Visie natuurpunt zuidelijke groene gordel kortrijkDovnload 105.13 Kb.
Pagina1/4
Datum21.08.2016
Grootte105.13 Kb.
  1   2   3   4

Visie Natuurpunt Kortrijk op Zuidelijke Groene Gordel in KortrijkVISIE NATUURPUNT ZUIDELIJKE GROENE GORDEL – KORTRIJK


1. Inleiding 2

2. Visie Natuurpunt Kortrijk omtrent zuidelijke groene gordel 3

3. Het voorliggende projectidee van Leiedal : reflecties en opmerkingen 8

3. 1. Parkeerterrein en fietspad in het Kennedybos 8

3.2. Waarom er geen sprake kan zijn van parkeren in het Kennedybos 10

3.2.1. Plan is in strijd met eerder goedgekeurd(e) plan(nen) 10

3.2.2. Het Kennedybos vormt een belangrijke schakel in de zuidelijke groene gordel. 11

3.2.3. Het Kennedybos is biologisch waardevol tot zeer waardevol 12

3.2.4. Bos is nodig voor biodiversiteit in regio : in een bosarm gebied telt elke boom 14

3.2.6. Begin van het einde … 17

3.2.7. Plan is onvolledig en vaag 17

3.3. Mobiliteit 18

3.3.1. Auto is koning in Kortrijk 18

3.3.2. Meer en beter openbaar vervoer en minder verharding : beter voor het klimaat 18

3.3.3. Keuze voor openbaar vervoer en trage-weggebruiker valt niet te rijmen met grote parkeerterreinen 19

3.3.4. Snelle, frequente verbindingen met openbaar vervoer : tram of bus ? 20

3.3.5. Parkeren moet op kosten van gebruiker – ondergronds enige optie 22

4. BESLUIT :


meer inspraak - geen auto’s en geen fietspad in het Kennedybos – goed uitgebouwd openbaar vervoer - ondergronds parkeren 23

5. Bijlagen 25

5.1. Chronologie 25

5.2. Bijlage uit : Gemeentelijke Ruimtelijk structuurplan Kortrijk (goedgekeurd april 2007)


III Bindend gedeelte, p. 87-88 29

5.3. Bijlage : groen is gezond 30

5.4. Bijlage : jongeren willen meer groen 31
1. Inleiding


Natuurpunt Kortrijk, een lokale natuur- en milieuvereniging van meer dan 800 gezinnen, heeft in de loop der jaren een onderbouwde visie ontwikkeld op de groenstructuren in Kortrijk en omgeving. Een van die groenstructuren behelst de zuidelijke groene gordel tussen de Gavers en het Preshoekbos/Leiebos. Natuurpunt streeft er uiteraard naar om deze visie gerealiseerd te zien (cf. onze memoranda opgemaakt naar aanleiding van de verkiezingen 2006 en 2012).

Deze nota schrijven wij naar aanleiding van het voorstel van Leiedal (juli 2012) over de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk. In dit plan lanceert Leiedal de idee om Hoog Kortrijk en centrum Kortrijk met een snelle tram te verbinden en in het Kennedybos een parkeerterrein aan te leggen voor ondermeer AZ Groeninge. Dit voorstel, dat door de beleidsmakers van deze stad positief onthaald wordt, vormt een sterke bedreiging voor de realisatie van de regionale groenstructuur.

We betreuren dat wij als natuurvereniging niet vooraf geconsulteerd werden in een dossier als dat van Hoog-Kortrijk, dat toch wel een grote impact heeft op zowel de ruimtelijke ordening als op de natuur en het milieu in Kortrijk. Wij willen graag over dit voorstel meepraten en zullen dit doen in een opbouwende sfeer.

Voor Natuurpunt Kortrijk vertrekt elke discussie vanuit de regionale groenstructuur (“Groene Sporen”) en het nieuwe plan voor het Stadsgroen Marionetten dat het Kennedybos met het Preshoekbos verbindt. Deze plannen vormen de basis voor de ontwikkeling van een zuidelijke groene gordel rond Kortrijk. Deze groene zuidelijke as is voor Natuurpunt Kortrijk essentieel en prioritair. Daarom willen we in deze nota de zuidelijke groene gordel nog even toelichten, alvorens we onze argumenten tegen het voorstel van Leiedal formuleren en een alternatief voorstellen.


2. Visie Natuurpunt Kortrijk omtrent zuidelijke groene gordel


De zuidelijke groene gordel is voor velen geen nieuw begrip : beleidsorganen benoemen hem en geven hem aan als heel bijzonder. De zuidelijke groene gordel maakt deel uit van een regionale groenstructuur, zoals geformuleerd in het plan ‘Groene Sporen’ van Leiedal (2009-2010).

“Eind december 2009 erkende de Vlaamse Regering de Regionale groenstructuur Zuid-West-Vlaanderen en de Leievallei tussen Wervik en Waregem als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit project werd door de provincie West-Vlaanderen en Leiedal ingediend, samen met dertien gemeenten en met diverse administraties (VLM, ANB, W&Z, Westtoer). Concreet biedt deze erkenning de mogelijkheid om gedurende drie jaar een projectcoördinator aan te stellen bij zowel Leiedal als de provincie. Bovendien zijn er middelen beschikbaar voor verwerving van gronden.
http://www.leiedal.be/leefmilieu/landschaps-ontwikkeling/groene-sporen/groene-sporen


plan “Groene Sporen”

Concreet loopt de zuidelijke groene gordel als volgt :


van het Provinciaal Domein de Gavers, langs de zone Kapel ter bede, overkant is intussen Evolis geworden, richting universiteit KULAK met Ecolab en Vlasakker – Kleiputten, kasteelpark ‘t Hoge (dit zijn alle “stapstenen”; een verbinding is niet meer mogelijk door de bebouwing) – Kennedybos – Groen Lint Zuid – ecoduct en fietsverbinding aan de brug over de autosnelweg naar het Preshoekbos – vandaar naar de Leievallei waar we via een nieuwe fiets- en voetgangers brug over de Leie de verbinding maken met  - het  Leiebos  in Wevelgem

Belangrijke elementen van de groene gordel die op vandaag geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn en waarvoor er een ontwikkelings- en beheersvisie bestaat die door Natuurpunt Kortrijk gedragen wordt, zijn :

* Leievallei : visie opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen, waarbij delen van de globale visie reeds in concrete werkdoelen zijn omgezet. Wij verwijzen naar de Leievallei in Marke en naar de Neerbeekvallei in Bissegem (samenwerking stad Kortrijk en Provincie West-Vlaanderen). Deze visie wordt versterkt door de natuurontwikkelingsplannen die kaderen in de uitvoering van het Europese Seine-Schelde project.


Leievallei : gebieden ANB en Natuurpunt – Neerbeekvallei ontbreekt hier

* Preshoekbos : wordt systematisch gerealiseerd door de Vlaamse overheid, i.c. Agentschap Natuur en Bos.

* Het Kennedybos : in eigendom en beheer van Agentschap Natuur en Bos (ANB)

*Groen Lint Zuid of Stadsgroen MarionettenNieuwe plan Stadsgroen Marionetten waarbij de verbinding met het Preshoekbos via een ecoduct onontbeerlijk is. Ecologie en recreatie gaan hand in hand voor een groot gebied.

Natuurpunt Kortrijk houdt vast aan het plan ‘Groene sporen' en het nieuwe plan voor het Stadsgroen Marionetten.

De basis voor de regionale groenstructuren en de zuidelijke groene gordel in het bijzonder vinden we terug in eerdere, goedgekeurde plannen. Het plangebied situeert zich namelijk volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan binnen de “Leieruimte” en de “interfluviumruimte” (p. 304), de afbakening van het Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk (20/01/2006) en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk (26/04/ 2007). (Zie bijlage 5.2.)

Uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk.(26/04/2007)

De plannen voor een regionale groenstructuur met een groene gordel in het zuiden van Kortrijk mogen dan al lang bestaan, het valt wel op dat de uitvoering ervan telkens op de lange baan geschoven wordt, zelfs ondanks het feit dat er vanuit de Vlaamse regering subsidies beschikbaar zijn voor de realisatie van het strategisch project “Groene Sporen”.1 Erger nog, de groene gordel wordt keer op keer door andere ontwikkelingen zoals ruimte voor bedrijven, woningen, dienstverlening, enz. bedreigd. Het Groen Lint Zuid is zelfs al gekrompen nog voor het helemaal gerealiseerd is. Met het RUP nr 5 AZ Groeninge gaat immers al 2,32 ha recreatief bosgebied van het Stadsgroen Marionetten verloren.


Wanneer wordt werk gemaakt van de natte ecologische structuur (Bindend gedeelte Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Kortrijk, III p. 87-88) en de afwerking van het Preshoekbos ? Wanneer worden de gronden rond de Sjouwer aangekocht? Wanneer komt er een RUP voor de Heulebeek,de Markebeek en de Neerbeek ? In vergelijking met groenprojecten kunnen stedenbouwkundige plannen zoals AZ Groeninge daarentegen verbazend snel worden uitgevoerd.

In het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Kortrijk (2007) werd een groene verbinding voorzien tussen het Kennedybos en het in aanleg zijnde Preshoekbos.  Hiertoe werd het BPA 85 ‘Groen Lint Zuid’ opgemaakt. Dit groen lint kreeg in de loop van het proces de benaming ‘Stadsgroen Marionetten’ en werd deels aangelegd op de eerste verworven percelen. Eind 2009 kreeg het landschapsbureau ‘Omgeving’ met zijn partners ARA en Haskoning de opdracht om een globaal landschapsplan voor de ruime perimeter van dit stadsgroen te ontwerpen.   Er werd een begeleidingsgroep in het leven geroepen waarin afgevaardigden van de directies Leefmilieu, Stadsplanning & ontwikkeling, Mobiliteit & Infrastructuur en Team Jeugd werden opgenomen, samen met externe partners zoals de intercommunale Leiedal, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Agentschap voor Erfgoed en Ruimte, het bureau Ctrl-Z (dat de groenstructuur voor  AZ Groeninge opmaakt) en Natuurpunt Afdeling Kortrijk. In een uitgebreid traject werd nagedacht, gediscussieerd maar vooral actief (mee)gewerkt aan dit landschapsplan. Dit leidde in 2011 tot een schitterend uitvoeringsplan dat eind april 2012 door het College van Burgemeester en Schepenen werd goedgekeurd. De realisatie is wel pas voor de volgende legislatuur en wordt over zes jaar gespreid.

De gehanteerde formule bij de totstandkoming van het landschapsplan kan als voorbeeld dienen voor veel andere planningsprocessen die binnen de stad Kortrijk lopende zijn. Het is immers opvallend dat de stedenbouwkundige visie rond hoogwaardig vervoer en parkeerfaciliteiten die door Leiedal pijlsnel ontwikkeld werd, nu reeds bijna de status van goedkeuring krijgt zonder een uitgebreide (zowel in tijd als in gesprekspartners) begeleidingsgroep. De vraag kan ook gesteld worden in welke mate de aanwezigheid van rechtstreeks betrokken instanties (Xpo, AZ Groeninge, Kulak/Katho) bij de opmaak deze visievorming beïnvloed heeft.In stippellijn ten Noorden van AZ Groeninge ziet men de oude begrenzing van BPA 85. Het RUP nr 5 AZ Groeninge neemt hier al 2,32 ha in ten nadele van het Stadsgroen Marionetten.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina