zal ze kort herhalen. Ik had gevraagd of het leasedenken, het privégenot en de bijtelling niet haaks staan op het vergroeningsdenken, waarin het kabinet juist de externe effecten wil meenemen.

In de tweede plaats had ik gevraagd of, nu de staatssecretaris het BIG-accentregister denkbaar vindt -- wat ik ook heel positief vind -- dat er niet toe moet leiden dat hij aanvaarding van mijn amendement niet kan ontraden. Sterker nog, moet dat er niet toe leiden dat hij zelf met een aanpassing op dat punt komt en alsnog de ruimte geeft om dat BIG-accentregister te maken en dus de voorbarige wijziging in de vrijstelling van de medische diensten uit het Belastingplan haalt en zelf naar een dekking zoekt.


De heer Remkes (VVD): Dat heeft de Kamer vorig jaar al gedaan!
Staatssecretaris De Jager: Die is weer gebruikt voor het bedienen van de andere wensen van de Tweede Kamer. Dit kabinet wil solide zijn en ik hoop dat de heer Remkes ons blijft ondersteunen op dat punt. Wij kunnen een euro maar een keer uitgeven en niet twee keer.

Mevrouw Sap heeft gevraagd of het leasegenot op gespannen voet staat met wat ik heb gezegd. Je hebt vergroeningsmaatregelen waarmee je kunt sturen op vergroening. Vorig jaar ben ik in de bonussfeer, in positieve zin afgeweken met de bijtelling van het privégenot in de inkomstenbelasting door die heel lage categorie voor zeer zuinige auto’s van 15% en de 20%-categorie nu, mede ook naar aanleiding van de discussie over zuinige auto’s vorig jaar met de Kamer over het Belastingplan. We hebben nu dus een categorie zeer zuinig van 14%, een categorie zuinig van 20% en alle andere auto’s 25%. Bij alle andere auto’s – de algemene categorie – is het nog steeds van belang om een relatie te hebben met dat privégenot in de inkomstenbelasting. Ik kan dus wel iets met bonussen doen maar een soort malus, een afstraffing in de bpm, wat specifiek een vergroeningsbelasting is en daarin ook wel te verdedigen is, is toch iets anders dan iets als privégenot in de inkomstenbelasting te betrekken. Dat is nu de hele systematiek van de bijtelling. Wij wijken in die systematiek in positieve zin af met groene maatregelen door de categorieën zeer zuinige en zuinige auto’s. Een maatregel als in Engeland wordt heel ingewikkeld, omdat daar een andere fiscale systematiek heerst. Wij zijn daar dus consequent in. Het een sluit het ander niet uit maar de bijtelling in de inkomstenbelasting leent zich wel meer voor een bonusregeling en minder voor een malusregeling, een afstraffing.

Fiscaaltechnisch is een BIG-accentregister mogelijk en denkbaar mits het is gekoppeld aan geneeskundige verzorging van mensen en aan een aantal andere voorwaarden is voldaan. Of zo’n register ook in de ogen van het kabinet als geheel wenselijk en mogelijk is, moeten wij echt op 13 november bespreken omdat ik daarover als fiscale man in het kabinet geen eindoordeel kan vormen en ik daar de bewindslieden van VWS nodig heb om dat met de Kamer te bespreken en daarover een oordeel te vormen. Ik heb alleen maar iets gezegd over de fiscale mogelijkheid in technisch opzicht, maar of het ook wenselijk en geheel mogelijk is, moeten wij dus afwachten. Het is de vraag of de bewindslieden van VWS in staat zijn om een door de Kamer gewenst onderscheid aan te geven voor bijvoorbeeld artsen die niet BIG-geregistreerd zijn en toch niet aan kwakzalverij doen. Dat wordt een enorme discussie. De voorzitter zegt dat het niet om Jomanda gaat maar wat is het verschil tussen Jomanda en iemand anders die bepaalde handelingen verricht waar de wetenschap vraagtekens bij zet. Ik kan die discussie niet voeren. Daar heeft de Kamer de discussie met de collega’s in het kabinet voor nodig. Ik ben alleen ingegaan op de fiscaaltheoretische mogelijkheid en die heb ik inderdaad bevestigd.
Mevrouw Sap (GroenLinks): Voorzitter. Omdat de staatssecretaris niet op mijn vraag in eerste termijn heeft gereageerd, beschouw ik dit als zijn reactie. Ik zou er dan ook heel graag nog even op ingaan.
De voorzitter: Nee, er is volgende week een algemeen overleg. U hebt vandaag alle gelegenheid gehad en dit onderdeel komt de volgende week in een apart algemeen overleg terug. U kunt daar met de staatssecretaris van mening verschillen. Wij hebben nu een uitgebreid wetgevingsoverleg gehad over het Belastingplan.

Ik wil alle toezeggingen nog even herhalen die de staatssecretaris in de loop van de dag gedaan heeft. Dat zijn er nogal wat.

**
Staatssecretaris De Jager: U mag ze van mij ook opnemen in het verslag!
De voorzitter: Jazeker, daarom doe ik het ook!

Waar er gesproken wordt over een brief, mogen ook verschillende onderwerpen in een en dezelfde brief terugkomen. Daar doet u uw ambtenaren een plezier mee maar ons zeker ook. Het gaat om de volgende punten:

- de Kamer ontvangt een brief waarin wordt ingegaan op de problemen bij DigiD;

**
Staatssecretaris De Jager: Ik heb geen brief toegezegd. Ik heb toegezegd dat ik het verzoek zou door geleiden naar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ik kan geen brief over DigiD sturen.


De voorzitter: U geleidt het verzoek door en de Kamer gaat ervan uit dat zij daarover bericht ontvangt. Uiteraard spreekt het kabinet met één mond.

- Voor de plenaire behandeling wordt de Kamer schriftelijk geïnformeerd over het commentaar van MKB Nederland en VNO NCW over het ondernemingspakket;

-.de Kamer wordt geïnformeerd over de achtergronden van het bevriezen van de zelfstandigenaftrek;

- in het voorjaar wordt een verkenning naar de Kamer gestuurd over de heffingskorting, waarbij de doorwerkbonus wordt meegenomen;

- voor 1 mei 2009 wordt een nadere analyse naar de Kamer gestuurd over de ouderschapsverlofkorting en daarin worden, waar mogelijk, de gedragseffecten meegenomen en de verzilveringsproblematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tevens wordt hierin ingegaan op het gespreid opnemen van ouderschapsverlof en de inkomensgevolgen daarvan;

- de Kamer wordt geïnformeerd over de bevindingen van de besprekingen aangaande de vrijval van spaarloon;

- voor 1 april wordt de Kamer na overleg met de branche geïnformeerd over het afbouwtraject van de bpm;

- de staatssecretaris zal de gang van zaken monitoren van de aanschaf van een tweede auto naast een auto met een bijtelling en stuurt de Kamer een rapportage voor het komende Belastingplan;

- de staatssecretaris zal voor de plenaire behandeling kijken naar vrijstelling in de Successiewet van dorpshuizen en muziekkorpsen, mogelijk via een groepsbeschikking;

- begin volgende week wordt een technische briefing met de Belastingdienst en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven toegezegd over loon-in, loon-over;

- voor de plenaire behandeling wordt in een brief ingegaan op de brief die Stadsherstel vandaag heeft gestuurd;

- de staatssecretaris zal een afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de administratieve lasten naar de Kamer sturen;

- de staatssecretaris zal schriftelijk terugkomen op de vermogensoverheveling van woningbouwcorporaties en het evenwicht tussen aftrekbaarheid en belastbaarheid;

- in de loop van volgend jaar wordt gerapporteerd over onoverkomelijke bezwaren voortvloeiend uit Werken aan winst;

- de staatssecretaris zal de Kamer nader informeren over waarom het nog drie jaar duurt voordat de Wet dwangsom volledig correct kan worden toegepast;

- in de loop van 2009 ontvangt de Kamer een notitie over de heffingsrente;

- de staatssecretaris informeert de Kamer over de berichten over bewuste fouten bij vaststelling bij inkomen uit het buitenland;

- de staatssecretaris rapporteert terug over de FOR, de stamrechtvrijstelling en de verpakkingenbelasting;

- in de 1 mei brief over de bpm zal de uitgangspositie zijn dat de bpm naar nul gaat in de wet.
Staatssecretaris De Jager: Voorzitter. Bij dat laatste zal ik eerst met de sector gaan overleggen. Ik zal nog geen conclusies trekken maar wel voor 1 mei rapporteren. Ik kan echter niet vooruitlopen op de conclusies maar de CDA-fractie heeft nog genoeg tijd om actie te ondernemen voor het Belastingplan 2010. Het andere punt neem ik mee in de toegezegde brief.
Mevrouw Koşer Kaya (D66): Voorzitter. Ik ben van mening dat wij ook een brief moeten krijgen over het kleinespaardersplan van de heer Tang.
De voorzitter: Dat is volgens mij niet toegezegd.

**
Mevrouw Sap (GroenLinks): Ik heb een paar toezeggingen gemist. De staatssecretaris zou de zzp’ers vanaf nu betrekken bij de toekomstplannen voor nieuwe fiscale facilitering.


De voorzitter: Het gaat er om dat de staatssecretaris op bepaalde punten heeft toegezegd nog een nadere brief te sturen of een technische briefing te organiseren. Daarom heb ik dit soort punten ook niet opgesomd.

Ik wil de staatssecretaris en zijn ambtenaren danken voor zijn uitgebreide beantwoording.**
Sluiting: 16.55 uur


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina