Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 337.05 Kb.
Pagina3/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Strategische doelstelling 2: overlegmomenten beleid en verenigingen
Operationele doelstelling 1: stimuleren tot bijhouden beleidsvoorstellen en –evaluatieBeleidsdossiers:


 • Eindverslag vooruitgangs- en toekomstverkennend congres armoede 2004.

In dit rapport wordt een proces van 6 maanden weergegeven waarin verschillende methodieken werden gebruikt om informatie te verzamelen omtrent de toegang tot de 10 grondrechten. Via een bevraging van mensen in armoede in de vereniging, het verwerken van de dossiers van de verenigingen, via rondetafels met experts en via de bevraging van het brede publiek tijdens het congres werden aanbevelingen en knelpunten geformuleerd. Dit eindverslag vindt u in bijlage.
 • Ervaringen van mensen in armoede 1 jaar na de liberalisering van de energiemarkt.

Het Vlaams Netwerk bundelde alle ervaringen van mensen in armoede in de vrijgemaakte energiemarkt op basis van de informatie vanuit het partnershipproject met Priso ‘armoede & energie’. In dit project werken talrijke verenigingen waar armen het woord nemen mee.Politieke vorming voor verenigingen: workshop om belang van deze doelstelling aan te tonen
Via politieke vorming worden verenigingen wegwijs gemaakt in ons democratisch systeem van besluitvorming en leren ze hoe ze hier als vereniging op kunnen inspelen. Verenigingen worden aangemoedigd om naar buiten te komen met hun ervaringen en beleidsvoorstellen.


 • 7 oktober 2004: Al-arm Geel

 • 27 oktober 2004: Ons Huis Mol

 • 28 oktober 2004: Vrolijke Kring Ronse

 • 17 november 2004: Open Huis Antwerpen

 • 14 maart 2005: De lage drempel + De Keeting Mechelen


Werkgroepen
Via werkgroepen van het Vlaams Netwerk kunnen verenigingen hun krachten bundelen rond verschillende thema’s. De gegevens vanuit de groepen worden besproken om vanuit gemeenschappelijke visieteksten naar buiten te kunnen treden.


 1. IJH: opstart werkgroep
  • 10 maart 2005: informatieve vergadering met Recht-op Dam

  • 16 maart 2005: planningsvergadering met alle betrokken verenigingen
 1. Wonen: opstart werkgroep

Voorbereidende fase:
  • 30 april 2004: Platform Wonen

  • 15 mei 2004: Woonmanifestatie

  • 13 september 2004: start campagne Wonen Welzijnszorg

Opstartfase:
  • 3 februari 2005: Raad van Bestuur VOB

  • 2 maart 2005: overleg met Brussels Platform Armoede omtrent wonen

  • 15 maart 2005: overleg met Brussels Platform Armoede en de Brusselse Bond

voor het Recht op Wonen omtrent samenwerking

  • 25 maart 2005: grote APGA-bijeenkomst over sociale huisvesting

Start werkgroep: 20 mei 2005

 1. Werk: versterking werkgroep van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  • zie gesprekken met kabinetten (S1 OD5)

  • 25 augustus 2005: overleg Brussels Platform Armoede omtrent opstart

themawerking armoede

  • 19 januari 2005: overleg met ’t Vergiet Gent omtrent hun samenwerking met

VDAB en mogelijke toekomstige initiatieven

  • 16 februari 2005: werkgroep arbeid Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

  • 16 maart 2005: werkgroep arbeid Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 1. Werkgroep Onderwijs

- 4 april 2004 : vergadering van de werkgroep, evaluatie van de ontmoeting met de LOPdeskundigen van 5 maart 2004 en voorbereiding van de forumvergadering

- 15 juni 2004: vergadering van de werkgroep, voorbereiding van de forumvergadering, bespreking van de stand van zaken in de LOP’s, voorbereiding van de bespreking van de dossiers van de verenigingen.

- 1 juni 2004: vergadering van de kerngroep forumvergadering, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de forumvergadering

- 17 augustus 2004: vergadering van de werkgroep, de verschillende verenigingen stellen hun in te dienen dossier voor (thema onderwijs), ze bespreken dit, ze stellen hulpvragen, ze toetsen dit af aan het uitbouwinstrument van het VN

- 27 oktober 2004: vergadering van de werkgroep, evaluatie van de forumvergadering, evaluatie van de gesprekken met het kabinet onderwijs in voorbereiding op de beleidsnota, bespreking van de artikelenreeks over het concept Brede School van het VN en de mogelijkheden hierbij voor de verenigingen en de handelingsbekwaamheid van de vertegenwoordigers in de LOP’s

- 22 december 2004: vergadering van de werkgroep, bespreking van de ontwerpnota beleidsnota van de minister, informatievergadering over het concept Brede School van het VN, bespreking van de mogelijkheden tot samenwerking.

- 20 januari 2005: vergadering van de werkgroep, bespreking van het jaarprogramma en invulling ervan. Planning van de LOPtrefdag. Bespreking van het vormingspakket van het VN voor scholen en voor de brede onderwijswereld. Bespreking van de speciale noden en problemen van geplaatste kinderen en onderwijs.

- 21 maart 2005: vergadering van de werkgroep, voorbereiding van LOPtrefdag, bespreking van de beleidsvoorstellen uit het forumboek die op deze trefdag aan bod komen, voorbereiding van de ontmoeting met de aandachtsambtenaar onderwijs einde juni


 1. Werkgroep Cultuur

Na enkele maanden stil te hebben gelegen (laatste werkgroep cultuur was in november 2003), is de werkgroep cultuur terug opgestart op 26 mei 2004. In deze tussenperiode werd door de verenigingen van de werkgroep cultuur wel deelgenomen aan de voorbereidende rondetafel rond cultuur voor het Vooruitgangs- en Toekomstcongres van 6 mei 2004 en de werkgroepen cultuur op het Congres zelf.  • 26 mei 2004:
   -
   Voorbereiding overleggesprekken met het beleid: de reeds bestaande beleidsaanbevelingen werden verfijnd en uitgebreid met de informatie uit de werkgroepen op het Congres 2004 en twee dossiers die in het verleden werden opgemaakt in samenwerking met de werkgroep cultuur (‘Haalbare Cultuur’ en ‘Cultuur voor Iedereen’).
   - Bespreking van de stappen om de werkgroep cultuur uit te breiden met andere verenigingen.

  • 14 september 2004
   - De eerste afspraken rond de Forumvergadering Cultuur van 17 maart 2005.
   - Bespreking vraag van OCMW’s naar vorming.

  • 18 oktober 2004
   - Uitgebreide bespreking van het overleggesprek met de aandachtsambtenaar voor cultuur Peter Jolling op 30 september 2004 rond de beleidsaanbevelingen, het Fonds Cultuurparticipatie, drempels bij cultuurparticipatie,…ter voorbereiding van de beleidsnota van minister Anciaux en het Vlaams Actieplan.
   - Voorbereiding gesprek kabinet Anciaux ter voorbereiding van de beleidsbrief van minister Anciaux.

  • 24 november 2004
   - Voorbereiding gesprek kabinet Anciaux op 25 november 2004 ter voorbereiding van de beleidsbrief van minister Anciaux.

  • 30 november 2004
   Deze werkgroep was volledig gewijd aan de toelichting rond het onderzoek van Kunst en Democratie bij OCMW’s i.v.m. de besteding van de federale middelen aan de verhoging van de culturele, sportieve en sociale participatie van mensen in armoede + het praktijkboek met vorming voor OCMW’s.

  • 17 december 2004
   - Vraag van Kunst en Democratie i.v.m. het praktijkboek voor OCMW’s.
   - Toelichting rond het gesprek met het kabinet Anciaux van 25 november 2004.
   - Voorbereiding Forumvergadering Cultuur 17 maart 2005.

  • 21 januari 2005 en 4 maart 2005
   Deze werkgroepen cultuur stonden hoofdzakelijk in het teken van de voorbereiding van de Forumvergadering Cultuur van 17 maart 2005.Steeds terugkerende agendapunten zijn:
- de ervaringsuitwisseling tussen de verenigingen
- de terugkoppeling van informatie vanuit de overleggroep rond het Fonds Cultuurparticipatie

6. Ondersteuning project armoede en energie (Priso & verenigingen waar armen het woord nemen van het VN)


  • 6 april 2004: overleg met kabinet Bossuyt

  • 13 mei 204: overleg met ANRE omtrent project liberalisering

  • 10 september 2004: werkgroep energie

  • 15 september 2004: overleg stookoliecheques met Welzijnszorg, ACW en

Bond Beter Leefmilieu

  • 24 september 2004: studiedag over het grondrecht op energie

  • 8 oktober 2004: werkgroep energie

  • 14 oktober 2004: overleg stookoliecheques met Welzijnszorg, ACW en

Bond Beter Leefmilieu

  • 5 november 2004: werkgroep energie

  • 19 november 2004: evaluatie studiedag energie

  • 2 december 2004: overleg met ANRE, Kris Peeters

infoavond in Kessel-Lo

  • 9 december 2004: bezoek prins Filip aan project energie en armoede

  • 14 januari 2005: werkgroep energie

  • 17 januari 2005: overleg energieplan met Welzijnszorg, ACW en

Bond Beter Leefmilieu

  • 4 februari 2005: werkgroep energie

  • 11 maart 2005: werkgroep energie

  • 23 maart 2005: overleg energieplan met Welzijnszorg, ACW en

Bond Beter Leefmilieu +

Startvergadering campagne energie van Welzijnszorg


Database themawerking
De database van de staf omvat een overzicht van de thema’s waarrond de verenigingen sinds 2003 werken, ingedeeld per werkjaar en onderverdeeld in subthema’s. In functie hiervan kunnen we verenigingen aanspreken over thema’s waarrond we geen werkgroep hebben. Ad hoc worden verenigingen in contact gebracht met het beleid indien ze zelf met vragen komen of wanneer het beleid specifieke vragen stelt.
Bibliotheek
Momenteel wordt onze bibliotheek gesystematiseerd waarin de thematische dossiers van de verenigingen opgenomen zijn. Heel wat dossiers zijn echter digitaal en niet gedrukt, waardoor deze bibliotheek nog niet zeer uitgebreid is. We zullen de verenigingen aanmoedigen om deze bibliotheek mee aan te vullen.
Operationele doelstelling 2: participeren aan het lokale beleid


 • 12 januari 2005: Ons Huis Mol

  • Welzijnsoverleg Mol (WOM)

  • Permanent Armoedeoverleg (PAO) Mol

  • Bezoek van de schepen van Welzijn

  • Goede contacten met de voorzitster van het OCMW MOL Chris Geysmans
 • 28 januari 2005: De Gentse Overlegtafel

  • Contacten met OCMW en Stad Gent rond Lokaal Sociaal Beleid

  • Regionaal Welzijnsoverleg
 • 3 februari 2005: Antwerps Platform Generatiearmen (APGA)

  • Intense samenwerking met Armoedecel Stad Antwerpen en betrokken stedelijke diensten rond de volgende thema’s:

   • Onderwijs: communicatie, kosten en buitengewoon onderwijs (eveneens i.s.m. Kansen in onderwijs - project van Lerende Stad)

   • Huisvesting

   • Sociale huisvesting (i.s.m. Recht-Op)

   • Procedure onbewoonbaarverklaring

   • Communicatie van de stad met bewoners (in samenwerking met dienst communicatie)

   • Jongeren en vrije tijd  (in samenwerking met Kindervreugd)

   • Cultuur: Vrijetijdskaart (in samenwerking met dienst cultuur)

   • Occasionele kinderopvang (los van tewerkstelling of opleiding)

   • Sensibilisering en samenwerking stedelijke beleidsmakers

   • Themacollege: sensibilisering en afspraken inclusief armoedebeleid

   •  17 oktober - thema huisvesting  - ruimtelijke ordening en  samenleven

  • Samenwerking met OCMW over verschillende thema’s:

   • Verzelfstandiging  OCMW-ziekenhuizen en toegankelijkheid voor armen (in samenwerking met Centrum Kauwenberg)

   • Hulpverlening van het OCMW  (opvolging adviezen Recht-Op Kiel

   • Huisbezoek

   • Budgetondersteuning

   • Cliëntenraad

   • Project studentenhuis

   • Project binnenstebuiten: uitsluiting en uitstraling

   • Achterafbetaling leefloon

   • Samenwerking met VESPA / team LSBplan: Werkgroep rond Sociaal Huis

  • Verzorgt de opvolging van participatie-initiatieven opgestart door de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen.

  • De Armoedecel voorziet vormingen voor OCMW’s - stedelijke diensten -VDAB

  • Voedselbedelingen – Project van de Armoedecel in samenwerking met APGA
 • 7 februari 2005: Leren Ondernemen Leuven

  • Samenwerking rond thema jeugd met de jeugddiensten van de Stad Leuven

  • Samenwerking met provincie Vlaams-Brabant omtrent thema opvoedingsondersteuning

  • Contacten kabinetschef Els Van Weert

  • Contacten met CLB’s
 • 8 februari 2005: Dynamo Limburg

  • Warm Hart - Houthalen

  • Groep Wasda – Genk

   • Samenwerking rond Huisvesting met verschillende organisaties in Genk

   • Begin van samenwerking met het OCMW

  • Lichtpunt – Lummen

   • Samenlevingsforum Lummen

  • Beringen

   • Thema onderwijs i.s.m. ombudsman

   • Contacten met de Schepen van Welzijn

  • Dynamo Limburg Provinciaal

   • Lokaal Steunpunt OCMW’s

    • Wisselen van hulpverlener

    • Bundel rond sociale voordelen

    • Tevredenheidsenquête gebruikers OCMW

    • Groepsvakanties

    • Schuldbemiddeling
 • 10 februari 2005: De Kar Brecht

  • Contacten met schepen van Huisvesting

  • Contacten met Welzijnsdeskundige

  • Gespreksavonden met diensthoofd Sociale Dienst OCMW

  • Samenwerking met Cultuurbeleidcoördinator omtrent vrijetijdscheques

  • Begin participatie aan discussie omtrent Lokaal Sociaal Beleid
 • 11 februari 2005: Brussels Platform Armoede (informeel gesprek – geen verslag)
 • 15 februari 2005: ’t Vergiet Gent
 • 16 februari 2005: Al-arm Geel

  • samenwerking met het schepencollege, cultuurbeleidscoördinator, de jeugddienst en de verenigingen van Geel rond de vrijetijdspas

  • Infosessies van de stad in de vereniging over:

   • Juridische aspecten rond het OCMW

   • Steunnormen

   • Schuldbemiddeling

   • Deurwaarder

  • Samenwerking met de Stad rond het thema onderwijs: opstellen van een ‘schoolcode’

  • Intense samenwerking met het OCMW aangezien Al-arm opgericht is door het OCMW

  • Welzijnsoverleg Geel

  • PAO Geel

  • Project kosten en communicatie in het onderwijs
 • 18 februari 2005: Recht-Op Antwerpen (Kiel, Dam en Borgerhout)

  • Zie ook APGA

  • Privatisering OCMW Ziekenhuizen

  • Jeugdhulpverlening: Het Dossier, een wapen? (Dam)

  • Project rond integrale jeugdhulpverlening (Dam)

  • Project rond sociale huisvesting (Kiel)

  • Project rond het beter betrekken van mensen in armoede bij de hulpverlening. OCMW. (Kiel)

  • Project rond papieren en communicatie. Samenwerking met dienst communicatie OCMW. (Borgerhout)

  • Cultuurcafés in Borgehout en op het Kiel - Cultuurparticipatie

  • Vorming rond schuldbemiddeling aan personeelsleden van OCMW en CAW
 • 24 februari 2005: Centrum Kauwenberg

  • Samenwerking met de Stedelijke Armoedecel rond volgende thema’s:

   • Gezondheid: toegankelijkheid ZNA-ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra,…

   • Vrije tijd voor kinderen en jongeren

   • Onderwijs

  • Samenwerking met het OCMW en de ZNA-ziekenhuizen in functie van de toegankelijkheid (2 rondetafels, grote samenkomst APGA, gesprekken met contactpersonen ZNA,…). Dit o.m. rond volgende thema’s:

   • Waarborgsysteem, werking sociale dienst, nazorg, afbetalingsplannen, medische waarborg van het OCMW, onthaal aan de balie, mogelijkheid voor de verenigingen om verwijsbrieven te schrijven,…

  • Contacten met de buurtontwikkelingsmaatschappij ivm het opstarten van een wijkgezondheidscentrum in Antwerpen

  • Contact met de dienst sociale zaken van de stad Antwerpen afdelingshoofd gezondheid, LOGO,…

  • Voorbereiding lokaal sociaal beleidsplan met betrekking tot het thema gezondheid (2 vergaderingen)

  • Deelname aan het Lokaal Overleg Platform Basisonderwijs van Antwerpen: stuurgroep en algemene vergadering

  • Contacten met de stedelijke jeugddienst:

   • Mee opstellen hoofdstuk toegankelijkheid voor het jeugdwerkbeleidsplan Antwerpen 2005-2007

  • Opvolging themacollege ivm sport en cultuur: bijeenkomst met de bestuurseenheid sport, recreatie en cultuur

  • Themacollege rond armoede voor het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen

  • Feestelijke manifestatie 17 oktober: thema huisvesting
 • 2 maart 2005: De Keeting Mechelen

  • Denk- en Dialoogdagen

   • Onderwijs

   • Gezin

   • Gezondheid

  • Toegankelijkheid gezondheidszorg (in samenwerking met Kauwenberg)

  • Kwartaaloverleg met ambtenaar
 • 16 maart 2005: PSC Open Huis    

  • Communicatie stad / burgers (publicaties, infoprogramma's op regionale tv)

  • Sport
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina