Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 0.52 Mb.
Pagina1/5
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
  1   2   3   4   5

VLAAMS NETWERK VAN

VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN vzw

AROMA gebouw
Vooruitgangstraat 323 bus 6 - 1030 Brussel


tel.: 02/204.06.50 - fax: 02/204.06.59

e-mail: info@vlaams-netwerk-armoede.be

http://www.vlaams-netwerk-armoede.be

Tussentijds Werkingsverslag Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

1 april 2006 – 30 september 2006


Kernresultaatsgebied 1: De participatie aan het beleid op de verschillende beleidsniveaus organiseren
Strategische doelstelling 1: aanspreekpunt beleid
Operationele doelstelling 1: horizontaal PAOBijgewoonde vergadering:

- 27 juni 2006


Bijlage:

-1-060627 PAO


Korte evaluatie:

Vooral de aanpak inzake actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding werd besproken. Bedoeling is om vanuit het Vlaams Netwerk sterker te wegen op de agenda van dit overleg. Meer in het bijzonder met dossiers die de link maken tussen verschillende bevoegdheden. Voor het volgende overleg op 9 oktober 2006 werd het dossier “Brede School” reeds vanuit het Vlaams Netwerk op de agenda gezet.Operationele doelstelling 2: verticaal PAO

 • Algemeen


Overleg:

26 april 2006 : Eerste overleg op het kabinet Vervotte i.v.m nieuwe meerjarenplan (2007-2009).

15 mei 2006 : Tweede overleg Meerjarenplan op het kabinet Vervotte en administratie (cel armoede).

12 juni 2006 : Derde overleg Meerjarenplan op de administratie (cel armoede).

5 juli 2006 : Eerste overleg over ingediende meerjarenplan met eerste reacties vanuit het kabinet Vervotte.

1 augustus 2006 : Opvolgend overleg met administratie rond de indicatoren van het Meerjarenplan.


Korte evaluatie:

We hadden verschillende voorbereidende besprekingen over de visie en missie van het nieuwe Meerjarenplan van het Vlaams Netwerk.


De inhoud van de besprekingen ging ondere andere over “de foto van de verenigingen waar armen het woord nemen”. Via overleg streefden we er naar om tot een globaal overzicht te komen van de verschillende werkingen in de verenigingen. Deze werkingen willen we overzichtelijk in beeld brengen en daaraan gekoppelde afspraken maken we over hoe we die foto in de toekomst verderkunnen verfijnen.
Het kabinet Vervotte en de administratie hebben hun eerste reacties gegeven op de strategische- en operationele doelstellingen en op de indicatoren beschreven in het Meerjarenplan 2007-2009. De verdere concretesiering van de indicatoren werd samen met de administratie besproken.
Bijlagen:

-2-060612-Verslag Foto verenigingen

-3-060705-Visie Vlaams Netwerk • Werkgelegenheid

Hieronder leest u een overzicht en korte toelichting van de overlegmomenten binnen het vertikaal overleg rond werkgelegenheid en sociale economie:
 • Informeel Verticaal Overleg:

Op de vergaderingen van 2 mei en 16 mei 2006 werkten we aan een advies op het voorontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie. Dit advies werd bezorgd aan de SERV, die dit bijna integraal overnam in zijn advies aan de Vlaamse Regering.
Voortgaand op dit advies en op vraag van het kabinet Van Brempt was er een overleg met een aantal buurtontwikkelingsdiensten op 17 augustus 2006.
Op 19 september 2006 legden we de agenda voor het volgende werkjaar vast. Er zal gewerkt worden rond een aantal “afstraffingsmechanismen” waarmee mensen in armoede te kampen hebben als ze de sprong naar werk maken maar deze sprong mislukt. Daarnaast voorzien we de verdere opvolging van het decreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende de lokale diensteneconomie.
Verslagen en advies zie bijlage:

-4-060502-informeelverticaaloverleg

-5-060516-informeelverticaaloverleg

-6-060516-advieslokalediensteneconomie

-7-060817-BOD

-8-060919-informeelverticaaloverleg
 • VDAB-stakeholdersforum:

Het VDAB-stakeholdersforum kwam op volgende momenten bijeen: 31 mei en 27 september 2006.
Bijlagen:

-9-060531-stakeholdersforum.

-10-060927-stakeholdersforum.


 • Werkgroep Armoede VDAB:

Deze werkgroep vond plaats op 27 april en 28 juni 2006.
Bijlagen:

-11-060427-wgarmoede

-12-060628-wgarmoede


 • Werkgroep Arbeidsmarktbeleid SERV:

Op 24 april 2006 stelde het Vlaams Netwerk twee nota’s voor op de werkgroep arbeidsmarktbeleid. Een nota over de meerwaarde van het tewerkstellen van ervaringsdeskundigen en een nota over het activeren van “moeilijk-bemiddelbaren”. Van deze bijeenkomsten wordt geen verslag opgemaakt.
De SERV kreeg zoals hierboven aangehaald ook het advies rond het voorontwerp van decreet houdende de lokale diensteneconomie toegestuurd.
Nota’s:

-13-060424-meerwaardeED

-14-060424-moeilijkbemiddelbaren


 • Contacten met het kabinet Vandenbroucke:

Op 28 juli en 25 september 2006 was er een overleg op het kabinet Vandenbroucke in het kader van de activering naar werk van mensen in armoede. Dit moet uitmonden in een projectvoorstel vanwege het Vlaams Netwerk. Documenten hierover zijn nog niet ter beschikking.
Naar aanleiding van het opstellen van de beleidsbrief werd zowel de minister van werk als deze van sociale economie een brief bezorgd.
Brieven:

-15-060831-Vanbrempt

-16-060831-Vandenbroucke

-17-060831-Vandenbrouckebijlage
 • Wonen

De verticale overleggen rond wonen worden in het najaar van 2006 gehouden, enerzijds over het nieuwe sociale huurbesluit en anderzijds over de hervorming van het huursubsidiestelsel. De data hiervoor liggen nog niet vast.


Op 24 juli 2006 was er een algemeen overleg met het kabinet Keulen over tal van dossiers met betrekking tot wonen en mensen in armoede.


 • Cultuur

Er vond dit jaar nog geen verticaal overleg plaats. Op 7 september 2006 was er wel een overleg met Peter Jolling, de aandachtsambtenaar voor Cultuur, om het verticaal overleg van begin november voor te bereiden. Op de agenda van dit verticaal overleg zal de opvolging van het verticaal overleg van november 2005 en de bespreking van het thema sport staan (het nieuwe decreet lokaal sportbeleid en de beleidsaanbevelingen van het Vlaams Netwerk).
 • Energie

Er ging in het voorbije halfjaar geen verticaal overleg energie door.
 • Onderwijs

De overleggroep onderwijs streeft ernaar tweemaal jaarlijks een overleg te hebben met het onderwijsbeleid onder de vorm van ontmoetingen met het beleid. Op 21 september 2006 werd het overleg uitgesteld op vraag van beleid. De nieuwe vooropgestelde datum is 27 oktober 2006.
 • Welzijn

Het verticaal overleg welzijn, meer bepaald rond de schuldproblematiek, vond plaats op 28 september 2006. Een verslag is nog niet beschikbaar. Het dossier dat het Vlaams Netwerk op dit overleg bracht vindt u als bijlage. Voorafgaandelijk werd hiervoor samen gezeten met het kabinet en de administratie op 4 mei 2006. Van deze vergadering werd geen verslag opgemaakt.


Bijlage:

-18-060928-verticaal overleg schulden


Ook over het dossier ‘Brede School’- waarin zowel de terreinen onderwijs, sport, cultuur, jeugd, maar ook welzijn betrokken partij zijn- was er een overleg op 30 augustus met het kabinet Vervotte. De nota die het Vlaams Netwerk daar voorstelde vindt u als bijlage.
Bijlage:

-19-060830-BredeSchool

 • Adviesraad Integrale Jeugdhulp

De adviesraden gingen door op volgende 6 april, 1 juni en 14 september 2006.


Korte evaluatie:

Op de adviesraden werden volgende thema’s behandeld: • Voorontwerp uitvoeringsbesluit modulering en netwerken met het oog op advisering

 • Crisishulp

 • Participatie jongeren en ouders
 • Verticaal overleg KinderopvangEr werd geen verticaal overleg kinderopvang georganiseerd in 2006. Dit werd op de vergadering van 4 mei 2006 met kabinet Vervotte en administratie door het Vlaams Netwerk wel als wenselijk naar voor geschoven. Voorlopig werd echter enkel het thema schulden weerhouden. Apga volgt voor het Vlaams Netwerk het dossier kinderopvang op. Onder andere nemen zij daarvoor deel aan het Centraal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang, de Plangroep Occasionele Kinderopvang, deelname aan het Vlaamse Equal Project “Ecce Ama” en de werkgroep kinderopvang van het Federale Steunpunt.

Operationele Doelstelling 3: federaal steunpunt

 • Ronde van de kabinetten in functie van het 2 jaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

  Het Steunpunt bracht in 2005 haar 2-jaarlijks verslag uit over het algemeen verslag over de armoede. In opvolging daarvan organiseerde het Steunpunt een ronde langs de kabinetten van de federale ministers en staatssecretarissen. • Op 21 april 2006 was er een ontmoeting met kabinetsmedewerkers van Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

 • Op 27 april 2006 was er een overleg met het kabinet Vandenbroucke.

 • Op 27 juni 2006 vond het overleg met het kabinet Van Brempt plaats.


Bijlagen:

-20-060427-Vandenbroucke

-21-060627-Van Brempt


 • Werkgroepen binnen het Steunpunt tot bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Het Vlaams Netwerk volgt de volgende werkgroepen van het Federaal Steunpunt op:
 • Werkgroep Wonen

Een overleg op 23 juni en op 30 augustus 2006. Beiden gingen over wonen op lokaal niveau naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. In bijlage de eindtekst als resultaat van deze vergaderingen.
Bijlage:

-22-061002-huisvestingsteunpunt
 • Werkgroep Werk

Op 30 juni 2006 ging een eerste werkgroep socio-professionele inschakeling door binnen het steunpunt.
Bijlage:

-23-060630-socioprofessionele inschakeling • Werkgroep Energie

Het Steunpunt startte dit jaar met een werkgroep Energie om het overleg rond de liberalisering van de energiemarkt op federaal niveau op gang te trekken. De liberalisering van de energiemarkt zal een feit zijn in Brussel van januari 2007 en in Wallonië van juli 2007. Zij kunnen heel wat leren van de problemen die zich in Vlaanderen voordoen sinds de liberalisering op 1 juli 2003.

Op 12 juni en 18 september 2006 kwam de werkgroep van het Steunpunt samen om de basistekst, opgesteld door het Steunpunt, te bespreken en te becommentariëren. Deze basistekst omvat een synthese van de bestaande wetgeving in de drie landsgedeelten en de reeds verzamelde problemen en knelpunten die zich voordoen sinds de vrijmaking van de energiemarkt.

 • Werkgroep Gezondheid

Er gingen geen bijeenkomsten door.


 • Werkgroep Kinderopvang

Deze werkgroep wordt voor het Vlaams Netwerk door Apga opgevolgd (zie verticaal overleg kinderopvang).


 • Begeleidingscommissie


Vergadering:

Er ging een vergadering door op 15 mei 2006.


Bijlage:

-24-060515-uitnodiging vergadering
 • Beheerscomité

Er is in de voorbije periode geen vergadering doorgegaan.
 • Collectief


Vergaderingen:

Er waren bijeenkomsten op 20 april en 15 juni 2006.


Korte evaluatie:

Vanuit het Vlaams Netwerk focusten we ons op de opvolging van het takenpakket en de rol van een ervaringsdeskundige binnen de verschillende netwerken en federale administratie.


Bijlagen:

-25-060420-verslag collectief

-26-060505-nota ervaringsdeskundige

-27-060615-verslag collectiefOperationele doelstelling 4: lokale besturen

 • Contacten met lokale overheden • In het kader van LOP’s

In het kader van de LOPs waren er verschillende informele contacten met de deskundigen.

 • Op 22 juni 2006 LOPs Boom – Willebroek. Het bundelen van krachten ivm met een proeftuindossier stond geagendeerd.

 • Op 10 mei 2006 zochten we vanuit LOP Oudenaarde een antwoord op de vraag naar ondersteuning voor de invulling van de zitjes voor mensen in armoede in LOP.

 • Op 1 juni 2006 kwam er vanuit het LOP Sint-Truiden de vraag naar deskundige medewerking via focusgroepen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek.

 • Op 31 mei 2006 was er samen met de cöördinator van de deskundigen de vraag naar een informatiemoment bij alle deskundigen in het kader van de medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek en de informatieverstrekking aan verenigingen en mensen in armoede omtrent het GOKdecreet en het inschrijvingsrecht.


Bijlage:

-28-060831-werkingsverslag gedetacheerde leerkracht (1-2)

 • In het kader van eventuele opstart nieuwe vereniging

Vergaderingen:

  Westerlo: 24 mei en 12 juni 2006


Korte evaluatie:

  Het betrof een verder zetten van het vorig jaar opgestarte overleg met de medewerkers en bestuurders van het OCMW en verantwoordelijken van de plaatselijke Welzijnsschakel. Het overleg leidde tot een aanvraag voor erkenning en subsidiëring als vereniging waar armen het woord nemen. • Overleg Vlaams Netwerk met Provincies  Vergadering:

  9 juni 2006

Korte evaluatie:

  Bij het overleg met de provincies is ondertussen Welzijnsschakels betrokken. We werken verder aan een samenwerkingsverband dat gericht is op ondersteuning van verenigingen die zorgen voor ontmoeting. We zoeken naar gezamenlijke ondersteuning van verenigingen waar armen het woord nemen en hun samenwerkingsverbanden. Ook op vorming spitsen we ons toe.

  Bijlage:

  -29-060609-verslag overleg provincies

  -30-060900-voorstel samenwerking provincies

Operationele doelstelling 5: randvoorwaarden voor participatie
 • Pleiten voor overleg en middelen
 • Cultuur – Fonds Cultuurparticipatie

Op 18 juli en 7 september was er een overleg tussen enkele leden van de overleggroep van het Fonds Cultuurparticipatie, het kabinet en de administratie van minister Anciaux over de beheersovereenkomst van het Fonds Cultuurparticipatie voor volgend jaar. • Sensibilisering van de publieke opinieOp 30 augustus 2006 nam Paul Vaernewyck deel aan een interview voor de rubriek ‘Pro en Contra’ in het tijdschrift Knack rond de stelling ‘Het leven wordt duurder’.

Bijlage:

-31-060830-Is het leven te duur
 • Persconferentie Rechtenverkenner & Armoede (S)Troef!

Op 13 juni 2006 organiseerde minister Vervotte een persconferentie rond de lancering van de Rechtenverkenner.be. Het Vlaams Netwerk werd bij deze persconferentie betrokken. Paul Vaernewyck lichtte het belang van de Rechtenverkenner toe vanuit het perspectief van de mensen in armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen.

Tevens werden enkele video-interviews getoond van mensen in armoede die de website reeds hadden kunnen testen. Het Vlaams Netwerk maakte deze interviews in het kader van het Project ‘Publieksmomenten Armoedebestrijding’.

Tenslotte werden de Armoede(S)troef! publieksmomenten aan de pers bekendgemaakt via een in de persmap opgenomen persbericht.
Bijlage:

32-060613-Perstekst Armoede (s)Troef
 • Vorming stimuleren en organiseren
 • Info-sessies aanvraag formulier:

  10 mei 2006 te Leuven, 12 mei 2006 te Gent en 17 mei 2006 te Mechelen.

  Het Vlaams Netwerk ontwierp een nieuw aanvraagformulier om een erkenning en subsidiëring te bekomen als vereniging waar armen het woord nemen. De info-sessies rond dit nieuwe aanvraagformulier kan je perfect zien als vorming. Het aanvraagformulier geeft weer hoe je als vereniging beleidsbeïnvloedend werk aanpakt. We kondigden rond dit werk een specifieke vorming aan.

  We gebruikten voor de info-sessies een presentatie. Deze pasten we telkens aan op basis van de suggesties van de deelnemers. De presentatie was eveneens beschikbaar op de website en er werd een aanwezigheidslijsten bijgehouden. • Vorming beleidsbïnvloedend werken in je vereniging

  Op 21 september 2006 ging in Gent de vorming Beleidsbeïnvloedend werken door. Deze werd aangekondigd op de info-sessies voor het aanvraagformulier.

  Over deze vorming is een presentatie, een gezelschapsspel (ganzenbord en opdrachten), en een werkblad beschikbaar.  Bijlage:

  -33-060517-aanwezigheidslijsten info-sessies

  -34-060517-presentatie info-sessie

  -35-060921-presentatie beleidsbeïnvloedend werken

  -36-060921-ganzenbord

  -37-060921-opdrachten gezelschapsspel

  -38-060921-werkblad

 • Onderwijs

  De randvoorwaarden voor participatie concretiseren we door de handelingsbekwaamheid van vertegenwoordigers van de verenigingen en de mensen in armoede te verhogen. Dit gebeurt in de vergaderingen van de Ronde Tafels in de verschillende LOPs.

- Boom-Willebroek op 8 mei 2006 en 4 september 2006

- Brussel op 9 mei 2006

- Mechelen op 24 april 2006
Bijlage:

-39-060508-verslag Ronde Tafel


We werken aan de opstart en uitbouw van LAFs (lokale armoedefora) om de verenigingen rechtstreeks met de vertegenwoordigers van het lokale beleid in contact te brengen. Zo kunnen ze op maat hun vragen en voorstellen voorleggen en bespreken. Er is deelname aan en ondersteuning van de verenigingen en van lokale besturen bij participatie aan de planning Lokaal Sociaal Beleid.

In Leopoldsburg gingen volgende samenkomsten door op 12 april, 12 juni en 18 september 2006. In Boom waren bijeenkomsten op 1 juni, 22 juni, 31 augustus, 12 september en 8 september 2006.Bijlage:

-40-060412-verslagen LAFs
 • Lokaal Sociaal Beleid-spel

In het kader van het forum Lokaal Sociaal Beleid op 18 mei 2006 ontwikkelden we een ganzebordspel waarin de verschillende partijen van het Lokaal Sociaal Beleid een pion voorstellen waaraan spelopdrachten zijn gekoppeld volgens hun taak en opdracht binnen het Lokaal Sociaal Beleid.

Door dit spel stimuleerden we de deelnemers stil te staan bij het proces en zijn verschillende fases achter Lokaal Sociaal Beleid. Ook inleving in de situatie van de verschillende partners en de onderlinge interactie kwamen hierin aanbod.
 • Infosessies Rechtenverkenner

Van 8 september tot 31 oktober 2006 organiseert het Vlaams Netwerk in opdracht van minister Vervotte een 25-tal infosessies in verband met de nieuwe website www.rechtenverkenner.be. De Infosessies kaderen binnen het project ‘Publieksmomenten Armoede (S)Troef’ waarin de Rechtenverkenner een centrale plaats heeft. De infosessies zijn gericht op de verenigingen waar armen het woord nemen, de welzijnsschakels en samenlevingsopbouw. Het doel van de infosessies is de professionele en vrijwillige werkers en geïnteresseerde bezoekers te informeren over de Rechtenverkenner, haar opzet en haar mogelijkheden. De infosessies worden ter plaatse in de verenigingen waar armen het woord nemen gehouden.


 • Publieksmomenten

Op 15, 22 en 24 juni 2006 organiseerde het Vlaams Netwerk in opdracht van minister Vervotte de publieksmomenten Armoede (S)Troef!. De opzet van de publieksmomenten was de volgende:

 • Armoede, de Vlaamse Armoedebestrijding en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in de schijnwerpers plaatsen.

 • De Rechtenverkenner.be voorstellen aan een gemengd publiek van mensen in armoede, vrijwilligers en professionelen uit de armoedebestrijdingssector en geïnteresseerde burgers.

 • Opvoeren van de sociaal-artistieke theatervoorstelling van Theater Antigoné – Just of Faust

 • Informele ontmoetingen tussen mensen organiseren rond armoedebestrijding
 • Diversiteitsplannen – Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie

Momenteel zitten we in de overlegfase met departement Werk en Sociale Economie over het uitwerken van een vorming voor de projectontwikkelaars bij de diversiteitsplannen. Deze vormingssessie behelst een bewustwording rond de specifieke armoedeproblematiek bij (eventuele) tewerkstelling in bedrijven van mensen in armoede. Door deze vorming kunnen projectontwikkelaars-diversiteit deze kennis binnen brengen bij bedrijven. Er is eveneens vraag naar een soort checklist van knelpunten, aandachtspunten bij tewerkstelling van mensen in armoede in bedrijven met een diversiteitsplan. Overleg hierover ging door op 8 september 2006 met Michiel Van de Voorde van het departement Werk en Sociale Economie.: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina