Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Operationele doelstelling 3: aantal niet-arme ledenDovnload 0.52 Mb.
Pagina4/5
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   2   3   4   5

Operationele doelstelling 3: aantal niet-arme leden

Het blijft onmogelijk om een duidelijk getal of overzicht te geven van het aantal niet-arme leden dat deelneemt aan de activiteiten. In dat opzicht hebben we deze doelstelling dit voorbije half jaar niet bereikt.

Nochtans kunnen we op een alternatieve wijze wel aangeven dat er zowel armen als niet-armen aan onze activiteiten deelnemen. De mogelijkheden dat zij elkaar kunnen ontmoeten als gelijken zijn dan ook duidelijk aanwezig. Bij wijze van staving hebben we een overzicht gemaakt van de percentages niet-armen tijdens de forumvergaderingen en de werkgroepen/overleggroepen.

De percentages die hieronder worden weergegeven, zijn echter wel een benadering. De aantallen zullen schommelen afhankelijk van een aantal factoren.
  • Forumvergadering Lokaal Sociaal Beleid: 75% niet-armen

  • Forumvergadering Integrale Jeugdhulp : 77% niet-armen

  • Werkgroep cultuur: 50% niet-armen

  • Werkgroep onderwijs: 57% niet-armen

  • Werkgroep energie: 25% niet-armen

  • Werkgroep Wonen: 30%: niet-armen

  • Overleggroep Werk: 72 % niet-armen

  • Informeel Vertikaal Overleg Werk: 72 % niet-armen

  • Armoede (S)Troef!: 30% niet-armen

Vooral voor de werkgroepen dient de opmerking gemaakt te worden dat het hierbij voornamelijk gaat over de werkers die in dienst zijn van een vereniging.


Operationele doelstelling 4 : mensen in armoede nemen verantwoordelijkheden op
De resultaten van deze operationele doelstelling kunnen pas terdege worden weergegeven in het werkingsverslag van de 2de periode (oktober 2006-maart 2007).


Strategische Doelstelling 2: organiseren van overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verenigingenOperationele Doelstelling 1: Verzamelen en delen van informatie publicaties


 • Verdere uitbouw van een database (persartikels en publicaties) en de website

De database werd verder uitgebouwd en verfijnd tot een allesomvattend werkinstrument dat een totaaloverzicht geeft van de informatie die we hebben rond en voor de verenigingen, het bestuur en de staf. De database omvat : • algemene informatie van elke vereniging

 • een overzicht van de beleidsdossiers en werkthema’s van elke vereniging, een overzicht van alle publicaties in onze bibliotheek en en overzicht van alle persartikels en onze weekmails

 • de besluiten en agenda van de bestuursvergaderingen (DB, RvB en AV)

 • documenten zoals de onkostennota en de nota voor verplaatsingsvergoedingen

 • de agenda van de stafleden

 • de vergaderingen van de stafleden en de vergaderingen van externe organisaties die plaatsvinden in onze vergaderzaal

 Rond de nieuwe website hebben we samengezeten met de staf om de structuur en inhoud te bespreken. We zullen een externe deskundige betrekken om de nieuwe website professioneel te ontwerpen. Het verdere beheer blijft in handen van een staflid.
 • Voorzetting van de nieuwsbrief ’t VeNtje en de weekmail
 • Nieuwsbrief van het Vlaams Netwerk: ’t VeNtje

  De nieuwsbrief is vooral bestemd voor de verenigingen. Ze verschijnt zeswekelijks en omvat informatie over het werk dat de staf heeft verricht, over de gesprekken en contacten die er zijn geweest en over de bezoeken van de staf aan de verenigingen. In elk VeNtje wordt er ook een vereniging in de ‘spotlichten’ gezet zodat de verenigingen elkaar’s werking beter leren kennen. • Weekmail

Om de interne communicatie tussen het Vlaams Netwerk te verbeteren en de enorme informatiestroom naar de verenigingen gestructureerd in goede banen te leiden, werd in januari 2005 gestart met een weekmail.
Deze weekmail wordt elke vrijdag naar de verenigingen gestuurd en bevat zowel intern nieuws of oproepen van de Vlaams Netwerk en de verenigingen als extern nieuws van onze partners in armoedebestrijding. • Om de communicatie van en naar mensen in armoede te verbeteren, neemt het Vlaams Netwerk deel aan twee projecten die betreffende communicatieverbetering
 • Project rond de Vlaamse Infolijn

Het Vlaams Netwerk heeft in 2005 van de Vlaamse overheid de vraag gekregen om mee te werken aan de verbetering van de communicatie van de Vlaamse overheid naar bepaalde doelgroepen, in ons geval mensen in armoede. De overheid wil enerzijds graag tips krijgen van het Vlaams Netwerk rond de toegankelijkheid van informatie naar mensen in armoede: op welke plaatsen, leesbaarheid, verstaanbaarheid, rond welke onderwerpen,... En anderzijds wil de overheid de werking van de Vlaamse Infolijn evalueren: zijn mensen in armoede op de hoogte van haar bestaan, maken zij er gebruik van, wat zou eraan kunnen verbeterd worden, op welke vragen willen mensen in armoede antwoorden krijgen via de Vlaamse Infolijn,...
Ook het Vlaams Minderhedencentrum werkt mee aan het project.

Samenkomsten:


-19 april 2006: bevraging in de focusgroep.
De enquête werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Significant. De focusgroep bestond uit 10 personen. De deelnemers waren mensen in armoede uit de verenigingen Open Huis, Recht Op Kiel en Recht Op Borgerhout en Swa Schijvens van het Vlaams Netwerk.

-28 april 2006: overleg tussen het Vlaams Netwerk, VMC en de uitvoerders van het project over de verder stappen en de terugkoppeling van de bevindingen uit de enquête.

- 23 augustus 2006: overleg tussen het Vlaams Netwerk, VMC en de uitvoerders van het project over de intermediairen die kunnen aangesproken worden voor de verspreiding van informatie over de Vlaams Infolijn bij mensen in armoede en etnisch culturele minderheden.

- 31 augustus 2006: overleg met medewerkers van het OCMW Antwerpen en de Dienst Integratie Antwerpen over de intermediairen die kunnen aangesproken worden voor de verspreiding van informatie over de Vlaams Infolijn bij mensen in armoede en etnisch culturele minderheden

 • Project ‘Wablieft’

Het wekelijks tijdschrift ‘Wablieft’ van VOCB (Basiseducatie) neemt deel aan een project dat gesponsord wordt door Cera Foundation. Het project loopt over twee jaar en de bedoeling is een centrum voor klare taal op te richten. 'Klare Taal Punt Vlaanderen' wilt het gebruik van eenvoudige, begrijpelijke taal bevorderen zodat laaggeletterden gemakkelijker hun weg vinden in onze maatschappij.
Daarom zal het:

 • mensen (overheden, organisaties, verenigingen) bewust maken van de noodzaak en het belang van klare taal;

 • mensen informeren over wat klare taal is;

 • mensen opleiden om eenvoudige teksten te schrijven;

 • mensen bijstaan om teksten te (her)schrijven in klare taal;

 • teksten van anderen herschrijven in klare taal.

 • mensen en organisaties die klare taal belangrijk vinden verenigen;

 • informatie en ervaring over klare taal uitwisselen.

Een onderdeel van dit project dat belangrijk is voor het Vlaams Netwerk is : • dat er gedurende twee jaar een abonnement van het tijdschrift beschikbaar is voor elke vereniging van het Vlaams Netwerk. (Vanaf juli 2006 ontvangt iedere vereniging gratis ‘Wabieft’)

 • dat de verenigingen de mogelijkheid krijgen om tegen verminderd tarief bepaalde teksten te  laten  herschrijven. Bij alle verengingen werd in juni 2006 getoetst naar hun ideeën en voorkeuren van teksten die zouden kunnen herschreven worden. Hiervan werd een lijst gemaakt en deze werd doorgegeven aan de uitvoerders van het project.

 • dat er een testgroep met mensen uit verenigingen zou samengesteld moeten worden die éénmaal samenkomt om te zien of de regels rond eenvoudige taal die in theorie werden opgesteld ook in praktijk wel werkelijk tot eenvoudige taal leiden. (Dit is gepland voor 2007) • Project “Armoede in Beeld”


Dit project werd in mei 2006 ingediend bij de Nationale Loterij. De aanvrager is het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en de uitvoering ervan ligt in handen van het Vlaams Netwerk.

Bedoeling van het project:

 • De zichtbaarheid vergroten van mensen die in armoede leven en van de armoedebestrijding.
  Het bewerkstellingen van een positieve beeldvorming van de armoedebestrijding en de taak hierin van het Vlaams en Waals Netwerk en de verenigingen. Armoedebestrijding dient te vertrekken vanuit de leefsituatie van de mensen in armoede en niet vanuit een stigmatiserende benadering.

 • 17 oktober als symbolische dag van de armoede op de kaart zetten.


Voorbereidende gesprekken:

 • 8 mei 2006: gesprek met Marc Frederix, directeur Marketing van de Nationale Loterij om het project uit te leggen en samen na te gaan wat de mogelijke steun van de Nationale Loterij kan zijn.

 • 9 mei 2006: gesprek met Staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens en zijn kabinetsmedewerker Sam Deckmyn om het idee achter de projectvraag toe te lichten en te toetsen aan de ideeën van het kabinet.

Operationele Doelstelling 2: Verenigingen laten samenwerken
 • Samenwerkingsverbanden


Vergadering;

18 april 2006: overleg met de bestaande samenwerkingsverbanden
  Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden erkent als vereniging:

  Het Antwerps Platform Generatie Armoede, verder Apga

  Het Brussels Platform Armoede, verder BPA

  Dynamo, het Limburgs samenwerkingsverband

  De Gentse Overleg Tafel, verder GOT

  De samenwerkingsverbanden kunnen een specifieke rol opnemen binnen het Vlaams Netwerk. Ze kunnen heel wat betekenen bij de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen. We werken aan een nota in dit verband.

  Ook Welzijnsschakels neemt taken op ter ondersteuning van verenigingen waar armen het woord nemen. Welzijnsschakels verenigen welzijnsschakels waaronder welzijnsschakels die erkend zijn als vereniging waar armen het woord nemen. Zij namen evenzeer deel aan het overleg.

  Bijlage:

  -69-060418-nota samenwerkingsverbanden

 • Ervaringsuitwisseling

  We zetten de in West-Vlaanderen opgezette ervaringsuitwisseling verder. Daartoe is evenwel eerst overleg nodig met Welzijnsschakels. Een aantal Westvlaamse verenigingen is evenzeer een Welzijnsschakel. Zij hebben een 3-tal keer per jaar ervaringsuitwisseling op hun “trekkersavonden”. We overleggen met Welzijnschakels om ook de Westvlaamse verenigingen die geen Welzijnsschakel zijn bij dit overleg op hun “trekkersavonden” te betrekken.

 • Intervisie  Vergadering:

  27 april 2006: intervisie in De Kempen

  13 juni 2006: intervisie voor werkers uit Oost- en Westvlaamse verenigingenWe experimenteerden verder met samenwerking rond intervisie. Het doel is dat werkers hun functioneren verbeteren door het in vraag te stellen ten aanzien van “gelijken”. De intervisie zet het Vlaams netwerk op in samenwerking met Welzijnsschakels. We organiseerden intervisiegroepen voor werkers binnen dezelfde context. Het betreft werkers uit verenigingen met één (al dan niet vol- of deeltijdse) werker. Welzijnsschakels organiseert intervisie voor werkers van Oost- en West-Vlaamse verenigingen, ook verenigingen die geen Welzijnsschakel zijn. Het Vlaams Netwerk neemt de intervisie op in de Kempen (provincie Antwerpen). In de Kempen hanteren we een vrij strikt intervisiemodel.
Bijlagen:

  -70-060427-intervisie De Kempen

  -71-060613-intervisie Oost- en West-Vlaanderen

Operationele Doelstelling 3: Overzicht van de verenigingen
Naam

Adres

Postnr°

Gemeente

Contactpersoon

Telefoonnr°

Al-arm

Diestseweg 144

2440

Geel

Rit Dams

014/56.40.01

APGA

Sint Amandusstraat 3/17

2060

Antwerpen

Diane Moras

03/770.86.79

ATD Vierde Wereld Vlaanderen

Victor Jacobslaan 12

1040

Brussel

Marijke Caerels

02/647.92.25

Beweging van Mensen met laag Inkomen en Kinderen

Nieuwebosstraat 3

9000

Gent

Mies Hens

09/224.12.15

Bij Ons - Chez Nous

Kartuizerstraat 60

1000

Brussel

Bart De Win

02/513.35.96

Brandpunt 23

Melgesdreef 19

2170

Merksem

Celine Wagemans

03/647.18.25

Brussels Platfom Armoede

Leopold II laan 204 bus 1

1080

Brussel

Gwendolina De Backer

02/413.01.52

Centrum Kauwenberg

Korte Winkelstraat 1

2000

Antwerpen

Hilde Linssen

03/232.72.96

De Brug

Pieter Corbeelstraat 16/1

3500

Hasselt

Frieda Claesen

011/74.07.59

De Buurtwinkel

Anneessensplein 9

1000

Brussel

Marjan Samyn

02/512.69.85

De Doorzetters

Boomse Steenweg 269

2020

Antwerpen

Bruno Eulaers

03/322.69.24

De Dorpel vzw

Sint-Waldetrudisstraat 37

2200

Herentals

Denise Verhaert

014/21.40.73

De Draaischijf

Stationkaai 45

3581

Beringen

Helga Vangeel

011/22.21.96

De Kar

Nollekensweg 6

2960

Brecht

Anne Van Bouwel

03/664.19.87

De Keeting

Kroonstraat 64-66

2800

Mechelen

Riet Pauwels

015/27.09.25

De Lage Drempel

Onze-Lieve-Vrouwestraat 43

2800

Mechelen

Bernard Defossez

015/34.43.77

De Schutting - Albatros

Ninoofseplein 10

1000

Brussel

Tom Van Den Abeele

02/215.54.34

De Vrolijke Kring

Kasteelstraat 30

9600

Ronse

ile Delghust - Dessalle

055/31.67.91

De Vuurtoren

Beiaard 4

9920

Lovendegem

Gerrit Ryckaert

09/372.92.32

De Willers

Dr. Persoonslaan 1

2830

Willebroek

Guy Seeten

03/866.50.95

De Zuidpoort

Ottergemsesteenweg 12

9000

Gent

Sabine Burgelman

09/245.09.05

Dynamo Limburg

Marktplein 9 bus 21

3550

Heusden-Zolder

Rolland Bollen

011/57.19.21

El Ele-Hand in Hand-Yid fil Yi

Pannestraat 1

9000

Gent

Liesbet Tyvaert

09/223.71.85

Gentse Overlegtafel

Doknoord 7

9000

Gent

Kris Dom

09/223.95.15

Leren Ondernemen

Valkerijgang 26

3000

Leuven

Moo Laforce

016/29.80.72

Lichtpunt

Schalbroekstraat 63

3560

Lummen

Gerda Swerts

013/53.13.42

Ons Gedacht

Kluizestraat 37

2500

Lier

Kristof Daems

03/488.22.72

Open Huis - PSC

Lange Stuivenbergstraat 54

2060

Antwerpen

Jo Goorden

03/235.34.05

Pigment

Schoolstraat 12

1080

Brussel

Hilde De Poorter

02/217.52.91

Recht op wonen Bonnevie

Bonneviestraat 40

1080

Sint-Jans-Molenbeek

Marie-Claire Migerode

02/410.76.31

Recht-Op

Lange Loboekstraat 34

2000

Antwerpen

Kristien Van den Bergh

0473/24.00.55

SIVI

Louis Schuermansstraat 1

9040

Gent

Tine De Vos

09/228.56.11

Soma

Oude Baan 98/2

3630

Maasmechelen

Diane Lemmens

089/77.73.37

T' ANtWOORD

Otterstraat 116

2300

Turnhout

Petra Beyens

014/44.26.78

t' Hope

Gitsestraat 53

8800

Roeselare

Joke Deprez

051/69.02.10

't Kringske

Krekelstraat 56

8870

Izegem

Denise Gryspeerdt

051/69.40.32

't Lampeke

Ridderstraat 147

3000

Leuven

Wouter Cox

016/23.80.19

't Schoederkloptje

Stadenstraat 3

8610

Zarren

Fino Tratsaert

051/26.56.25

't Vergiet

Meibloemstraat 86

9000

Gent

Elke Willaert

09/236.60.01

Ûze Plekke

Stationslaan 20

8200

Brugge

Bénédicte Marechal

051/69.40.32

Vierde Wereldwerking Mol vzw

Bresserdijk 4

2400

Mol

Els Vrielinck

014/32.04.83

Vierdewereldgroep "Mensen voor Mensen"

Eikstraat 99

9300

Aalst

Joke Steenhoudt

053/78.36.60

VL.O.S.

Weverstraat 87

9100

Sint-Niklaas

Els Van de Steene

03/766.29.13

Vrienden van het Huizeke

Vossenplein 23

1000

Brussel

Leen Pluys

02/511.15.77

Warm hart - Houthalen

Pastorijstraat 40

3530

Houthalen-Helchteren

Magda Cuppens

011/74.40.30

Wasda-Genk

Vennestraat 85

3600

Genk

Magda Remans

089/50.48.18

Welzijnsschakel Grenslicht

Parkietenlaan 5

8930

Menen

Liliane Demasure

056/53.32.72

Welzijnsschakel Malle - Zoersel

Kasteellaan 35

2390

Malle

Anne Van Bouwel

03/312.05.45

Welzijnsschakel Puurs

Stationsstraat 1

2870

Puurs

Marleen Van den Mooter

03/899.40.32

Welzijnsschakel Sint-Niklaas

Ankerstraat 83

9100

Sint-Niklaas

Els Van de Steene

03/776.53.69

Welzijnsschakels

Huidevetterstraat 165

1000

Brussel

Diederik Janssens

02/502.55.75

Wieder

Rozendal 3

8000

Brugge

Trees Vandenbussche

050/50.04.17

Wijkcentrum De Kring

Kaaistraat 32

9900

Eeklo

Jan Matthys

09/378.61.69

Wijkpartenariaat Brabantwijk

Dupontstraat 58

1030

Schaarbeek

Brecht Arnaert

02/219.00.64

Operationele doelstelling 4: gesprekken met andere organisaties die in België rond armoedebestrijding werken
 • In functie van ondersteuning van de verenigingen • Welzijnsschakels

  Er waren ook in 2006 diverse contacten met zowel centrale als provinciale verantwoordelijken van Welzijnsschakels. Deze waren vooral informeel. Zo was er overleg rond het samenwerkingsakkoord met de provincies en de nota rond de samenwerkingsverbanden • Samenlevingsopbouw

  11 april 2006: gesprek met de raad van bestuur van Dynamo. De werker van Dynamo is een personeelslid van RIMO

  20 april en 7 september: gesprekken met verantwoordelijken van RIMO rond de ondersteuning van de Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen

  19 juli 2006: gesprek met Marc Van den Eynde, coördinator SamenlevingsOpbouw Antwerpen provincie rond de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen

  Het overleg met Rimo leidde tot een nota rond de ondersteuning van de Limburgse verenigingen

Bijlage:

  -72-060420-nota ondersteuning Limburgse verenigingen • In functie van wonen • Overleg met Vlaams Overleg Bewonensbelangen

  Op 28 september 2006 was er met het VOB en de provinciale coördinatoren van de huurdersbonden een overleg over
  - de drempels die mensen in armoede ervaren om naar een huurdersbond te stappen.
  - de meerwaarde van de indienstneming van evaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting bij huurdersbonden • In functie van integrale jeugdhulp

  Op 9 mei 2006 was er een overleg met de medewerkers van de regionale teams integrale jeugdhulp ter voorbereiding van het forum integrale jeugdhulp  Bijlage:

  -75-060530-draaiboek forum integrale jeugdhulp


 • In functie van cultuur
 • Overleggroep Fonds Cultuurparticipatie

In deze overleggroep zitten: • de partners van het samenwerkingsverband die het Fonds beheren: Viboso, Basiseducatie, Welzijnsschakels en Vlaams Netwerk;

 • een vertegenwoordiger van Cultuurlokaal;

 • een vertegenwoordiger van Kunst en Democratie;

 • een vertegenwoordiger van het steunpunt Vakantieparticipatie.

 • vertegenwoordigers van het kabinet en de administratie Cultuur

 • een vertegenwoordiger van CuBiDo

In de overleggroep worden de verschillende opdrachten van het samenwerkingsverband die het Fonds beheren (Samenlevingsopbouw, Basiseducatie, Welzijnsschakels en Vlaams Netwerk) die vermeld staan in de beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap besproken en wordt er nagegaan welke rol de andere partners in de overleggroep hierin kunnen opnemen.

Samenkomsten:

 • Op 24 april 2006 werd de stand van zaken van het Fonds participatie, de samenwerking met Cubido, de Ontmoetingsdag van maart 2007 voor de organisaties van het Fonds Cultuurparticipatie en inschakeling van een ervaringsdeskundige binnen het domein cultuur besproken

 • Op de agenda van 29 juni 2006 stond de bespreking van de extra middelen die we voor jeugdactiviteiten hebben gekregen, de Ontmoetingsdag van maart 2007 voor de organisaties van het Fonds Cultuurparticipatie en de bespreking van de nieuwe beheersovereenkomst.

 • Op 21 september 2006 stonden vooral de bespreking van de aanwending van de extra middelen die we zullen krijgen via de Nationale Loterij en de inhoud van het beleidsplan van Kunst en Democratie centraalBijlagen:

-76-060424-verslag overleggroep Fonds-77-060629-verslag overleggroep Fonds • Cultuur – Kunsteducatief Centrum - Brussel

Op 29 september was er een overleg met de coördinator van het Kunseducatief Centrum in Brussel voor een mogelijke samenwerking rond cultuur met Brusselse verenigingen.


 • In functie van Onderwijs
 • Werkgroep AROMA onderwijs (samenwerking i.h.k.v. het wetenschappelijk onderzoek “Maatschappelijke opdracht in opgroeien en opvoeden”)

  • Gemeenschapsonderwijs (ALHAMBRA)

  • VSKO (Guimardstraat)

  • OVSG (onderwijs steden en gemeenten)

  • Provinciaal onderwijs

  • KOOGO (ouderkoepel OVSG)

  • ROOGO (ouderkoepel GO)

  • FECM (forum etnisch culturele minderheden)

  • VCOV (ouderkoepel vrij katholiek onderwijs)
 • Werkgroep AROMA cel onderwijs (samenwerking i.h.k.v. gedeelde expertise en inzet van expertise in de deelname aan de diverse vergaderingen en raden en werkgroepen in de VLOR en het beleid.)

  • FECM (forum etnisch culturele minderheden)

  • Samenlevingsopbouw Vlaanderen

  • VMC (Vlaams minderhedencentrum)
 • Beleidsbeïnvloeding (Samenwerking op het vlak van de beleidsbeïnvloeding (kabinet, administratie, adviesraden, lokale besturen))

  • FECM (forum etnisch culturele minderheden)
 • Ouderplatform (opstartgesprekken met de organisaties die de belangen van ouders in onderwijs behartigen.)

  • VCOV (ouderkoepel vrij katholiek onderwijs

  • KOOGO (ouderkoepel OVSG)

  • ROOGO ( ouderkoepel GO)

  • FECM (forum etnisch culturele minderheden)
 • Op het niveau van de gedetacheerde leerkrachten in het kader van engagementsverklaring diversiteit (GOKdecreet) de G13

  • VCOV (ouderkoepel vrij kath. Ond.)

  • KOOGO (ouderkoepel OVSG)

  • ROOGO (ouderkoepel GO)

  • VCLB (vrij CLB)

  • CLB OVSG

  • Samenlevingsopbouw Vlaanderen

  • FECM (forum etnisch cult. minderh.)

  • VSOA (liberale vakbond)

  • COC (kath. Vakbond)

  • ACOD (soc. Vakbond)

  • VSK (scholierenkoepel)

  • VMC (Vlaams Minderhedencentrum)

  • COV (Christelijk Onderwijzersverbond)
 • Op lokale vlak (Samenwerking binnen het kader van de Ronde Tafels ( binen de LOPs of ronde tafels armoede)

  • welzijnsraad, integratiedienst en diest welzijn gemeente Boom en integratiedienst gemeente Willebroek

  • den Acht en armoedecel Antwerpen

  • Vertegenwoordigers Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Welzijnschakels en CAW’s

  • Vertegenwoordigers St Vincentiusverenigingen

  • Vertegenwoordigers Rode Kruis

Vertegenwoordigers socio-culturele organisaties


 • In functie van het uitbouwen van een netwerk en samenwerking

Verdere netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties blijft essentieel om armoede te kunnen bestrijden. We beseffen dat het nodig is om de krachten te bundelen en investeren daarom veel tijd in gesprekken met derden omtrent mogelijke samenwerking.
 • Vlaams Minderhedencentrum en Forum van Etnisch-Culturele Minderheden

Via het thema onderwijs , is er met deze twee organisaties heel veel overleg gepleegd, hiervoor verwijs ik naar het verschillende luiken over onderwijs in dit verslag.


 • Samenlevingsopbouw en Algemeen Welzijnswerk

Het overleg met deze sectoren vond plaats binnen het structurele overleg Vlaams Netwerk – CAW – Samenlevingsopbouw – minister Vervotte. (Zie KRG1, SD1, OD2, pagina 2.)


 • Samenwerking met Welzijnszorg en Welzijnsschakels

Het Vlaams Netwerk werkt nauw samen met Welzijnszorg via hun campagnes, het overleg omtrent het energieplan, het Platform Wonen, via onze Raad van Bestuur, in onze werkgroepen en nu een specifiek project rond “ Armoede in zicht.

Ook is er samenwerking rond de 10 decenniumdoelstellingen die telkens via campagnes opgevolgd zullen worden.
 • Gezinsbond

  Op 29 augustus 2006 was er een overleg met dhr. De Smet, directeur van van de Gezinsbond in het kader van zowel medewerking bij het beleidsbeïnvloedend werk als de ondersteuning van verenigingen waar armen het woord nemen. • Nationale Loterij

Op 8 mei 2006 was er een gesprek met Marc Frederix, directeur Marketing van de Nationale Loterij om het project uit te leggen en samen na te gaan wat de mogelijke steun van de Nationale Loterij kan zijn.

Op 9 mei 2006 was er een gesprek met Staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens en zijn kabinetsmedewerker Sam Deckmyn om het idee achter de projectvraag toe te lichten en te toetsen aan de ideeën van het kabinet.
 • De Link

Op 25 april was er een kort overleg met de coördinator van de Link, samen met Swa Schyvens, de ervaringsdeskundige van het Vlaams Netwerk en de coördinator van het Vlaams Netwerk over de gezamenlijke studiedag van 14 februari 2006.


 • VZW kankerliga

Op 19 juli 2006 was er een verkennend gesprek met vzw Kankerliga. Dit was een kennismaking van elkaars werking en kijken of er samenwerking mogelijk is. Voorlopig is er geen directe samenwerking in het vooruitzicht. Ze starten wel een proefproject met een WZS in Halle om mensen in armoede beter te kunnen bereiken om op preventieve controle tegen borstkanker.


 • Staten-generaal Middenveld

Op 8 september 2006 was er de Persvoorstelling brochure “Veilig gevoel”.

Op 11 september 2006 ging er een Kernwerkgroep Staten- generaal Middenveld door.

Met het middenveld zijn het thema “veiligheid” en “de kom uit je kot” de twee hoofdthema’s geweest van de besprekingen om een hechtere sociale weefsel te creeëren in ieder gemeente via verschillende acties en projecten
Bijlagen:

-73-060908-brochure veilig gevoel

-74-060911-verslag Kernwerkgroep
Strategische Doelstelling 3 : het Vlaams Netwerk ondersteunt de verenigingen in hun streven naar de 6 criteria
Operationele Doelstelling 1 : Een overzicht van de vormings- en ondersteuningsbehoeften van de verenigingen


 • Vormings- en ondersteuningsbehoefte
  De vormings- en ondersteuningsbehoeften van de verenigingen zijn gekend. We hebben de voorbije periode geen actie ondernomen om deze behoeften nog beter te leren kennen. Wel is volop geïnvesteerd in het tegemoet komen aan zowel de vormings- als ondersteuningsbehoeften.

  We verwijzen wat de vormingsbehoeften betreft zowel naar “de info-sessies over het nieuwe aanvraagformulier” als naar “de vorming rond beleidsbeïnvloedend werken vanuit verenigingen waar armen het woord nemen”.

  Wat het tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften betreft wijzen we naar het overleg met zowel het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn als de armoedecel in het kader van het meerjarenplan 2007-2009. Bij dit overleg blijven we de noodzaak van een volgend groeipad aanhalen. De vraag naar ondersteuning van de verenigingen is er vooral één van omkadering. Verenigingen hebben nood aan degelijk personeel. Dit kan er maar komen met een grotere subsidiëring voor de verenigingen.

  Verder wijzen we in verband met het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van de verenigingen naar zowel de ervaringsuitwisseling als de intervisie

 • Tevredenheidsmeting

Hierbij verwijzen we naar het eindrapport van South Research. Dit rapport was het resultaat van een bevraging bij de verschillende verenigingen en andere actoren met betrekking tot de toekomstige werking van het Vlaams Netwerk. Onder begeleiding van South Research werd een grondige evaluatied doorgevoerd van de huidige werking. Uiteraard kwam hier dan de tevredenheid naar het huidig functioneren in aan bod. Op dit eindrapport is de nieuwe visie en missie van het Vlaams Netwerk gebouwd.


Operationele doelstelling 2: Stimuleert ontwikkeling van methodieken om bewustzijn rond 6 criteria bij vereniging te verspreiden
Het Vlaams Netwerk startte in 2005 (1 april 2005 - 31 maart 2006) de voorbereiding van het volgende meerjarenplan (2007-2010). Dit hield onder meer een “Toekomstproces” in. South Research vzw begeleidde dit proces. Er is een rapport van South Research. (Toekomst proces van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Verslag en aanbevelingen, South Research). Het proces hield (vrij vertaald en sterk vereenvoudigd) een zoektocht in naar antwoorden op vragen als - waar staat het Vlaams Netwerk en waar wil het naartoe?
Het rapport bleef vaag rond de vormings- en ondersteuningsbehoeften van de aangesloten verenigingen waar armen het woord nemen. Meer dan dat de verenigingen vragende partij zijn naar ondersteuning vind je er niet in terug. Er is vraag naar duidelijkheid over de invulling van de 6 criteria; en vraag naar duidelijkheid over wat verenigingen juist mogen verwachten van het Vlaams Netwerk. De Impulskoffer biedt die gevraagde duidelijkheid niet. Het Vlaams Netwerk poogde aan beide verwachtingen te beantwoorden met de info-sessies rond het nieuwe aanvraagformulier.
Bijlage:

-78-060331-Eindverslag toekomstprocesOperationele doelstelling 3: vorming stimuleren in verenigingen

  Verenigingen waar armen het woord nemen, dienen in het kader van hun erkenning en subsidiëring te voldoen aan de 6 criteria. Dit houdt per criterium het volbrengen van een aantal opdrachten in. Het staat de vereniging vrij zelf de werkvorm te kiezen om die opdracht te volbrengen. Vorming is een mogelijke werkvorm.

  Het Vlaams Netwerk kondigde op de info-sessies rond het nieuwe aanvraagformulier aan dat ze de verenigingen vormingspaketten ter beschikking zal stellen rond de opdrachten: • De vereniging verenigt mensen in armoede en niet-armen. De vereniging organiseert hieromtrent ondersteunende activiteiten.

 • De vereniging creëert de voorwaarden opdat iedereen in de vereniging op een bepaald moment het woord KAN, MAG en DURFT nemen in de vereniging

 • De vereniging biedt vorming aan rond het woord nemen.


Strategische doelstelling 4: ondersteunen van de verenigingen in hun kennis over de 10 grondrechten uit het AVA
Operationele doelstelling 1: wetenschappelijk onderzoek • OASES

Het Vlaams Netwerk heeft haar medewerking verleend aan het expertenseminarie van Danielle Dierckx van Oases. Dit vond plaats op 4 mei 2006 en stond volledig in het teken van het doctoraatsonderzoek betreffende het Vlaams Armoedebeleid. Een verslag van deze bijeenkomst is er niet (de resultaten zullen in het doctoraat verwerkt zijn), het voorbereidende document geeft wel inzicht in de zaken die daar besproken werden.
Bijlage:

-79-060426-expertenseminarie voorbereiding.
 • VODO-Verbredingsproces

Het Vlaams Netwerk nam deel aan het verbredingsproces dat VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) in 2006 uitvoerde. Doelstelling van dit proces was om het thema duurzame ontwikkeling te verbreden naar andere sectoren en thema’s in de samenleving. De reden hiertoe is dat tot op heden duurzame ontwikkeling vaak beperkt bleef tot milieu gerelateerde onderwerpenHet Vlaams Netwerk bekeek tijdens dit proces samen met de andere deelnemers wat ‘Duurzaamheid’ kan betekenen in de context van armoedebestirjding.


Activiteiten:

3 maart 2006 – Vodo Verbredingsproces

7 april 2006 – Vodo Verbredingsproce

10 augustus – Vodo Verbredingsproces

22 september – Vodo Verbredingsproces
Bijlagen:

-80–061011-Eindrapport VODO verbredingsproces
 • Onderzoek door het VIWTA - Armoede en Technologie

Het Vlaams Netwerk neemt deel aan de stuurgroep rond het Onderzoek ‘Kansarmoede en Technologie’, uitgevoerd door het VIWTA. Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de gevolgen zijn voor mensen in armoede van de steeds verder gaande vertechnologisering van de samenleving. De opzet van het onderzoek is als volgt: er worden in de 5 Vlaamse Provincies focusgroepen gehouden waarbij mensen in armoede bevraagd zullen worden over de rol die technologie speelt in hun leven. De focusgroepen worden gevoed door een toneelstuk van Victoria Deluxe dat op een creatieve manier het thema aan de man probeert te brengen. Het Vlaams Netwerk brengt in de stuurgroep haar kennis en ervaringen rond het bereiken van mensen in armoede in.
 • Onderzoek door UIA – Thesis “Wat is de maatschappelijke opdracht binnen opgroeien en opvoeden in het licht van de multiculturele samenleving van de toekomst”

De werkgroep onderwijs van het Vlaams Netwerk heeft als thema gekozen voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Omdat dit zo'n ruim gebied is en omdat er nogal wat onduidelijkheden bestaan wilden we dit opentrekken door daaraan een onderzoek te koppelen. Via de wetenschapswinkel zijn we dan uitgekomen bij de universiteit Antwerpen waar een studente 1st lic sociologie aanvaard heeft om hieraan een thesisonderzoek te wijden. Prof Jan Vrancken heeft het promotorschap opgenomen. Er is een stuurgroep gevormd met de studente, Lize Van Dijck, waarin naast alle ouderkoepels ook al de onderwijsnetten betrokken zijn.


Deze stuurgroep OASeS en de ondersteunde AROMAgroep vergaderden op volgende momenten samen.

 • Vergaderingen met de stuurgroep OASeS: 27 maart 2006, 12 mei 2006

 • Vergaderingen met de AROMA-werkgroep: 26 april 2006, 19 mei 2006, 14 juni 2006, 23 juni 2006, 6 juli 2006, 29 augustus 2006, 6 september 2006


Operationele doelstelling 2: Informatieverspreiding 10 grondrechten


 • Onderwijs
 • Aangepaste wegwijzer LOP’s

De “Wegwijzer” is een vademecum voor vertegenwoordigers van mensen in armoede en/of verenigingen in de LOPs. De aanpassingen aan het GOKdecreet werd via de website en via persoonlijke overhandiging en toelichting aan de vertegenwoordigers overhandigd.
Bijlage

-61-060901-de Wegwijzer

De powerpointpresentatie i.v.m. de aanpassingen in het GOKdecreet betreffende het inschrijvingsrecht werden verspreid via de website, via toelichtingen bij de verenigingen en via de vergaderingen van de Ronde Tafels.
Bijlage

-60-060901-PowerpointGOKdecreet

 • Infosessies RechtenverkennerVan 8 september tot 31 oktober 2006 organiseert het Vlaams Netwerk in opdracht van minister Vervotte een 25-tal infosessies in verband met de nieuwe website www.rechtenverkenner.be. De Infosessies kaderen binnen het project ‘Publieksmomenten Armoede (S)Troef’ waarin de Rechtenverkenner een centrale plaats heeft. De infosessies zijn gericht op de verenigingen waar armen het woord nemen, de welzijnsschakels en samenlevingsopbouw. Het doel van de infosessies is de professionele en vrijwillige werkers en geïnteresseerde bezoekers te informeren over de Rechtenverkenner, haar opzet en haar mogelijkheden. De infosessies worden ter plaatse in de verenigingen waar armen het woord nemen gehouden.
Operationele doelstelling 3: Forumvergaderingen

Op 18 mei 2006 organiseerde het Vlaams Netwerk een thematische forumvergadering rond het thema Lokaal Sociaal Beleid. De forumdag ging van start met het Lokaal Sociaal Beleidsspel. Dit ‘inleefspel’ had als doel de deelnemers een eerste keer te laten kennismaken met het thema ‘Participatie aan het Lokaal Sociaal Beleid’. Vervolgens werd in 4 werkgroepen doorgewerkt: 2 werkgroepen met ervaringsuitwisseling rond ‘Hoe participeren aan het Lokaal Sociaal Beleid’ en 2 werkgroepen georganiseerd door Toemeka over de het lokaal beleid en de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Tenslotte werd er in 1 focusgroep meegewerkt aan een onderzoek van Oases.


Bijlage:

-81-060518-Forumboek Lokaal Sociaal Beleid
 • 30 mei 2006: Integrale Jeugdhulp

  De forumvergadering integrale jeugdhulp was een vrij a-typische forumvergadering voor het Vlaams Netwerk. De forumvergadering kwam er niet op basis van dossiers vanuit verenigingen en de verwerking van die dossiers in een werkgroep. Er zijn slechts 2 recente dossiers rond integrale jeugdhulp.

  De forumvergadering kwam er met medewerking van de medewerkers van de regionale teams integrale jeugdhulp. We legden de focus op info. Vanuit alle bij integrale betrokken sectoren waren medewerkers aanwezig. 4 voorzieningen waren bereid hun inspanningen rond toegankelijkheid toe te lichten en deze te laten bevragen. In het namiddaggedeelte lag de focus op mogelijkheden rond participeren aan het lopende proces rond integrale jeugdhulp.

  De medewerkers van de regionale teams integrale jeugdhulp sloten de dag af met hun bevindingen en wat ze meenamen naar hun dagelijkse praktijk.Kernresultaatsgebied 2B: ondersteunen en coördineren van de activiteiten van de verenigingen – financieel
Strategische doelstelling 1: verdeling van de subsidies onder de verenigingen

Operationele doelstelling 1:

 • Lijst verenigingen en subsidies
Naam

Subsidie 2006

Themasubsidie 2006

Al-arm

18.727,00 €

0,00 €

APGA

18.360,00 €

8.179,00 €

ATD Vierde Wereld Vlaanderen

64.476,00 €

0,00 €

Beweging van Mensen met laag Inkomen en Kinderen

63.212,00 €

15.000,00 €

Bij Ons - Chez Nous

18.360,00 €

15.000,00 €

Brandpunt 23

6.465,00 €

0,00 €

Brussels Platfom Armoede

18.360,00 €

15.000,00 €

Centrum Kauwenberg

66.586,00 €

0,00 €

De Brug

18.360,00 €

0,00 €

De Buurtwinkel

18.727,00 €

0,00 €

De Doorzetters

5.500,00 €

0,00 €

De Dorpel vzw

18.360,00 €

0,00 €

De Draaischijf

18.360,00 €

0,00 €

De Kar

18.360,00 €

0,00 €

De Keeting

66.586,00 €

0,00 €

De Lage Drempel

18.360,00 €

0,00 €

De Schutting – Albatros

18.360,00 €

0,00 €

De Vrolijke Kring

18.360,00 €

0,00 €

De Vuurtoren

18.360,00 €

0,00 €

De Willers

18.360,00 €

0,00 €

De Zuidpoort

18.360,00 €

15.000,00 €

Dynamo Limburg

52.020,00 €

0,00 €

El Ele-Hand in Hand-Yid fil Yi

18.360,00 €

0,00 €

Gentse Overlegtafel

18.360,00 €

0,00 €

Leren Ondernemen

63.212,00 €

15.000,00 €

Lichtpunt

13.713,00 €

0,00 €

Ons Gedacht

18.000,00 €

0,00 €

Open Huis – PSC

18.360,00 €

15.000,00 €

Pigment

18.360,00 €

0,00 €

Recht op wonen Bonnevie

18.360,00 €

15.000,00 €

Recht-Op

70.487,00 €

0,00 €

SIVI

18.360,00 €

0,00 €

Soma

18.360,00 €

0,00 €

T' ANtWOORD

63.662,00 €

0,00 €

t' Hope

31.620,00 €

15.000,00 €

’t Kringske

13.713,00 €

0,00 €

’t Lampeke

13.713,00 €

0,00 €

’t Schoederkloptje

18.360,00 €

0,00 €

’t Vergiet

65.280,00 €

15.000,00 €

Ûze Plekke

18.360,00 €

15.000,00 €

Vierde Wereldwerking Mol vzw

18.727,00 €

0,00 €

Vierdewereldgroep "Mensen voor Mensen"

18.360,00 €

15.000,00 €

VL.O.S.

18.360,00 €

0,00 €

Vrienden van het Huizeke

18.000,00 €

15.000,00 €

Warm hart – Houthalen

18.360,00 €

0,00 €

Wasda-Genk

18.000,00 €

0,00 €

Welzijnsschakel Grenslicht

18.360,00 €

0,00 €

Welzijnsschakel Malle - Zoersel

18.360,00 €

0,00 €

Welzijnsschakel Puurs

18.360,00 €

0,00 €

Welzijnsschakel Sint-Niklaas

18.360,00 €

0,00 €

Welzijnsschakels

52.020,00 €

0,00 €

Wieder

18.360,00 €

15.000,00 €

Wijkcentrum De Kring

18.360,00 €

0,00 €

Wijkpartenariaat Brabantwijk

18.727,00 €

0,00 €
 • Procedure rond de erkenning en subsidiëring van de aanvraagdossiers van de verenigingen : De beoordelingscommissieDatum

Nummer

Agendapunt

10/05/2006

060510_01

Bespreking van de opdracht van de beoordelingscommissie
060510_02

Toelichting bij het rapport van South Research rond het toekomstproces van het Vlaams Netwerk
060510_03

Uitleg over het nieuwe aanvraagformulier
060510_04

Verdere afspraken

06/09/2006

060906_01

Opvolging van de gesprekken met de administratie en kabinet in verband met een decreetwijziging.
060906_02

De vraag van de Raad van Bestuur van het Vlaams Netwerk ivm de opdracht van de beoordelingscommissie.
060906_03

Toelichting aanvraagformulier en subsidieverdeling
060906_04

Planning en timing van de werkzaamheden van de beoordelingscommissie.

25/09/2006 & 26/09/2006

060925_01

Start van de evaluatie van de werkingsverslagen en de beoordeling van de aanvraagdossiers van de verenigingen
 • Bestuursvergaderingen van het Vlaams Netwerk
: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina