Verzamelde woordenlijst Nederlands Engels bij Nederlands in gangDovnload 267.19 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte267.19 Kb.


Verzamelde woordenlijst

Nederlands – Engels

bij


Nederlands in gang

Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach

bussum 2012
Deze woordenlijst hoort bij Nederlands in gang. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen van Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach.

© 2010 Uitgeverij Coutinho bv

Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho

Postbus 333

1400 AH Bussum

info@coutinho.nl

www.coutinho.nl

Noot van de uitgever

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.
ISBN 978 90 469 0225 7

NUR 624


Woordenlijst
De blauw gedrukte woorden horen tot de 2000 meest frequente woorden in het Nederlands.

Na de alfabetische woordenlijst staat een aantal woorden in thematische groepen.

NederlandsEngelsEigen opmerkingen

aan on 8


aangifte doen to report (a crime) 18

aanhebben to have on 13

aankomen to arrive 12

aanpassen to adjust 17

het aanraakscherm touch screen 14

aanwezig present 18

de aardappel potato 5

het accent accent 11

de accountant accountant 11

achter behind 8

de achternaam surname 1

activeren to activate 14

het adres address 1

afbreken to break 10

afgaan to go down 12

afgelopen past, last few 9

afrekenen to pay / settle the bill 3

afscheid nemen to say goodbye 1

afsnijden to cut off 13

de afspraak date / appointment 4

afspreken to set a date / to make an appointment 4

de agenda diary 4

ah ah 13

al already 1

al lang for a long time 2

allebei both 7

alleen only 6

allemaal altogether 1

allergisch allergic 9

allerlei all kinds of 7

alles everything 3

als as 6, if 18

alsjeblieft please 5

alstublieft please 3

altijd always 5

alvast in the meantime 6

ander(e) other 1, 2

anders otherwise 9, different 15

anders nog iets anything else 5

de andijvie endive 5

het antwoord answer 17

de apotheek pharmacy 9

het appartement apartment 8

de arm arm 9

de auto car 13

de automaat vending machine 14

de avond evening 6
de baan job 11

de baas boss 11

het bad bathtub 8

de badkamer bathroom 8

de bagagedrager carrier 10

het bakje punnet 5

de balie information desk 12

het balkon balcony 8

de band tyre 10

de bank sofa / couch 8, bank 18

de bankpas bank card 18

de bankrekening bank account 18

het bed bed 8

bedanken to thank 3

bedankt thanks 3

bedoelen to mean 10

het bedrag amount 14

het bedrijf company 11

het been leg 9

beetje a bit 6

het begin beginning 16

beginnen to begin / to start 1

begrijpen to understand 11

begroeten to greet 1

behalve except 17

bekend known 12

bekijken to look at 9

belachelijk ridiculous 14

belangrijk important 4

België Belgium 14

bellen to phone 8

beneden downstairs 12

de benedenwoning ground-floor flat 8

beoordelen to judge 6

bepaald certain 8

bereiken to contact 17

de berg mountain 15

beschrijven to describe 2

beslissen to decide 7

best best 7

het bestek cutlery 6

bestellen to order 3

betalen to pay 3

betekenen to mean 10

beter better 7

beterschap get well soon 9

de beurt turn 5

bevallen to like, to enjoy 11

bezig has started, busy 16

het bezoek visit / visitors 2

bezoeken to visit 13

de biefstuk steak 6

het bier(tje) beer 9

bij next to, near 8

het bijbaantje job on the side / part-time job 11

bijna almost 16

bijvoorbeeld for example 14

bijzonder special 9

binnen within 7

binnenkomen to come in 13

de bioscoop cinema 11

de bladzijde page 1

blauw blue 7

blijven to stay / to remain 4

de bloem flower 13

de bloemkool cauliflower 5

blokkeren to block 18

blond blond 2

het boek book 1

de bon receipt 7

de bonbon chocolate 13

een boodschap aannemen to take a message 18

een boodschap doorgeven to pass on a message 18

boodschappen doen to go shopping 5

de boon (het boontje) bean 5

het bord(je) sign 12

de bos bunch 13

het bosje bunch 5

boven upstairs 12

de bovenwoning upstairs flat 8

brengen to take 13, to bring

de brief letter 17

de bril glasses 2

de broek trousers 7

de broer brother 2

het broodje bread roll 15

de buik stomach 9

buiten outside 15

het buitenland abroad 11

de buitenlander foreigner 5

het bultje lump 9

het bureau desk 8

de buren neighbours 4

de bus bus 12

de buschauffeur bus driver 12

de buurman neighbour (m) 1

de buurt neighbourhood 8

de buurvrouw neighbour (f) 11


het cadeau present / gift 11

het café cafe / pub 3

de caissière box office assistant 16

de camcorder camcorder 4

de cappuccino cappuccino 6

de cd cd 1

de cent cent 5

het centrum city centre 8

de champignon mushroom 5

de chauffeur driver 12

Chili Chile 11

China China 1

Chinees Chinese 1

Chinese Chinese 1

de chocola chocolate 6

de cola cola 3

de collega colleague 14

Colombia Columbia 15

de computer computer 8

het congres conference 14

contact opnemen to contact 18

controleren to check 10

de courgette courgette 5

Cubaans Cuban 11

de cursus course 1
daag bye 1

daar there 2

daarna after that 9

daarom that’s why 3

de dader culprit 18

dag hello, bye 1

de dag day 1

de dagschotel today’s special 6

dan then 4, than 7

dank je / u wel thank you 3, 6

dat that 2, 11

de datum date 4

de the 3

denken to think 9

de deur door 11

deze this / these 2

dichtbij close to 8

die that 7

het dier animal 13

het ding thing 10

direct right now / at once 4

dit this 3

de docent teacher / lecturer 1

de documentaire documentary 16

doeg bye 1

doei bye 1

doen to do 2, to work 10

de dokter doctor 9

donker dark 2

de dood death 13

doorverbinden to put through 17

de doos box 13

de dorst thirst 6

de douche shower 8

draaien to be showing 16, to dial 17

dragen to carry 15

drinken to drink 3

druk busy 11

duidelijk clear 10

Duits German 11

Duitsland Germany 14

duren to take / to last 15

dus so / therefore 2

duur expensive 5


echt real 14

eens [usually untranslated] 2

eenvoudig simple 8

eerder earlier 16

eergisteren day before yesterday 2

eerlijk honest 18

eerst (e) first 3, 11

eet smakelijk bon appetit 6

eh um 6

eigen own 11eigenlijk actually / really 2

het eind(e) end 10, 12

elkaar each other 3

de emmer bucket 9

en and 1

Engeland England 1

Engels English 1

Engelse English 1

Engelsman English 1

er there 5

erbij with it 5

erg very 6

ergens somewhere 7

eruit zien to look like 18

ervandoor moeten to have to go 4

eten to eat 4

de euro euro 5

even for a moment 1

eventueel if necessary 7
de familie family 2

fantastisch fantastic 4

het feest party / celebration 10

de feestdag public holiday 10

feliciteren met to congratulate on 11

de fiets bicycle 10

fietsen to cycle 10

de fietsenmaker cycle repairman 10

fijn nice / good 4

de file tailback / traffic jam 13

de film film 4

de fooi tip 6

het formulier form 8

de foto photo 2

foto’s maken to take photos 4

Frankrijk France 14

Frans French 3

de frietjes chips 6

het fruit fruit 5
gaan to go 4, 15

gaan zitten to sit down 6

de gang passage (way) 8, course 6

de garage garage 13

gauw quickly 4

gebeuren to happen 10

het gebied area 15

gebruiken to use 8

geel yellow 5

geen no 6

gefeliciteerd congratulations 3, happy birthday 11

het gegeven (gegevens) information, fact 17

gek zijn op to be crazy about 11

het geld money 14

geldig valid 14

geleden ago 4

geloven to believe 13

geluk hebben to be lucky 12

gelukkig fortunately, happy 13

(ge)makkelijk easy 12

gemeubileerd furnished 8

genoeg enough 5

het gerecht dish 5

geschikt suitable 8

gesloten closed 10

het geval zijn to be the case 17

in ieder geval at any rate 18

geven to give 3

geweldig fantastic 15

gewend used to 15

gewoon just 11

gezellig pleasant / sociable 13

het gezicht face 9

het gezin family 2

gezond healthy 13

de gezondheid health 13

gisteravond last night 9

gisteren yesterday 2

glad slippery 10

het glas glass 3

goed good 3, fine 4, okay 4

goede reis have a good trip 14

goedemiddag good afternoon 1

goedemorgen good morning 1

goedenavond good evening 1

goedendag good day 1

goedkoop cheap 5

goh oh 2


graag please 3

even graag als as much as 7

graag willen would like 3

het grapje joke 15

groen green 7

de groente vegetable 5

de groenteboer greengrocer 5

de groeten greetings 13

de groeten doen aan to give someone’s regards to 4

groot large 7


het haar hair 2

haar her 2, 7

de hal hall 12

halen to fetch, take 6

half half 5

hallo hello 1

handig handy 14

hartstikke very / completely 4

hé hey 4

hè isn’t it / eh 13

hebben to have 1

heel very 2

de heer Mr 9

heerlijk delicious 5, exquisite 6

helaas unfortunately 15

helemaal completely 10

de helpdesk helpdesk 17

helpen to help 7

hem him, it 7

hen them 7

de herfst autumn 2

herhalen to repeat 10

herinneren, zich to remember 11

herkennen to recognize 12

het the 7

het it 1


het gaat wel fine 4, it’s okay 6

het is druk it’s busy 14

het spijt me I’m sorry 7

heten to be called 1

hetzelfde the same 3

hier here 1

hij he 1

de hitte heat 16

de hobby hobby 11

hoe how (what) 1

de hoek corner 12

hoera hooray 11

hoeveel how much / how many 5

hoeven to need 8

hoewel although 18

hoezo how come 18

hoi hi / hello 1

de hond dog 13

de honger hunger 6

het hoofdgerecht main course 6

de hoofdpijn headache 6

hoor [for emphasis] 1

hopen to hope 11

horen to hear 11

houden van to like 6, fond of / to love 13

de huid skin 9

het huis house 8

de huisarts doctor / gp 9

hun their 2, them 7

huren to rent 8

te huur to let 8

de huurprijs rent 8


het idee idea 3

de identiteitskaart id card 18

ieder each / every 11

iedereen everyone 1

iemand someone 13

iets something 4

het ijs icecream 6

ik I 1


in in 1

inchecken check in 14

inderdaad indeed 10

Indonesië Indonesia 2

de informatie information 11

de ingang entrance 12

ingewikkeld complicated 14

inloggen to log in 17

de inlognaam user name 17

installeren to install 17

instappen to get in 12

de instelling setting 17

interessant interesting 11

interesseren, zich to be interested 11

internationaal international 14

het internet internet 14

internetten to surf the net 17

intikken to enter / type in 17

intypen to enter / type in 17
ja hoor yes / yes of course 1

ja yes 2


het jaar year 1

jarig zijn to have a birthday 2

de jas coat 7

jawel oh yes 13

je you / your

yourself, yourselves 1, 2, 7

jeuken to itch 9

jij you (sing) 1

jong young 2

de jongen boy 7

jongen litter 13

jou you 4, 7

jouw your (sing) 1

juist precisely 17

jullie you (pl), your (pl) 1, 4, 7, 11
de kaart(je) ticket 14

de kaartjesautomaat ticket machine 14

de kaas cheese 15

de kamer room / living room 8

de kans chance 18

de kantine canteen 2

het kantoor office 11

kapot open 9, broken 10

de kast cupboard 8

de kat cat 13

de keel throat 9

een keer, de keer once 3, time 11

kennen to know 3

kennismaken to get to know 1

de kerk church 13

de keuken kitchen 8

kiezen to choose 6

kijken naar to look at 2

kijken to look 4

de kilo kilo 5

de kilometer kilometre 13

de kip chicken 6

klaar ready 10

de klacht complaint 9

de klant client 9

de kleding clothes 7

de kledingzaak clothes shop 7

klein short 2, small 5

de kleur colour 7

klikken to click 17

de klok time / clock 2

dat klopt that’s right 11

de knoflook garlic 5

de koffer suitcase 15

de koffie coffee 2

komen to come 1

de komkommer cucumber 5

Koninginnedag Queen’s Day 10

de koorts fever 9

kopen to buy 7

het kopje cup 2

kort short 2

de korting discount 14

de kortingskaart discount card 14

kosten to cost 5

koud cold 13

krabben to scratch 9

de krant newspaper 14

krijgen to get / receive 2

kunnen can, to be able to 4

het kwartier quarter of an hour 2

kwijt zijn to have lost something 17


laag low 7

laat late 2

laatst last 13

lachen to laugh 13

het land country 1

het landschap landscape 15

lang tall, long 2

langskomen to come by 17

langzaam slow 10

last hebben van to be bothered by / suffer from 9

laten to leave, allow 6

laten zien to show 11

het leer leather 18

leggen to place 18

lekker nice / delicious 2, well 13, nicely 15

de lente spring 2

de lepel spoon 6

leren to learn 14

de les lesson 1

lesgeven to teach 1

leuk nice 2

leven to live 11

lezen to read 14

licht light 7

liefst preferably 7

liever rather / sooner 7

liggen to lie 7

lijken to seem / appear 10

lijken op to look like 9

de lijn line / number 12

linkerhand lef-hand side 12

linksaf to the left 12

logeren to stay 15

logisch logical 10

de logopedie speech therapy 11

het loket counter 14

lopen to walk 12

de lucht sky 15

luisteren listen 1

lukken to work / succeed 4

Luxemburg Luxembourg 14
de maand month 2

maar just 1 / but 2

maar even just 7

de maat size 7

de makelaar real estate agent 8

maken to make, to do 4

(ge)makkelijk easy 12

de man man 14

de manier way, manner 17

mankeren to be wrong 10

de markt market 5

maximaal maximum 8

me me 7, 11

de medewerker employee 14

meegeven to give 9

meekomen to come 13

meenemen to take 12, to bring 13

meer more 2

meest most 7

meestal usually 14

het meisje girl 7

de meneer man 9

de mening opinion 13

de menukaart menu 6

het merk brand 7

het mes knife 6

met with 1

de meter metre 8

de metro underground, subway 14

de mevrouw Ms / Mrs, woman / lady 1

mezelf myself 8

de middag afternoon 9

mij me 6, 7

mijn my 1

minder less 7

het mineraalwater mineral water 6

minst least 7

de minuut minute 2

misschien perhaps 6

missen to go wrong / fail 13, to miss 16

de mobiele telefoon mobile phone 17

het mobieltje mobile 17

het model style 7

moe tired 15

moeilijk difficult 6

moeten must / should 2, to have to 13

mogelijk possible 17

de mogelijkheid possibility / option 8

mogen may / to be allowed to 3

de molen windmill 15

moment, op dit at the moment 2

momentje one moment 6

de monteur technician 17

mooi nice 5

morgen tomorrow 2

de morgen morning 2

de mosselen mussels 6

de mosterd mustard 6

de mosterdsoep mustard soup 6

het muntgeld cash 14

de muziek music 11
na after 4

de naam name 1

naar to 1, 2

naast next to 8, besides 11

nadat after 18

het nagerecht dessert 6

het najaar autumn 2

namelijk it so happens 18

nat wet 13

de nationaliteit nationality 1

de natuur nature 15

de natuurdocumentaire nature documentary 16

het natuurgebied nature reserve 15

natuurlijk of course 5

Nederland the Netherlands 1

Nederlander Dutch 1

Nederlands Dutch 1

Nederlandse Dutch 1

nee no 1

negatief negative 4

nemen to take 3

nergens nowhere 18

net just 12, like 15

net als just like 15

niemand nobody 18

niet not 2

niet echt not really 11

niets nothing 8

nieuw new 8

het nieuws news 14

nodig hebben to need 5

nog as well, any 2

nog maar another 3

nog meer any more 2

nog niet not yet 11

nooit never 11

normaal usually 7

noteren to write down 17

nou well, now 3

de ns Dutch Rail 14

(Nederlandse Spoorwegen)

nu now 1


het nummer number 1
o ja oh yes 9

de ober waiter 3

de ochtend morning 9

oefenen to practise 14

oei uh / oh 18

of or 2


het ogenblikje moment 17

oh nee oh no 6

om (in order) to 7, around 8

omdat because 18

omgaan to turn 12

onder under 8

ondertitelen to subtitle 16

de ondertitel subtitle 16

onderweg on the way 15

het ongeluk accident 13

ongeveer about 5

onhandig awkward 18

onmiddellijk immediately / at once 18

ons our, us

ourselves 2, 6, 7, 11

onthouden to remember 11

onze our 2

ook also 1

op on 1

open open 8het openbaar vervoer public transport 14

opendoen to open 11

openen to open 17

opgaan to go up 12

ophalen to collect 10, to get 18

ophangen (de telefoon) to hang up (phone) 18

opladen to charge 14

opletten to pay attention 15

oplossen to solve 17

opnemen to film 16

opschrijven to write down 11

in orde maken to fix 10

oud old 8

de ouders parents 2

de ov-chipkaart public transport card 14

over about 2

overal everywhere 18

overdag during the day 9

overleggen to discuss 8

overmorgen day after tomorrow 2

oversteken to cross 12
paar few 4

de paella paella 6

het pak packet 15

het pakket package 17

het papier paper 11

papieren paper 14

de paprika bell pepper, sweet pepper 5

het park park 8

pas only 2

het pasje card 18

de paskamer changing room 7

passen to try on 7

de pauze break 1

de pen pen 11

de persoon person 5

de peterselie parsley 5

de pijn pain 9

pijn doen to hurt 9

het pilsje beer 3

pinnen to pay by debit card 7

de plaats seat / place 2

het plan plan 4

plannen to plan 14

plat flat 15

de plattegrond map 12

het plezier fun / enjoyment 16

de politie police station, police 18

de politieagent police officer 18

de pony pony 15

het poosje short while 3

de portemonnee wallet / purse 18

de portier porter 12

positief positive 4

de postcode postal code 1

prachtig fine / splendid 4

de praktijk practice 10

praten to speak 11

praten over koetjes en kalfjes to talk about this and that 13

precies precise 17

prettig nice 3

de prijs price 5

prima wonderful 4

proberen to try on 7, to try 9

het probleem problem 4

proeven to try 6

het programma program 17

proost cheers 3

de provider provider 17


het raam window 6

de rang class 16

de reactie reaction 9

reageren to respond 4

het recept prescription 9

rechtdoor straight ahead 12

rechterhand right-hand side 12

rechts on the right 12

rechts afslaan to turn right 10

regenen to rain 10

de reis trip 11

reizen to travel 14

de rekening bill 3, account 18

de rem brake 10

reserveren to book 16

het restaurant restaurant 6

de richting direction 12

de rij queue 14

het rijbewijs drivers’ licence 18

rijden to ride 10

rijp ripe 9

de rijst rice 6

de rits zip 18

roepen to call 3

romantisch romantic 4

het rondje round 3

rood red 3

roze pink 7

de rug back 9

achter de rug hebben to have behind one 15

ruilen to exchange 7

ruim spacious 8


de salade salad 6

het saldo balance 14

samen together 3

samenwonen to live together 8

scheef crooked 10

het scherm screen 7

schijnen seem 13

het schilderij painting 15

schrijven to write 4

schuin at an angle 13

de schuur shed 13

het seizoen season 2

de serveerster waitress 6

de Shetlandpony Shetland pony 15

sinds since 4

sinds kort recently 11

de slaapkamer bedroom 8

de slager butcher 5

de slagroom whipped cream 6

slapen to sleep 9

slecht bad 4

slim clever 18

sluiten to close 10

snel fast, quick 11

snijden to cut 13

de soep soup 6

soms sometimes 7

het soort type / kind 6

sorry sorry 5

Spaans Spanish 3

spaghetti carbonara spaghetti carbonara 4

het spekje bacon 5

spelen to play 9

spellen to spell 1

de spijkerbroek jeans 7

het spoor platform 14

de sport sport 11

spreken to speak 1

staan to suit 7, to stand 10

de stad city / town 8

de stamppot mashed potato and vegetables 5

het station station 12

steeds always 18

stelen to steal 18

sterkte good luck, get well soon 9

de stoel chair 8

stoppen to stop 1

de storing fault 17

de straat street 4

strak tight 7

straks soon / later 1

de student student 11

studeren to study 11

de studie study 11

het stuk short distance 12

het stuk(je) piece 15

het stuur handle bars 10

het systeem system 17


de taal language 1

de taart cake 11

de tafel table 6

de tante aunt 2

de tas bag 15

te to 6, too 12

tegelijk at the same time 17

tegelijkertijd at the same time 17

tegen against 8

tegenkomen to meet 4

tegenover opposite 8

de tekst text 1

telefoneren to phone 17

de telefoon (tele)phone 17

de telefonist operator 17

de telefoon opnemen to pick up the phone 18

het terras terrace 18

terwijl while 18

thuis at home 4

de tijd time 11

tiptop tiptop 10

tjonge jonge good grief 10

toch after all 6, 7

toe zijn aan to need 13

toen when 18

het toetje dessert 6

het toilet toilet 12

de tomaat tomato 5

tot until 4, as far as 12

tot dan until then 4

tot morgen see you tomorrow 1

tot straks see you later 1

tot ziens goodbye, so long 1

tot zo see you soon 1

total loss a write-off 10

trakteren to treat 3

de tram tram 12

de trap stairs 12

de trapper pedal 10

de trein train 14

trouwens in fact 14

het t-shirt t-shirt 7

de tuin garden 8

tussen between 8

het type type 2

typisch typical 5


u you, yourself 1, 7, 11

uit from 1

uitchecken to check out 14

uitdoen to take off 13

uitgebreid at length 14

uitlopen to walk down 12

uitstekend excellent 4

het uur hour 2

uw your 2
vaak often 5

de vaas vase 13

de vader father 2

de vakantie holiday 2

op vakantie on holiday 2

vallen to fall 10

van of 1

van alles everything 9

van dienst zijn to help 17

van harte gefeliciteerd happy birthday / congratulations 11

vanaf from 12

vandaag today 2

vanzelf as a matter of course 12

vaste telefoon landline 17

veel many 4, much 5

vegetarisch vegetarian 6

veilig safe 15

Venetië Venice 4

ver far 8

veranderen to change 17

verder otherwise 18

verder nog (iets) anything else 5

verdergaan to go on / continue 1

verderkomen to come in 13

de verdieping floor / storey 8

het verdriet grief 13

vergeten to forget 9

vergissen, zich to be wrong 11

het verhaal story 16

verhuren to let out 8

de verjaardag birthday 3

op je verjaardag happy birthday 3

het verkeer traffic 13

verkeerd wrong 16

verkeerd verbonden wrong number 18

de verkoopster saleswoman 7

verkouden zijn to have a cold 13

verontschuldigen to apologize 13

vers fresh 5

het verschil difference 15

verschillende different 7

verschrikkelijk terrible 9

verstaan to hear, to understand 10

vertellen to tell 2

de vertraging delay 14

vertrekken to leave 14

vervelen, zich to be bored 11

vervelend annoying 18

de verwarming heating 13

vet greasy / rich 6

vieren to celebrate 3

vierkant square 8

de vierkante meter square metre 8

vies awful 8

vinden to think, to find 4

de vis fish 13

het vlees meat 6

het vliegtuig aeroplane 15

voelen, zich to feel 9

de voetbalvereniging football club 9

vol full 9

volgen to follow 12

volgende next 4

volgens according to 13

volgens mij in my opinion 13

voor for 2, before 2, in front of 8

voorbereiden op, zich to get ready, to prepare for 11

de voorbijganger passer-by 12

voordat before 18

het voordeel advantage 8

het voorgerecht starter 6

het voorjaar spring 2

de voornaam first name 1

voorstellen, zich to introduce oneself 1

de voorstelling show / session 16

vorig last 9

de vork fork 6

de vraag question 17

vragen to ask 4

vreemd odd / strange 17

de vriend (boy)friend 8

de vriendin (girl)friend 6

vrij free 2

vroeg early 13

vroeger in the old days 15

de vrucht fruit 6


waar where 1

waar true 8

waar… over what… about 17

waar… vandaan where from 1

waarmee with what 17

waarnaartoe where to 5

waarom why 2

waarop on which 17

waarschijnlijk probably 17

wachten to wait 17

de wachtende people waiting 17

het wachtwoord password 17

wakker maken to wake (someone up) 15

de Wandelbeurs Walking Fair 11

wandelen to walk / hike 11

de wandelreis walking tour 11

wanneer when 2

want because 8

warm warm 13

wat what 1, a bit 8

wat gezellig how nice 11

wat interessant how interesting 11

wat jammer what a pity 11

wat lekker how delicious 11

wat leuk how nice 2

wat stom how stupid 16

wat toevallig what a coincidence 11

wat vervelend how annoying 11

wat voor what kind of 7

wauw wow 4

de wc toilet 8

we we 1


de website website 17

de wedstrijd (het wedstrijdje) match 9

de week week 4

het weekend weekend 5

(het) weer again, weather 2

de weg road 13

de weg weten to know the way 13

wegfietsen to cycle away 10

wegglijden to slip 10

de wei field 15

weinig few 7

wel certainly 2, quite 5

welk(e) which 1, 2

welkom welcome 1

welterusten sleep well 15

wensen to wish 4

het werk work 2

werken to work 9, 14

het westen west 8

weten to know 2

wie who 1

het wiel wheel 10

wij we 1

wijd wide 7

de wijn wine 3

willen to want 2

(graag) willen to would like 3

de winkel shop 4

de winter winter 2

wit white 7

wonen to live 1

de woning house 8

de woonkamer living room 8

de woonruimte accommodation / somewhere to live 8

het woord word 17

worden to become 11


de zaak shop / store 7

het zadel seat 10

de zalf ointment 9

ze she 1, they 7

zeer doen to hurt / be painful 9

zeggen to call 1, to say 1

zeker certainly 1, sure 18

zelf oneself 10

zetten to put / place 13

zich oneself 11

ziek sick 9

zien to see 8

zij she / they 1

zijn to be 1, his 2

zin hebben om to feel like 4

zitten to sit 2

zo okay / right 2, so 7

niet zo not so 4

zo meteen very soon 5

zo snel mogelijk as soon as possible 8

zo’n such a 9

zoals as 18

zodat so that 18

zodra as soon as 7

zoeken to look 2

de zomer summer 16

de zomerhitte summer heat 14

zo’n such a 6

zonder without 8

zonnig sunny 2

de zoon son 3

Zuid-Afrikaans South African 3

zuinig thrifty 14

zulk such 18

zullen will 3, shall 4

de zus sister 2

zwart black 7

zwemmen to swim 11


Hoofdstuk 2
Familierelaties Family

het gezin family

de ouders parents

de vader father

de moeder mother

de man / echtgenoot husband

de vrouw / echtgenote wife

het kind child

de zoon son

de dochter daughter

de broer brother

de zus sister

de familie family

de opa grandfather

de oma grandmother

de oom uncle

de tante aunt

de neef nephew / cousin (m)

de nicht niece / cousin (f)
Dagen Days

maandag Monday

dinsdag Tuesday

woensdag Wednesday

donderdag Thursday

vrijdag Friday

zaterdag Saturday

zondag Sunday


Maanden Months

januari January

februari February

maart March

april April

mei May


juni June

juli July

augustus August

september September

oktober October

november November

december December
Hoofdstuk 5
Groente Vegetables

de courgette courgette

de paprika bell pepper, sweet pepper

de tomaat tomato

de andijvie endive

de aardappel potato

de bloemkool cauliflower

de champignon mushroom

de peterselie parsley

het boontje bean

de knoflook garlic

de komkommer cucumber

de sla lettuce

de broccoli broccoli

de kool cabbage

de witte kool white cabbage

de rode kool red cabbage

de boerenkool curly kale

de zuurkool sauerkraut

de ui onion

de wortel carrot
Fruit Fruit

de appel apple

de peer pear

de sinaasappel orange

de mandarijn mandarin

de kiwi kiwifruit

de banaan banana

de aardbei strawberry

de druif grape

de perzik peachHoofdstuk 7
Kleding = kleren Clothes

de broek trousers

de spijkerbroek jeans

het t-shirt t-shirt

de trui jersey

de bloes blouse

het overhemd shirt

de rok skirt

de jurk dress

de jas coat

de schoenen shoes
Kleuren Colours

wit white

zwart black

grijs grey

rood red

blauw blue

geel yellow

groen green

bruin brown

paars purple

roze pink

oranje orange

donker dark

licht lightHoofdstuk 8
Soorten woonruimte Type of home

een bepaald type woning a particular type of house

de woning house

het huis house

de flat apartment / flat

het appartement apartment

de bovenwoning upstairs flat

de benedenwoning ground-floor flat

de verdieping floor / storey
In en bij het huis In and around the house

de woonkamer living room

de slaapkamer bedroom

de keuken kitchen

de gang passage(way)

de wc toilet

de badkamer bathroom

het raam window

de deur door

het balkon balcony

de tuin garden

het schuurtje small shedMeubels Furniture

de tafel table

de stoel chair

de bank couch / sofa

het bed bed

het bureau desk

de kast cupboard

Hoofdstuk 9
Lichaamsdelen Parts of the body

het hoofd head

de nek neck

de buik stomach

de rug back

de arm arm

de schouder shoulder

de pols wrist

de hand hand

de vinger finger

het been leg

de knie knee

de enkel ankle

de voet foot

het gezicht face

de mond mouth

het oog eye

de neus nose

het oor ear

Hoofdstuk 10
De fiets Bicycle

de bagagedrager carrier

de band tyre

de bel bell

de trapper pedal

het stuur handlebars

het wiel wheel

het zadel seat

het licht bicycle lights

de standaard kickstandde versnelling gear


: fileadmin -> documenten -> nederlandsingang
documenten -> De kroniek van het St. Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch
documenten -> Aanwezig: Gemeente Edam-Volendam dhr. W. Runderkamp Gemeente Zeevang mw. D. van den Heuvel Gemeente Purmerend dhr. J. Krieger Gemeente Beemster dhr. J. Klaver isw dhr. M. Smit (voorzitter) isw mw. Y. C
documenten -> Verslag portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer d d. 19 juni 2008
nederlandsingang -> Woordenlijst per hoofdstuk Nederlands Engels bij Nederlands in gang
documenten -> Vanavond donderdag 27 oktober om 20. 30 in Theater de Bussel: Ernst van der Pasch Scherp Blijven
documenten -> Thermische klimaatbeheersing binnen de gemeente Oosterhout
documenten -> Het economisch actieprogramma regio waterland, together a new
documenten -> Basisboek marketingcommunicatie Meerkeuzevragen
documenten -> Meest gestelde vragen vng vrijwilligerspolis Uit welke verzekeringen bestaat de vng vrijwilligerspolis?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina