Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale EconomieDovnload 25.24 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte25.24 Kb.

Maart 2014


Vlaams Subsidieagentschap voor

Werk en Sociale EconomieAanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de EU
In te vullen en te ondertekenen door de werkgever of zijn lasthebber en in te dienen bij de bevoegde Dienst Arbeidsmigratie van het Vlaamse Gewest. Formulier enkel dienstig voor een aanvraag tot tewerkstelling van een langdurig ingezetene in een betrekking waarvan de bevoegde overheid heeft vastgesteld dat er zich een tekort aan arbeidskrachten voordoet (knelpuntberoep).
WERKGEVER (of zijn lasthebber) __________________________________________________________________________ nationaliteit ____________________________

(in hoofdletters)

adres __________________________________________ straat, nr. _____, postcode _________, te _________________________________


handelend in eigen naam of in functie van _________________________________________
van de onderneming _______________________________________________________________________________________
adres __________________________________________ straat, nr. _____, postcode _________, te _________________________________
ondernemingsnummer _____________________________ RSZ-nr.___________________________ tel. nr. __________________________
e-mail adres _______________________________________________________________________ fax. nr. _________________________
aard van de activiteit van de onderneming _______________________________________________ nr. paritair com. _________________
WERKNEMER : naam _________________________________________________ voornaam ________________________________

(in hoofdletters)

geboren op ____ / ____ / ____________ te ____________________________ geslacht ____ nationaliteit _______________________
indien de werknemer nog niet in België aanwezig is, adres in het buitenland: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

indien de werknemer reeds in België aanwezig is, adres in België: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________


thans houder/houdster van arbeidskaart _______ (type) nr. _________________________
thans houder/houdster van het document dat het verblijf rechtvaardigt: nr _________________________________
type verblijfsvergunning: ________________________________________________________________________
geldig tot ____ / ____ / ____________ nationaal nummer België (indien gekend) ____________________ - ____________ - ________
TEWERKSTELLING :

Voornoemde werkgever wenst bovenvermelde buitenlandse werknemer in zijn dienst aan te werven of te behouden
op het volgende adres __________________________________________ straat, nr. _____, postcode _________, te ____________________
in de hoedanigheid van (correcte omschrijving van de functie)________________________________________________________________
voor een termijn van ____________________ (aantal maanden) met ingang van ____ / ____ / ____________tot ____ / ____ / ____________
Arbeidstijdregeling : __________________ (aantal) uur / week
de bruto aan de RSZ onderworpen bezoldiging bedraagt_______________________ EURO per maand / dag / uur

(schrappen wat niet past)


Opgemaakt te __________________________


Op ______________________________20___
(handtekening en hoedanigheid)


Belangrijke opmerkingen
Dit formulier mag enkel worden gebruikt voor

 • de aanvraag tot tewerkstelling van een onderdaan die in een andere EU-lidstaat de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in toepassing van de Richtlijn 2003/109/EG;

 • de aanvraag tot tewerkstelling in een erkend knelpuntberoep conform de goedgekeurde lijst;

Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn dient het dossier ten minste de drie volgende documenten te bevatten: • een origineel en door de werkgever volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • een kopie van de volledig ingevulde en door de werkgever ondertekende arbeidsovereenkomst;

 • hetzij: - een kopie van een geldig verblijfsdocument wanneer de betrokken werknemer in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
  - een kopie van het specifieke verblijfsdocument van langdurig ingezetene afgeleverd door de lidstaat waar de betrokkene dit statuut heeft verkregen; • wanneer de aanvraag een verlenging betreft van een arbeidsvergunning waarvan de einddatum eerstdaags vervalt, dan dient de werkgever tevens een kopie toe te voegen van alle individuele loonstaten die betrekking hebben op de afgelopen tewerkstellingsperiode.

Opdat de aanvraag bovendien gegrond zou zijn, zal ze in ieder geval moeten voldoen aan alle ter zake geldende voorwaarden zoals deze opgelegd door de verblijfs- en arbeidsreglementering (o.m. met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, enz…).Arbeidsvergunningen voor seizoensarbeid worden enkel toegekend voor een periode van minimum 1,5 en maximum 4,5 maanden. Bovendien moet de werkgever bij het indienen van zijn aanvraag uitdrukkelijk bevestigen dat hij de betrokken werknemer gedurende tenminste 2/3 van de duur van de vergunning voltijds zal tewerkstellen
De aanvraagdossiers moeten worden ingediend door de werkgever bij de Dienst Arbeidsmigratie die bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling. Zij kunnen per post worden toegestuurd op volgende adressen:
Voor een tewerkstelling in de provincie Limburg:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Limburg tel 011 / 74 27 00

Koningin Astridlaan 50, bus 6, 3500 Hasselt fax 011 / 74 27 09


Voor een tewerkstelling in de provincie Antwerpen:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Antwerpen tel 03 / 224 95 05

Lange Kievitstraat 111-113, bus 22, 2018 Antwerpen fax 03 / 224 95 00

Voor een tewerkstelling in de provincie Oost-Vlaanderen:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Oost-Vlaanderen tel 09 / 276 18 50

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 61 , 9000 Gent fax 09 / 276 18 55

Voor een tewerkstelling in de provincie West Vlaanderen:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren West-Vlaanderen tel: 050 24 74 70

Koning Albert I-Laan 1.2 bus 62, 8200 Brugge fax: 050 24 74 75

Voor een tewerkstelling in de provincie Vlaams - Brabant

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Vlaams Brabant tel 02 / 553 39 42

Koning Albert II-laan 35, bus 21, 1030 Brussel fax 02 / 553 44 22Openingsuren Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren:
- klantenkantoor van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u;
- telefonisch van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u.

Uitgebreide info met betrekking tot de procedure vind je op www.werk.be

i

 • i De beslissing die door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie wordt genomen inzake aanvraagdossiers tot het bekomen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart, is gebaseerd op persoonsgegevens verkregen van :

  • de afdeling Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie (Beraadslaging VTC nr. 05/2012 van 11 april 2012);

  • het rijksregister van de natuurlijke personen (koninklijk besluit van 29 juni 1993, Beraadslaging RR nr. 54/2008 van 10 december 2008, Beraadslaging RR nr. 58/2010 van 22 december 2010 en Beraadslaging RR nr. 80/2012 van 17 oktober 2012);

  • het wachtregister (koninklijk besluit van 6 januari 1997);

  • het kruispuntbankregister (Beraadslaging SCSZ 09/38 van 7 juli 2009);

  • de DIMONA- persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), het personeelsbestand van de werkgevers, ingeschreven bij de RSZ en de RSZPPO, het LIMOSA- kadaster (landenoverschrijdend informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie, bijgewerkt door de RSZ en de RSVZ) en het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO (Beraadslaging SCSZ nr. 12/042 van 3 juli 2012).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina