Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Onderzoek ‘Impulsen voor lokaal sociaal beleid’Dovnload 337.05 Kb.
Pagina7/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Onderzoek ‘Impulsen voor lokaal sociaal beleid’

 • Actiegericht onderzoek naar impulsen voor een lokaal sociaal beleid op provinciaal niveau.

De vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent voert een onderzoek uit naar de mogelijke rol van de provincie Oost-Vlaanderen binnen het Lokaal Sociaal Beleid, opgevat vanuit een grondrechtenbenadering. Het Vlaams Netwerk neemt via de projectmedewerker Lokaal Sociaal Beleid deel aan de stuurgroep rond dit onderzoek.

Operationele doelstelling 2: infopakket grondrechten


Deze doelstelling werd strikt genomen niet gehaald tijdens dit werkjaar. Uiteraard is informatieverstrekking een van de belangrijkste pijlers van armoedebestrijding en werken we hier dagelijks aan. Via onze werkgroepen, via forumvergaderingen, via vorming voor de verenigingen en via persoonlijke contacten met (mensen uit) verenigingen wordt er constant informatie uitgewisseld over grondrechten.
Het gebrek aan een informatiepakket voor een of meerdere grondrechten is dan ook betreurenswaardig. We haalden deze doelstelling niet omwille van gebrek aan tijd en middelen. Een grondig informatiepakket uitwerken rond wonen, werk, gezondheid, enz. is immers een enorme opdracht wanneer men het grondig wil aanpakken. We plaatsen dit bovenaan onze takenlijst voor het komende werkjaar. In het kader van onze eigen werkgroepen wordt gewerkt aan informatiepakketten.

Operationele doelstelling 3: forumvergaderingen

 1. 17 juni: participatie aan beleid

Tijdens deze forumvergaderingen konden verenigingen hun zeg doen over hoe participatie aan het beleid georganiseerd moet worden. Het werd duidelijk dat er nog te weinig kennis is over hoe de overheid werkt en dat de overheid te weinig kennis heeft over de leefwereld van de armen. We dachten na over mogelijkheden om dit vanuit het Vlaams Netwerk op te vangen. Twee gevolgen hiervan zijn de politieke vorming voor de verenigingen enerzijds en de overlegronde omtrent het memorandum bij het beleid anderzijds. (zie forumboek in bijlage).
 1. september: onderwijs

De forumvergadering onderwijs had als thema “communicatie met onderwijs”. Het opzet was er een echte klasdag van te maken om de mensen in de gepaste stemming te brengen. Daarmee wilden we het welbevinden en de betrokkenheid van de mensen verhogen. In 5 verschillende klassen konden de mensen in armoede en de verenigingen vanuit 4 richtvragen samenwerken met professionelen uit de verschillende onderwijskoepels en met vertegenwoordigers van het beleid (administratie en kabinet onderwijs) rond een aantal deelthema’s. Hiermee vertrokken we vanuit de overtuiging dat mensen in armoede heel wat expertise hebben die ze kunnen aanbieden en inzetten om de samenwerking met de verschillende partners aan te gaan. De 4 richtvragen hebben een hele boel concrete beleidsvoorstellen opgeleverd. Die zijn terug te vinden in het forumboek in bijlage. Dit forumboek werd reeds overgemaakt aan de verschillende deelnemers en aan de bevoegde beleidsinstanties.

 1. 18 november: Lokaal Sociaal Beleid

Tijdens deze forumvergadering werd het duidelijk dat Lokaal Sociaal Beleid tegelijkertijd heel ver en heel dicht bij mensen in armoede staat. Heel het concept, de beleidsplannen en het decreet zijn niet duidelijk, de term wekt weinig herkenbaarheid op bij mensen in armoede. Anderzijds willen mensen gehoord worden in hun gemeente en vragen ze aandacht voor hun problemen. Participatie aan lokaal beleid staat het dichtst bij de mensen en dit is dan ook het actieterrein waarbinnen de verenigingen zeer actief zijn en veel steun kunnen gebruiken. Tijdens deze forumvergadering kregen mensen informatie vanuit het beleid en vanuit andere sectoren over participatiemogelijkheden. Daarnaast konden ze ervaringen uitwisselen. (zie forumboek in bijlage.)
 1. 17 maart 2005: cultuurOp deze forumvergadering werd er hoofdzakelijk rond vier thema’s gewerkt.
Werkgroep 1. Uitwisseling van ervaringen rond de deelname aan het Fonds Cultuurparticipatie (beter bekend als de 80%/20%-regeling waarbij 80% van het toegangticket en de vervoersonkosten worden terugbetaald)

Werkgroep 2. Samenwerking met OCMW’s

Werkgroep 3. Samenwerking met andere lokale organisaties (culturele organisaties, cultuurbeleidcoördinatoren,…..)

Werkgroep 4. Actieve cultuurparticipatie: sociaalartistieke projecten, crea-ateliers, ….kortom alle creatieve bezigheden waarmee een vereniging naar buiten treedt.

De ervaringsuitwisseling en de bevindingen van de deelnemers rond deze vier thema’s zijn neergeschreven in het Forumboek Cultuur (zie bijlage).

Naast de meer theoretische werkgroepen was er op de Forumvergadering Cultuur ook plaats voor cultuur in de praktijk. Als opener en als afsluiter werden twee voorbeelden van actieve cultuurparticipatie getoond. Mensen voor Mensen van Aalst beet de spits af met een theaterstuk in het kader van het sociaalartistiek project ‘Uitbelicht’ van het Steunpunt Welzijn. Twee mensen van ’t Lampeke (Leuven) en Solidariteit zonder Grenzen (Gent) sloten de forumvergadering af op een muzikale manier.


Kernresultaatsgebied 2B: ondersteunen en coördineren van de activiteiten van de verenigingen – financieel
Strategische doelstelling 1: verdeling van de subsidies onder de verenigingen

Operationele doelstelling 1:


A) Procedure rond de erkenning en subsidiëring van de aanvraagdossiers van de verenigingen

I) Beoordelingscommissie
Voor de beoordeling van de aanvraagdossiers voor het werkingsjaar 1 april 2005 – 31 maart 2006 kwam de beoordelingscommissie in dezelfde samenstelling als het vorige jaar (Pros Coulommier, Marie-Ann De Cocker, Barbara Demeyer, Ludo Fret, Mattie Jacobs, Truus Roesems en Roger Vandebroek met Luod Fret als voorzitter) samen van september 2004 tot oktober 2004.


Net zoals vorig jaar, bestudeerden twee leden van de beoordelingscommissie voor elke regio de dossiers grondig en zetten de pro’s en contra's op een rijtje, terwijl de rest van de commissie deze aanvraagdossiers overliepen en op de hoogte waren van de inhoud.

Vergaderingen van de beoordelingscommissie:


 6 september 2004
Op deze voorbereidende vergadering stond de opstelling van de planning van de beoordelingscommissie en een korte toelichting rond de richtlijnen voor de beoordelingscommissie op de agenda.

1. De BC zal zich vooral moeten buigen over • de nieuwe aanvragen;

 • de niet-erkende aanvragen van vorig jaar die opnieuw een aanvraag hebben ingediend;

 • de kandidaat-verenigingen die een aanvraag als vereniging indienen of dit via aanpassingen aangeven (omdat hun werking zodanig geëvolueerd is of omdat hun dossier van verleden jaar slecht was opgemaakt);
  De staf van het VN zal hiervoor een eerste screening doen.

 • de verenigingen waar aanleiding zou zijn voor een andere beoordeling (screening door staf VN).

2. Vooraleer de BC een negatief oordeel formuleert, zal een hoorzitting ingelast worden (één dag) om de desbetreffende verenigingen de mogelijkheid te geven hun dossier toe te lichten aan de BC. De BC zal op voorhand de punten aangeven die zouden leiden tot de niet-erkenning.
3. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk op te vangen via de hoormomenten en zo weinig mogelijk gebruik te maken van de beroepsprocedure.
4. Uitleg over de verdelingsprincipes die werden goedgekeurd door de RvB.
5. Toelichting rond de financiële verdeling van de subsidies.
6. Toelichting rond de beslissing van de RvB rond de begeleidingsorganisaties en de samenwerkingsverbanden.

 22 september 2004


1. de bespreking van de nieuwe aanvragen;
2. de bespreking van de niet-erkende verenigingen van 2004 die voor 2005 opnieuw een aanvraag hebben ingediend;
3. de verdeling van de rest van de te bespreken aanvraagdossiers over de duo’s.
 11 oktober 2004
1. Herkeuring: Wijkcentrum De Kring in Eeklo
Nieuwe aanvragen: ’t ANtWOORD – Turnhout en het Brussels Platform Armoede – Brussel
Deze aanvraagdossiers werden niet besproken op de vergadering van 22 september 2004 omdat ze niet waren opgenomen in het lijstje van de aanvragen.
2. De kandidaat-verenigingen van 2004 die in 2005 een aanvraag als vereniging doen.
3. Aanvraagdossiers van 2004 met aanpassingen in 2005:
- ’t Lampeke, Leuven (vereniging)
- Onze Schakel, Geraardsbergen (kandidaat-vereniging)
4. Verdere afspraken rond het financieel luik en de hoorzitting.
 19 oktober 2004

1.Verdeling van de subsidies, voorbereid door het Vlaams Netwerk en Pros Coulommier


2. Voorbereiding hoorzitting
3. Voorbereiding van het eindverslag van de beoordelingscommissie

4. Boodschappen van de beoordelingscommissie aan de RvB van het Vlaams Netwerk

 25 oktober 2004
Hoorzitting voor de verenigingen die een negatief advies van de beoordelingscommissie zouden krijgen om de desbetreffende verenigingen de mogelijkheid te geven hun dossier toe te lichten aan de BC vooraleer een negatief advies te krijgen.

II) Beroepscommissie

Aanvankelijk werd door de RvB van het VN voorgesteld om het beroep te laten behandelen door de beoordelingscommissie (BC). In haar eindadvies heeft de BC echter deze taak geweigerd. Op de RvB van 28/10/04 werd afgesproken dat het Dagelijks Bestuur (DB) een passende formule zou uitwerken. Op het DB van 08/11/04 werd beslist om een beroepscommissie samen te stellen van 3 leden en daaraan de coördinator (Paul Vaernewyck) als waarnemer toe te voegen. De leden zijn de voorzitter van het VN (Ludo Horemans), de voorzitter van de BC (Ludo Fret) en een tweede lid van de BC (Pros Coulommier).


Drie verenigingen hebben beroep aangetekend: Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, Mensen voor Mensen en Solidariteit Zonder Grenzen.

De beroepscommissie heeft de eerste twee vernoemde verenigingen uitgenodigd voor een gesprek over het ontwerpadvies op hun beroep dat hen van tevoren is bezorgd. Dit gesprek is doorgegaan op dinsdag 23 november 2004. Solidariteit zonder Grenzen was reeds gehoord op de hoorzitting van 25 oktober 2004 en in hun beroep was er geen sprake van nieuwe elementen. Nadien heeft de beroepscommissie haar advies in een algemeen rapport overgemaakt aan de RvB van 24 november 2004.


Een beroep kon slechts ingesteld worden tegen de procedure van verdeling van de subsidies voor 2005. Uitgangspunt voor het behandelen van het beroep waren de verdelingsprincipes zoals goedgekeurd op de RvB van 13 september 2004. De beroepscommissie heeft zich op dit document gebaseerd om uit te maken of er procedurefouten gemaakt werden of niet.
Op basis daarvan is de beroepscommissie van mening dat geen enkele procedurefout werd begaan waardoor één van de verenigingen die beroep hebben aangetekend, nadeel werd berokkend door de beslissing van de RvB van 28/10/04. Niettemin is de beroepscommissie willen ingaan op de bemerkingen van de verenigingen omdat hun bemerkingen interessante elementen inhouden voor het verder verfijnen van het gehele proces van erkenning en subsidiëring.

B) Werkings- en financieel verslag per vereniging

Zie afzonderlijk document
C) Bestuursvergaderingen van het Vlaams Netwerk

: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina