Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Operationele doelstelling 3: vormingDovnload 0.52 Mb.
Pagina3/5
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   2   3   4   5

Operationele doelstelling 3: vorming
Het is een opdracht van het Vlaams Netwerk om mee te werken aan nieuwe vormingsinitiatieven. In de voorbije periode werden heel wat contacten gelegd als voorbereiding op het opzetten en begeleiden van een vorming voor verschillende doelgroepen.

Met volgende organisaties zijn er gesprekken om in het najaar 2006 een vorming te organiseren over de leefwereld van mensen in armoede en daarbij gekoppeld de link naar hun specifieke werkterrein.


 • VVSG – Centrum Schuldbemiddeling

Overleg op 9 juni en 25 augustus 2006.


 • VDAB- Vorming voor VDAB-personeel – Armoede

Dit is een 2-daagse opleiding met de eerste dag focus op leefwereld, theorieën, verklaringsmodel en cijfers. De 2de gaat vooral over de thematiek tewerkstelling. Vzw recht-Op (Antwerpen) en ’t Kringske (Izegem) werken mee deze vorming uit samen met het Vlaams Netwerk.

Overleg op 8 juni met Marc De Jaegher ( vormingsdienst VDAB)


12 juni 2006 : vzw Recht-Op

19 juni 2006 : ’t Kringske

17 augustus 2006 : ’t Kringske en Vormingsdienst VDAB –Marc De Jaegher

22 september 2006 : vzw Recht-Op

De vormingen gaan door in het najaar 2006.


 • Uit de Marge – Vorming voor jeugdwerkers

Uit de Marge sprak ons aan om een vorming te organiseren rond Armoede met een specifieke invalshoek vanuit het jeugdwerk. Deze vorming organiseert het Vlaams Netwerk in samenwerking met VZW De Keeting (Mechelen).

Overleg op 19 mei en 13 juli 2006.

De vorming gaat door op 26 oktober 2006.


 • Vorming voor leden van de regionale Adviesraden – Cera en Vennoten

CERA als subisidiërende organisatie van het vormingsproject Armoede In-Zicht stelde ons de vraag om een vorming te organiseren voor de leden van hun Regionale Adviesraden en hun Vennoten. Op deze activiteit staat sensibilisering centraal.

Overleg op 3 april en 26 september 2006.
 • Ondersteuning voor verenigingen in hun vormingsopdracht • Mensen in armoede betrekken bij het geven van vorming

  In september 2006 deden we de eerste aanzet om een werkgroep op te starten rond het inschakelen van mensen in Armoede in vorminginitiatieven. Hiertoe was reeds contact met De Link – Couvreur op 7 september 2006 en vzw Recht-Op – Stef Jorissen op 22 september 2006.
 • Ondersteuning door vormingsdatabank

Om verenigingen waar armen het woord nemen te ondersteunen in hun vormingsopdracht zijn we volop bezig met het ontwikkelen van een database. Deze databank bevat enerzijds verschillende methodieken, handvaten en verwerkingsmateriaal waarmee verenigingen aan de slag kunnen bij het uitwerken van een vorming. Anderzijds zijn er ook relevante adressen en websites in opgenomen.

Er werd tijdens de zomermaanden aan de database gewerkt. Deze databank zal op het einde van het jaar gelinkt worden aan armoede.be en zodoende vlot consulteerbaar zijn.

De samenstelling van deze databank is in samenwerking met Welzijnsschakels. Deze samenwerking kadert binnen het vormingsproject Armoede In-Zicht waarin we een samenwerking hebben.
Een van de producten die we graag aan de verenigingen willen ter beschikking stellen is een bordspel. Momenteel ontwikkelen we in samenwerking met de Stedelijke Armoedecel-Antwerpen een bordspel over de leefwereld van Mensen in Armoede. Er is reeds een spel, maar we willen dit actiever maken en meer doe-opdrachten in opnemen.

Overleg op 22 september 2006 met Gitte Piceur - Stedelijke Armoedecel-Antwerpen.
 • Gevolgde VormingenOmdat vorming binnen het Vlaams Netwerk geleidelijk aan een plaats krijgt door het vormingsproject “Armoede In-Zicht” gesubsidieerd door CERA en in samenwerking met Welzijnszorg, woonden we verschillende vormingen bij. Dit ter inspiratie, verrijking en deels ook als kennismaking met verschillende gehanteerde methodieken.

De gevolgde vormingen op een rijtje: • 18 april 2006: Stedelijke Armoedecel-Antwerpen : vorming aan OCMW-poetsvrouwen

 • 26 april 2006: Vormingplus Brugge – Armoede Uitbannen ism Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 • 11 mei 2006: Instaptheater over Armoede – een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en De Batterij – Oostkamp

 • 12 mei 2006: Vormingsdag “Och Arme ….” – De Keeting - Mechelen

 • 20 juni 2006: Vorming “Participatie van Mensen in Armoede “ ism vzw Recht-Op georganiseerd door provincie Vlaams-Brabant.

 • 22 augustus 2006 : De kracht van het vragen stellen – Stichting Lodewijck De Raet – Gent

 • 28-29 augustus en 18 september 2006: Vorming opzetten en Begeleiden – Stichting Lodewijk De Raet - Gent
 • Vormingen van de verenigingen waar armen het woord nemenAangezien dit tussentijds werkingsverslag slechts een periode van 6 maanden bestrijkt en hiervan 2 maanden de werking in de verenigingen bijna stil ligt, hebben we als Vlaams Netwerk momenteel geen zicht op nieuw ontwikkelde vormingen in de verenigingen sinds het vorige werkingsverslag. Een lijst van de nieuw ontwikkelde vormingen in de verenigingen zal in het eindrapport terug te vinden zijn.


 • Andere vormingsinitiatieven
 • Bind-Kracht

Dit project is een vormingsproject dat de vertaalslag doet van wetenschappelijk onderzoek – doctoraatsonderzoek van Kristel Driesen “Armoede en Hulpverlening: Omgaan met isolement en afhankelijkheid” en Tinne Van Regenmortel. “Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte kijk op armoede” . Aan de hand van beide studies wordt een vormingstraject opgebouwd voor hulpverleners. 2005-2006 is een testfase van deze vorming die op verschillende plaatsen werd georganiseerd. Ook de uitwerking van een methodiekenboek zit in de projectopdracht.

Stuurgroep op 9 juni en 18 september 2006.
 • Toemeka

In het kader van hun aanbod “Kieskeurig 2006” hadden we overleg met Toemeka om te bekijken in welke mate hun vormingsprodukt kan aangeboden worden in de verschillende verenigingen. Verschillende verenigingen zijn op dit aanbod ingegaan via Vormingplus uit hun regio.

Bespreking hierover was op 16 mei 2006.


Operationele doelstelling 4: ervaringsdeskundigen betrekken
Swa Schijvens, ervaringsdeskundige in de armoede, werkt als stafmedewerker voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2005.

Zijn hoofdtaak bestaat uit het verbeteren van de participatie van mensen in armoede binnen de werking van de staf van het Vlaams Netwerk en in mindere mate ook van de verenigingen. Daarnaast voert hij zoals de andere stafmedewerkers algemene ondersteunende taken uit vanuit de staf: communicatie naar de verenigingen, beheer van de website, ….. enz.
 • De rol als ervaringsdeskundige binnen het team.

De ervaringsdeskundige bewaakt de participatie van mensen in armoede in de stafwerking van het Vlaams Netwerk door middel van:  • Het deelnemen aan de wekelijkse stafvergaderingen

  • Meegaan naar verenigingen met de stafmedewerkers als ondersteuning

  • Meegaan naar het beleid met de stafmedewerkers als ondersteuning
 • Tewerkstelling ervaringsdeskundigen in de vereniging

Ook in enkele verenigingen zijn ervaringsdeskundigen tewerkgesteld. In totaliteit zijn dit er een 10-tal, waarvan een vijftal opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting via vzw De Link. Deze zijn o.a tewerkgesteld bij volgende verenigingen – APGA, Recht-Op, Wijkpartenariaat –De Schakel, Chez Nous en het Vlaams Netwerk.
 • Stagiair Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting

Sinds 1 september 2006 is Toon De Rijck als stagiair ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting aan de slag bij het Vlaams Netwerk. Zijn derde-jaarsstage doet hij op het vormingsproject “Armoede In-Zicht”.Strategische doelstelling 3: participatie bij de actieplannen armoede
Operationele doelstelling 1: opmaak VAP
In februari-maart 2007 zou een geactualiseerde versie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding moeten goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. De volledige planning is terug te vinden in het verslag van het PAO van 27 juni (zie -1-060627-PAO).
Het Vlaams Netwerk zal bij deze actualisatie opnieuw de link naar de verenigingen waar armen het woord nemen maken, met name de vertaling van de teksten van de administratie en de organisatie van consultatiemomenten (overleg tussen de administratie, minister Vervotte, en de verenigingen waar armen het woord nemen) in de 5 provincies:

  • woensdag 13 december 2006, tussen 9 uur en 13 uur, Huis van de Sport in Berchem.

  • donderdag 14 december 2006, tussen 9 uur en 13 uur, Zaal Sociare in Brussel

  • vrijdag 15 december 2006, tussen 9 uur en 13 uur, Provinciaal Noord-Zuid Centrum in Roeselare

  • maandag 18 december 2006, tussen 9 uur en 13 uur, Provinciehuis in Hasselt

  • dinsdag 19 december 2006, tussen 9 uur en 13 uur, Welzijnszorg in Gent

Operationele doelstelling 2: werkgroepen NAPincl

Aan volgende werkgroepen werd deelgenomen

29 mei 2006: werkgroep acties

18 juli 2006: werkgroep acties
Korte evaluatie

De werkgroep acties koos er voor om tijdens vorige vergaderingen 3 thema’s te bespreken: • de toegang tot de private huurmarkt

 • activering en diversiteit

 • kinderarmoede

Er werden afspraken gemaakt over verdere opvolging van deze thema’s.

Ook het opvolgen van het NAP in zijn eindraportage stond geagendeerd.


Bijlagen:

-62-060529-verslag werkgroep acties

-63-060718-verslag werkgroep acties
Operationele doelstelling 3: Europese strategie Sociale Inclusie
Er is een inbreng van mensen in armoede in het Europese beleid via het Europees Netwerk Armoedebestrijding door:De Europese Ontmoetingen zijn van start gegaan in 2002. Delegaties met hoofdzakelijk mensen in armoede uit de verschillende lidstaten van Europa komen op deze Ontmoetingen samen om hun ervaringen rond de armoedethematiek uit te wisselen en tot beleidsvoorstellen op nationaal en Europees niveau te komen.

Het Vlaams Netwerk speelt hier als lid van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en het Europees Netwerk Armoedebestrijding een centrale rol bij de participatie van de Vlaams delegatie.

De 5de Europese Ontmoeting van mensen in armoede en sociale uitsluiting vond plaats van 11 tot 13 mei 2006 in Brussel. Het centraal thema van de 5de Europese Ontmoeting van mensen in armoede en sociale uitsluiting was “Hoe redden we het in het dagelijks leven”. De bespreking van dit thema op de voorbereidende werkgroepen in elke lidstaat en op de Europese Ontmoeting zelf gebeurde aan de hand van een vooropgesteld werkkader. Dit werkkader bestond uit twee luiken.


  • Een tabel met cijfers over de basisnoden om een goed leven te kunnen leiden. Ieder lidstaat vulde dit in vanuit de situatie in haar eigen land.

  • 11 rubrieken (zoals huisvesting, kledij, burgerschap, etc) waarbij het de bedoeling was bij elke rubriek om enerzijds een goede beleidsbeslissing of een goed praktijkvoorbeeld aan te geven en om anderzijds voorstellen te formuleren die in het volgende Nationale Actieplan 2006-2008 moeten opgenomen worden.

De voorbereiding van de 5de Europese Ontmoeting gebeurde in een brede werkgroep waaruit een delegatie is samengesteld. Vanuit Vlaanderen konden we 4 deelnemers afvaardigen: Swa Schijvens van het Vlaams Netwerk, Paul Rosiers en Magda Snoeks van Recht Op (Antwerpen) en Patricia Stepman van Mensen voor Mensen (Aalst).

De werkgroep bestaat uit:


  • mensen in armoede die aan één van de Europese Ontmoetingen hebben deelgenomen, aangevuld met anderen die er in geïnteresseerd zijn, vooral vanuit “verenigingen waar armen het woord nemen” in Vlaanderen

  • vertegenwoordigers vanuit middenveldorganisaties, voornamelijk moderatoren en verslaggevers die meegewerkt hebben aan een Europese Ontmoeting

  • vertegenwoordigers van de overheid: de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (de federale administratie belast met armoedebestrijding) en het Steunpunt ter bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting (waarin vertegenwoordigers zetelen van de 6 regeringen en andere relevante actoren o.a. vanuit verenigingen war armen het woord nemen)

  De werkgroep is viermaal samengekomen om de 5de Europese Ontmoeting voor te bereiden. Deze

  samenkomsten vonden plaats in de periode van november 2005 tot maart 2006.
Bijlage:

-64-0604-verslag rubrieken 5de Europese Ontmoeting
 • Project “minimum social standards”

Uit de Europese Ontmoeting van 2003 is een project gegroeid dat de vraag wil onderzoeken of er sociale standaardnormen moeten opgesteld worden op Europees niveau om bepaalde voorzieningen te garanderen voor alle burgers, ook voor de mensen in armoede. De Europese Commissie heeft een Europees project goedgekeurd, geleid door het Ierse Netwerk Armoedebestrijding en

waaraan het Vlaams Netwerk deelneemt, samen met Netwerken Armoedebestrijding uit Bulgarije, Hongarije, Finland, Spanje en Noorwegen.

Dit Europees project werd opgestart in september 2005. Het Vlaams Netwerk rond het thema ‘sociale standaardnormen rond inkomen en allerlei vormen van dienstverlening zoals energie, water, …’


De bedoeling van het project is na te gaan of het mogelijk en nuttig is om sociale standaardnormen op Europees vlak (in het Europese beleid) vast te leggen. Er werd nagegaan in hoeverre er vanuit de Europese Unie sociale standaardnormen moeten vastgelegd worden om voldoende dienstverlening te garanderen zodat ook mensen in armoede op een waardige manier kunnen leven.

Er waren in het werkingsjaar 2006 een viertal bijeenkomsten.

 • In het kader van dit project moeten alle deelnemende lidstaten miniseminaries (1 dag) organiseren waarop ook een spreker uit een ander netwerk wordt uitgenodigd.

  Op 24 april 2006 organiseerde het Vlaams Netwerk een miniseminarie in Brussel waarbij een gastspreker van het Bulgaars Netwerk aanwezig was.

In het seminarie werkten we rond de recente actualiteit op Europees vlak: • De Europese Commissie heeft een Mededeling uitgevaardigd die de mogelijkheden wil nagaan om in alle lidstaten een minimum inkomen in te voeren.

 • In het Europees Parlement is op 16 februari een belangrijk debat gevoerd in verband met de bewuste Dienstenrichtlijn (voordien ook Bolkenstein-richtlijn genoemd). In deze richtlijn wordt ook de liberalisering (het vrijmaken van de Europese markt) van water aangekondigd. We hebben in Vlaanderen al heel wat ervaringen met de liberalisering van elektriciteit. Ook in Bulgarije is dit het geval. Wat kunnen we daaruit leren om beter voorbereid te zijn op deze volgende nutsvoorziening die “geliberaliseerd” zal worden ?

Op de agenda van de miniseminarie van 24 april 2006 stond: • Toelichting bij het Europese project “Sociale Standaardnormen voor een Europees beleid ?”

 • Inleiding op het thema: Standaardnormen voor Minimum Inkomen

  • Minimum Inkomen in België (een oude lidstaat)

  • Minimum Inkomen in Bulgarije (een nieuwe lidstaat)

  • Communicatie van de EU over Minimum Inkomen

 • Inleiding: Sociale Standaardnormen voor Dienstverlening (elektriciteit, gas, water)

  • Nutsvoorzieningen in Vlaanderen

  • Nutsvoorzieningen in Bulgarije

  • Dienstenrichtlijn Europese Unie

Met deelnemers uit verenigingen (Open Huis PSC, Mensen voor Mensen, APGA, Bij Ons – Chez Nous, Recht Op), Brussels Platform Armoede, Vlaams Netwerk, POD Maatschappelijke Integratie, HIVA Leuven, Steunpunt Armoedebestrijding, Welzijnszorg, FEDA en EAPN Bulgarije. • Partner meeting in Vartaa/Helsinki op 28 mei 2006

Bespreking van :

 • Update van het project

 • Feedback over de nationale en regionale samenkomsten van elke partner

 • Update rond het onderzoeksprogramma.

 • Bespreking van het gebruik van de beleidsrapporten

 • Bespreking van de tussentijdse rapporten van de partners

 • Werkprogramma voor het tweede werkjaar

 • Evaluatie van het project

 • Timing en afspraken • Seminarie in Vartaa/Helsinki op 29 mei 2006

Op de agenda:

  • Toelichting bij het project en het onderzoeksprogramma

  • Minimuminkomen: hoe kunnen we minimumnormen opleggen op Europees niveau vanuit de nationale ervaringen

  • Werkgroepen rond gezondheidsdiensten en kinderopvang + huisvesting en liberalisering van diensten • Partner meeting in Sofia op 8 september 2006

Op de agenda staat ondermeer de opvolging van het seminarie in Helsinki.

Bijlagen:

-65-060424-verslag miniseminarie social minimumstandards

-66-060528-verslag partnermeeting social minimumstandards

-67-060529-verslag partnermeeting social minimumstandards

 • Informatie en discussiedag van het Belgisch Netwerk rond de Europese strategie sociale inclusie

Met deelnemers uit verenigingen (Centrum Kauwenberg, Mensen voor Mensen, De Lage Drempel, Recht Op), Brussels Platform Armoede, Vlaams Netwerk, OASeS, Waals Netwerk Armoedebestrijding, Brussels Forum Armoedebestrijding, POD Maatschappelijke Integratie, Steunpunt Armoedebestrijding, Welzijnszorg, FEDA.


De bedoeling van deze studiedag was:

 • Bespreking van de conclusies en van de opvolgingvan de 5de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede (mei 2006), bespreking van de conclusies en van de opvolging

 • Mededeling van de Europese Commissie over Minimum Inkomen

 • Bespreking van het Europees Project: "Sociale Standaardnormen in Europa"

 • Toelichting rond de Richtlijn over de diensten in de interne markt

 • Voorbereiding vanhet Nationaal Actieplan Sociale Bescherming en Sociale Inclusie (september 2006) en het Vooruitgangrapport van het Nationaal Hervormingsprogramma (oktober 2006)

Noot: Op de werkgroep acties van 18 juli 2006 van POD Maatschappelijke Integratie hebben we onze opmerkingen gegeven op de tekst van het Nationaal Actieplan Sociale Bescherming en Sociale Inclusie


Bijlage:

-68-060623-verslag studiedag BN eur strat soc incl


Kernresultaatsgebied 2A : Ondersteunen en coördineren van de activiteiten van de verenigingen waar armen het woord nemen - inhoudelijkStrategisch doel 1 : Het Vlaams netwerk stimuleert armen om zich te verenigen en zet waar nodig nieuwe initiatieven op.
OD1: Het Vlaams Netwerk ontwikkelt een methode en een strategie om bestaande verenigingen te helpen mensen in armoede te blijven zoeken en in hun werking op te nemen.


 • Lijst met praktijkvoorbeelden hoe verenigingen mensen in armoede blijven zoeken en in hun werking opnemen.

Laagdrempelige activiteiten blijven de manier om armen en niet-armen te verenigen. Deze staan vermeld in het nieuwe aanvraagformulier. Je vindt in het document verschillende activiteiten om de opdracht “op regelmatige basis activiteiten die uitnodigend zijn organiseren” te volbrengen. De activiteiten haalden we uit eerdere jaarplannen van verenigingen:  • Ontmoetingsmomenten, instuif-buurthuis, koffienamiddagen

  • Groepsactiviteiten, -vergaderingen (bijeenkomsten, uitstappen, culturele uitstappen, nieuwjaarsreceptie, barbecue, etc.)

  • Project-, thema- en werkgroepen

  • Informatievergaderingen, vormingsmomenten

  • Hobby-club, crea-atelier

  • Allerlei dienstverlening: 2de handswinkel, speel-o-theek, vrijetijdspas

  • Sociaal restaurant

  We lichtten bij de hoger beschreven info-sessies over het nieuwe aanvraagformulier deze werkvormen toe. (zie KRG1- SD1-OD5, pagina 8)

  Ook bij de vorming beleidsbeïnvloeden werken gaat het Vlaams Netwerk in op het blijven zoeken van mensen in armoede. Je haalt dit uit de presentatie in bijlage.

  Bijlage:

  -35-060921-presentatie beleidsbeïnvloedend werken

Operationele doelstelling 2: draaiboek kandidaat-verenigingen
De resultaten van deze operationele doelstelling kunnen pas terdege worden weergegeven in het werkingsverslag van de 2de periode (oktober 2006-maart 2007).

: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina