Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 337.05 Kb.
Pagina2/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Beheerscomité Steunpunt

  • 29 januari 2004

  • 9 april 2004

  • 13 mei 2004

  • 16 september 2004

  • 18 november 2004

  • 20 januari 2005

  • 18 maart 2005De themapunten van deze vergaderingen betreffen in grote lijnen volgende zaken: de opvolging van het tweejaarlijks verslag van het steunpunt, de voorbereiding van de interministeriële conferentie en de visie op de werking van het steunpunt. Deze punten komen iedere keer terug, aangevuld met kortere punten.


Operationele doelstelling 4: lokale besturen
 • Ondersteuning verenigingen in lokaal beleid


Forumvergadering Lokaal Sociaal Beleid
Tijdens deze forumvergadering kregen de verenigingen informatie vanuit het beleid en vanuit andere sectoren over participatiemogelijkheden. Daarnaast kregen ze er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Zie verslag in bijlage.
Bevraging ter plaatse
De volgende verenigingen en samenwerkingsverbanden werden bevraagd over lokale participatie-initiatieven met het oog op de verdere uitbouw van de ondersteuning. Zowel de formele en/of structurele als de eenmalige en/of informele participatie-initiatieven worden hieronder kort vermeld. Verenigingen die dit wensten, konden meewerken aan de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid voor verdere ondersteuning aan lokale participatie. Voor meer informatie: de verslagen van deze bijeenkomsten kan men vinden in bijlage.


  • 12 januari 2005: Ons Huis Mol

  • 28 januari 2005: De Gentse Overlegtafel

  • 3 februari 2005: Antwerps Platform Generatiearmen (APGA)

  • 7 februari 2005: Leren Ondernemen Leuven

  • 8 februari 2005: Dynamo Limburg

  • 10 februari 2005: De Kar Brecht

  • 11 februari 2005: Brussels Platform Armoede (Informeel gesprek – Geen verslag)

  • 15 februari 2005: ’t Vergiet Gent

  • 16 februari 2005: Al-arm Geel

  • 18 februari 2005: Recht-Op Antwerpen (Kiel, Dam en Borgerhout)

  • 24 februari 2005: Centrum Kauwenberg

  • 2 maart 2005: De Keeting Mechelen

  • 16 maart 2005: PSC Open Huis    


Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid


  • 22 december 2004: Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid

  • 14 januari 2005: Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid

  • 4 februari 2005: Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid

  • 11 maart 2005: Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid


Vorming aan externen om participatiemogelijkheden van de verenigingen lokaal te versterken.


  • 5 maart en 14 april 2005: vorming voor ACW omtrent participatie van mensen in armoede aan Lokaal Sociaal Beleid en de rol van de verenigingen.

Inhoudelijke evaluatie:


Participatie aan het lokale beleid bleek voor verenigingen waar armen het woord nemen een enorm belangrijk werkpunt. Nu het lokale bestuur meer verantwoordelijkheden krijgt, zal het lokale armoedebeleid nog zwaarder gaan wegen en willen de verenigingen graag mee op de kar springen. De nood aan ondersteuning vanuit de staf was groot, vandaar dat we dit luik ernstig hebben opgenomen vanuit de staf. Ter versterking startten we een extra project op dankzij de extra middelen van minister Vervotte. Dit bracht een positieve dynamiek op gang bij de verenigingen. Maar de uitdagingen zijn zo groot dat het onderwerp ook na het project nog veel aandacht en ondersteuning zal vragen vanuit de staf.


 • Cel Lokaal Sociaal Beleid
  • 7 december 2004: vergadering met de cel Lokaal Sociaal Beleid omtrent een overeenkomst voor een project Lokaal Sociaal Beleid ter ondersteuning van de participatie van verenigingen waar armen het woord nemen aan het lokaal beleid.

  • 27 januari 2005: Overleg met de cel Lokaal Sociaal Beleid

  • 4 maart 2005: Overleg met de cel Lokaal Sociaal Beleid

Inhoudelijke evaluatie:


We hebben zeer goede contacten met de cel Lokaal Sociaal Beleid en ervaren de samenwerking als een werkelijke steun.


 • VVSG

Contacten met de VVSG zullen gelegd worden via de stuurgroep van het project Lokaal Sociaal Beleid. Aangezien de planning van deze stuurgroep achteruit geschoven werd, zal dit tijdens het volgend werkjaar worden opgenomen.
 • VVP
  • Vergaderingen op 3 juni 2004, 6 oktober 2004 en 1 februari 2005

  • Het doel van deze vergaderingen is informatie-uitwisseling om mogelijkheden tot afstemming en samenwerking te bekomen. Een van de concrete resultaten is de samenwerking met onze ervaringsdeskundige in de armoede.
 • Provinciale overheden
  • Zie VVP

  • Apart overleg met de provincies:

15 oktober 2004: overleg met provincie Limburg

27 oktober 2004: overleg met provincie Oost-Vlaanderen

4 november 2004: overleg met provincie Vlaams-Brabant

24 november 2004: overleg met provincie Antwerpen

28 februari 2004: overleg met provincie West-Vlaanderen


  • Advies projectsubsidies via deelname commissies:

12 mei 2004: commissie projecten empowerment provincie Limburg

30 september 2004: commissie projecten armoedebestrijding provincie Oost-Vlaanderen  • De contacten zijn vruchtbaar om te komen tot een goede samenwerking met de provincies. • Lokale overheden
  • Gemeentebestuur en OCMW Mol:
 • Chris Geysmans (Voorzitster OCMW Mol)

 • Rob Philipsen, Nele Jansen (OCMW Mol)

 • Frank Van Vaerenbergh (Hoofd Sociale Dienst OCMW Mol)

 • Rit Kerstens (Schepen van Welzijn Mol)

 • Gust Vos (Voorzitter Welzijnsoverleg Mol)

Verkennend gesprek over de relaties tussen lokaal bestuur en de vereniging waar armen het woord nemen ‘Vierde Wereldwerking Ons Huis’ met inbegrip van mogelijke initiatieven in het kader van het project lokaal sociaal beleid in Mol.
  • Gemeentebestuur Geel:
 • Ria Caers (Schepen van Welzijn)

 • Luc Stevens (Schepen van Cultuur)

Gesprek over de samenwerking tussen de vereniging waar armen het woord nemen ‘Al-arm’ en de lokale besturen. Gesprek over de participatie van mensen in armoede aan het lokaal (sociaal) beleid.
  • Stadsfunctionarissen Antwerpen:
 • Luc Tesseur (Bedrijfsdirecteur Onderwijs – De Lerende Stad)

 • Paul Van Steenvoort (Bedrijfsdirecteur Districten en Loketten)

 • Guido Totté, Paul Kussé (De Lerende Stad – ‘Kansen in Onderwijs’)

De bovenstaande contacten met lokale besturen kaderden allen binnen het project lokaal sociaal beleid. Alle gesprekken hadden tot doel kennis en informatie te verzamelen omtrent lokale samenwerkings- en participatie-initiatieven waarbij mensen in armoede betrokken zijn. Deze informatie zal worden verwerkt in functie van het ontsluiten van praktijkvoorbeelden en participatiemethoden naar de Vlaamse lokale besturen. Waar mogelijk en interessant werden mogelijkheden bekeken voor het opzetten van lokale participatie-initiatieven in het kader van het project lokaal sociaal beleid.

Operationele doelstelling 5: randvoorwaarden voor participatie

Pleiten voor overleg met mensen in armoede bij verschillende beleidsverantwoordelijken


 • Memorandum + overleg hieromtrent voor de verkiezingen
  • 1 juni 2004: overleg met Spirit-voorzitster Els Van Weert

  • 4 juni 2004: overleg met Frank Vandenbroucke namens Sp-a

  • 8 juni 2004: overleg met Dirk Geldof namens Groen!
 • Informatieronde
  • 17 juni 2004: overleg met informateur Leterme
 • Grondige bespreking memorandum bij (nieuwe) kabinetten

Wonen  • 14 mei 2004: overleg met minister Keulen

Werkgelegenheid:
  • 25 juni 2004: overleg met kabinet Vandenbroucke (toen nog federaal)

  • 9 juli 2004: overleg met kabinet Vandenbroucke + RVA (federaal)

  • 15 december 2004: overleg met kabinet Vandernbroucke (Vlaams)

Armoedebestrijding
  • 20 augustus 2004: overleg met minister Vervotte

Sociale economie en Mobiliteit
  • 23 september 2004: overleg met minister Van Brempt

Cultuur:  • 30 september 2004: ontmoeting met de aandachtambtenaar departement cultuur (Peter Jolling) voor een voorstelling van de beleidsaanbevelingen van de werkgroep cultuur van het VN, in functie van de opmaak van de beleidsnota van minister Anciaux en het Vlaams Actieplan

Onderwijs:
  • 8 juni 2004: ontmoeting met aandachtsambtenaar departement onderwijs in navolging van ontmoeting met verenigingen in februari voordien, beleidsvoorstellen in kader van het regeerakkoord

  • 10 september 2004: kennismaking met de adviseur kansenbeleid kabinet onderwijs, planning ontmoetingen met de verenigingen

  • 13 oktober 2004: voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het forumboek en het memorandum van het VN aan de kabinetsadviseurs i.f.v. de opmaak van de beleidsnota

  • 29 oktober 2004: kennismaking met de kabinetsadviseurs verantwoordelijk voor deeltijds leren en voor de brede school, voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het forumboek en het memorandum terzake i.f.v. de opmaak van de beleidsnota.

  • 30 november 2004: spoedbijeenkomst met kabinet onderwijs, adviseurs brede school en deeltijds leren i.f.v. de opmaak van de beleidsnota afdeling brede school en de mogelijkheden hiervan voor de verenigingen en de mensen in armoede.

  • 11 maart 2005: bezoek aan kabinet cultuur op vraag van kabinet: voorstelling van de beleidsvoorstellen uit het Forumboek en het memorandum i.v.m. de brede school.
 • Interparlementaire werkgroep sociale inclusie
  • 1 oktober 2004: voorbereidende vergadering

  • 2 december 2004: IPW
 • Samenwerking met POD maatschappelijke integratie


Vorming


 • 19 oktober 2004: vorming in samenwerking met Viboso omtrent participatie

 • 23 februari 2005: Vorming ambtenaren + OCMW personeel stad Aalst

 • 5 maart en 14 april 2005: vorming voor ACW omtrent participatie aan Lokaal Sociaal Beleid

 • Het Armoedeweb-project van het Vlaams Netwerk in samenwerking met de portaalsite armoede.be. waarbij de verenigingen op de portaalsite een gratis webruimte krijgen voor een mini-website en een gratis opleiding rond het opmaken van een website.
  De portaalsite armoede.be zorgt voor de technische kant: webruimte, url, tool en technische ondersteuning en opleidding.
  Het Vlaams Netwerk is eerste aanspreekpunt, de helpdesk bij problemen of vragen van de verenigingen en de promotor van de mini-websites.
Sensibiliseren publieke opinie


 • 18 september 2004: Feest in de zoo van Antwerpen

 • 17 oktober 2004: in samenwerking met Cera-Foundation en naar aanleiding van de ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ op 17 oktober werd op 14 oktober 2004 in de krant ‘Het Nieuwsblad’ een katern gewijd aan de armoedeproblematiek en de armoedebestrijding in Vlaanderen. De bijlage omvatte ondermeer:
  - een interview met een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting;
  - een interview met Koen D’haen, participatiemedewerker bij het Vlaams Netwerk, over de werking van verenigingen waar armen het woord nemen;
  - een interview van een persoon die in armoede leeft;
  - een interview met Lut Goossens van De Link;
  - het programma van een aantal verenigingen naar aanleiding van 17 oktober;
  - een lijst met contactadressen voor meer informatie over armoedebestrijding.

 • 20 oktober 2004: rondetafel Alert omtrent samenwerking in het middenveld

 • 7 december: Colloquium jaarboek: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina