Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 337.05 Kb.
Pagina1/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

VLAAMS NETWERK VAN

VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN vzw

AROMA gebouw
Vooruitgangstraat 323 bus 6 - 1030 Brussel


tel.: 02/204.06.50 - fax: 02/204.06.59

e-mail: info@vlaams-netwerk-armoede.orghttp://www.vlaams-netwerk-armoede.org

Werkingsverslag Vlaams Netwerk

1 april 2004 – 31 maart 2005


Aangezien in de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen in artikel 6 gesproken wordt over de wijze van verantwoording van de subsidie, zal vanaf dit werkingsjaar ieder jaar een jaarverslag worden aangeboden aan de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. Het eerste verslag is klaar. Voor de opmaak ervan hebben we ons volledig gebaseerd op de bijlage van de overeenkomst. De kolom ‘wijze en tijdstip van evaluatie’ was hierbij onze leidraad. Per doelstelling werd gezien of deze gehaald werd en welke stappen hiervoor nodig waren. In onderstaand verslag ziet u de weergave van deze acties. Dit inhoudelijk deel spitst zich toe op de uitvoering van het jaarplan en de vooruitgang die gemaakt werd in de uitvoering van het meerjarenplan. Het financieel verslag werd losgekoppeld van dit verslag. Daar waar het gevraagd werd, worden in bijlage de desbetreffende documenten bijgevoegd. Er wordt een overzicht opgenomen, waarin duidelijk vermeld wordt welke bijlagen bij welke doelstelling horen. De documenten zelf zijn terug te vinden op de CD-rom waar ze per doelstelling werden gegroepeerd.


Kernresultaatsgebied 1: De participatie aan het beleid op de verschillende beleidsniveaus organiseren
Strategische doelstelling 1: aanspreekpunt beleid
Operationele doelstelling 1: horizontaal PAO

 • Bijgewoonde vergaderingen:
  • 28 juni 2004

  • 15 december 2004

  • 24 januari 2005
   • Inhoudelijke evaluatie:

Dit jaar werden binnen het PAO duurzame contacten gelegd met de aandachtsambtenaren. Zij leerden onze werking en inhoudelijke bezorgdheden kennen. Wij leerden meer over de procedures van de Vlaamse overheid en de specifieke verdeling van bevoegdheden binnen elk beleidsdomein. Mogelijkheden tot samenwerking werden afgetast. De belangrijkste knelpunten voor mensen in armoede werden besproken. De basis werd gelegd voor een vruchtbare samenwerking tussen de administraties en het Vlaams Netwerk. Vooral voor de duidelijk omlijnde thema’s die voor mensen in armoede zeer belangrijk zijn (onderwijs, wonen, werk, cultuur, gezondheid, enz.) kwam een dynamiek op gang. Minder duidelijk afgelijnde domeinen zoals b.v. welzijn brachten minder concrete resultaten met zich mee, hier tasten de ambtenaren ook nog af omwille van de verscheidenheid aan thema’s.Operationele doelstelling 2: verticaal PAO

 • Bijgewoonde vergaderingen:

Geen enkele minister organiseerde reeds een verticaal PAO. Wijzelf namen wel voorbereidende initiatieven door gesprekken aan te gaan met ambtenaren omtrent knelpunten voor mensen in armoede. Hierbij werden steeds een of meerdere verenigingen waar armen het woord nemen of partners die rond het thema werkten betrokken en dit naargelang van hun beschikbaarheid.
(staf, Leren Ondernemen, APGA, ’t Vergiet en A-deux)

 • 23 juli 2004: overleg met diverse ambtenaren omtrent huisvesting

(staf, ATD, Brusselse verenigingen en Welzijnszorg)

(staf en De Keeting)

 • 18 januari 2004: voorbereidende vergadering verticaal PAO Wonen

 • 24 januari 2004: overleg met kabinet en administratie Lokaal Sociaal Beleid

 • 29 maart 2004: voorbereidende vergadering verticaal PAO Welzijn

(staf + cel armoede Vlaamse Gemeenschap)

 • 8 juni 2004: ontmoeting met aandachtsambtenaar departement onderwijs in navolging van ontmoeting met verenigingen in februari voordien, beleidsvoorstellen in kader van het regeerakkoord

 • 30 september 2004: ontmoeting met de aandachtambtenaar departement cultuur (Peter Jolling) voor een voorstelling van de beleidsaanbevelingen van de werkgroep cultuur van het VN, in functie van de opmaak van de beleidsnota van minister Anciaux en het Vlaams Actieplan 2005.

 • 13 oktober 2004: voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het forumboek van het VN aan de kabinetsadviseurs in functie van de opmaak van de beleidsnota

 • 29 oktober 2004: kennismaking met de kabinetsadviseurs verantwoordelijk voor deeltijds leren en voor de brede school, voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het forumboek ter zake in functie van de opmaak van de beleidsnota.

 • 25 november 2004: gesprek met Guy Redig en Inge Loodsteen van het kabinet Anciaux rond de beleidsaanbevelingen van de werkgroep cultuur van het VN in functie van de opmaak van de beleidsbrief van minister Anciaux.

 • 30 november 2004: spoedbijeenkomst met kabinet onderwijs, adviseurs brede school en deeltijds leren i.f.v. de opmaak van de beleidsnota afdeling brede school en de mogelijkheden hiervan voor de verenigingen en de mensen in armoede.

 • 11 maart 2005: bezoek aan kabinet cultuur op vraag van kabinet: voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het Forumboek i.v.m. de brede school.


Operationele Doelstelling 3: federaal steunpunt
 • Begeleidingscommissie Steunpunt

  • 29/01/04

  • 09/04/04

  • 13/05/04

  • 16/09/04

  • 18/11/04

  • 20/01/05

  • 18/03/05

  Evaluatie van de besproken thema's:

- Verspreiding en opvolging van het tweejaarlijks verslag:

  • er wordt opgevolgd welke reacties er binnenkomen op het tweejaarlijks verslag vanuit de instanties die volgens het samenwerkingsakkoord hun advies moeten uitbrengen, maar de inhoud van de reacties wordt niet besproken

- Indicatorenproject:

  • de verschillende stappen in de opvolging van de resultaten worden meegedeeld

  • de inhoudelijke opvolging gebeurt voornamelijk in aparte vergaderingen met een deel van de deelnemers aan het indicatorenproject en leden van de WG Indicatoren in het kader van het NAP van de POD Maatschappelijke Integratie; een aantal leden van de begeleidingscommissie nemen ook deel aan die opvolgingsvergaderingen

  - Evaluatie van de wet betreffende maatschappelijke integratie:

  • Naast de evaluatie die uitgevoerd wordt door Ernst & Young hebben de verenigingen er op aangedrongen dat het Steunpunt een eigen evaluatie zou doen; Ernst & Young werd door de verenigingen niet als de meest geschikte instantie gezien om dergelijke evaluatie uit te voeren gezien zij niet echt vertrouwd zijn met het domein van armoede en sociaal beleid

  • De uitwerking van de evaluatie door het Steunpunt werd verscheidene malen kort besproken.

- Voorbereiding 10 jaar AVA:

  • Vanaf de eerste keer dat dit agendapunt ter sprake kwam, hebben de verenigingen verschillende voorstellen gedaan i.v.m. de manier waarop de evaluatie van 10 jaar AVA zou kunnen verlopen

  • deze voorstellen werden naar een aparte stuurgroep verwezen; het heeft lang geduurd vooraleer deze werd samengeroepen; hij is tweemaal samen geweest zonder uiteindelijke conclusies te nemen en dus niet te sturen

  • ondertussen werd het punt opnieuw verscheidene malen besproken op de begeleidingscommissie, zonder echter meer duidelijkheid te krijgen vanwege het kabinet van Maatschappelijke Integratie die de coördinatie hiervan op zich genomen had.

  - Nota buitengerechtelijke huurbemiddeling:

  • de buitengerechtelijke huurbemiddeling is voor de verenigingen een mogelijkheid die moet uitgeprobeerd worden
 • Werkgroep “Permanent wonen op een camping”
  • Bijgewoond op 28 april 2004

  • Tijdens deze vergadering werd het duidelijk dat de inbreng van het Vlaams Netwerk geen inhoudelijke meerwaarde kon bieden omdat de verenigingen niet werken rond dit thema. In overleg met het Steunpunt werd beslist om deze werkgroep slechts te blijven volgen via de verslagen.
 • Werkgroep “Arbeid”

Bijgewoonde vergaderingen:


- 16 februari 2004

  • 16 maart 2004

Inhoudelijke evaluatie:


Aangezien deze werkgroep nauw aansluit op de bekommernissen van de verenigingen, kiezen we voor een actieve bijdrage aan deze werkgroep in plaats van er zelf een rond arbeid op te richten. Ons doel is om binnen deze werkgroep de participatie van mensen in armoede zelf nog te versterken.


 • Werkgroep “Gezondheid”

Bijgewoonde vergaderingen:
  • 25 februari 2005

We kozen voor een actieve bijdrage aan deze werkgroep in plaats van er zelf een rond gezondheid op te richten. Ons doel is om binnen deze werkgroep de participatie van mensen in armoede zelf nog te versterken.

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina