Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale EconomieDovnload 27.91 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte27.91 Kb.
IM.4 maart 2014


Vlaams Subsidieagentschap

voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren


Centraal Bestuur/ Provincie Vlaams Brabant

Koning Albert II-laan 35 bus 21, 1030 Brussel

Tel: 02 / 553 39 42, Fax: 02 / 553 44 22
Provincie West-Vlaan­de­ren, , Koning Albert I-Laan 1.2 bus 62, 8200 Brugge

Tel: 050 / 24 74 70, Fax: 050 / 24 74 75


Provincie Oost-Vlaan­de­ren, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 61, 9000 Gent

Tel: 09 / 276 18 50, Fax: 09 / 276 18 55


Provincie Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 22, 2018 Antwerpen

Tel: 03 / 224 95 05, Fax 03 / 224 95 00


Provincie Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt

Tel: 011 / 74 27 00, Fax: 011 / 74 27 09
AANVRAAG TOT TEWERKSTELLING VAN EEN STAGIAIR VAN VREEMDE NATIONALITEIT


(door de werkgever, in drukletters, in te vullen)
WERKGEVER: nationaliteit

(naam van de werkgever of indien niet dezelfde, naam van de persoon die de aanvraag doet namens de werkgever)

beroep verblijvende te………………………………………………………………….

handelend in eigen naam of in hoedanigheid van………………………………………………………………………..

(functie)

voor firma……………………………………………………………………………………………………………………..(naam en adres van het bedrijf waar de vreemde werknemer de stage zal uitvoeren)

aard van de activiteit: ………………………………………………ondernemingsnummer:…………………………….


STAGIAIR:……………………………………………………(naam)………………………..……………………(voornamen)
nationaliteit………………………………….geboren op…..…/…..…/…….……… te………………………………………

thans verblijvende te………………………………………………………………………………… (straat) nr. …………….(verblijfplaats op het ogenblik van de indiening van de aanvraag)

houder van arbeidskaart nr. ………………………………….(indien de werk­nemer reeds over een kaart be­schikt)
Voornoemde werkgever wenst de voornoemde stagiair in zijn dienst te………………………………………………………

(effectieve plaats van tewerkstelling)

aan te werven of te behouden voor een termijn van…..…/…..…/…….……… tot …..…/…..…/…….………(begindatum) einddatum)

De belanghebbende zal EUR (bruto) per als bezoldiging ontvan­gen.
Gezien voor legalisatie van de


hiernaast geplaatste handtekening van
M ………………………………………………

…………………………………………………


…………………………………………………


Op 19


Opgesteld te………………………………………
Op…………………………………………………

…………………………………………………….


(handtekening en hoedanigheid)De Burgemeester,

ALGEMENE INLICHTINGEN • De aanvraag dient door de werkgever - aanvrager (in DRUKLETTERS) te worden opgesteld • Het volledige aanvraagdossier: het aanvraagformulier, in het voorkomend geval het inlichtingenblad, desgevallend het medisch getuig­schrift, de conform Art. 12 van het KB d.d. 09/06/99 arbeidsovereenkomst en/of andere documenten ter ondersteuning van de aanvraag zoals: bekwaamheidsattesten (diploma's, studiegetuigschriften,...) als bewijs van de voor­op­lei­ding van de kandidaat-stagiair, een opleidingsprogramma met een duidelijke omschrijving van de uit te voeren taken, de verbintenis van de kandidaat-stagiair; moet worden ingediend bij de bevoegde dienst Arbeidsmigratie.
 • De arbeidsvergunning en arbeidskaart worden geweigerd wanneer de aanvraag onvolledige of onjuiste gegevens bevat of wanneer de voorwaarden vermeld in de wet of in de uitvoeringsbesluiten niet zijn vervuld.
 • De administratie kan steeds bijkomende documenten opvragen die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag tot tewerkstelling. • Openingsuren Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren:
  -
  klantenkantoor van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u;
  -
  telefonisch van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u.
  (meer info, zie http://www.werk.be)
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

 • De werkgever die een buitenlandse werknemer wenst te werk te stellen moet vooraf een arbeidsvergunning hebben verkregen van de bevoegde overheid. • Evenwel moet voor de tewerkstelling van personen die, ingevolge de bepalingen van artikel 2 van het KB van 09 juni 1999 betreffende de tewerkstelling van werk­nemers van vreemde nationa­liteit, vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart géén aanvraag worden ingediend.


Uittreksel uit het koninklijk besluit van 09/06/1999, betreffende de voorwaarden van toeken­ning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werkne­mers van vreemde nationaliteit.
Art. 20 onder stagiaires verstaat men, de personen die een stage volgen, d.w.z. de opleiding, bij een werkgever, als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming bevestigd door een diploma of een studiegetuigschrift.

Art. 21 De arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot een stagiair worden slechts toegekend op voorwaarde dat de betrokkene:

 • minstens achttien jaar oud en niet meer dan dertig jaar oud op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;

 • de verbintenis aangaat gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren;Art. 22 De stage moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • ze dient voltijds te zijn;

 • de duur mag de twaalf maanden niet overschrijden en mag desgevallend slechts worden verlengd voor zover de totale tewerkstellingsduur de twaalf maanden niet overschrijdt;

 • ze dient het voorwerp uit te maken van een stageovereenkomst vertaald in de moedertaal van de betrokkene, of een andere taal die hij begrijpt, en die met name het aantal uren van opleiding vermeldt alsook het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen;

 • ze dient vergezeld te zijn van een opleidingsprogramma;Art. 23 Het artikel 21, 1° (=leeftijdsvoorwaarde) is niet van toepassing op stagiairs aangeworven door een universiteit, een in1stelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling;

 • 1De beslissing die door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie wordt genomen inzake aanvraagdossiers tot het bekomen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart, is gebaseerd op persoonsgegevens verkregen van :

  • de afdeling Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie (Beraadslaging VTC nr. 05/2012 van 11 april 2012);

  • het rijksregister van de natuurlijke personen (koninklijk besluit van 29 juni 1993, Beraadslaging RR nr. 54/2008 van 10 december 2008, Beraadslaging RR nr. 58/2010 van 22 december 2010 en Beraadslaging RR nr. 80/2012 van 17 oktober 2012);

  • het wachtregister (koninklijk besluit van 6 januari 1997);

  • het kruispuntbankregister (Beraadslaging SCSZ 09/38 van 7 juli 2009);

  • de DIMONA- persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), het personeelsbestand van de werkgevers, ingeschreven bij de RSZ en de RSZPPO, het LIMOSA- kadaster (landenoverschrijdend informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie, bijgewerkt door de RSZ en de RSVZ) en het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO (Beraadslaging SCSZ nr. 12/042 van 3 juli 2012).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina