Verslag van Overleg Manifestgroep Open GemeentenDovnload 21.27 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte21.27 Kb.


Verslag van Overleg Manifestgroep Open Gemeenten

Datum: 27 november 2007

Aanwezig: Frank Dane; Hans Koenders; Anton van Gemert; Sander Rispens; Manou Chen; Arie Sigterman; Thomas Krüse; Jos Bots

Afwezig: Paul Jansen; Bart Prehn

Kopie:

Notulist(e):

Actie door:

  1. Toekomst van Manifestgroep Open Gemeenten.

Voor het bespreken van dit agendapunt wordt het memo van Hans Koenders gehanteerd. Allereerst wordt het doel van de deelnemende gemeenten besproken. Het doel ligt in de uitgangspunten van het Manifest opgesloten, namelijk leveranciersonafhankelijkheid, uitwisselbaarheid, transparantie en digitale duurzaamheid. Daar is iedereen het over eens. De aanpak van de groep moet gericht zijn op bewustwording en waar nodig moet men ook als kennisgroep kunnen fungeren (denk aan richting plan Heemskerk en reactie hierop vanuit gemeentelijke overheden). Een herbevestiging/opnieuw onder de aandacht brengen van het Manifest is wel op zijn plaats in de media omdat de groep daaraan ook zijn acties ontleent. De manier waarop komt later aan de orde.
Alleen of samen? Gezamenlijk stellen we vast dat de groep als belangenbehartiger van Open Standaarden en Open Source zijn bestaansrecht zeker nog heeft. Wel moet meer de samenwerking richting de bestaande organen gezocht worden, zoals IMG 100K+ en EGEM. De uitgangspunten van OSOSS.nl worden gedeeld, maar we hebben als spreekbuis voor lagere overheden wel een eigen rol te vervullen. De doelgroep van het Manifestgroep is enerzijds de markt (leveranciers) en anderzijds de interne organisatie van gemeenten. Als groep blijven we in de huidige vorm gehandhaafd; dwz. Als individuele gemeenten met een gezamenlijk belang.
We kunnen als groep wel effectiever gebruik maken van de netwerken richting bestaande organen. Daartoe levert ieder de netwerken aan waarbinnen zijn gemeente opereert. Sander verwerkt dit in een overzicht dat goed te gebruiken valt in de communicatie van de groep.
Het initiatief van het NUP (nationaal urgentie Programma) wordt nog besproken. Het NUP is ingezet door de Commissie Wallage om prioriteit te geven aan alle Rijksinitiatieven die op gemeenten afkomen in het kader van Andere Overheid. Vraag is of OSOSS tot die prioriteiten behoort. Manou neemt hierover contact op met BZK en EZ. Ook vraagt hij dan naar de reactie op de gezamenlijke brief van de wethouders over de inzet van het vervolg op OSOSS.

Allen (aanleveren informatie netwerk) Sander (verwerken tot lijst)


Actie Manou: navraag bij BZK en EZ.  1. Vervolg acties


Leveranciers

Er wordt gediscussieerd hoe het benaderen van leveranciers ingezet kan worden en wat daarbij de gezamenlijke uitgangspunten zijn. Slotsom van deze discussie is dat de basislijst van het Rijk met Open Standaarden (via OSOSS) wordt afgewacht, om deze bij het volgende overleg op de agenda te zetten. Zonodig kan deze dan aangescherpt worden. Met deze lijst in de hand heb je dan een houvast over welke standaarden nu van toepassing zijn op het betreffende product van die bepaalde leverancier. Manou neemt contact op met OSOSS om te horen of de deadline van januari 2008 voor de basislijst gehaald wordt. Daarnaast vraagt Manou ook naar de stand van zaken over de aanbestedings-/inkoopvoorwaarden die ook centraal opgesteld worden. Als deze niet specifiek genoeg mochten zijn, stelt Jos voor deze binnen de groep uit te werken tot een werkbaar geheel. Het aanbestedingsdocument is dus ook onderwerp van het volgende overleg.


Men is tevreden over de uitnodiging richting leveranciers, maar voorlopig is deze nog niet aan de orde. Eerst moet de eerdergenoemde basislijst en de website gerealiseerd worden. Vraag aan Bart is of hij contactpersoon voor de uitnodiging wil zijn als het moment daar is.

Website

De mogelijkheid van het gebruiken van openoverheid.org wordt overlegd. Besloten wordt om toch te proberen aan te haken bij de website van OSOSS. Overwegingen daarbij zijn dat we in grote lijnen dezelfde doelen nastreven. Voorwaarde is wel dat we een eigen plek op de website kunnen krijgen en daar binnen grenzen invulling aan kunnen geven. Manou vraagt bij OSOSS hierover na. Sander vraagt Paul of hij het contentbeheer voor het Manifest-deel van de site op zich zou willen nemen. De site van OSOSS-groningen wil de groep gebruiken voor onderlinge discussie, etc. (NB: de groep was bij bespreking nog niet op de hoogte van het uitvoeringsplan dat later via BZK is toegestuurd: verandert dat nog de plannen?)Uitbreiding Manifestgroep

De groep wil graag uitbreiding om daarmee weer op het oorspronkelijke aantal te komen. Afgesproken wordt om Leiden en Heerenveen te benaderen.Communicatieplan

Manou geeft aan dat Amsterdam het komend jaar een communicatieplan laat opstellen voor Open.amsterdam. Hij biedt aan ook de Manifestgroep te voorzien van een communicatieplan rondom de initiatieven van de groep. Dit aanbod wordt door de overigen graag aangenomen. Bij één van de eerstvolgende overleggen kan de persoon die hiermee belast wordt over dit onderwerp in overleg met de Manifestgroep. Onderwerp van het communicatieplan zal in ieder geval zijn: aandacht voor het manifest en communicatie richting pers.

Over het manifest; in het volgend overleg zal met behulp van de netwerkenlijst besproken worden hoe deze netwerken benaderd worden om tekst en uitleg te geven en aandacht te vragen voor de uitgangspunten van het manifest.
Andere trajecten met OSOSS-aspecten

Er zijn andere trajecten waarbij vragen over Open Standaarden naar voren komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Basisregistraties, waarbij de hele architectuur daaromtrent opnieuw opgezet moet worden. EGEM voorziet hier vaak wel in ondersteunende documenten (denk aan referentiemodellen) maar toch blijven er vragen bestaan. De groep kan zijn relaties met overige overleggen gebruiken om aandacht te vragen voor deze zaken. Het wordt als ‘bijproduct’ van de groep beschouwd, maar het is wel te belangrijk om te laten liggen.


Open Office

Aangezien zowel Amsterdam, Groningen als Den Haag aan de slag gaan met Openoffice.org gaan deze drie gemeenten hierover kennis en ervaringen uitwisselen.


Actie Manou: benaderen OSOSS over basislijst

Actie Manou: navragen bij OSOSS over mogelijkheid pagina op website.
Actie Sander: benaderen van Paul.
Actie Jos: inlog verstrekken aan groepsleden en info aanleveren over mogelijkheden inrichting.

Actie Sander: benaderen Heerenveen


Actie Hans: benaderen Leiden.

Actie Frank, Manou en Jos: onderling kennis uitwisselen over OO.org
  1. Volgend overleg

Voor het volgend overleg wordt OSOSS weer uitgenodigd. De agenda wordt door de Manifestgroep opgesteld, waarop de terugkoppeling van de activiteiten van OSOSS een vast onderdeel wordt. Het volgend overleg zal in januari 2008 zijn en plaats van handeling opnieuw Utrecht. Sander overlegt met Thomas over datum en tijd en levert op tijd een agenda aan.Actie Sander en Thomas: opstellen agenda en voorleggen datum en tijd volgend overleg


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina