Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzwDovnload 337.05 Kb.
Pagina8/8
Datum20.08.2016
Grootte337.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

De spil van het Vlaams Netwerk zijn de bestuursorganen (Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering) die de structurele basis vormen waar de visie van het Vlaams Netwerk ontwikkeld wordt waardoor de verenigingen en het Vlaams Netwerk hun opdrachten van het decreet kunnen vervullen.

Raad van Bestuur


 8 april 2004
- Meerjarenplan:

  1. definitieve overeenkomst tussen VN en minister

  2. overeenkomst tussen VN en verenigingen

  3. timing procedure 2004-2005

  4. financieel plan voor de twee eerste maanden april – mei 2004

  5. samenstelling beoordelingscommissie 2004-2005

- Eerste discussie over onderlinge afweging van de 6 criteria i.f.v. kwaliteitsbeoordeling van de werking van een vereniging

- Project VAP Congres 2004 (datum 06 mei 2004): laatste nieuws

- Verkiezingen

- memorandum: Vlaamse verkiezingen

- memorandum Europese verkiezingen + postkaartactie

- Financieel resultaat VFA en VN 2003 en 2004

- Begrotingsopvolging ( afsluiting 31 maart 2004 – investeringen )

- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede ( Brussel, 26-28 mei 2004 )


- Project opvolging NAP

 17 mei 2004


- Meerjarenplan: met o.m.

 1. overeenkomst tussen VN en verenigingen

 2. timing procedure 2004-2005

 3. financieel plan voor de twee eerste maanden april – mei 2004

- Eerste discussie over de rol van de begeleidingsorganisaties

- Project VAP Congres 2004: evaluatie


- Voorbereiding AV
- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede ( Brussel, 26-28 mei 2004 )
- Project opvolging NAP
 8 juni 2004
- Meerjarenplan: timing procedure 2004-2005
- Tweede discussie over de rol van de begeleidingsorganisaties.
- Tweede discussie over onderlinge afweging van de 6 criteria i.f.v. kwaliteitsbeoordeling van de werking van een vereniging.
- Memorandum: bespreking
- Voorbereiding Algemene Vergadering 1 juli 2004
- Financieel nieuws: voorschotten
- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede (Brussel, 26-28 mei 200 )
 13 september 2004
- Strategisch Plan Beleidsbeïnvloeding
- Gespreksthema: Invulling van erkenning als vereniging, erkenning als kandidaat-vereniging, geen erkenning op basis van de 6 criteria

- Beoordelingscommissie

- Kort verslag over eerste bijeenkomst op 6 september 2004
- Beroepsprocedure
- Bespreking voorstel tot besluit van het DB over de rol van de begeleidingsorganisaties.

- Voorbereiding Algemene Vergadering


- Feestelijke manifestatie in de Zoo op 18/09/2004: toelichting

- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede (Brussel, 26-28 mei 2004 ): samenkomst Belgische delegatie 2 juli 2004 (zie verslag in bijlage)

- Onderzoeksopdracht OASeS: toelichting door professor Luc Goossens
 28 oktober 2004
- Voorstelling en toelichting van het eindadvies van de beoordelingscommissie, door
twee leden van de beoordelingscommissie: Ludo Fret (voorzitter beoordelingscommissie) en Pros Coulommier
- Bespreking van het eindadvies door de RvB, samen met Ludo en Pros.
- Goedkeuring door de RvB van het advies van de beoordelingscommissie.

 24 november 2004


- Rapport van de beroepscommissie en verslag van de werkzaamheden: bespreking en goedkeuring.
- Bekrachtiging of wijziging (i.f.v. de beslissing inzake het beroep) van de beslissing van de RvB van 28/10/04 inzake de verdeling van de subsidies voor 2005.

- Voorstel planning werkzaamheden RvB 2005 (data en themapunten)


- Varia:

 • Interparlementaire werkgroep 4de Wereld Sociale Inclusie (2/12).

 • Europese week in de senaat van 06 tot 10/12 met een sessie over de Europese dimensie van armoede (vraag van Jacintha De Roeck).

 • Opvolging 3de Europese Ontmoeting en Voorbereiding 4de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede (december).

 • Evaluatie Nationaal Actieplan Inclusie / Armoedebestrijding (15/02/05)

 • Evaluatie 10 jaar AVA

 16 december 2004


- Personeelsnieuws

- Opvolging van de besprekingen op de RvB van 28/10 en 24/1: voorstel van het Dagelijks Bestuur i.v.m. de discussiepunten die we overhouden uit het verslag van de beoordelingscommissie en de beroepscommissie.

- Voorstel planning werkzaamheden RvB 2005: data en thema's.

- Varia: • Interparlementaire werkgroep 4de Wereld Sociale Inclusie (02/12/2004): terugblik en reacties

 • Opvolging 3de Europese Ontmoeting en Voorbereiding 4de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede (23 december 2004)

 • Evaluatie Nationaal Actieplan Inclusie / Armoedebestrijding (15/02/05)

 • Evaluatie 10 jaar AVA

 28 januari 2005


- Personeelsnieuws

- Project Lokaal Sociaal Beleid (actieplan)

- Thema’s werkgroepen vanuit de staf

- Verdere opvolging subsidies 2005

- Opstart gemengde commissie "Toekomstige uitbouw van het Vlaams Netwerk":
opdracht, samenstelling en timing.

- Begrotingsnieuws 2005

- Europees beleid


 1. 4de Europese Ontmoeting van mensen in armoede (9-11 juni 2005)

 2. Opvolging 3de Europese Ontmoeting: voorstel Europees project rond liberalisering van de energiemarkt

 3. Voorstel Bolkenstein i.v.m. de liberalisering van dienstverlening

- Belgisch beleid

a; Evaluatie Nationaal Actieplan Inclusie / Armoedebestrijding (15/02/05)

b. Evaluatie 10 jaar AVA
 25 februari 2005
- Hoofdthema: Bespreking van de thema’s en de werking van de werkgroepen

- Opstart en samenstelling van de Toekomstcommissie: verslag over de opdracht die werd toegewezen aan het DB

- Thema’s Raden van Beheer

- Begrotingsnieuws 2005

- Europees beleid


 1. 4de Europese Ontmoeting van mensen in armoede (9-11 juni 2005) rond het thema "Beeldvorming over Armoede" (zie voorstel van programma in bijlage ter informatie): een werkgroep in het kader van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding volgt dit actief op

 2. Europees Beleid Armoedebestrijding (inclusie) bedreigd door nieuwe mededeling van de Europese Commissie voor de Europese Top van 22-23 maart 2005

- Belgisch beleid

 1. Evaluatie Nationaal Actieplan Inclusie / Armoedebestrijding (15/02/05)

 2. Evaluatie 10 jaar AVA: provinciale debatmomenten (april – mei) en een nationaal publieksmoment (juni 2005)

 3. Evaluatie van de wet op de Maatschappelijke Integratie (o.m. met Leefloon) : colloquium op 1 maart 2005

- Varia

 1. Cera vorming pakket

 2. Politiek nieuws onder voorbehoud

 25 maart 2005


- Hoofdagendapunt: Toekomstige uitbouw van het Vlaams Netwerk: alternatief voorstel van het Dagelijks Bestuur

- Thema’s en werking van werkgroepen: conclusies van de bespreking van vorige vergadering - Voorstelling van de procedure voor de verkiezing van een nieuw bestuur.

- Belgisch beleid: 10 jaar AVA: provinciale debatmomenten (halve dagen in april – mei) en een nationaal publieksmoment (een hele dag op 16 juni 2005)

- Europees beleid 1. Europees Beleid Armoedebestrijding (inclusie): de Europese Top van 22-23 maart en de Europese Campagne SOS Sociaal Europa

 2. 4de Europese Ontmoeting van mensen in armoede (9-11 juni 2005) rond het thema "Beeldvorming over Armoede" (zie voorstel van programma in bijlage ter informatie): een werkgroep in het kader van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding volgt dit actief op.


Dagelijks Bestuur

 28 april 2004


- Financies: verdere opvolging en stand van zaken
- Begroting (afsluiting overgangsbudget 31 maart 2004–investeringen)
- Financieel resultaat VFA
- Bespreking jaarplan staf 2004 (al ontvangen) en invulling takenpakketten staf
- Overeenkomsten VN en verenigingen: stand van zaken en reacties.
- Beoordelingscommissie: Timing 2005, samenstelling BC en aanvraagformulieren
- Nieuws vanuit de werkgroep personeel
- Project Congres 2004: stand van zaken
- Voorbereiding en agenda Raad van Bestuur 17/05/2004 en Algemene Vergadering
- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede (Brussel, 28-29 mei 2004): opvolging
- Project Opvolging Nationaal Actieplan Inclusie
- Reactie op het voorontwerp van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) : 15 mei 2004
- Varia
- Vzw-vorming: opvolging

- Dossier Nationale Loterij

 7 juni 2004
- Bespreking studie OASeS in aanwezigheid van twee personen van OASeS: opvolging van de vorige bespreking

- Overeenkomsten VN en verenigingen: stand van zaken en reacties.

- Overeenkomst met begeleidingsorganisaties voor 2004

- Voorbereiding en agenda Raad van Bestuur 08/06/04 en Algemene Vergadering van 01/07/04

- Memorandum: bespreking

- Feestelijke Manifestatie 12/09/04: • eerste gedachtewisseling over inhoud en programma

 • feestcomité met mensen in armoede uit de verenigingen

 • budget en financiering

- Derde Europese ontmoeting voor mensen in armoede (Brussel, 28-29 mei 2004): opvolging

- Project Opvolging Nationaal Actieplan Inclusie (indiening bij Europese Unie)

- Procedure voor urgentiebeslissingen door DB: 2/3 meerderheid met mogelijkheid tot veto door elk DB-lid

- Reactie op het voorontwerp van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) : 15 mei 2004

 13 juli 2004
- Verdere bespreking studie OASeS

- Voorbereiding en agenda Raad van Bestuur 13/09//04: besluitvorming rond de beoordelingsprioriteiten + data RvB 2004

- Voorbereiding Algemene Vergadering

- Overeenkomst met begeleidingsorganisaties voor 2004  • overeenkomst

  • planning 2004

  • samenkomst

- Project Energie

- Varia


  • Vzw-vorming: opvolging

  • Werkgeversfederatie (lidmaatschap)

  • Logo VN: eerste ontwerp

  • Verhuur vergaderzalen

  • Verplaatsingskosten

  • Activeringsbeleid van minister Frank Vanden Broucke

  • Participatie aan de Algemene Vergadering Welzijnszorg vzw

  • Studiedag “1 jaar liberalisering” op 24 september 2004

  • ‘Economische vorming’: voorstel project Flora – Vlaams Netwerk

  • Opening gebouw op 01 oktober 2004 van de Vooruitgangstraat

  • Autochtone en allochtone armoede

  • ‘Plant een Bos’- actie

 1 september 2004
- OASeS: toelichting gesprek 17 augustus 2004

- Beoordelingscommissie: info en inschakeling van het team van het VN: inbreng van informatie door stafleden ten behoeve van de beoordelingscommissie: verslaggeving, advisering,….

- Voorbereiding en agenda Raad van Bestuur 13/09/04


  • Beroepsprocedure beoordelingscommissie

  • Onderlinge afweging van de zes criteria (kwaliteit)

  • Begeleidingsorganisaties: voorstel tot besluit

  • Voorstel om De Dorpel in de RvB op te nemen

- Algemene Vergadering (vervolg)

- Overeenkomst met begeleidingsorganisaties voor 2004: overeenkomst, planning 2004 en samenkomst

- Feestelijke Manifestatie in de Zoo op 18/09/04: toelichting

- Project Energie

 30 september 2004
- De werking van de RvB: een voorstel voor beter functioneren

- Jaarplan 2005 (cfr. meerjarenplan 2004-2006)

- Algemene Vergadering (vervolg)
- Strategisch plan beleidsbeïnvloeding: verdere opvolging van nota besproken op RvB 13 september 2004

- Aangepaste studie van OASeS: • aanpassing van de prioriteitenlijst van de regio’s

 • afspraak met OASeS voor verdere bespreking

- Onderlinge afweging van de zes criteria (of m.a.w. haalbaarheid van een kwaliteitstoetsing)

- Invulling van erkenning als vereniging, erkenning als kandidaat-vereniging, geen erkenning op basis van de 6 criteria: opvolging bespreking RvB 13 september 2004


- Begeleidingsorganisaties voor 2004 (opvolging van RvB van 13/09/04): overeenkomst voor 2004, planning 2004 – 2005 i.v.m. de begeleidingsfunctie en samenkomst met organisaties die in 2004 door verenigingen zijn opgegeven als hun “begeleidingsorganisatie”

- Project werkgroep Energie

- Varia


  • Feestelijke Manifestatie in de Zoo op 18/09/04: nabeschouwing

  • Studiedag ‘Eén jaar na de liberalisering’ op 24 september 2004

 22 oktober 2004


- Verdelingsprincipes: Uitwerken van een nieuw voorstel aan de RvB op basis van het toegekende groeipad (een financiële tabel ontvangen jullie nog)
- Algemene Vergadering 16 november 2004: verdere afspraken en voorbereiding

 8 november 2004


- Personeelszaken ( o.a Ervaringsdeskundige aannemen )

- Jaarplan 2005 (cfr. meerjarenplan 2004-2006)

- Opvolging RVB 28/10/2004 (beroepsprocedure – oplijsten en plannen van de gesprekspunten uit het eindadvies van en gesprek met de BC.

- Voorbereiding Agenda RvB van 24/11/2004


- Opvolging 3de Europese Ontmoeting en Voorbereiding 4de Europese Ontmoeting van mensen in Armoede (26/11/2004)

- Interparlementaire werkgroep 4de Wereld Sociale Inclusie (02/12/2004)

- Europese week in de senaat van 06 tot 10/12 met een sessie over Europese dimensie van armoede (vraag van Jacintha De Roeck)

- Studiebezoek NAP Inclusie (14/12/2004) + brief van Belgisch Netwerk Armoedebestrijding aan Minister Dupont

- Evaluatie 10 jaar AVA

- Varia


  • actie Delhaise ivm voedselbank

  • gesprek Leterme (15/11/2004)

 9 december 2004


- Bespreking: visie op werkgroepen binnen het Vlaams Netwerk naar aanleiding van het project ‘Energie en Armoede’

- Personeelszaken

- Opvolging van de beroepscommissie.

- Opvolging van de beroepsprocedure.

- Kalender 2005: themapunten en data

- Voorbereiding agenda RVB van 16/12/2004

- Project Lokaal sociaal beleid

- Varia


  • Evaluatie beoordelingscommissie (gesprek 06/12/2004)

  • Conceptnota ‘Campagne Democratie’’ van de Staten-Generaal van het Middenveld

  • Toelichting gesprek Leterme (gesprek 15/11/2004)

  • Oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger van ouders in de Adviesraad Integrale Jeugdhulp

  • Introductie Nieuwsflash 12 januari 2005
- Personeelszaken

- Opstart gemengde commissie “ visie Vlaams Netwerk in de toekomst “

- Kalender 2005: themapunten en data

- Voorbereiding agenda RVB van 28/01/2005

- Project Lokaal Sociaal Beleid ( stand van zaken )
 10 februari 2005
- Personeelszaken

- Concept en samenstelling gemengde commissie “ visie Vlaams Netwerk in de toekomst “ (op advies van Consult)

- Verkiezing nieuw bestuur op AV in juni: voorbereiding van de bespreking in de RvB van de invulling van de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en bespreking van het profiel van de voorzitter

- 4de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede: samenstelling van de delegatie

- Voorbereiding agenda RVB van 25/02/2005

 10 maart 2005


- Opstart commissie “ visie Vlaams Netwerk in de toekomst “op lange termijn + opstart werkzaamheden van het DB op korte termijn.

- Verdere opvolging verkiezing nieuw bestuur op AV in juni 2005

- Begrotingsnieuws 2005

- Aanpassing en opmaak nieuwe overeenkomsten tussen verenigingen en VN.

- Kalender 2005: themapunten en data

- Voorbereiding agenda RVB van 25/03/2005

- Europees Nieuws


 1. 4de Europese Ontmoeting van mensen in armoede (9-11 juni 2005) rond het thema "Beeldvorming over Armoede" (+ mogelijke actie met de media)

 2. Europees Beleid Armoedebestrijding (inclusie) bedreigd door nieuwe mededeling van de Europese Commissie voor de Europese Top van 22-23 maart (Campagne SOS Sociaal Europa)

- Belgisch Nieuws

 1. Evaluatie Nationaal Actieplan Inclusie / Armoedebestrijding (opvolging van 15/02/05)

 2. Evaluatie 10 jaar AVA: provinciale debatmomenten (april – mei) en een nationaal publieksmoment (juni 2005)

 3. Evaluatie van de wet op de Maatschappelijke Integratie (o.m. met Leefloon) : een klank van het colloquium op 1 maart 2005

- Varia

  • Cera vormingspakket (samenwerking Welzijnszorg)

  • Partnership VN met Welzijnszorg (energie )

Algemene Vergadering

- 16 november 2004Statutair gedeelte
Voor dit gedeelte was deze AV een AV van zowel het ‘Vlaams Forum Armoedebestrijding vzw’ (VFA) als van ‘Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw’ (VN)

Goedkeuring verslag AV 18 september 2003

Goedkeuring balans en resultatenrekening 2003 en 2004 VFA

Goedkeuring nieuwe statuten VN

Goedkeuring balans en resultatenrekening 9 mei 2003 – 31 maart 2004 VN

Goedkeuring begroting VN 2004-2005

Goedkeuring begroting VN 2005-2006

Goedkeuring jaarplan 2005 VNInhoudelijk gedeelte


I) Bijzondere ondersteuning van de ‘kleine’ verenigingen

A. Bijzondere aandacht voor beginnende verenigingen

B. Wederzijdse ondersteuning onder verenigingen

C. Ondersteuning van werkers in verenigingen

II) Kwaliteitscriteria

A. Gebruik van criteria in andere sectoren

B. Criteria vanuit de eigen aanpak van verenigingen




1 Aanvraagtformulier voor ondersteuning als vereniging waar armen het woord nemen, niet gepubliceerde tekst

2 Handleiding bij de impulskoffer om te werken aan de zes criteria, niet-gepubliceerde tekst

________________________________________________________________________Werkingsverslag VN1april 2004 – 31 maart 20051   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina