VervallenDovnload 292.09 Kb.
Pagina3/4
Datum22.07.2016
Grootte292.09 Kb.
1   2   3   4

6. Examen

Waar is in de wet en regelgeving informatie te vinden over het inburgeringsexamen?

Wet Inburgering: hoofdstuk 4, artikel 13,14, 15

Besluit Inburgering: hoofdstuk 3, artikel 3.1 t/m 3.26

Regeling: hoofdstuk 3 en diverse bijlagen, zie www.handreikinginburgeringgemeenten.nl /documenten wet Inburgering.

Naast de informatie in wet en regelgeving is o.a. informatie te vinden op www.inburgeren.nlInhoud van het inburgeringsexamen

Wat houdt het inburgeringsexamen in?

Het inburgeringsexamen gaat over Nederland en de Nederlandse taal. Het is verplicht voor inburgeringsplichtigen.

Waar bestaat het inburgeringsexamen uit?

Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel.

Het praktijkdeel omvat een beoordeling van de taalvaardigheden in een aantal praktijksituaties ontleend aan de domeinen burgerschap, werk alsmede onderwijs, gezondheid en opvoeding.

Het centraal deel van het inburgeringsexamen bestaat uit een elektronisch praktijkexamen, een toets gesproken Nederlands, en een examen in de kennis van de Nederlandse samenleving.


Uit welke profielen kan de inburgeringsplichtige kiezen?

1.het profiel Opvoeding, gezondheid en onderwijs + burgerschap en KNS

2.het profiel Werk + burgerschap en KNSWaarom moet de kandidaat een profiel kiezen?

Bij het Praktijkexamen en bij het Elektronisch Praktijkexamen zijn de profielen aangepast aan een specifieke leefsituatie. Bij het praktijkexamen wordt onderscheid gemaakt tussen een examen voor kandidaten die zich vooral bezig houden met de opvoeding van kinderen en een examen voor kandidaten die betaald werk (gaan) verrichten.

Praktijkdeel van het inburgeringsexamen:

Wat is de inhoud van het praktijk deel?


Het praktijkdeel kan op drie manieren worden afgelegd.

  1. portfolio: verzamelen van bewijzen

  2. assessment: praktijktoetsen

  3. combinatie van portfolio en assessment

Hoe werkt het portfolio?

De inburgeringsplichtige verzamelt bewijzen van zijn taalvaardigheid in het Nederlands. Hij verzamelt deze bewijzen in de praktijk, eventueel met hulp van een opleidingsinstituut. Hij kan bijvoorbeeld een gesprek voeren op het consultatiebureau, bij het CWI een sollicitatieformulier invullen, of deelnemen aan een ouderavond op de school van zijn kind.

Hoeveel bewijzen moeten worden verzameld?

Als alleen voor portfolio wordt gekozen, zal de kandidaat 30 bewijzen moeten verzamelen.

Als voor een combinatie portfolio/assessment wordt gekozen, verzamelt hij 15 bewijzen.Op welke wijze wordt het porfolio getoetst?

Wanneer de inburgeringsplichtige kiest voor uitsluitend portfolio wordt dit praktijkgedeelte verplicht afgesloten met een panelgesprek met twee examinatoren. In dat panelgesprek worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de inburgeraar getoetst. In het mondelinge deel moet de inburgeraar op niveau A2 een gesprek kunnen voeren over de inhoud van het portfolio.

Daarnaast moet de inburgeraar een schrijftaak uitvoeren. Deze taak kan op niveau A1 of niveau A2 worden uitgevoerd.

De inburgeraar moet op beide onderdelen voldoende halen om het praktijkdeel met succes te kunnen afsluiten. De beoordeling van het portfolio kan door een aangewezen exameninstelling of door de IB-Groep worden gedaan.


Hoeveel assessments zullen moeten worden afgelegd?

Als de kandidaat kiest voor alleen assessment, zal hij 6 assessments moeten afleggen.

Als de kandidaat kiest voor een combinatie met portfolio, zal hij 3 assessments moeten afleggen.Hoe worden de assessments in het praktijkdeel afgenomen?


Tijdens het assessment laat de inburgeringsplichtige zien dat hij bepaalde taalhandelingen kan uitvoeren. Het spreken, luisteren, lezen en schrijven wordt getoetst, net als het voeren van gesprekken binnen de domeinen burgerschap, werk en opvoeding, gezondheid of onderwijs.

Assessments worden altijd afgenomen door een aangewezen exameninstelling met gecertificeerde assessoren. Op www.kce.nl is een lijst met aangewezen exameninstellingen opgenomen.Hoe wordt de keuze voor
assessment of portfolio bepaald?

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige om een keuze te maken tussen portfolio of assessment. Het is ook mogelijk een combinatie van beide te kiezen.
Zijn assessment en portfolio van hetzelfde niveau?

De eindtermen waarop zowel de portfolio-opdrachten als de assessments zijn gebaseerd zijn gelijk aan elkaar. De wijze van examinering is echter wel verschillend.

Wat gebeurt er nadat ik een portfolio of aanmeldingsformulier voor examens naar de IB-Groep heb gestuurd?

We kijken eerst of het portfolio of het aanmeldingsformulier compleet is. Zo ja, krijgt u een acceptgirokaart. Na ontvangst van de betaling krijgt u een brief, waarin staat wanneer en waar u het beoordelingsgesprek hebt. Gaat het om het examen dan krijgt u een uitnodiging voor het examen(s).

Wat kost het praktijkdeel?

De beoordeling van het portfolio door de IB-groep (panelgesprek) kost €104,-

De kosten van het praktijkdeel bij een aangewezen exameninstelling, moet u bij een exameninstelling opvragen. Exameninstellingen mogen zelf bepalen wat het praktijkdeel kost.Centraal deel van het inburgeringsexamen (EPE, KNS EN TGN)

Wat is het Elektronisch Praktijkexamen (EPE)?

U laat zien bij het EPE dat u goed genoeg Nederlands kunt spreken, schrijven, lezen en verstaan.

U kunt op het aanmeldingsformulier kiezen of u het over "Werk" of over "OGO" wilt doen. Naast "Werk" of "OGO" gaat het examen ook altijd over "Burgerschap". Het elektronisch praktijkexamen wordt per computer afgenomen. Basis voor het examen zijn praktijksituaties.Wat is de Toets Gesproken Nederlands (TGN)?

Kandidaten moeten tijdens de TGN kunnen aantonen over spreek- en luistervaardigheid te beschikken op niveau A2 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. De kandidaat moet hiervoor onder andere korte vragen beantwoorden en tegenstellingen benoemen. Het examen wordt afgenomen via de telefoon die in verbinding staat met een computer.

Wat is Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)?

Bij het examen KNS laat u zien dat u kennis van en inzicht hebt in de Nederlandse samenleving. Het gaat over werk en inkomen, omgangsvormen, waarden en normen, wonen, gezondheid en gezondheidszorg, geschiedenis en geografie, instanties, staatsinrichting en rechtsstaat en onderwijs en opvoeding.

Zijn er ook voorbeeldexamens beschikbaar?

Nee, niet hele voorbeeldexamens. Op www.inburgeren.nl staan een aantal vragen uit EPE en KNS.

Aanmelden voor het inburgeringsexamen

Hoe meld ik mij aan voor een centraal examen?

Vul hiervoor het aanmeldingsformulier centrale examens inburgering in. Het aanmeldformulier kunt u vinden op www.inburgeren.nl

Moet ik alle examens in één keer doen?

Nee. U bepaalt hoeveel examens u in één keer wilt doen. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier.

Waar moet ik examen doen?


U kunt op het aanmeldingsformulier voor de examens bij de IB-Groep kiezen in welke plaats u het liefst examen wilt doen. We houden zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. Het praktijkexamen doet u bij de (officiële) exameninstelling.

Wat is de (afgesproken) maximale doorstroomtijd tussen aanmelden examen en uitvoering examen?

Voorlopig is vastgesteld dat ná ontvangst van de betaling ten minste 1 maand later examen afgenomen kan worden. Zodat kandidaat deze datum voldoende van te voren weet en zich daarop kan instellen.

Mag alleen de deelnemer zelf zich aanmelden? Mag een gemeente (die toch ook betaalt) niet aanmelden of zelfs de trajectaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten??

In principe staat in de wetgeving dat de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor aanvraag en betaling. IBG en anderen kunnen daar nadere afspraken over maken, maar IBG kan geen examen afnemen zonder een ondertekend aanvraagformulier en betaling (door kandidaat.)

Kan de gemeente haar kandidaten als groep, dus gelijktijdig, het inburgeringsexamen laten afnemen bij de IB-Groep?

Neen, er is niet voorzien in een groepsafname. De IB-Groep beschikt over examencentra in de plaatsen Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Zwolle. Nadat de betaling is ontvangen worden de examenkandidaten onafhankelijk van elkaar ingepland, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de opgegeven voorkeursplaats. Ook wordt hierbij rekening gehouden met het aantal examens waarvoor de examenkandidaat zich heeft aangemeld: eerst worden kandidaten met 4 examens ingepland, als laatste de kandidaten met 1 examen. Dit om de beschikbare afnamecapaciteit zo optimaal mogelijk te gebruiken. Er moet daarbij rekening gehouden worden met de duur van de diverse examens, die varieert tussen ongeveer 15 minuten en ongeveer 1 uur. Per examenzitting komt er minimaal 15 minuten bij voor instructie, in- en uitgeleiding alsmede het legitimatieproces. Er is wel voorzien in een gefaseerde opschaling. Dit geldt zowel voor de capaciteit per examenlocatie als mede voor het totaal aantal locaties.

Ik heb het examen betaald. Hoe lang duurt het voordat ik een brief (uitnodiging) voor het examen ontvang?

U ontvangt uiterlijk 4 weken na betaling een oproepbrief (uitnodiging) voor het examen.

Kan ik me zonder een geldig legitimatiebewijs aanmelden voor een examen?

Aanmelden zonder legitimatiebewijs kan altijd. Maar u krijgt alleen toegang tot het examen als u een geldig legitimatiebewijs hebt. Wij raden u aan een legitimatiebewijs aan te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Kan ik ook in het weekend of 's avonds examen doen?

Nee, de examens vinden overdag van maandag tot en met vrijdag plaats.

Wat zijn de (financiële) consequenties als ik mij (telefonisch) afmeld voor het examen?

De reden van afmelding is niet relevant (ziekte, overmacht, andere reden van verhindering). Als het examengeld al betaald is, krijgt de kandidaat het geld niet terug. Als de kandidaat opnieuw examen wil doen dan zal hij zich opnieuw moeten aanmelden en betalen.

Wat te doen als je de bevestiging voor het examen (examenoproep) kwijt bent?

Telefonisch contact opnemen met de IB-Groep, afdeling SCI (050 – 599 9600).

Kosten en betalingswijze

Hoeveel kost het inburgeringsexamen totaal en per onderdeel?

Artikel 3.1

Het examengeld, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van het besluit, bedraagt:

€ 104 voor het praktijkdeel BIJ DE IBG*, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het besluit;

Centrale examen (afgenomen bij de IBG):

€ 37 voor het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

€ 52 voor de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en

€ 37 voor het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het besluit.

Totaal 230,-

*Andere aangewezen exameninstelling kunnen een eigen bedrag vaststellen voor zowel portfolio als assessment of combi van beiden, de examengelden bij de IBG zijn wettelijk vastgesteld.


Kan ik het Inburgeringsexamen in termijnen betalen?

Nee. Maar u hoeft zich niet in één keer voor alle examens van het Inburgeringsexamen aan te melden. U mag zich bijvoorbeeld ook alleen voor KNS aanmelden en betalen. En als u KNS gehaald hebt, kunt u zich voor TGN aanmelden en betalen. Zo kunt u toch gespreid betalen.

Wanneer u in aanmerking komt voor een lening kunt u het examen onder voorwaarden ook uit de lening betalen.Wanneer moet ik het Inburgeringsexamen betalen?

Als u een aanmeldingsformulier voor het centraal deel van het Inburgeringsexamen hebt ingestuurd, ontvangt u een acceptgirokaart.

Als u deze niet betaalt, ontvangt u een herinnering. Als u de herinnering niet betaalt, ontvangt u een brief waarin staat dat de IB-Groep er van uit gaat dat u geen examen wilt doen. Wilt u dan toch examen doen, dan moet u zich opnieuw aanmelden.Tijdens het inburgeringsexamen

Mag ik iemand meenemen naar het examen?

U mag iemand meenemen, maar deze persoon mag niet met u mee de examenzaal in.

Hoeveel tijd is beschikbaar per examenonderdeel?

Het centrale deel van het inburgeringsexamen wordt afgenomen bij de IB-groep. De duur van dit deel van het examen is 2 uur en 15 min. excl. pauzes.

TGN: 30 min.

EPE: 60 min.

KNS: 45 min.Wat moet ik meenemen naar het examen?

Een geldig legitimatiebewijs en uw examenoproep. Denk ook aan een eventuele bril. Tassen, telefoons en persoonlijke bezittingen mag u niet meenemen naar de examenzaal. U zult ze bij de balie moeten afgeven.

Kan ik bezwaar maken tegen de omstandigheden tijdens het examen?

Tegen de examenomstandigheden kunt u geen bezwaar indienen. Wel kunt u een klacht indienen bij de examencommissie van het Servicecentrum Inburgering van de IB-Groep. Doe dit schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan IB-Groep, afdeling SCI, postbus 764, 9700 AT GRONINGEN.

Uitslag van het inburgeringsexamen

Wanneer krijg ik de uitslag van het examen?

Binnen vier weken na het examen krijgt u schriftelijk bericht over de examenuitslag.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben voor een examen?

Als u inburgeringsplichtig bent, moet u zich opnieuw voor dat examen aanmelden. Als u niet inburgeringsplichtig bent kunt u zelf bepalen of u opnieuw wilt deelnemen aan het examen. Wanneer u hiervoor kiest, moet u zich bij de IB-Groep aanmelden.

Wat is de uitslag van mijn examen?

De uitslag van het inburgeringsexamen levert geen cijfer op, maar alleen de uitslag: geslaagd of niet geslaagd.

Hoe weet mijn gemeente dat ik geslaagd ben?

De Informatie Beheer Groep geeft aan uw gemeente door of u wel of niet geslaagd bent voor het examen.

Wie reikt het inburgerings­diploma uit?

Het inburgeringsdiploma wordt door de IB-groep uitgereikt. De gemeente kan de IB-groep ook uitnodigen om de diploma-uitreiking bij de gemeente te laten plaats vinden. De IB-groep blijft verantwoordelijk.

Ik ben volledig vrijgesteld voor het inburgeringsexamen. Ontvang ik dan een diploma?

Nee, kandidaten die volledig zijn vrijgesteld ontvangen geen inburgeringsdiploma.

Ik ben gedeeltelijk vrijgesteld en heb overige examenonderdelen afgelegd. Krijg ik een inburgeringsdiploma?

Ja, kandidaten die vrijstelling hebben voor een of enkele examens krijgen een inburgeringsdiploma, indien zij de vrijstellingsbewijzen overleggen tezamen met de (positieve) uitslagen van de examens waarvan ze niet zijn vrijgesteld.

Overige vragen inburgeringsexamen

Komt de inburgeringsplichtige oudkomer in aanmerking voor een extra bonus van € 270,-- bovenop de vergoeding van

€ 650,-- indien hij alles op niveau A2 haalt?
Zie hiervoor art. 4.17 lid 3, daar staat dat de oudkomer die binnen 3 jaar het inburgeringsexamen haalt, in aanmerking komt voor de forfaitaire vergoeding, of kostengerelateerde vergoeding.

Daarnaast geldt voor alle oudkomers (met/zonder aanbod) dat zij, indien het inburgeringsexamen binnen 3 jaar is gehaald op niveau A2 voor alle vaardigheden, zij in aanmerking komen voor een extra vergoeding van € 270,-


Mag ik uit mijn lening het examen voor iemand anders betalen?

Nee dit mag niet. Een lening is persoonsgebonden.

Tot welk moment mag ik facturen van de opleiding/examen toesturen?

U mag facturen insturen tot een half jaar na het behalen van uw inburgeringsdiploma. Ze moeten betrekking hebben of de periode vóór het behalen van uw inburgeringsdiploma, anders worden ze niet vergoed.

Wat is de Korte Vrijstellingstoets (KVT)?

De Korte Vrijstellingstoets is voor inburgeraars die menen voldoende kennis te hebben om het verkorte examen af te leggen. De toets heeft een hoger niveau (B1) dan het inburgeringsexamen (A2) en is dus moeilijker. Als u de toets goed afsluit krijgt u geen diploma, maar u hoeft geen inburgeringsexamen meer af te leggen. Hiervoor wordt u vrijgesteld.

Ik ben het niet eens met een beslissing, wat kan ik doen?

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing (bijvoorbeeld de weigering een vergoeding of lening toe te kennen) kunt u een bezwaarschrift sturen naar het adres vermeld in de brief. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
Bent u het niet eens met de uitslag of beslissing van de examencommissie over het praktijkexamen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de commissie van beroep van de exameninstelling waarbij het examen is afgelegd. Tegen de uitslag van het centraal (elektronisch) examen is bezwaar/beroep niet mogelijk. Bent u het niet eens met de examenomstandigheden, dan kunt u een klacht indienen bij de examencommissie van het SCI.


7. Vrijstellingen

Wanneer leidt een Win-certificaat tot vrijstelling voor de Wi? Is dit als alle taalvaardigheden op niveau A2 zijn afgerond incl MO niveau 2 of (zoals bij oudkomers) als de mondelinge vaardigheden op A2 zijn afgerond en de schriftelijke op A1 en MO niveau 2?

Een Win'er die uiterlijk 31 december zijn traject heeft afgerond met een profieltoets met de uitkomst A2 op mondelinge vaardigheden en A1 op schriftelijke vaardigheden en MO niveau 2 of 80%, is op 1 januari 2007 een oudkomer in de zin van de Wi en voldoet dan aan de eisen die aan een oudkomer worden gesteld.

Een Win'er wiens traject doorloopt in 2007 is Nieuwkomer in de zin van de WI en moet voldoen aan de eis van WI aan Nieuwkomers: A2 op alle niveaus en incl het MO gedeelte op niveau 2 of 80%.Kunnen jullie mij vertellen hoe het nou precies in zijn werk gaat met de vrijstellingen?

De meeste inburgeraars komen bij de gemeenten. Deze mensen worden immers opgeroepen door de gemeente of komen spontaan langs. Deze groep wordt door de gemeente beoordeeld op hun inburgeringsplicht etc. De gemeente beoordeelt of de persoon in aanmerking komt voor een vrijstelling. Eén van de onderdelen daarvan is de beoordeling van diplomas, certificaten etc. Indien de gemeente hulp nodig heeft bij de beoordeling, zowel qua herkomst van de diploma als qua niveau, dan kan de gemeente deze beoordeling voorleggen aan de IB-groep. Deze heeft een diplomaregister waarlangs zij informatie kunnen verstrekken aan de gemeente.

Als een inburgeraar zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, informatie wil hebben over zijn/haar inburgeringsplicht in relatie tot vrijstelling dan kunnen zij daarvoor de IG-groep benaderen.Wat geeft precies vrijstelling van de Wi?

Zie artikel 2.3 van het Besluit inburgering

Gedeeltelijke vrijstelling?

Als iemand op zijn Win-certificaat voor MO-gedeelte minstens 80% heeft staan of niveau 2 en voor NT2 niet het juiste niveau dan is deze persoon gedeeltelijk vrijgesteld en hoeft alleen nog het onderdeel Kennis van de nederlandse taal te doen van het inburgeringsexamen. Andersom geldt dit ook. (zie artikel 2.3 Besluit Inburgering)

Wie kunnen er een tijdelijke vrijstelling krijgen en op welke gronden?


Tijdelijke vrijstelling bestaat zie art.5, lid 1 e. (pag .3). "aansluitend op de volledige leerplicht een opleiding volgt waarvan de afronding leidt tot uitreiking van een krachtens onderdeel c aangewezen diploma, certificaat, of ander document"

M.a.w. iemand die aansluitend de leerplicht een opleiding volgt kan tijdelijk vrijgesteld worden totdat hij zijn opleiding met een diploma afgerond heeft.

Andere vormen van tijdelijke vrijstellingen bestaan niet.


Hoe geldt de Wi voor inburgeringsplichtigen die reeds bezig zijn met een MBO-niveau 1 -opleiding? Ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat er een grote overlap zit in de eindtermen. Worden die dan via een assessment beoordeeld of kan dat op een andere manier?

- En mogen deze mensen hun opleiding eerst afmaken? En geldt een diploma dan alsnog als een vrijstelling?

- Mag een inburgeringsplichtige nog beginnen aan een MBO-1 opleiding, of moet hij/zij eerst het inburgeringsexamen halen?

- Kortom, hoe gaat men om met alle mogelijk denkbare combinaties voor deze doelgroep.
  • een MBO-diploma verleent vrijstelling voor het inburgeringsexamen. Zie voor een opsomming van de vrijstellende diploma's en certificaten art. 2.3 van het Besluit inburgering.

  • zolang een inburgeringsplichtige aansluitend op de leerplicht een opleiding volgt die tot een vrijstellend diploma opleidt, is hij/zij nog niet inburgeringsplichtig. Indien de inburgeringsplichtige zonder diploma de opleiding verlaat, moet hij/zij alsnog het inburgeringsexamen behalen. (Wi, art. 5 lid 1e)

  • een inburgeringsplichtige mag altijd aan een opleiding beginnen en wanneer dat een diploma oplevert dat vrijstelt voor het inburgeringsexamen, hoeft hij/zij geen inburgeringsexamen te behalen.

De termijnen beginnen wel al te lopen. Voor gezinsvormers/herenigers 3,5 jaar en voor asielmigranten 5 jaar.
Komen gezinsherenigers ook in aanmerking voor vrijstelling?

Een gemeente kan alleen vrijstelling verlenen indien de ib-plichtige kan aantonen (bijvoorbeeld door diploma's) dat geen ib-examen hoeft te worden afgelegd. Iemand die meent de Nederlandse taal voldoende te beheersen, maar dit niet kan aantonen middels vrijstellende diploma's, kan ook een korte vrijstellingstoets afleggen. Indien deze met positief resultaat wordt afgesloten is de inburgeringsplichtige vrijgesteld van het inburgeringsexamen.

Korte Vrijstellingstoets?

De korte vrijstellingstoets is bedoeld voor mensen die evident ingeburgerd zijn. Zij krijgen daarmee vrijstelling voor hun inburgeringsplicht/examen/diploma. Het inburgeringsexamen = naturalisatietoets.

De korte vrijstellingstoets is op B1 niveau en is samengesteld uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving en het Elektronisch Praktijkexamen.

De consumentenprijs is op € 81,-- vastgesteld.

De inburgeringsplichtige is verantwoordelijk en moet zelf de aanvraag doen. Hij moet zelf de kosten betalen.

Wel is afgesproken dat gemeenten een hele groep bij de IB-groep kunnen aanmelden; de administratie (handtekeningen e.d.) wordt dan vervolgens geregeld


M.b.t. registratie vrijstelling in ISI kan een gemeente in principe met de volgende situaties te maken krijgen:
1. inburgeraar in kwestie blijkt vóór 1-1 2007 het Win-traject te hebben afgerond. (We hebben het dan dus over een oudkomer)

2. inburgeraar in kwestie valt onder Win-Wi overgang en zit nog in lopend WIN traject.1a: het behaalde niveau Win-certificaat geeft vrijstellingsgrond. Vrijstelling wordt geregistreerd in ISI en Win-indicatie wordt op nee gezet.

1b: het behaalde niveau Win-certificaat is onvoldoende voor vrijstelling. 3 mogelijkheden:

1.b.1: gemeente besluit deze oudkomer op te roepen en te handhaven zonder aanbod. Registratie in ISI van de datum ingang handhavingstermijn. Win indicatie op nee.

1.b.2: gemeente besluit deze oudkomer op te roepen en vervolgens een aanbod te doen. Registratie in ISI van datum ingang handhavingstermijn en aanbod gemeente. Win-indicatie op Nee

1.b.3: gemeente besluit deze oudkomer -nog- niet op te roepen. Win-indicatie op nee en verzoek aan IBG om deze persoon over te hevelen naar BPI
2. De gemeente registreert in ISI datum aanvang handhavingstermijn (1-1-2007) en zet Win-indicatie op JA.
Deze werkwijze zal worden opgenomen in de instructie van de Portal.


Wat is de taakverdeling tussen gemeenten en de IB-Groep inzake het verlenen van vrijstellingen en de daaraan gekoppelde vaststelling of een persoon ook niet-inburgeringsplichtig is?

De IB-Groep bepaalt nimmer of iemand inburgeringsplichtig is. Dit bepaalt de Wet inburgering. De vaststelling of iemand inburgeringsplichtig is, is voorbehouden aan de gemeenten.

Wel bepaalt de IB-Groep aan de hand van door haar beheerde bestanden met diplomagegevens of iemand volgens deze bestanden in het bezit is van een vrijstellend diploma. Deze documenten moeten echter eerst gelegaliseerd zijn voordat een dergelijke beoordeling kan plaatsvinden. Deze constatering leidt tot het zetten van een indicatie in ISI en een signaal aan de gemeente waarin de persoon woonachtig is.

Het is vervolgens aan de gemeente om op basis van dit signaal defintief vast te stellen of de persoon inderdaad niet-inburgeringsplichtig is en dit vast te leggen in ISI.

In geval het bezit van een diploma niet blijkt uit de bestanden bij de IB-Groep en de persoon met behulp van een papieren exemplaar van zijn diploma wil aantonen dat hij/zij niet inburgeringsplichtig is, zou deze persoon zowel naar de gemeente als naar de IB-Groep kunnen gaan. Nu echter de IB-Groep alleen kan registreren dat de persoon naar de mening van de IB-Groep in het bezit is van een vrijstellend diploma en geen defintief uitsluitsel kan geven over de inburgeringsplichtigheid van de persoon, lijkt het voor de hand te liggen om personen die een oordeel wensen over hun inburgeringsplicht al dan niet op basis van een diploma altijd naar de gemeente te verwijzen. Het zal de persoon immers uiteindelijk gaan om de vaststelling dat de persoon niet inburgeringsplichtig is. Mocht de IB-Groep wel een vrijstelling registreren in ISI op basis van een papieren diploma zoals overlegd door een persoon, dan zal de gemeente uiteindelijk nog steeds, al dan niet op basis van een signaal afkomstig van de IB-Groep, een oordeel moeten vastleggen inzake de inburgeringsplicht van de persoon.

In geval een persoon een (gedeeltelijke) vrijstelling wenst in het kader van de deelname aan het inburgeringsexamen met het oog op naturalisatie, speelt het al dan niet inburgeringsplichtig zijn meestal geen rol, maar blijft wel de vraag wie uiteindelijk gerechtigd is om te bepalen of de persoon (gedeeltelijk) vrijgesteld is.

Mocht de gemeente vragen hebben over de authenticiteit van een diploma dan wel zich afvragen of het diploma tot een vrijstelling zou kunnen leiden, dan kan de gemeente de IB-Groep vragen om een advies terzake. Ook in dat geval blijft het uiteindelijk de gemeente die de vrijstelling verleent en bepaalt of iemand (nog langer) inburgeringpslichtig is.

Gezien het vorenstaande adviseren wij dan ook personen met een diploma waarvan zij vermoeden dat dat vrijstellend is, contact op te nemen met de gemeente van hun woonplaats.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina