Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e oDovnload 34.76 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.76 Kb.

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o

Jaarverslag secretariaat 2003

Ledenbestand en andere administratieve gegevens


Omschrijving 31-12-02 31-12-03 Omschrijving 31-12-02 31-12-03

leden 179 191 donateurs 16 11

gezinsleden 25 24 aparte Braakbaladressen 21 21

jeugdleden 0 1 distr. jaarversl./overzichten 19 19totaal leden 204 216 totaal alle categoriën 260 267

Bestuurlijke organisatie en verenigingsstructuur

Het bestuur telt 5 leden met elk een eigen portefeuille, te weten:

Voorzitter , W.B. v.Eijk : statutaire taken / organisatorische coördinatie / ”De Braakbal”

Secretaris , C. Woortman : statutaire taken / tellingen, inventarisaties, waarnemingen

Penningm., G. Brouwers : statutaire taken / overheidszkn., ruimtel.ordening, openb.werken / ledenadm.

Bestuurslid , R. Kraayeveld : landschaps-,weidevogel-,nestkasten- en natuurtuinbeheer / vogelobservatiehut

Bestuurslid , T. Renniers : ledenactiviteiten / educatie / p.r.

In het verslagjaar trad Cor Kes af als bestuurslid, hij werd opgevolgd door Rob Kraayeveld

Het uitvoerende werk wordt zoveel mogelijk door kwalitatief en kwantitatief goed bemande commissies gedaan. De ledenadm. en het bijhouden van enkele andere bestanden wordt verzorgd door Joop v.d. Zalm.

Commissies

Onderdeel Coördinator Leden

landschapsbeheer : Cor Kes/Rob Dijs Joop de Groot

weidevogelbeheer : Jan Kuyt Cor Kes, Bert Vergeer

nestkastenbeheer : Jan van Ommering Siem van der Haas, Aad Zevenhoven

natuurtuinbeheer : Tineke Menken/Bert v.d.Zwaan (2 leden IVN-afd. Alphen a/d. Rijn e.o.)

de Braakbal : Bert van Eijk Wouter Gerstel, Jack Vermeulen, AnneMiek v. Zaal,

educatie/publieksact. : Geert-Jan van Beek John Evenwel, Corry v.d.Veer

tellingen/inventarisaties : Wilfred Alblas Aad Zevenhoven

OZ, RO & OW : Gerard Brouwers Cor Kes, Jan Kuyt (adviezen: W.Alblas, R.Klingers)

P.R. : Carol Honsbeek Toos Woortman, Wijnand v.d. Bosch

ledenactiviteiten : Johan Meijer Jan Hoogeveen , Ton Renniers

Het gehele bestuur kwam acht maal in vergadering bijeen, daarnaast was er in oktober een plenaire coördinatoren/bestuursvergadering. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 maart ’03.
Leden- en Publieksavonden

Ook in 2003 waren er weer vele evenementen waarin leden en belangstellenden elkaar konden ontmoeten om kennis te verwerven, kennis te delen, ervaringen uit te wisselen etc.

Op 3/1 was de nieuwjaarsreceptie voor leden hun partners , gevolgd door op 9/1 een lezing over Zwemmers en Duikers in winters Nederland*, op 6/2 de IJslandavond, op 27/3 de ALV, op 24/4 de lezing over de zweefvliegprestaties van roofvogels, 15/5 de IJsvogelavond*, de seizoensopening met de video “Travelling birds op 11/9 en op 20/11 nog een lezing over Hongarije*. Verder was er op 18/9 de 1e cursusavond Steltlopers*

Het onderscheid ledenavonden  publieksavonden is voor wat betreft de lezingenavonden vrijwel verdwenen. Waarbij geldt dat de ledenavonden werden verzorgd door de commissie ledenactiviteiten, coördinator(en) hiervan zijn Johan Meijer en Jan Hoogeveen. De publieksavonden* werden verzorgd door de educatie-commissie. Alle avonden mochten zich in een ruime tot soms zeer grote belangstellling verheugen.


Leden- en Publieksexcursies*

In 2003 stonden er maar liefst 13 excursies (8 leden en 5 publieksexc.*), daarnaast stonden nog 2 vogel-kijkweekenden gepland én een cursusexcursie Steltlopers*. Op 12/1 werd gestart met de publieksexc. Zegerplas*, 2/2 AWD, 8/2 de ganzenexcursie* naar de Delta, 22/3 Bl.Kamer, 6/4 De Wilck*,

10/5 Tiengemeten , 15/5 Wijde Aa*, 14/6 O. Brabant, 14/9 Delta-oost, 27/9 Zeevogels, 25/10 IJmuiden, 26/10 Spookverlaat*, 29/11 W.Friesland. De excursie-cursus steltlopers werd gehouden op 20/9.

De vogelkijkweekenden van 11/4 – 13/4 Overijssel en van 3/10 – 15/10 Lauwersmeer.

Ook hier was sprake van een grote tot zeer grote belangstelling van leden en publiek. De ledenexcursies werden verzorgd door de commissie ledenactiviteiten, de publieksexcursies* door de educatiecommissie. De coördinatoren én Jan Koeckhoven hebben gezorgd voor een prachtig programma.
Educatie

Alle met een * genoteerde avonden en excursies vermeld bij de 2 voorgaande onderdelen van dit verslag, vielen onder verantwoordelijkheid van de educatiecommissie. De commissie zorgde tevens voor het inrichten/bemannen van de publieksstand op publieksavonden.

In het verslagjaar is de cursus “Steltlopers” gestart. De cursus (2 avonden en 2 excursies, verdeeld over najaar 2003 en voorjaar 2004) is bedoeld voor leden en publiek. De cursus was met 43 deelnemers volledig volgeboekt. De commissie bestaat uit 3 leden, Geert-Jan van Beek (coördinator), John Evenwel en Corry v.d.Veer. Zij stellen het programma op en bij de uitvoering (die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvindt) wordt waar mogelijk/gewenst een beroep gedaan op de andere VWG-leden of mensen van buiten de vereniging (sprekers).
Public Relations en Publiciteit.

In 2002 is een fraaie website onder de naam: www.vogelsrijnwoude.nl tot stand gekomen, die in 2003 met groot enthousiasme en kennis van zaken verder is uitgebreid/onderhouden door webmaster Rob Eveleens (met Piet van Duin als “reserve-webmaster”). De andere taken van PR (het behandelen van aanvragen voor standjes/lezingen e.d., het inrichten resp. bemannen van de VWG-stand op publieksavonden, het samenstellen van de publieksfolder, het verzorgen van persberichten etc..) werden uitgevoerd i.s.m. het secretariaat en/of de educatiesommissie. In het verslagjaar was de samenstelling van de PR-cie. is als volgt: Carol Honsbeek (coördinator), Rob Eveleens (site-beheerder), Wijnand v.d. Bosch en Toos Woortman.

Audiovisuele infobronnen en Materialen, Informatieve verzamelingen.

De VWG beschikt over een uitgebreide diatheek (ca. 750 stuks), een aantal cassettebandjes en cd’s met vogelgeluiden, verder nog een promotie-videotape plus een diskette “basisinformatie Ned. vogels”.

Aan apparatuur beschikt de VWG over (o.a.) een radiocassette/CD-recorder, diaprojector, tafelmodel grootbeeld-videorecorder; kortom cursus-, leden-, en publieksavonden kunnen op goed niveau worden verzorgd. De diatheek is in beheer bij Rien Hooftman en Peet Hesseling. Coördinator van het geheel is Geert-Jan van Beek. Ook is er een uitgebreide bibliotheek en documentatieverzameling voor de leden voorhanden, beheerder hiervan is Bert van Eijk.
Kontaktpersoon met Vogelbescherming Nederland.

Deze functie werd bekleed door Bert van Eijk. Helaas heeft deze om diverse redenen eind november moeten besluiten deze functie neer te leggen. Contacten met VBN zullen nu via het secretariaat worden onderhouden. Verder geldt dat in de loop van 2003 VBN de regio-consulenten heeft “wegbezuinigd”. Erg jammer, omdat juist met de regio-consulent een direct contact betreffende vogelzaken in het werkgebied van de VWG een grote pré was. Wel zijn er door Zeist 2 medewerkers benoemd speciaal voor de contacten VBN   vogelwerkgroepen/vrijwilligers. Voor onze VWG is dat Toon Voets.


Overheidszaken, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken.

Dit onderdeel valt onder verantwoordelijkheid van penningmeester Gerard Brouwers, hij wordt bijgestaan door Cor Kes en Jan Kuyt en voor specialistische adviezen kan de commissie terecht bij onze leden Wilfred Alblas en Ronald Klingers. Er is op dit terrein veel aan de hand in onze regio.

De VWG heeft deelgenomen aan diverse discussie-avonden in de regio (o.a. Wijk en Wouden, Groene Hart Stichting, Waterschap W.&W.). Op onze inspraakreactie (vorig verslagjaar) op het voor-ontwerp-bestemmingsplan is nog geen reactie ontvangen. Wilfred Alblas heeft een zienswijze ingestuurd m.b.t. de Munnikenpolder. De VWG heeft deel uitgemaakt van de Klankbordgroep “Ontsluiting vluchtschacht de Bent” en nam deel aan de werkgroep gebiedscommissie Wijk & Wouden.

Met Staatsbosbeheer wordt tweemaal per jaar door een bestuursafvaardiging vergaderd, aan beide kanten is men zeer tevreden over de samenwerking. Ook het halfjaarlijks Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg werd door een bestuursafvaardiging bijgewoond.


Wetlandwacht “De Wilck” voor Vogelbescherming Nederland.

Deze functie werd sedert april 1999 bekleed door Bert van Eijk, ook deze functie heeft Bert van Eijk helaas moeten neerleggen. Regelmatig contact met de regioconsulent van VBN vloeit hieruit voort. Nu de regio-consulent is verdwenen en Bert van Eijk geen wetlandwacht meer kan zijn, wordt er gezocht naar een andere invulling van die taak. Voorlopig zijn Cor Kes en Rob Kraayeveld aanspreekpunt voor dit item. De wetlandwacht rapporteert jaarlijks aan VBN.

Dit rapport komt tot stand in samenwerking met de coördinator overheidszaken en bevat verder gegevens uit de wintertellingen, broedvogel -inventarisaties en veldwaarnemingen. Het wordt samengevat opgenomen in de jaarlijkse publicatie “Nederlandse Wetlands”, (Uitg. van VBN)

Natuurtuinbeheer.

Evenals voorgaande jaren is er in de periode maart/november op de 1e zaterdag van de maand in samenwerking met IVN-Alphen aan den Rijn e.o. in de natuurtuin te Koudekerk a/d Rijn gewerkt. Vaste werkzaamheden zijn (o.a.) paden maaien, snoeien, bospaden onkruidvrij maken. De VWG heeft er ook geknot en voor het werken met de zeis is Siem van der Haas ingeschakeld. . Verder zijn er ook diverse inventarisaties uitgevoerd. De natuurtuinwerkgroep bestaat uit Tineke Menken, Bert v.d. Zwaan en Marijke Pracht en Margriet van der Nagel.


Tellingen, Inventarisaties en Waarnemingen.

Binnen de VWG zijn er (gelukkig) behalve veel leden die vogels kijken leuk vinden, ook veel leden die enthousiast vogels tellen. Van groot belang deze activiteit, want meten is weten. Een groot aantal leden is weer op pad geweest voor de wintertellingen, tellingen van de overwinterende Kleine Zwaan en ganzen; zijn er BMP-inventarisaties uitgevoerd in het Ericapark en Heemgebied/Kromme Aar (beide in Alphen aan den Rijn), het gebied Spookverlaat/Kruiskade (Hazerswoude) het SBB-weidevogelreservaat De Wilck en in het Wijde Aa-gebied. Verder is bijgehouden hoeveel Zwarte Sterns, oeverzwaluwen en de huiszwaluwen tot broeden zijn gekomen. De telgegevens van de VWG m.b.t. de huiszwaluwen zijn opgenomen in het rapport van de Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek. Telgegevens worden (o.a.) aan SOVON verstrekt. Ze kunnen (bijv.) gebruikt worden bij plannen aangaande natuurbescherming, ruimtelijke ordening, openbare werken en infrastructuur. Veldwaarnemingen en ringgegevens werden doorgegeven aan Matthijs Broere (en gepubliceerd in de Braakbal). De huiszwaluwinventarisatie werd gecoördineerd door Jan Ommering, algehele coördinator tellingen en inventarisaties is Wilfred Alblas, bijgestaan door Aad Zevenhoven.


Landschapsbeheer.

In het verslagjaar is er door de ‘knotploeg” weer veel werk verzet aan het onderhoud van landschaps- elementen op diverse plaatsen in het werkgebied van de Vogelwerkgroep. Naast de gebruikelijke knotzaterdagen is er ook op diverse doordeweekse dagen aan het landschap gewerkt.

Er is geknot, gemaaid, “getirfort”, in het Rijnwoudse op zeer grote schaal. In totaal zijn er maar liefst 303 vrijwilligersdagen besteed aan landschapsonderhoud. Daarmee is het record van vorig jaar (236dg.) ruimschoots overschreden. Verder is er ook dit jaar weer enthousiast meegedaan aan de Nationale Natuurwerkdag op 1 november.

Daarmee was de werklust nog niet over, want er is een oude bouwkeet aangeschaft, die m.b.v. de eigen vrijwilligers (in 79 vrijwilligersdagen!) is opgeknapt tot een prachtig pauzeverblijf voor de de knotters.

Ter verhoging van de veiligheid is er ook nog een cursus motorzagen gevolgd.

Coördinatoren landschapsbeheer zijn Cor Kes en Rob Dijs, bijgestaan door Joop de Groot.


Weidevogelbeheer.

Al vanaf de start van onze vereniging (1980) een vast onderdeel van de VWG-activiteiten op het gebied van concrete vogelbescherming. Het gebied waar onze (26) weidevogelbeschermers actief zijn beslaat 695 ha, in eigendom/pacht bij 32 boeren. 579 nesten werden gevonden (meest kievit en grutto) waarvan er 390 uitkwamen. Helaas zegt dit nog niet veel over het uiteindelijke aantal vliegvlugge jongen. Want dat staat onder zeer zware druk. Predatie door (o.a.) kraaien is op sommige percelen zeer fors te noemen. Één en ander hangt ook samen met de veranderende biotoop in ons weidevogelgebied. Na de ruilverkaveling is het vroegere zeer open landschap geleidelijk aan veranderd in een wat afwisselender landschap met bosjes , erfbeplantingen e.d. Dat leidt ook tot een veranderende flora/fauna, vogels die je vroeger nooit zag in de polder kom je nu wel tegen. Dat heeft positieve en negatieve kanten. De predatiekans voor weidevogels is in elk geval (veel) groter geworden. Maar belangrijker is nog dat de tegenwoordig vereiste moderne agrarische bedrijfsvoering het onze weidevogels knap lastig maakt om zich voort te planten. Als in één klap de polder wordt gemaaid, heeft dat uiteraard zeer vervelende gevolgen voor de jonge vogels  voedsel, beschutting ineens verdwenen! Voorzover ze tenminste na zo’n maaisessie nog in leven zijn, want (zeer veel, hoeveel?) kuikens worden door de cyclomaaiers verhakseld. De Weidevogelgroep onderhoudt de contacten met de Ver. v. Agrarisch Natuurbeheer Wijk & Wouden; om m.n. zaken als nazorg, vluchtstroken, e.d. te bespreken. Maar in feite gaat het hier om een landelijk probleem dat niet door regionale VWG’s en regionale boeren kan worden opgelost/aangepakt. Een heel sturingspakket opgesteld door overheid, boeren, natuur- en landschapsbeschermingsorganisaties kan mogelijk uitkomst bieden. Maar zo’n samenhangend pakket van maatregelen lijkt nog zeer ver weg, helaas. Coördinator van het weidevogelgebeuren is Jan Kuyt, ondersteund door Cor Kes en Bert Vergeer.Kunstmatige Nestelplaatsen.

In de polders van Rijnwoude (en de Wilck) zijn weer op diverse lokaties nestvlotjes voor de Zwarte stern uitgelegd. Tot succesvol broeden heeft dat helaas niet geleid. In de oeverzwaluwenwand in de Elfenbaan is weer gebroed. Met de ooievaars aan het Spookverlaat gaat het goed., 2 jonge ooievaars zijn uitgevlogen. De in totaal 275 in Rijnwoude en Leiderdorp hangende nestkasten hadden een bezettingsgraad van 64,5%. Coördinator nestkastenbeheer is Jan Ommering met ondersteuning van S. van der Haas, A. Zevenhoven, G. de Jong en C. Kes, G-J. van Beek, R.Adriaanse, A.v.d.Werf, B.van Eijk en G.Brouwers.


Vogelobservatiehut “Amalia”.

Evenals voorgaande jaren mag de hut zich in grote belangstelling verheugen, zowel van leden als van publiek. Het onderhoud van hut en omgeving vergt het nodige aan arbeid, maar komt vogels, biotoop en waarnemers duidelijk ten goede. Herhaaldelijk worden ook minder gangbare soorten aangetroffen, zoals (bijv.) ijsvogel, roerdomp, waterral en porseleinhoen. Aanspreekpunt voor materieel beheer is Jan Kuyt, de vitrine wordt verzorgd door Joop van der Zalm


De Braakbal.

Ons verenigingsblad komt elk kwartaal uit in een oplage van thans 245 st. Behalve een contact- en mededelingenorgaan is het blad ook een prima middel voor verenigingspromotie- en educatieve doeleinden. Het blad werd gedruk door drukkerij v.d.Linden in Leiden. Het klaarmaken voor distributie en bezorging verliepen geheel resp. grotendeels via medewerking van een aantal leden. De redactie bestaat uit Bert van Eijk, AnneMiek van Zaal, Jack Vermeulen en Wouter Gerstel.Coördinator Braakbal is Bert van Eijk. Door omstandigheden viel de redactie in het laatste kwartaal plotseling uiteen. Gelukkig kon met de deskundige hulp van Jan Tijsma toch een volwaardige Braakbal aan de leden worden uitgereikt. In 2004 zal een volledig nieuwe redactie worden samengesteld.


Bestuurlijke Zaken.

Een keur aan verschillende activiteiten is dit jaar weer de revue gepasseerd, de VWG is duidelijk een echte “werkgroep” . Het aantal permanent, regelmatig en incidenteel actieve leden bedraagt ca. 30% van het totaal. Dit wordt jaarlijks geïnventariseerd om inzicht te blijven houden in de organisatie van alle onderdelen, de omvang van het takenpakket onder controle te houden en – waar mogelijk – het deelnemersveld aan te vullen.

Voor de “portefeuille-verdeling” in het bestuur wordt verwezen naar het onderdeel “bestuurlijke organisatie” op blz. 1 van dit verslag. Het bestuur onderhoudt kontakten met een groot aantal organisaties. Zoals (o.a.) SBB (1/2 jaarlijks overleg inzake landschapsbeheer Kruiskade/Spookverlaat, beheerszaken De Wilck en broedvogelinventarisaties in beide gebieden), Zuid-Hollands Landschap Landschapsbeheer Zuid-Holland (landschaps- en weidevogelbeheer), Ver. v. Agrarisch Natuurbeheer Wijk & Wouden (weidevogelbeheer), Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg, de Zuid-Hollandse Milieufederatie (werkgeld). Ook met (semi)overheden is regelmatig overleg, zie hiervoor het onderdeel “Overheidszaken, R.O. en O.W”).
Slot.

Concluderend kan men stellen dat het jaar 2003 voor de vereniging positief is geweest. Zeer veel activiteiten konden naar behoren en bevredigend worden uitgevoerd.

Kontakten met allerlei organisaties, pers en publiek waren over het algemeen doeltreffend. Dankzij de hulp en inzet van veel leden (al dan niet op reguliere basis) konden ook dit jaar weer veel zaken worden uitgevoerd die bijdragen aan de doelstellingen van onze vereniging. Hulde en dank daarvoor ! Rest nog de wens uit te spreken dat het jaar 2004 voor onze vereniging en uiteraard ook voor de wilde vogels in onze regio en elders een mooi jaar mag worden.
Alphen aan den Rijn, 20 februari 2004 C. Woortman – van Diest. secretaris

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2004
De voorzitter, de secretaris,De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina