Vlaams jeugdbeleidsplan 2006 – 2009 Onder de coördinatie van Bert Anciaux Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, InhoudDovnload 0.64 Mb.
Pagina1/39
Datum24.07.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Vlaams jeugdbeleidsplan

2006 – 2009

Onder de coördinatie van Bert Anciaux

Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
Inhoud


Voorwoord 8

Hoe het beleidsplan tot stand kwam: het proces 9

Inleiding & leidraad bij het jeugdbeleidsplan 12

Situering en basisreferenties 12

Opbouw, structuur 12

Bescheidenheid en keuzes 13

Een leidraad voor bestuurders 13

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 14

Voortzetting van het beleid 14

Kinderrechten als wettelijk en ethisch referentiekader 14

Integraal, categoriaal en toch pragmatisch 14

Overheden werken aanvullend 16

Positief, offensief, inclusief en emanciperend 16

Participatie: doel en middel 17

Gedragen en onderbouwd 18

Diversiteit 18

Duurzaamheid 19

Vernieuwing en concretisering van het beleid 19

Een missie… waar we voor gaan (en werken) 19

Jeugdbeleid als uitdaging: beheersen en beheren van complexiteit 211 Een decretale basisstructuur voor de integratie van het Vlaams jeugdbeleid en het Vlaams kinderrechtenbeleid 23

1.1 Een integratie van kinderrechten en jeugdbeleid 23

1.2 Vijf strategische doelstellingen voor een vernieuwd beleidskader 25

1.2.1 SD 1.1: integratie horizontale invalshoeken 25

1.2.2 SD 1.2: subsidiekanalen ‘horizontale’ actoren 25

1.2.3 SD 1.3: optimalisatie beleidsinstrumenten 25

1.2.4 SD 1.4: participatie aan het jeugd- en kinderrechtenbeleid (*) 25

1.2.5 SD 1.5: internationale verplichtingen (*) 25

1.2.6 OD 1.1 integratie strategische instrumenten 25

1.2.7 OD 1.2 oprichting reflectiegroep (*) 26

1.2.8 OD 1.3 advisering jeugdbeleid (*) 27

1.2.9 OD 1.4 beleidsinformatie (*) 28

1.2.10 OD 1.5 van KER tot JoKER: verruiming effectenrapportage (*) 29

1.2.11 OD 1.6 planning en monitoring jeugdbeleid (*) 30

1.2.12 OD 1.7 het parlement actief betrekken 31

1.2.13 OD 1.8 subsidiëring kinderrechteninitiatieven (*) 32

1.2.14 OD 1.9 aanduiding ‘aanspreekpunten kinderrechten en jeugd’ (*) 32

1.2.15 OD 1.10 coördinatie via het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (*) 33

1.2.16 OD 1.11 nationale commissie kinderrechten (*) 33

1.2.17 OD 1.12 internationale verplichtingen (*) 34

2 Jeugdwerkbeleid als bijzonder aandachtspunt 35

2.1 Inspelen op een veranderende omgeving 35

2.2 SD 2.1: kwaliteitsverhoging van het jeugdwerk 38

2.2.1 OD 2.1.1 vorming van jeugdwerkers 38

2.2.2 OD 2.1.2 stimulering diversiteit aanbod (&)(*) 40

2.2.3 OD 2.1.3 stimulering vrijwilligerswerk 41

2.2.4 OD 2.1.4 Stevige curricula voor sterkere jeugdwerkers 43

2.2.5 OD 2.1.5 reflectie kerntaken jeugdwerk 44

2.2.6 OD 2.1.6 consolidering en optimalisering van de jeugdwerkbovenbouw 45

2.3 SD 2.2: grotere toegankelijkheid jeugdwerk (&) 462.3.1 OD 2.2.1 stimuleringsbeleid voor doelgroepen en creatie van een doelgroepgericht aanbod (*) 46

2.3.2 OD 2.2.2 tewerkstelling laaggeschoolde jongeren 47

2.4 SD 2.3: actualisering beleidsinstrumenten 472.4.1 OD 2.3.1 actualisering decreet Vlaams jeugdbeleid (&)(!)(*) 48

2.4.2 OD 2.3.2 actualisering decreet lokaal jeugdwerkbeleid (&)(*) 50

2.4.3 OD 2.3.3 actualisering decreet jeugdverblijven 51

2.4.4 OD 2.3.4 complementariteit bestuursniveaus 52

2.4.5 OD 2.3.5 onderzoek naar administratieve lasten 52

2.4.6 OD 2.3.6 ondersteuning vrijetijdsbesteding mensen met handicap (&) 53

2.5 SD 2.4: een betere ondersteuning 532.5.1 OD 2.4.1 ondersteuning jeugdwerkpraktijk 54

2.5.2 OD 2.4.2 kwaliteit eigen infrastructuur 54

2.5.3 OD 2.4.3 monitoring jeugdwerk 54

2.5.4 OD 2.4.4 afspraken met de VVJ 55

2.5.5 OD 2.4.5 sterke administratie 55

2.5.6 OD 2.4.6 jeugdwerk in de media (*) 56

3 Jeugdinformatie 57

3.1 Meer dan ooit een speerpunt 57

3.2 SD 3.1: kwaliteitsvolle informatie (*) 60

3.2.1 OD 3.1.1 oprichting VIPjeugd 60

3.2.2 OD 3.1.2 stimulansen voor het jeugdwerk 61

3.3 SD 3.2: niet-betuttelende informatie (*) 623.3.1 OD 3.2.1 EVA Vlaamse Regulator Media 62

3.3.2 OD 3.2.2 invoering kijkwijzersysteem 63

3.4 SD 3.3: goede overheidsinformatie (*) 633.4.1 OD 3.3.1 overheidsinformatie volgens Eryica-principes 63

4 Participatie (!) 65

4.1 Deelhebben en deelnemen: een actievere rol voor de jeugd 65

4.2 SD 4.1: de Vlaamse Regering betrekt de jeugd (*) 66

4.2.1 OD 4.1.1 overleg en afstemming rond beleidsintenties 66

4.2.2 OD 4.1.2 vraag om advies 66

4.2.3 OD 4.1.3 stimuleren van kennis (&) 67

4.2.4 O.D. 4.1.4 meer aandacht voor kinderen en jongeren binnen alle beleidsdomeinen 67

4.2.5 OD 4.1.5 uitbreiding bestaande participatie in diverse domeinen 67

4.3 SD 4.2: lokale en bovenlokale participatie (*) 684.3.1 OD 4.2.1 ondersteuning lokale jeugdraden 68

4.3.2 OD 4.2.2 verwerken van lokale participatiepraktijk 69

5 Diversiteit (&) 70

5.1 Diversiteit en participatie, een Siamese tweeling? 70

5.2 SD 5.1: diversiteitsbeleid voor cultuur, jeugdwerk en sport (*) 71

5.2.1 OD 5.1.1 opmaak actieplan 72

5.2.2 OD 5.1.2 uitvoering actieplan 72

5.2.3 OD 5.1.3 All Different, All Equal 72

5.3 SD 5.2: diversiteit in andere beleidsdomeinen 726 Internationaal 73

6.1 Meer sant in ‘t buitenland 73

6.2 SD 6.1: meer kansen op deelname aan internationale projecten 74

6.2.1 OD 6.1.1 sensibilisering en motivering 74

6.2.2 OD 6.1.2 evaluatie ‘internationaal’ 74

6.2.3 OD 6.1.3 kansen voor kleinbudgettoerisme (&) 75

6.3 SD 6.2: stimulansen voor internationale oriëntering 766.3.1 OD 6.2.1 meer internationaal jeugdwerk 76

6.3.2 OD 6.2.2 meer internationaal jeugdwerk, ook voor lokale initiatieven 77

6.4 SD 6.3: wegen op het internationaal jeugdbeleid 776.4.1 OD 6.3.1 coördinatie internationale acties 77

6.4.2 OD 6.3.2 bredere betrokkenheid (*) 78

6.4.3 OD 6.3.3 verder kijken dan Europa 79

6.4.4 OD 6.3.4 optimaliseren bilaterale relaties 79

6.5 SD 6.4: samenwerkingsontwikkeling 806.5.1 OD 6.4.1 aparte plaats voor humanitaire projecten 80

6.5.2 OD 6.4.2 Zuid-Afrika en Marokko als speerpuntlanden 81

6.6 SD 6.5: ondersteuning Jint vzw 826.6.1 OD 6.5.1 uitvoering beheersovereenkomst 82

6.6.2 OD 6.5.2 internationalisering lokaal jeugdbeleid 83

7 Achtereenvolgend: een aantal beleidsrotondes 84

8 Beleidsrotonde ‘Op kamp’ 85

8.1 Een beleidskader dat stimuleert 85

8.2 SD 8.1: kwalitatief hoogstaande jeugdverblijfcentra (*) 86

8.2.1 OD 8.1.1 evaluatie van de betrokken decreten 86

8.2.2 OD 8.1.2 voldoende goede tenten 87

8.2.3 OD 8.1.3 inschakeling internaten 87

8.2.4 OD 8.1.4 via decreet Toerisme voor Allen meer jeugdverblijfsinfrastructuur 88

8.3 SD 8.2: een kampvriendelijk beleidsklimaat 888.3.1 OD 8.2.1 meer afstemming tussen overheden 89

8.3.2 OD 8.2.2 eenvoudigere regels, minder administratie 89

8.3.3 OD 8.2.3 meer kansen voor meer kinderen en jongeren (&)(*) 90

8.4 SD 8.3: beleid voor eigenaars 908.4.1 OD 8.3.1 werken aan eenvoudige verplichtingen 91

8.4.2 OD 8.3.2 oplossing voor zoneringsproblemen 91

8.4.3 OD 8.3.3 ontwikkeling startersbeleid 92

8.5 SD 8.4: efficiënte gegevensverzameling 928.5.1 OD 8.4.1 samenwerking omtrent gegevensverzameling 92

8.6 SD 8.5: informatie op maat 938.6.1 OD 8.5.1 ontwikkeling van performante databestanden 93

9 Beleidsrotonde ‘Fuiven’ 95

9.1 Fuiven zijn belangrijk … zeker voor jonge mensen 95

9.2 SD 9.1: scheppen van een positief fuifklimaat 96

9.2.1 OD 9.1.1 een positief lokaal fuifbeleid 96

9.2.2 OD 9.1.2 informatie op maat 97

9.3 SD 9.2: vereenvoudiging regelgeving 979.3.1 OD 9.2.1 nagaan van effecten regelgeving 97

9.3.2 OD 9.2.2 overleg met federale overheid en de betrokken actoren 98

9.3.3 OD 9.2.3 Fuifpunt werkt ondersteunend 99

9.4 SD 9.3: stimulansen voor lokale fuifzalen 999.4.1 OD 9.3.1 voorlichting over en stimulering van lokale fuifinfrastructuur 99

9.4.2 OD 9.3.2 openstelling van zalen (*) 99

10 Beleidsrotonde ‘Sport’ 101

10.1 De mogelijkheden van een braakliggend terrein 101

10.2 SD 10.1: ontmoeting jeugd- en sportbeleid 102

10.2.1 OD 10.1.1 ontmoeting en samenwerking stimuleren 102

10.2.2 OD 10.1.2 afstemming decreten lokaal beleid 103

10.2.3 OD 10.1.3 ondersteuning van projecten en experimenten 104

10.3 SD 10.2: openstelling van sportinfrastructuur 10410.3.1 OD 10.2.1 gezamenlijk gebruik infrastructuur (*) 104

10.3.2 OD 10.2.2 ondersteuning projecten sportinfrastructuur 104

10.4 SD 10.3: kwaliteitsvolle jeugdsport 10510.4.1 OD 10.3.1 praktijkontwikkeling rond de ‘Panathlon-declaration on ethics for youth sports’ 105

10.4.2 OD 10.3.2 aandacht voor welzijn van kinderen en jongeren in de sportsector 105

10.4.3 OD 10.3.3 kindvriendelijker sportclubs (!) 106

10.4.4 OD 10.3.4 voorzieningen op maat van kinderen en jongeren 106

10.4.5 OD 10.3.5 schoolsport: visievorming en praktijk 106

11 Beleidsrotonde ‘Cultuur’ 107

11.1 Cultuur voor, door en met 107

11.2 SD 11.1: diversiteit in cultuurbeleid (*) 108

11.2.1 OD 11.1.1 oog voor diversiteit (&) 109

11.2.2 OD 11.1.2 een divers cultuuraanbod 109

11.2.3 OD 11.1.3 cultuurcommunicatie en -informatie 109

11.2.4 OD 11.1.4 jongeren als mede-aanstuurders (!) 110

11.2.5 OD 11.1.5 jongeren als producenten van cultuur (!) 110

11.2.6 OD 11.1.6 meer afstemming en samenwerking tussen jeugdwerk en cultuur 111

11.2.7 OD 11.1.7 een cultuurprijs voor het jeugdtheater 111

11.3 SD 11.2: verdiepen van cultuurparticipatie 11111.3.1 OD 11.2.1 een geïntegreerd en samenhangend beleid 111

11.3.2 OD 11.2.2 ondersteuning jeugdcultuurprojecten 112

11.4 SD 11.3: infrastructuur met oog voor jeugd (*) 11211.4.1 OD 11.3.1 optimaliseren gebruik onderwijsinfrastructuur 112

11.5 SD 11.4: afstemming jeugdwerk- en cultuurbeleid 11311.5.1 OD 11.4.1 afstemming lokale beleidsplannen 113

11.5.2 OD 11.4.2 het concept ‘brede school’ gedefinieerd (*) 114

11.5.3 OD 11.4.3 gecoördineerde aanpak 114

11.5.4 OD 11.4.4 samenwerking steunpunten 115

12 Beleidsrotonde ‘Mobiliteit’ 116

12.1 Een springplank naar andere rechten 11612.1.1 De straat, mijn wereld? 116

12.1.2 De weg en het reisdoel: waarheen en hoe? 117

12.2 SD 12.1: meer autonome mobiliteit (*) 118

12.3 SD 12.2: meer duurzame mobiliteit (*) 118

12.4 SD 12.3: veiligere mobiliteit (*) 119

12.5 SD 12.4: operationele doelstellingen mobiliteit 120

12.5.1 OD 12.4.1 veilige en kwaliteitsvolle weginfrastructuur (*) 120

12.5.2 OD 12.4.2 meer openbaar vervoer 121

12.5.3 OD 12.4.3 grotere verkeersvaardigheid (&) 122

12.5.4 OD 12.4.4 maatschappelijk verantwoord rijgedrag (*) 123

12.5.5 OD 12.4.5 ordehandhaving 124

12.5.6 OD 12.4.6 grotere beleidsbetrokkenheid van de jeugd (!) 124

12.5.7 OD 12.4.7 opvang en ondersteuning van verkeersslachtoffers 125

13 Beleidsrotonde ‘Werkgelegenheid’ 126

13.1 Analyse 127

13.2 Waardering van elk talent 127

13.3 SD 13.1: het dichter bij elkaar brengen van talenten, opleidingen en de arbeidsmarkt (&) 12813.3.1 OD 13.1.1 opwaardering BSO en TSO (*) 128

13.3.2 OD 13.1.2 verhoging kwaliteitsvolle stageplaatsen 129

13.3.3 OD 13.1.3 opwaardering deeltijdse leersystemen (*) 129

13.3.4 OD 13.1.4 stimulering ondernemerszin 130

13.3.5 OD 13.1.5 samenwerking met bedrijfsleven 130

13.3.6 OD 13.1.6 stimulering ondernemerszin 131

13.4 SD 13.2: getrapt begeleidingssysteem werkzoekenden 13113.4.1 OD 13.2.1 preventief contacteren 132

13.4.2 OD 13.2.2 versterking groeipad IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) 133

13.4.3 OD 13.2.3 groeipad Wep-plus 133

13.4.4 OD 13.2.4 instapopleiding 134

13.4.5 OD 13.2.5 steden- en gemeentenplan m.b.t. de harde kern van de jeugdwerkloosheid 135

13.4.6 OD 13.2.6 proeftuinen werkervaring 135

13.4.7 OD 13.2.7 valorisering uitzendarbeid 136

13.5 SD 13.3: optimaliseren loopbaanbegeleiding (&) 13713.5.1 OD 13.3.1 groeipad loopbaancentra 137

13.5.2 OD 13.3.2 bredere toepassing loopbaancentra 138

13.5.3 OD 13.3.3 verdere uitbouw informatie- en werksystemen 138

13.6 SD 13.4: tewerkstelling voor jongeren in de sociale economie 13813.6.1 OD 13.4.1 tewerkstelling in invoegbedrijven 138

13.6.2 OD 13.4.2 steden- en gemeentenplan m.b.t. de harde kern van de jeugdwerkloosheid 139

14 Beleidsrotonde ‘Onderwijs’ 140

14.1 Het waarborgen van het recht op kwaliteitsvol onderwijs, een succesvolle loopbaan en rechten in en door het onderwijs (*) 140

14.2 SD 14.1: onderwijs voor elk kind: bevorderen van leerlingenparticipatie (!)(*) 140

14.2.1 OD 14.1.1: uitvoering en evaluatie nieuw decreet 140

14.2.2 OD 14.1.2: ontwikkeling participatief model 141

14.2.3 OD 14.1.3: subsidiëring VSK 141

14.2.4 OD 14.1.4: pedagogische begeleidingsdiensten 141

14.3 SD 14.2: onderwijs voor elk kind, opstellen leerlingenstatuut (*) 142

14.4 SD 14.3: evaluatie vakoverschrijdende eindtermen 142

14.5 SD 14.4: onderwijs voor elk kind, versterking inschrijvingsrecht (&)(*) 143

14.6 SD 14.5: onderwijs voor elk kind, grotere kostentransparantie (*) 143

14.6.1 OD 14.5.1 op weg naar kosteloos onderwijs 143

14.6.2 OD 14.5.2 meer middelen voor TSO en BSO (&) 143

14.6.3 OD 14.5.3 bijdragebeperking ouders in secundair onderwijs 143

14.6.4 OD 14.5.4 onderzoek naar werkelijke schoolkosten 144

14.6.5 OD 14.5.5 onderzoek uitwisselingsprogramma’s 144

14.7 SD 14.6: onderwijs voor elk kind, de brede school in de praktijk (*) 14514.7.1 OD 14.6.1 het concept ‘brede school’ gedefinieerd 145

14.8 SD 14.7: onderwijs voor elk kind, een onderwijscontinuüm voor leerlingen met specifieke zorgvragen (*) 145

14.9 SD 14.8: onderwijs voor elk kind, ook voor de meest kwetsbaren binnen het onderwijs (*) 146

14.9.1 OD 14.8.1 spijbelbeleid 146

14.9.2 OD 14.8.2 evaluatie time-outprojecten 147

14.9.3 OD 14.8.3 onderzoeken herstelrechtelijke aanpak 147

14.9.4 OD 14.8.4 netwerk van verantwoordelijken 147

14.10 Onderwijs in andere hoofdstukken van het jeugdbeleidsplan 14815 Beleidsrotonde ‘Ruimte’ 150

15.1 Over functies en hoe ze te verzoenen 150

15.2 SD 15.1: onderzoek en monitoring 151

15.2.1 OD 15.1.1 wetenschappelijk onderzoek 152

15.2.2 OD 15.1.2 jeugd in het plattelandsbeleid 152

15.2.3 OD 15.1.3 een woningmarkt voor jongvolwassenen 152

15.3 SD 15.2: samenwerking ruimtebeleid en jeugdbeleid 15215.3.1 OD 15.2.1 deskundigheidsopbouw 153

15.3.2 OD 15.2.2 geïntegreerde doelgroepenbenadering 153

15.3.3 OD 15.2.3 architectuur met oog voor kinderen en jongeren 154

15.3.4 OD 15.2.4 uitvoering afspraken jeugd en ruimtelijke ordening 154

15.3.5 OD 15.2.5 charter voor jeugd, natuur en bos 154

15.4 SD 15.3: participatie in ruimtebeleid (!)(*) 15515.4.1 OD 15.3.1 jeugdvertegenwoordiging in verschillende adviesorganen 155

15.4.2 OD 15.3.2 inspraak in centrumsteden 156

15.4.3 OD 15.3.3 sociale huisvesting 156

15.4.4 OD 15.3.4 spel en natuur 156

15.4.5 OD 15.3.5 participatie van de jeugd in stadsvernieuwing 156

15.4.6 OD 15.3.6 jeugd als onderhandelingspartner RSV 157

15.5 SD 15.4: kwaliteitsverhoging leefomgeving 15715.5.1 OD 15.4.1 meer ruimte om te recreëren en te spelen 157

15.5.2 OD 15.4.2 veilige bereikbaarheid 158

15.5.3 OD 15.4.3 kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur 159

15.6 SD 15.5: informatie over mogelijkheden 15915.6.1 OD 15.5.1 voorlichting jonge volwassenen 159

15.6.2 OD 15.5.2 overzicht speelzones 160

16 Beleidsrotonde ‘Welzijn’ 161

16.1 Welzijnsvoorzieningen voor alle kinderen 161

16.2 SD 16.1: voorrang geven aan kinderen (*) 162

16.2.1 OD 16.1.1 afstemming wetgevend werk 162

16.3 SD 16.2: armoede bestrijden, investeren in kinderen (*) 16316.3.1 OD 16.2.1 armoedebeleid met oog voor (de rechten van) kinderen (!) 163

16.4 SD 16.3: geen enkel kind uitsluiten (*) 16416.4.1 OD 16.3.1 preventie van uitsluiting (&) 164

16.4.2 OD 16.3.2 vernieuwende aanpak jeugddelinquentie 165

16.4.3 OD 16.3.3 toegankelijke kinderopvang 166

16.4.4 OD 16.3.4 toegankelijke gezinsondersteuning 166

16.4.5 OD 16.3.5 waarborg recht op hulpverlening 167

16.4.6 OD 16.3.6 betere opvang niet-begeleide buitenlandse jeugd 167

16.5 SD 16.4: zorgen voor elk kind (*) 16816.5.1 OD 16.4.1 rechten in hulpverlening 168

16.5.2 OD 16.4.2 meer en betere participatieve opvang (!) 170

16.5.3 OD 16.4.3 algemeen gezondheidsbeleid (&) 171

16.5.4 OD 16.4.4 kinderen in echtscheidingssituaties 173

16.6 SD 16.5: bescherming tegen mishandeling en uitbuiting (*) 17316.6.1 OD 16.5.1 sensibilisatie, preventie en versterking van kwaliteit van de hulpverlening 173

16.6.2 OD 16.5.2 facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie 175

16.7 SD 16.6: bestrijding van hiv/aids (*) 17516.7.1 OD 16.6.1 informeren van minderjarigen 175

16.7.2 OD 16.6.2 ondersteuning gezinnen 175

16.8 SD 16.7: luisteren naar kinderen en jongeren en hun participatie verzekeren (!)(*) 17616.8.1 OD 16.7.1 kinderrechten in jeugdhulpverlening 176

17 Uitleiding 178

17.1 De maakbaarheid 178

17.2 Het jeugdbeleid als groeimodel 179

17.3 Het plan is er… en wat nu? (*) 18017.3.1 Een plan is meer dan een voornemen 180

17.3.2 Planklaar maar (nog) niet altijd consumeerbaar 180

17.3.3 Monitoring, opvolging, evaluatie… 180

17.4 Een coördinerend minister… coördineert (*) 181

Wie werkte mee aan dit plan? 182


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina