Verslag vergadering cms de Abeel, 29 juni 2015Dovnload 19.84 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte19.84 Kb.Verslag vergadering CMS De Abeel, 29 juni 2015
Aanwezig: Joke van Paassen-Voerman, Benjamin Boers, Dominique Markerink, Marijn den Dool, Pieter Jansen, Chantal Verweij. Mieke Wits tot en met punt 8.Onderwerp:

Actie

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering

Aanvullingen:


De laatste punten voor het nieuwe schoolgebouw zijn niet klein noch afgerond: zo wordt er nog gewerkt aan een oplossing voor de tocht/warmte door de openstaande voordeur en de aanschaf van rolgordijnen tegen de schittering.
Met Annemarie is besproken haar initiatief rondom bottom-up samen met ouders de aanpak vorm te geven, teambreed te bespreken. Krijgt dus een vervolg. Annemarie zal het binnen de MR ook op de agenda terug laten komen.

3. Mededelingen

- Samen teruggekeken op de kennisavond over het brein. Positieve bevindingen en goed om hiermee verder te gaan. Streven naar 1 x per jaar.

- Pieters termijn loopt af en hij staat zijn plek in de MR af, dus na de vakantie komen er verkiezingen. Ook Joke en Dominique verlaten de MR. Hoe de plek in de GMR wordt opgevuld wordt nog overlegd.


Verkiezingen organiseren en vertegenwoordiging GMR vaststellen

4. Ouderbijdrage regeling

Toelichting op hoogte ouderbidrage: in de ouderbijdrage zijn ook de ‘overblijf-uren qua toezicht van Steven en Ingrid opgenomen. Uitleg is helder en MR stemt in met ouderbijdrage. Wel een keer heldere communicatie over opnemen in de nieuwsbrief.Instemming gegeven5. Advies missie & visie

Oudergeleding adviseert om de missie & visie te gebruiken voor sturing aan het team, dus praktisch in te zetten. En bijvoorbeeld een swot-analyse samen te maken in het licht van de missie en visie zodat duidelijk is waaraan gewerkt kan/moet worden. Ook in het schoolplan zal de missie en visie verder tot uiting en invulling komen.
Advies gegeven

6. Schoolplan

Het concept is bijna gereed en wordt als concept voor 1 augustus ingediend. Begin van het nieuwe schooljaar bespreekt de MR het schoolplan en kan naar een definitieve versie worden toegewerkt.Schoolplan lezen en op 28 september bespreken

7. Teamsamenstelling

de teamsamenstelling voor het nieuwe jaar is gebaseerd op de nieuwe missie en visie. Er wordt zoveel mogelijk in duo’s gewerkt zodat teamleden elkaar kunnen versterken en van elkaar leren en beide een gelijkwaardige rol in de klas hebben. Zo worden de talenten van ieder optimaal benut. Het team wordt gepresenteerd aan de ouders op de informatiebijeenkomst op 3 september.


8. Schoolenquete

De schoolenquete geeft een positief beeld. Alleen het beeld op leerlingen ondersteuning is diffuus. Dit wordt als onderwerp meegenomen in de teamvergaderingen. Mogelijk kan de MR in het najaar een kennisbijeenkomst over passend onderwijs organiseren?

Team aan de slag met leerlingenondersteuning en MR bijeenkomst organiseren over passend onderwijs.

9.Wijzigingen GMR statuut

Er zijn vanuit de vereniging wijzigingen voorgesteld in het GMR statuut. Deze wijzigingen worden na de vakantie vastgesteld. Wat MR CMS belangrijk vindt is de directeur het eerste aanspreekpunt is voor de MR en de GMR alleen als MR en directie om welke reden dan ook niet kunnen samenwerken. MR CMS blijft verder gewoon eigen koers volgen.Op 28 september de GMR vertegenwoordigers vanuit de CMS vaststellen: Annemarie en Marijn

10. Jaarplan MR 2015/2016

Eerste stappen:  • Verkiezingen voor oudergeleding organiseren na de schoolvakantie

  • Scholing van het nieuwe MR-team, eventueel met Valkenbos samen?

  • Met nieuwe MR-team nieuw jaarplan opstellen.

Overzicht actiepunten

  • Joke zoekt document dat is geschreven in MR voordat Mieke er was + alle andere oude documenten

  • Inge zorgt dat de MR een eigen deel krijgt voor documenten op de server

  • Marijn zorgt voor een online samenwerkomgeving

  • Pieter loopt alle beschikbare notulen en reglementen na om te kijken of er nog openstaande punten zijn

  • Chantal regelt de communicatie (site, emailnieuwsbrief-info, iets zichtbaars in de gang)

  • Pieter: plant etentje voor afscheid Leny

  • Mieke: maakt een overzicht welke onderwerpen wanneer in het jaar besloten worden en wanneer deze voor advies in de MR besproken zullen worden.Alle actiepunten

Volgende vergadering:SluitingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina