Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 366.91 Kb.
Pagina9/14
Datum20.08.2016
Grootte366.91 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5.5. Zelfstandigen in armoede

We namen ook een aantal interviews af van mensen die zelfstandig waren geweest, en onder andere door een faillissement in armoede terechtkwamen, en mensen die hen begeleidden. Ook hier zijn naast algemene valkuilen voor mensen in armoede, een aantal specifieke aan te duiden.


Valkuilen:

  • zelfstandigen in moeilijkheden gaan vaak langer door met hun zaak omdat ze weinig alternatieven zien

  • er is weinig ondersteuning voor hen naar tewerkstelling toe

  • ze komen niet in aanmerking voor verschillende maatregelen, de hefbomen ontbreken

  • er is weinig expertise rond hun problematiek

Hefbomen:

  • vorming aan OCMW, maatschappelijk assistenten over deze problematiek

  • nieuwe tewerkstellingsmaatregelen voor gefailleerde zelfstandigen, of zelfstandigen in moeilijkheden, als overgangsmaatregel

  • bij zware schuldenlast, tewerkstelling mogelijk maken met voelbare inkomensverhoging

Hoofdstuk 6: Andere mogelijk inspirerende suggesties

ACTIE: MENSEN KRIJGEN EEN HOGERE UITKERING, WAARDOOR ZE ZICH GOED VOELEN EN ZIN HEBBEN OM WERK TE ZOEKEN


ACTIE: DE FINANCIËLE STEUN TIJDENS HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING WORDT STERKER, MENSEN KRIJGEN EEN STUDIEBEURS.
ACTIE: ALLE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN VAN OCMW EN VDAB DIE MENSEN IN ARMOEDE BEGELEIDEN NAAR WERK VOLGEN EERST EEN SOORT INLEEFSTAGE BIJ EEN VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN
ACTIE: ER KOMT EEN UITGEBREIDE SENSIBILISERINGSCAMPAGNE ROND TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN, MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR MENSEN IN ARMOEDE, HIERAAN KAN EEN WEDSTRIJD WORDEN GEKOPPELD, MET MEDIA AANDACHT EN EEN PRIJSUITREIKING
ACTIE: NAAST EEN FINANCIËLE DOORLICHTING, WORDEN BEDRIJVEN OOK OP VLAK VAN MENSELIJK KAPITAAL (PERSONEELSBELEID) DOORGELICHT. HOEVEEL VERLOOP IS ER, WELKE GROEPEN MENSEN ZIJN ER AAN HET WERK, IS ER WEL EEN AFSPIEGELING VAN DE MAATSCHAPPIJ IN HET BEDRIJF ?
ACTIE: ER WORDT EEN LABEL UITGEWERKT, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
ACTIE: VDAB MOET ZELF OP CONTROLE KUNNEN GAAN BIJ WERKGEVERS. ZE MOETEN KUNNEN MOTIVEREN WAAROM IEMAND NIET AANGENOMEN IS, VDAB MOET OOK KUNNEN SANCTIONEREN BIJ DEZE
ACTIE: DE OVERHEID MOET STIMULERENDE MAATREGELEN TREFFEN OM DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDERING VOOR BEPAALDE JOBS TE VERHOGEN, BIJVOORBEELD HET INVOEREN VAN EEN 'POETSVROUWDAG', ZOALS ER EEN SECRETARESSEDAG IS
ACTIE: ER MOET EEN GOEIE, ONAFHANKELIJKE EN WERKENDE OMBUDSDIENST KOMEN VOOR ALLE PROBLEMEN MET BETREKKING TOT DISCRIMINATIE BIJ AANWERVING EN OP DE WERKVLOER


Hoofdstuk 7: ‘Good and bad practices’


Bij het uitvoeren van dit project, vertrokken we van interviews van mensen in armoede en van diverse begeleiders, toeleiders, academici… Doorheen onze zoektocht naar drempels en valkuilen, kwamen we verschillende mooie succesverhalen en ook diverse tragische verhalen van mislukking tegen. De aan- of afwezigheid van de door ons genoemde drempels, was vaak verantwoordelijk voor dit succes of deze tegenslag. Zowel bij het leven van mensen in armoede als bij de organisatie van een opleiding, de vorm van een begeleiding, de communicatie van consulenten… is er zowel sprake van ‘good’ als van ‘bad practices’. Bij de ‘good practices’ werd dankzij bepaalde hefbomen een kwalitatieve duurzame tewerkstelling bereikt, of werden althans stappen in die richting gezet. Bij de als ‘bad practices’, spelen valkuilen en wordt tewerkstelling niet bereikt, of de afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter.


Een aantal uitgesproken voorbeelden willen we hier even toelichten. Ze kunnen verhelderend zijn, verduidelijkend voor de eerder aangeduide en besproken valkuilen en hefbomen. Ze verklaren waarom we bepaalde acties voorstellen. Ze getuigen van hoe een leven in armoede en een traject naar werk er kunnen uitzien.

7.1. Good practice: wending in het leven van Koen18

De samenhang van instrumentele en expressieve vooruitgang speelt een essentiële rol in het voorbeeld van Koen de ervaringsdeskundige, die nu reeds jaren dezelfde kwalitatieve job vervult. In het schema op de volgende pagina komt dit duidelijk naar voor. Hier een aantal fragmenten uit het interview, die illustreren welke valkuilen kunnen meespelen bij activeren van mensen in armoede, en welke hefbomen een uitweg kunnen bieden.


Valkuil: gekwetste binnenkant, weinig competenties opgebouwd tijdens jeugd, diverse ‘attitudeproblemen’ onder andere als gevolg daarvan.
Ik kon in die tijd heel erg moeilijk om met gezag. Vroeger, als kind, zat ik lange tijd in een instelling. Daar werd alles voor me gedaan. We mochten ons niet eens zelf wassen. Je werd daar zeer kort gehouden, ze leerden ons volledig afhankelijk te zijn. Toen ik enkele jaren later terug thuis woonde en in een omgeving terecht kwam waar je helemaal vrij werd gelaten ging het met mij de verkeerde kant op. Ik kwam op straat terecht en kende geen grenzen meer. Met gezag had ik het enorm moeilijk. Het heeft mij nog verschillende keren parten gespeeld tijdens mijn arbeidsloopbaan. “
Samenspel van instrumentele en expressieve moeilijkheden: problemen op welzijnsvlak, hand in hand met zwakke positie op de arbeidsmarkt, gebrek aan duurzame tewerkstelling
Ik bleef wel voor mijn zoon zorgen, opdat hem zeker niets zou ontbreken. Voor de rest deed ik echter niets meer. Zeker niet wat werken betreft. Ik dacht in die tijd alleen maar aan het verdrinken van de pijn en de miserie.”
Na dit ongeval ben ik bijna 6 of 7 jaar thuisgebleven. Ik kon nergens meer terecht wegens mijn rugklachten. Ik werd niet invalide verklaard maar bij de VDAB kreeg ik nog wel een uitkering, maar verder staken ze geen moeite meer in mij, ik ging toch niet meer kunnen werken. Ik heb toen jaren niets van de VDAB vernomen.”
Op dat moment zat ik erg diep in de problemen. De financiële kater samen met al jaren niet meer actief te zijn maakte dat ik een zwarte periode doormaakte. “
Hefboom: nieuwe persoon in het leven, liefdesrelatie, sterker zelfbeeld
Voor ik Fien leerde kennen, was ik gene handige, ik dacht dat ik dat niet kon”
Hefboom: nieuwe persoon in het leven, ontwikkelen van vertrouwensband ermee, samenspel van expressieve en instrumentele vooruitgang
Op dat moment kwam ik voor het eerst in contact met x werker van een vereniging. Eerst was ik niet zo happig om deel te namen aan de activiteiten van de vereniging. Maar met de komst van x veranderde alles. De eerste indruk die x werkte was daarbij heel belangrijk. De manier waarop x met mij omging was zo anders dan alle andere. Hij gaf je het gevoel op de zelfde hoogte te staan. Hij zei je niet wat je moest doen, maar gaf wel zijn mening over dingen. Langzaamaan bouwde ik een band op met x.”
Instrumentele vooruitgang: “Dit leidde uiteindelijk tot mijn inschrijving bij de Link voor de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede. “
Expressieve vooruitgang: “Veel beter dan vroeger ben ik tegenwoordig in staat om problemen aan te pakken. De problemen zijn niet allemaal verdwenen, maar vroeger ging ik er van lopen, nu pak ik ze aan.”

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina