Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e o Jaarverslag secretariaat 2013Dovnload 41.29 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte41.29 Kb.

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o

Jaarverslag secretariaat 2013


www.vogelsrijnwoude.nl

Ledenbestand


Omschrijving 31-12-2012 31-12-2013

leden: 207 208

gezinsleden : 23 23

230 231 totaal aantal leden 31/12/2013

donateurs: 10 11

Bestuurlijke organisatie en verenigingsstructuur
Het bestuur telt 5 leden met elk een eigen portefeuille, te weten:

Voorzitter, vacant

Secretaris, P. (Piet) van Woerden: Activiteitenkalender

Penningmeester, L. (Leo) van Soldt: Contacten met Het Anker

Bestuurslid, B. (Bas) Bijl: Landschapsbeheer en Uilenwerkgroep

Bestuurslid, M.B.A. (Margot) Klingers – Visser: Algemene bestuurstaken en Landschapsbeheer

Bestuurslid, A.G.M. (Louis) Westgeest: Educatie en publieksactiviteiten

De ledenadministratie wordt verzorgd door J.D. (Johan) Hogendoorn.

Het uitvoerende werk wordt grotendeels door kwalitatief en kwantitatief goed bezette

commissies en werkgroepen gedaan.
COMMISSIES WERKGROEPEN en CONTACTPERSONEN

Onderdeel Coördinator Leden

Bibliotheek : Bert van Eijk

Broedvogelinventarisaties  • De Wilck : Cor Kes

  • Huiszwaluwnesten : Gerard van der Haas

  • Nestkasten : Gerard van der Haas

  • Spookverlaat/Kruiskade: Bert van Eijk Geert-Jan van Beek, Ingeborg Blommers, Sjon van

Santen, Leo van Soldt, Gerard Brouwers

De Braakbal :Frans Verburgt Gerard Brouwers, Fred Leenart, Ans Joustra, (eindredacteur) Casper Bottemanne, Bert van Eijk (coördinatie distributie)

Educatie/publieksact. : Louis Westgeest Corrie van der Veer

Landschapsbeheer : Cor Kes Bas Bijl, Margot Klingers, Ronald Klingers,

(incl. houtverkoop) Ed van Nieuwenhuijzen en nog 30 vaste knotters

Ledenexcursies (en –avonden) : Jan Hoogeveen Bert van Eijk en Ton Renniers

Natuurtuinbeheer : Tineke v. Rijn/Bert v.d. Zwaan/Margriet v.d. Nagel/ Ria Heemskerk

Nestkastenvoorraadbeheer : Wijnand van den Bosch

Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” : Cor Kes

Overheidszaken en PR : Gerard Brouwers Jan Kuijt, Cor Kes, (juridische adviezen: R.Klingers)

Tellingen


  • Euro Birdwatch : Wijnand van den Bosch

  • Sovon-Vogelatlasproject : Bert van Eijk Sjon van Santen, Cor Kes en nog 22 deelnemers

  • Wintertellingen : Ko Katsman Naast Ko nog 25 deelnemers

Uilenwerkgroep : Bas Bijl Wijnand v.d. Bosch, Ko Katsman, Cor Martijn,

Mart van Tol, Henk Vervoort en Nico van Vliet

Veldwaarnemingen : vacant

Vogelobservatiehut : Ann Brouwers

Website : Rob Eveleens

Weidevogelbeheer : Jan Kuijt Ongeveer 15 weidevogelbeschermers

Wetlandwacht “de Wilck” : Cor Kes

Bestuursvergaderingen en Ledenadministratie

Het bestuur kwam in 2013 zeven maal in vergadering bijeen bij één van de bestuursleden thuis.

Daarnaast was er op 29 oktober 2013 de jaarlijkse vergadering van het bestuur met alle coördinatoren

in “Het Anker” te Hazerswoude-Rijndijk.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 21 maart 2013 eveneens in Het Anker.

Hier namen we afscheid van onze voorzitter: Gerard Brouwers. Helaas konden we geen opvolger vinden. Wel stelden Margot en Ronald Klingers zich beschikbaar om voor één jaar samen het bestuur te ondersteunen. Officieel is Margot benoemd tot algemeen bestuurslid.

Jaarlijks organiseert het bestuur een Nieuwjaarsreceptie voor leden en hun partners in Het Anker.

We werden ontvangen rond de bar. Een prima locatie!

Op de ALV van 21 maart 2013 namen we na 15 jaar afscheid van Joop van der Zalm als adminstrateur.

Johan Hogendoorn volgde hem op. Het ledental blijft vrij constant. Dit betekent helaas, dat de gemiddelde leeftijd ook ongeveer per jaar stijgt met een jaar. We hopen met een Open Dag in 2015 deze trend om te buigen.


Algemene bestuurszaken

Vrijdag 22 maart opende wethouder Ferdinand Ketel van Rijnwoude de “vogelkijkschermen” bij De Wilck. De Leidse Ommelanden gaven 50 % subsidie voor dit project. De VWG betaalde de andere helft.

Het bestuur van Landschapsbeheer Zuid-Holland meldde ons, dat zij per 1 januari 2014 met alle activiteiten stopt. We hebben hiertegen geprotesteerd bij dit bestuur, Prov. Staten van Zuid-Holland en gedeputeerde dhr. Weber. 22 november en 13 dec. 2013 werden we uitgenodigd in het Provinciehuis te Den Haag.

Inmiddels tracht men met een samenwerkingsverband tussen Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis Z.-H., genaamd Landschap & Erfgoed, de “Groene Motor” op te starten.

Natuur en milieu Zuid-Holland is bezorgd over de achteruitgang van het aantal weidevogels, ondanks de grote subsidiebedragen die hieraan besteed zijn de laatste 20 jaar. Zij heeft een “weidevogelberaad” ingesteld, waar Piet van Woerden op persoonlijke titel deel van uitmaakt.

Bibliotheek

Onze bibliothecaris, Bert van Eijk, is gestopt met het uitlenen van boeken op de ledenvergaderingen.

De aanwezige literatuur wordt door Bert in 3 categorieën verdeeld: a. Goed bruikbaar (wordt ter uitleen aangeboden via de website), b. Bruikbaar, maar niet zo actueel meer (wordt t.z.t. via de website aan onze leden aangeboden), c. Verouderd (wordt verwijderd). Een heel karwei om dit rond te krijgen!
Broedvogelinventarisaties

Bert van Eijk, coördinator broedvogelinventarisatie van Spookverlaat/Kruiskade maakt jaarlijks een schitterend verslag van de resultaten. Dit rapport, dat voorzien is van prachtige kaarten en overzichten, wordt op CD uitgegeven en opgestuurd naar de opdrachtgever(Staatsbosbeheer). Sovon krijgt ook een CD. U kunt de CD’s ook ter inzage krijgen van Bert.

Ook “De Wilck” wordt sinds 2000 jaarlijks op broedvogels geïnventariseerd. Teamleider is Cor Kes.

De gegevens worden ingevuld op een bestand van het ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot, dat deze gegevens verzamelt voor het “Weidevogel Meetnet provincie Zuid-Holland”.

Per jaar wordt er 4 maal geteld. Deze telrondes nemen 5 tot 9 uur in beslag. Ook Staatsbosbeheer krijgt deze gegevens. Daarnaast worden er een aantal locatie rondes uitgevoerd.

Verder is bijgehouden hoeveel huiszwaluwen tot broeden zijn gekomen. Deze telgegevens worden opgenomen in het rapport van de Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek.

Deze huiszwaluwinventarisatie wordt gecoördineerd door Gerard van der Haas. Het controleren van de nestkasten van de VWG wordt ook door Gerard van der Haas gecoördineerd.
De Braakbal

Frans Verburgt heeft bijna 9 jaar met veel inzet als eindredacteur ons prachtige ledenblad in elkaar gezet. Helaas gaf hij in De Braakbal 34.4 aan, dat 35.1 niet meer door hem geredigeerd zal worden.

Het zal niet meevallen in deze vacature te voorzien. We willen Frans heel hartelijk bedanken voor de fantastische edities die hij ons geleverd heeft. Op de ALV komen we hierop terug!

De distributie van het blad vindt plaats met medewerking van een veertiental leden. De coördinatie hiervan is in goede handen bij Bert van Eijk.


Educatie en publieksactiviteiten

De educatiecommissie bestaat uit Louis Westgeest en Corrie van der Veer. De commissie zou graag meer leden betrekken bij hun werk, vooral als er excursies zijn, is het prettig om een vervanger beschikbaar te hebben! Schroom niet om u aan te melden!

De Ganzenexcursie op 2 februari 2013 trok 35 deelnemers. De cursus “Vogels herkennen” ging niet door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. 13 oktober organiseerde de educatiecommissie een excursie voor publiek en leden naar De Wilck. Regen, maar toch 7 excursiegangers!

17 oktober sprak Jan Westgeest over Vogeltrek in Het Anker.

26 oktober van 20.00 tot 22.00 uur werd er een wandeling gehouden bij het Spookverlaat in het kader van de “Nacht van de Nacht”. Deze activiteit is ook aangemeld bij het Zuid-Hollands Landschap. Doel van dit evenement is: aandacht vragen voor de gevolgen van “lichtvervuiling”. Er kwamen 16 wandelaars op af, zelfs uit Alkmaar/Amsterdam.
Landschapsbeheer

In goed overleg met Peter van Osch van Staatsbosbeheer wordt jaarlijks een onderhoudsplan gemaakt voor Spookverlaat/Kruiskade en omgeving. Tweemaal per jaar wordt er door landschapsbeheer met Peter vergaderd. Begin oktober worden de plannen gemaakt voor het komende knotseizoen, dat eind oktober start en doorloopt tot half maart. Peter laat meermalen blijken, dat hij onze samenwerking als voorbeeld stelt aan andere knotploegen!

In seizoen 2012/2013 (van april 2012 tot eind maart 2013) was er op 140 dagen een activiteit in de omgeving van de Zaagbek. Dat leverde 870 vrijwilligersdagen op. Er waren naast het bekende knotten/kloven/zagen/houtverkoop tal van andere activiteiten. Naast de Zaagbek werd een nieuwe materiaalcontainer “de Specht “ geplaatst. De Zaagbek werd vergroot en opnieuw ingericht. Nu electrisch verlicht! Het “Joop de Grootplein” werd officieel door de naamgever onthuld!

Voor de overige activiteiten volg ik verder het jaar 2013.

De Natuurwerkdag, 2 november 2013, werd dit keer georganiseerd door Margot en Ronald Klingers.

De dag was snel volgeboekt met 40 deelnemers, maar er kwamen 52 knotters! Margot moest beloven, dat enkele “vaste” deelnemers uit een buitengebied volgend jaar een voorkeursbehandeling zullen krijgen. Ze willen dit niet missen! De deelnemers werden weer geweldig verzorgd door Bert van der Zwaan.

De Lionsclub Rijnwoude komt ook al jaren twee zaterdagen knotten. Dit keer werd deze happening uitvoerig beschreven in de Rijnwoude Koerier. Dank voor deze promotie van onze VWG!

Een grote delegatie van de knotploeg heeft 08/10 november 2013 onder leiding van ons oud-lid Wilfred Alblas een Túnwâl (erfafscheiding) in Gaasterland aangelegd. Zelfs de Balkster Courant meldde: “Vrijwilligers uit Randstad werken aan Túnwâl!” Het werd een fantastisch weekend, want er waren ook prachtige excursies in het programma opgenomen o.l.v. oud-lid Jan Tijsma! Er werd zelfs een bord geplaatst met informatie over onze hulp. Een kopie heeft Wilfred onze VWG aangeboden.

Op de Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2014 gaf Peter van Osch een nieuwe motormaaier aan onze coördinator Cor Kes. Een duidelijk bewijs van onze goede samenwerking!

Ledenexcursies en - avonden

In 2013 heeft deze commissie weer een aantal avonden georganiseerd in Het Anker te Hazerswoude-Rijndijk. Het begon 14 februari met de jaarlijkse “Leden voor leden” avond, waar verenigingsleden hun mooiste opnamen lieten zien.

Op 13 maart kwam Jan-Willem Vergeer, werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Nederland ons informeren over “Vogels van de Rode Lijst”.

12 september werd het seizoen voor leden- en publieksactiviteiten geopend door Jos van Oostveen. Hij liet ons prachtige beelden zien van de vogels in de Kaukasus.

14 november bracht Chris Schenk ons de Landenspecial “Japan”. Na vorig jaar “Siberië”, was ook deze avond overweldigend. Het smaakt naar meer!

De ledenavonden zijn gratis toegankelijk voor leden. We nodigen nu ook niet-leden uit voor deze avonden. Zij betalen € 2,50 per avond.

De excursies die de commissie organiseert zijn uitsluitend bedoeld voor onze leden.

In 2013 bezochten we de Flevopolder, Zuid-Holland en Noord-Zeeland, de Utrechtse Heuvelrug, Noord-Holland, Bussummerheide, ’s Graveland en Ankeveense Plassen, Hoekse Waard, Tholen en Schouwen-Duiveland, NW en Centraal Deltagebied, Gouwzee, Medenblik ZO en de dijk Enkhuizen/Lelystad + Z.-Flevoland. Vermeldenswaard is de Nachtzwaluwexcursie op de Leusderheide.

Sommige excursies zijn meerdaags, zoals: Van 08 t/m 12 mei naar de Achterhoek en 04 t/m 06 oktober naar Ameland. Meestal zijn de meerdaagse excursies snel volgeboekt!

Via ons verenigingsblad “De Braakbal” kunnen alle leden meegenieten van de enthousiaste verslagen en prachtige foto’s van alle excursies. Ook op onze website kunt u de verslagen vinden!Natuurtuinbeheer.

In de actieve periode ( maart t/m september ) wordt er elke zaterdag in samenwerking met

IVN-Alphen aan den Rijn e.o. in de natuurtuin te Koudekerk a/d Rijn gewerkt.

Helaas trof men in juli weer vele vernielingen aan in de natuurtuin. Het IVN heeft hiervan aangifte gedaan.


Oeverzwaluwwand Elfenbaan

Begin april 2013 heeft een aantal VWG leden o.l.v. Cor Kes alle nestholten in de oeverzwaluwwand weer opgevuld met zand. Hiervan heeft Margot Klingers foto’s gemaakt, die gestuurd zijn naar Zuid-Hollands Landschap. De bezetting van de kolonie is vastgelegd: 2008 – 33 nesten, 2009 (48), 2010 (51), 2011(26), 2012(32), 2013(36). Bij Spanbeton (Hoogewaard, Koudekerk a/d Rijn) telden we er 50!

Mogelijk komt er een oeverzwaluwwand in de Munnikenpolder (Leiderdorp).
Overheidszaken en PR

Gerard Brouwers was aanwezig bij de afscheidsreceptie van de gemeente Rijnwoude op 13 december in Het Anker. Gerard blijft de overheidszaken in de gaten houden en behandelen. Als bestuur zijn we daar heel blij mee, want Gerard is goed ingevoerd in deze materie en heeft vele netwerken.

Bas Bijl heeft contact gehad met Stef Strik van de Vogelwerkgroep Alphen a/d Rijn. We zijn welkom op hun jaarvergadering.

Ton Renniers vertegenwoordigt de VWG in het kwartaaloverleg met de wethouder van de Groenbelangenorganisaties te Leiderdorp

Jan Bal zal onze WVG vertegenwoordigen in een commissie “Bloemrijke bermen”.

Onze aandacht is gevraagd voor de ontsluiting van Greenport Boskoop West naar de N11 (variant 3b) en de plaatsing van 4 windmolens op het terrein van Heineken. In beide gevallen hebben als VWG (nog) geen actie ondernomen.


Tellingen

Elke eerste zaterdag van oktober wordt er in geheel Europa geteld: Euro Birdwatch. Onze tellocatie ligt aan de Burmadeweg, naast de Wilck.Sovon lanceerde in 2012 het plan om een nieuwe Vogelatlas 2012-2015 te gaan uitgeven. Bert van Eijk nam het voortouw om onze VWG aan te melden voor 4 atlasblokken van 5 bij 5 km. Hij heeft zich verzekerd van 2 assistenten: Sjon van Santen en Cor Kes en een groot aantal tellers.

Het veldwerk betreft drie winter- en drie broedseizoenen. Het project loopt voortreffelijk!

Ko Katsman is coördinator van de wintertellingen. Van september t/m april wordt er door 26 vogelaars geteld tijdens een weekend per maand. Ko levert de tellers maandelijks een Nieuwsbrief waarin hij bijzondere waarnemingen van de laatste telling vermeldt.
Uilenwerkgroep

2013 was een slecht uilenjaar. Er is maar 1 nest met steenuiltjes aangetroffen. Regelmatig worden er lezingen gegeven bij verschillende groepen. Soms resulteert dat in het plaatsen van een uilenkast.


Weidevogelbeheer

Over de weidevogels is in ons gebied over 2013 weinig positiefs te melden. Zie verder bij Algemene bestuurszaken!


Wetlandwacht “De Wilck”

In “De Wilck”worden nog vele nesten van weidevogels aangetroffen. Wel is er behoefte aan extra “kuikenland” rondom dit Natura 2000 gebied.


Hazerswoude-Rijndijk, 31 december 2013. P. van Woerden, secretaris

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2014.


De (vergader) voorzitter, de secretaris,

A.G.M.Westgeest P. van WoerdenVogelwerkgroep “Koudekerk/Hazerswoude e.o.” / secretariaat / jaarverslag 2013De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina