Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Spaak (Samen PAraat tegen Armoede Kempen)Dovnload 337.05 Kb.
Pagina6/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Spaak (Samen PAraat tegen Armoede Kempen)
Ondersteuning van de start van dit samenwerkingsverband. De verenigingen die hieraan deelnemen zijn: Al-arm, De dorpel, T’ ANtWOORD, Vierde wereldwerking Ons Huis


8 oktober 2004
Feestelijke oprichting van het samenwerkingsverband met steun van de Staf van het Vlaams Netwerk.Operationele Doelstelling 3: databank

Er werd een databank met een tweeledige functie opgemaakt in Microsoft Access. Met als doel enerzijds de informatie over de interne werking van het Vlaams Netwerk op een overzichtelijke manier toegankelijk te maken voor de leden van de staf en anderzijds een overzicht te bekomen van de informatie en gegevens in verband met de werking van de verenigingen.


Bij opening van de database kom je op volgend infoblad.

Hierin zijn twee grote onderverdelingen opgenomen: enerzijds heb je gegevens van de staf en anderzijds gegevens van de verenigingen. Als je dan klikt op “Info vereniging” kom je op volgende pagina:

In het zwarte kadertje kan je een vereniging opvragen. Per vereniging heb je 5 tabbladen met volgende gegevens: • Algemene informatie

  • Adres

  • Contactpersoon

  • Juridisch verantwoordelijke

  • Vertegenwoordiger

  • Telefoon

  • E-mail

  • Begeleidingsorganisatie

 • Financiële informatie

  • Rekeningnummer

  • Ontvangen subsidiebedrag 2004

  • Ontvangen subsidiebedrag 2005

 • Statutaire informatie

  • Fv/kleine vzw/grote vzw

  • Lid AV

  • Lid DB

  • Lid RvB

 • Informatie bezoeken

 • Bereik verenigingen

  • Aantal bereikte mensen

  • Wijze waarop mensen bereikt worden

Al deze gegevens worden bewaard in tabellen en deze kunnen op allerlei manieren gebruikt worden: voor het filteren van gegevens, voor het afdrukken van de gegevenslijsten, voor het maken van adresetiketten,… De gegevens worden onmiddellijk aangepast als er veranderingen dienen te gebeuren.

Operationele doelstelling 4: gesprekken met andere organisaties die in België rond armoedebestrijding werken

Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties is essentieel om armoede te kunnen bestrijden. We beseffen dat het nodig is om de krachten te bundelen en investeren daarom ook zeer veel tijd in gesprekken met derden omtrent mogelijke samenwerking. We worden anderzijds ook vaak opgeëist door andere organisaties. Daarom moeten we ook bewaken dat dit niet ten koste gaat van onze eigen ondersteuning naar de verenigingen toe. Dit wordt een aandachtspunt binnen het komende werkjaar.


Overleg Viboso en SAW
- 24 januari 2005: koepeloverleg Viboso, Vlaams Netwerk en Steunpunt Algemeen

Welzijnswerk met minister Vervotte

- 21 februari 2005: onderling koepeloverleg Viboso, Vlaams Netwerk en Steunpunt Algemeen

Welzijnswerk

- 7 maart 2005: onderling koepeloverleg Viboso, Vlaams Netwerk en Steunpunt Algemeen

Welzijnswerk


Vlaams Minderhedencentrum en Forum van Etnisch-Culturele Minderheden


  • 2 juli 2004: eerste kennismaking met de coördinator van het VMC met het oog op samenwerking

- 4 juli 2004: eerste kennismaking met de coördinator van het Minderhedenforum met het oog op samenwerking
Samenwerking met Welzijnszorg en Welzijnsschakels
Het Vlaams Netwerk werkt nauw samen met Welzijnszorg via hun campagnes, het overleg omtrent het energieplan, het Platform Wonen, via onze Raad van Bestuur, in onze werkgroepen, enz… Doorheen dit werkingsverslag wordt verwezen naar de vergaderingen.
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding


 • Bijeenkomsten op:

  • 23 april 2004

  • 25 september 2004

  • 13 oktober 2004
 • Korte inhoudelijke evaluatie:

We vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden met onze Waalse en Brusselse partners. De moeilijkheid met het Belgisch Netwerk is echter dat het geen personeel heeft. Dat heeft ook zijn weerslag op de verslagen. Er zijn er vaak geen omdat het van de goede wil en de tijdsmogelijkheden afhangt van sommige leden, die al meer dan hun handen vol hebben met hun (buiten-) gewone werk. Verslagen zijn niet beschikbaar, de agenda’s wel (zie bijlage).Anderen


 • Steunpunt Vrijwilligerswerk:

Bijeenkomst op 15 september 2004 omtrent erkenning verworven competenties.
 • Straathoekwerk:

Bijeenkomsten op 18 oktober 2004, 10 november 2004 en 4 maart 2004 omtrent mogelijke samenwerking. Straathoekwerkers worden vaak met armoede geconfronteerd, maar werken vooral rond het zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van de armoede. Ze willen ondersteund worden via vorming om de problemen beter te kunnen begrijpen.
 • Toemeka:

Bijeenkomsten op 7 april, 10 mei en 5 juni 2004. Toemeka ondersteunt ons inzake politieke vorming voor de verenigingen.
 • Bond Beter Leefmilieu:

Bijeenkomsten via overleg energieplan en de campagne van welzijnszorg.
 • ACW:

Regelmatige en zeer positieve samenwerking via Staten-generaal Middenveld, Lokaal Sociaal Beleid, energie en armoede, enz.
 • Vlaamse Jeugdraad:

  9 november 2004:


  De Vlaamse Jeugdraad werkte mee aan onze forumvergadering over Lokaal Sociaal Beleid. Als eerste kennismaking was deze samenwerking vruchtbaar. • Kunst en Democratie
  - Op 2 april 2004 en 23 april 2004 organiseerde K en D twee rondetafels rond cultuurparticipatie waar vertegenwoordigers uit de culturele en de welzijnssector werden samengebracht om te zien welke taak ieder kan opnemen om de cultuurparticipatie van mensen in armoede te verbreden en te verdiepen.
  - Op 12 januari 2005 was er een gesprek met K en D om de basistekst te bespreken die als discussienota zal dienen voor 10 jaar evaluatie AVA.
  - Op 14 januari 2005 was het Vlaams Netwerk aanwezig op de ‘begeleidingsgroep OCMW praktijkboek’ voor een eerste bespreking rond de inhoud van het praktijkboek voor OCMW’s waaraan Kunst en Democratie werkt, aansluitend op hun onderzoek naar de culturele, sportieve en sociale participatie van mensen in armoede bij OCMW’s. • Overleggroep Fonds Cultuurparticipatie
  In deze overleggroep zitten:
  - de partners van het samenwerkingsverband die het Fonds beheren: Viboso, Basiseducatie, Welzijnsschakels en Vlaams Netwerk;
  - een vertegenwoordiger van Cultuurlokaal;
  - een vertegenwoordiger van Kunst en Democratie;
  - een vertegenwoordiger van het steunpunt Vakantieparticipatie.
  In de overleggroep worden de verschillende opdrachten van het samenwerkingsverband die het Fonds beheren (Viboso, Basiseducatie, Welzijnsschakels en Vlaams Netwerk) die vermeld staan in de beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap besproken en wordt er nagegaan welke rol de andere partners in de overleggroep hierin kunnen opnemen.

  Dit werkingsjaar kwam de overleggroep samen op 16 juni 2004, 14 september 2004, 27 oktober 2004, 2 februari 2005 en 10 maart 2005.

 • Cubido
  Op 23 september 2004 en 27 oktober 2004 was er een overleg met Cubido (Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen) om te zien hoe beide Fondsen (Fonds Cultuurparticipatie van het Vlaams Netwerk en Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen
  van Cubido) kunnen samenwerken. • Steunpunt Vakantieparticipatie
  - 1 april 2004: infosessie bij het steunpunt Vakantieparticipatie.
  - 23 november 2005: gesprek met een stagiaire van het Steunpunt Vakantieparticipatie voor ondersteuning van hun Forumdag in januari 2005.
 • Kernwerkgroep Staten-Generaal Middenveld:
  • Bijeenkomsten op 5 juli 2004, 3 en 23 september 2004, 7 en 25 januari 2005, 1 maart 2005

  • In dit kader werkten de middenveldorganisaties samen omtrent het regeerakkoord, visie en samenwerking vanuit het middenveld als breed gedragen forum en omtrent een democratische actie naar de gemeenteraadsverkiezingen toe.


Strategische Doelstelling 3 : het Vlaams Netwerk ondersteunt de verenigingen in hun streven naar de 6 criteria
Operationele Doelstelling 1 : Een overzicht van de vormings- en ondersteuningsbehoeften van de verenigingen

Begin september 2004 schreef de stafmedewerker participatie de verschillende verenigingen aan met de vraag naar hun behoefte rond vorming. Hij maakte de hierna volgende synthese van de verschillende antwoorden.


Verenigingen waar armen het woord nemen, uiten vaak hun nood aan ondersteuning voor hun eigen werking. De ondersteuningsbehoeften kunnen in een aantal trefwoorden worden samengevat: ondersteuning op financieel-administratief vlak, methodische-inhoudelijke steun (vooral als het gaat over thema’s die het lokale bestuursniveau overstijgen), steun bij het opstarten van een vereniging en het samenbrengen van verenigingen die rond dezelfde thema’s werken of met gelijkaardige projecten bezig zijn.
De verenigingen vragen echter ook naar vorming. Zowel op het vlak van methodiek als op het vlak van inhoudelijke thema’s vragen zij naar vorming vanuit de staf. De vraag kan als volgt gegroepeerd worden:


  • Vorming over de 6 criteria uit het armoededecreet

Deze vorming wordt reeds aangeboden.

  • Politieke vorming

Wat is politieke besluitvorming, hoe kan je beïnvloeden? Deze vorming wordt reeds summier aangeboden, maar de vraag is groter.

  • Thematische vorming

Vorming over bepaalde technische aspecten voor de themawerking: wonen, energie, ocmw, enz.

  • Praktische en juridische vorming

Werken met computer, vzw-wetgeving, enz.

  • Methodieken voor groepswerk

Communicatie, vergadertechnieken, groepsdynamica, empowerment, aandachtspunten in omgang met mensen in armoede, enz.

  • Gespecialiseerde vorming over armoede voor de verenigingen

Wat zijn de laatste inzichten van de wetenschappelijke wereld? Wat veroorzaakt armoede en hoe kan je die oorzaken bestrijden?

  • Hoe omgaan met de media?
 • Tevredenheidsmeting

Volgend jaar moeten de resultaten van de meting bekend zijn.

Operationele doelstelling 2: overzicht van het aantal verenigingen dat werkt met de impulskoffer
Bij de overgang van het Vlaams Forum naar het Vlaams Netwerk, werd de eerste ronde van de vorming met de impulskoffer afgewerkt. De meeste verenigingen werden bereikt. Bij de opstart van het Vlaams Netwerk, is de tweede ronde van start gegaan. De impulskoffer wordt bijgewerkt om opnieuw mee op de baan te gaan. Dit jaar werd daarom enkel in ‘t Lampeke in Leuven de vorming opnieuw gegeven. Momenteel zijn er wel al veel aanvragen binnengekomen, zodat de draad opnieuw wordt opgenomen tijdens het volgende werkingsjaar. De verenigingen die de vorming rond de 6 criteria en meer bepaald met de impulskoffer in het verleden hebben gekregen, werken daar nog steeds aan. Het is immers een continu proces.


Operationele doelstelling 3: vorming 6 criteria en behaalde resultaten

De opsomming van de vormingsinitiatieven en de behaalde resultaten worden in het volgende jaarverslag weergegeven.Strategische doelstelling 4: ondersteunen van de verenigingen in hun kennis over de 10 grondrechten uit het AVA
Operationele doelstelling 1: wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek door OASeS

In begin 2004 werd aan OASeS gevraagd om een verdere verfijning te maken van de studie’Portfolio rond armoede-indicatoren’ dat OASeS in 2003 in opdracht van het Vlaams Netwerk heeft uitgevoerd.

Hiervoor vonden twee opvolgingsgesprekken met OASeS plaats:
 7 juni 2004: gesprek met het DB van het VN en Danielle Dierckx en Joeri Laureys van OASeS.

Nieuw aanvullend voorstel op lange termijn na deze bespreking:


Stap 1: Op de 10 domeinen en in alle gemeenten nagaan welke indicatoren er momenteel bestaan. (Hierbij ook de resultaten betrekken van de NAP indicatorenwerkgroep en van het Genderproject dat momenteel in de fase zit van de vertaling van de kwalitatieve indicatoren naar kwantitatieve indicatoren).


Stap 2 : de verenigingen betrekken
- via de vier werkgroepen van het Vlaams Netwerk
- via ad hoc werkgroepen rond bepaalde grondrechten op basis van het materiaal van het indicatorenproject van het Steunpunt.

Om de vorige versie van de portfolio niet verloren te laten gaan en echt bruikbaar te maken zodat verenigingen ermee naar het beleid kunnen stappen, is een opdeling in regio’s nodig. De centrumsteden verdwijnen nu in de provinciale resultaten omdat de grote steden de verhoudingen scheef trekken.


Vandaar: de centrumsteden en plattelandsgebieden afzonderlijk behandelen.
 17 augustus 2004 : opvolgingsgesprek met Paul Vaernewyck en Ludo Horemans van het VN en Luc Goossens, Danielle Dierckx en Joeri Laureys van OASeS over dezelfde punten als het gesprek op 7 juni 2004.

Resultaat: Een verdere verfijning van het OASeS onderzoek werd besproken.
: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina