Vonnisboeken raad van brabant brusselDovnload 18.54 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte18.54 Kb.
RANB toegangsnummer 1107

Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel

VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL

Inventarisnummers 525 – 673 periode 15de – 16de eeuw

Inventarisnummer 606
FICHE 1 inventarisnummer 606 periode 1555 - 1556
Opmerking:

Dit vonnisboek is in het begin behoorlijk beschadigd.


Fol.4

De DEKEN en anderen van het SINT JANSKAPITTEL in DEN BOSCH tegen de schepenen en rentmeesters van de stad – vervolgprocedure – 20 november 1555.


Fol.20

HEER PEETER RUTGHER DEJONGHE priester van het Luikse bisdom en residerende binnen de stad DEN BOSCH met FRANCOIS LEBURE zijn procureur inzake het bezit van de SINT ANTONIUSKAPEL in Den Bosch – 30 september 1556.


Fol.27v

De deken en andere van het SINT PETRUSKAPITTEL te KORTESSEM [Cortershem] en met hem de prior en anderen van het CONVENT van ONZE LIEVE VROUW OPTE HAGE te EINDHOVEN tegen SEBASTIAEN DE SCEPER – BROEDER JOOSEN VAN DEN EYNDE procurator van het convent en MR. MICHIEL BORCOUTS procureur – voorts worden genoemd: JAN REYNEN, HEER ADRIAEN MICHIELS als PASTOOR van STRIJP – vervolgprocedure – 4 november 1556.


Fol.32

De weduwe van wijlen PAUWELS JANSSOEN wonende bij BERGEN OP ZOOM een arme schamele vrouw tegen DIERICK WILLEMSSOEN – vervolgprocedure - 13 mei 1556.


Fol.36 e.v. meerdere akten

De borgemeesters schepenen en raad van de stad BERGEN OP ZOOM tegen WILLEM VAN GAMEREN ontvanger van de BRABANTSE TOL – vervolgprocedure – 4 november 1556.


FICHE 2 inventarisnummer 606 periode 1555 – 1556
Fol.62

HEER AERDEN HOEN kanunnik van SINT LAMBERT te LUIK tegen de deken en anderen van het KAPITTEL van OIRSCHOT inzake prebenden te Oirschot – 1 juli 1556.


Fol.77

HEER AERDEN HOEN kanunnik van SINT LAMBRECHT te LUIK tegen de deken en anderen cvan het KAPITTEL van OIRSCHOT – vervolgprocedure – 4 november 1556.


Fol.81v

De bedezetters van MIERLO tegen HEER NICOLASEN PAUWELSEN priester – rector en kapelaan van het POSTELHUIS te Mierlo [er staat niet: Apostelhuis] – 4 november 1556.


Fol.89 meerdere akten

De bedezetters van MIERLO tegen HEER NICOLASEN PAUWELSSEN priester rector en kapelaan van het POSTELHUYS te Mierlo – vervolgprocedure – 12 november 1556.


===================================================================

FICHE 3 inventarisnummer 606 periode 1556 – 1556


Geen bijzonderheden over Brabant.
FICHE 4 inventarisnummer 606 periode 1555 – 1556
Fol.171v meerdere akten

DANIEL en JAN DANIELSSOEN kinderen en erfgenamen van wijlen JOOS DENEN geheeten DANIELSSOEN en CORNELISEN DIERICX als procureur van de weduwe en erfgenamen SULPITII VERVOORT gedaagde – als procureurs treden op MR. JOOSEN VAN VELTHOVEN en CHRISTIAEN ANTHONISSEN – ook de ingezetenen van OIRSCHOT worden genoemd – 13 januari 1556.


Fol.180

De FABRIEKMEESTERS van RIJSBERGEN [beheerders van de kerkfabriek] tegen HEER MATHYSEN WALTERI – 24 maart 1556.


FICHE 5 inventarisnummer 606 periode 1555 – 1556
Fol.199v

De gemene ingezetenen van HELMOND tegen de gebroeders WILLEM, HENRICK en AERDEN HORNKENS kinderen en erfgenamen van wijlen AERDEN HORNKENS - vervolgprocedure - 13 mei 1556.


FICHE 6 inventarisnummer 606 periode 1555 - 1556
Fol.232v

HEER ADAM FREDERICX priester en kapelaan van een altaar gefundeerd door wijlen HEER en MEESTER WOUTER VAN BEECK doctor in de rechten tijdens zijn leven in de kerk van BEEK bij AARLE tegen MARGRIET de weduwe van wijlen WILLEM STAYACKERE en WILLEM DIERICXSSOEN - vervolgprocedure - 20 mei 1556.


Fol.242

HEER ADRIAEN VAN HEZE prochiaen = pastoor van de kerk van STRIJP tegen die van het godshuis VAN DER HAGEN bij EINDHOVEN en de DEKEN en anderen van het KAPITTEL van KORTESSEM - in de akte worden nogal wat veldnamen genoemd: ROYACKER THIENDE, in den acker genoempt DE STELTE toebehoren het godshuis van NUYLENBORCH [de Uilenburg uit Den Bosch ?] , opten gracht ontrent een indgat [vgl. yndegat] van wijlen JANS VAN HOVE, op ten acker DENYS DAMEN genoempt DEN LEENACKERE nyet meer dan eenen gast thiende, opten acker toebehorende den goidshuys van Nuylenborch DEN ZOEACKER genoempt, item den acker des goidshuys vs. Genaempt DEN ENGELBERCH, opte ZOUW oft WATERLOOP liggende, in de LEEGHDE daer gestaen heeft eenen DOORNENBOSCH, d’erve van wijlen HENRICX HAMMEN opten hoeck van zynen grachte liggende aen den wech, item opten acker van PEETER WEVERS oick genaempt DEN ENGELBERCH , nae den hoeck van JAN VAN GEVEL grachten, den

acker van de erfgenaemen van JAEXKEN VAN TULDER genoempt AENT HOECXKEN, item zesse willige poeten die gestaen hebben aende erffve PEETER WEVERS opte oostzyde dwelck nu affgetekent in eenen ouden eycken struyck staende opten gracht toebehoorende den erffgenameen JANS VAN DEN HOVE mits dat de willige over lange affgehouwen es ende van daer duer dese drye ackers nae een HOL oft LEEGHDE aen oft opten gracht HENRICX HANNEN, van hier deur HANNENSACKER genaempt DEN HOOGEN CAMP ende noch van twee ackeren daer naest gelegen tussen der voirs. HANNENACKER ende der

KERCKENBOCHTEN daeraff den eenen toebehoirt YKEN GOERTS ende den anderen aen WOUTER RUTTEN, de campen van BERTHOLT VAN GERWEN van BEELCKEN LUCAS ANSEMS geneompt DEN BEERSENBOSCHvan YKEN GOYAERTSACKER wesende een lange streep van AERT WOUTER RUTTENACKER, item aengaende den ackeren van BAETKEN THOMAES en van WOUTER ERCKENACKER genaempt den ROYACKER ende van JAN WILLEMSACKER end evan GOERDEN DAENENACKER dien den impetrant noempt DE CLEYN RYST [of: RYFT], DE PASTORIJE VAN Strijp, den acker van WOUTER VAN LEENE genoempt den DRIESCHEEGHDE end evan JAN VAN DEN HOEVE genoempt de RYST, den acker van JACOP VAN TULDEN genoempt de HEEZE, DIERICK INNEKENSACKER, CLAES VRANCKENCAMP, in de ROLLEN, een stuxken lants toebehoirende SINT SEVERIJN, den acker van DANIEL ROOVERS genoempt DIE ROTTEN, drie deelen van eenen loopensese KERCKTHIEND, opten acker toebehoirende den goidshuys van den. COUWENWATER, den BUSSELACKER toebehoirende BAETKEN sCOSTERS, xvii schreen [vgl. schreden] vanden HOLLE aff HEERENS PEETERSBUSSELEN nae den broeck toe, seker willige staende AENDE KERCKE, HENRICX VERSCHUERENHOFF, den acke rvan LYNTKEN GHEERTRUYEN, den acke rbeneden aenden SCHOUWE beginnende aen een willige die daer plach te staen opte zelve ZOUWE tegen LEMMEN DE ZEGER, opte ackers van RUELEN GHEERTRUYEN, eenen abbelenboom, de kinderen JANS DE COSTER, JAN GEERENSBEEMT, LYNTKEN THONIS, LYNTKEN GHEERTRUYENACKER, den BAETENHOFF, JUT VAN STRIJP erfgemaen, op sCloosters van Nuylenboch acker geheeten den NEERHASSELT, eenen acker die EEGHDE genoempt gelegen aenden HASSELSCHENWECH, ende van daer dweers over nae tHEYLICH HUYSKEN staende aen den wech daer die van … end evan ghenen eynde neffens ter kercken gaen, den acker van JAN VAN DEN HOEVE, HEER PEETER LENAERTSBUSSELKEN, den BUSSELACKER toebehoirende tclooster van den Nuylenborch, MEEUS THOMAES, eenen pael genoempt den DEKENPAEL liggende aent eynde vanden acker JACOP JANS COSTERS, opten acker BAET COSTERS geheeten den NEERHASSELT, LOOTHIENDE, GEERT TIELENS, BEELKEN LUCAS ANSSEMSACKER, JAN VAN HAM, den selven acker nae tooch venster vanden huysen HUYBRECHT JANS, MAES DE SCEPERSHOFF, WOUTERS VAN LEENEERFVE op eenen struyck van eenen kersseboom, GOERT VAN HAM, GEERT JANSERFVE, de weduwe wijlen WOUTERS DIRICK PEETERS, op LINENDAEL [dubieus], THIELMAN CLAESSEN, GEURTKEN ARCKEN, aen THIELMAN CLAESBUSSELKEN, opten acker die HAECK genaempt, DANIEL ROOVERS – 4 november 1556.


Fol.260

HEER BALTHASAR MASCHEREELals deken van de collegiale kerk van de stad BREDA in het proces van wijlen HEER JERONYMUS VAN BLIOUL tegen MEESTER EMBRECHT MONTENS – 2 september 1556.


Fol.265

FRANCOISE DE POTTERE uit BERGEN OP ZOOM tegen JAN MOUFFET – 26 november 1556.


Fol.273v

MARTIUM VOTIERS [dubieus] klerk van het Kamerijks bisdom en persoon van het PERSONAATSCHAP van ERP en met hem FLORIS MASUREELen JOUFFROUWE HILLEGONDE VAN BEKE als respective wereldlijke patroon en patrones van het voorschreven personaatschap tegen HEER AERDEN VAN BOUCHOUT – 20 mei 1556.


FICHE 7 inventarisnummer 606
Fol.282v

WILLEM ADRIAENSSEN VAN DEN KYEBOOM voor de wethouders van BREDA tegen JANNE JANSSEN DE METSERE cum suis – in de akte worden voorts genoemd: GOEDELDE JAN PETER JORDAENS, CORNELIS WILLEM JACOPSSOEN voogd en in naam van PETER en GOEDELT kinderen van wijlen WILLEM JAN PETER JORDAENS, CORNELIS JAN ANSSEM SERVAESZONE, ADRIANA WILLEM ANSSEM SERVAES dochter, PETER AERT RYNSZONE man van HEYLWICH PEETER ROBBENS dochter, ANTHONIS WILLEM JAN PAUWELSSOEN man van ALEYDEN PETER ROBBENS dochter – 20 mei 1556.


Fol.300

De gemene ingezetenen het platteland van de MEIERIJ van ‘-HERTOGENBOSCH tegen de borgemeesters schepenen en raad van de stad DEN BOSCH – vervolgprocedure – 12 november 1556.


Fol.311v

Borgemeesters schepenen en raad van de stad ’s-HERTOGENBOSCH – 3 maart 1556.


Fol.314v

Schepenen raad en regeerders van de stad ’s-HERTOGENBOSCH tegen de deken en anderen van het SINT JANSKAPITTEL in de stad – vervolgprocedure – 6 mei 1556.


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina