Voor de dienst: ZingenDovnload 38.85 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte38.85 Kb.
Voor de dienst:
Zingen: Opwekking 32

Dit is de dag, (2x)

die de Heer ons geeft. (2x)

Weest daarom blij (2x)

en zingt verheugd. (2x)
Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.


Zingen: Opwekking 42

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:

Hij is mij steeds nabij.


Zingen: Opwekking 51

Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt

en uw blijdschap wordt vervuld.

Dit is mijn gebod,

dat gij elkander lief hebt

en uw blijdschap wordt vervuld. (3x)

Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt

en uw blijdschap wordt vervuld.


Zingen: Opwekking 25

Laat ons met elkander,

laat ons met elkander,

zingen, prijzen, loven de Heer.

Laat ons dat tezamen doen,

zingen, prijzen, loven de Heer. (5x)
Zingen: Opwekking 54

Looft de Here, alle gij volken,

prijst Hem, alle gij natiën,

want zijn goedertierenheid

is machtig over ons,

en des Heren trouw

is tot in eeuwigheid.

Halleluja. (8x)


Afkondigingen
Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3

Prijs den Heer met blijde galmen

gij mijn ziel hebt rijke stof.

‘k Zal zo lang ik leef mijn psalmen

vrolijk wijden aan zijn lof

‘k zal zo lang ik ’t licht geniet,

Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij die in dit leven

Jakobs God ter hulpe heeft

Hij die door den nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft

Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot

vestigt op den Heer zijn God.
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Opwekking 539

Come now is the time to worship,

Come now is the time to give your heart

Come just as you are to worship

Come just as you are before your God

Come.
One day every tonque will confess You are God

One day every knee will bow

Still the greatest tresure remains for those

Who gladly choose You now.

Come now is the time…….
Vertaling Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart

Kom.
Eens zal elke tong U belijden als Heer,

buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan hem beloofd

die nu in U gelooft:


Kom, nu is de tijd……
Optreden “Feel Good”
Gebed
Schriftlezing: Psalmen 130 1-4

1 Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

2 Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

4 Maar bij u is vergeving,

daarom eert men u met ontzag.


Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 4

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn de daden

van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,

ons niet naar onze ongerechtigheden

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.


Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen

zijn liefde en zijn goedertierenheid.

Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
Schriftlezing: Mattheüs 18: 21-35

21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.

23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.

28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”

34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’


Zingen: Opwekking 487

O Heer, giet een stroom

van levend water over ons uit,

o Heer, kom met kracht.

O Heer, stort uw Geest

en uw genade over ons uit,

o Heer, kom met kracht.


Zie ons verdorde land,

hoor ons belijden:

Alleen uw sterke hand

kan ons bevrijden.

Laat er vanuit uw troon

nieuw leven komen;

bevloei opnieuw ons land

met waterstromen.


Verkondiging
Uitro
Zingen: Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

’t Is een stroom van uw genade,

waar ‘k U steeds ontmoeten mag.


Refrein: Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.


Kom ontvang een heel nieuw leven,

kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

En Hij zegt: “ontmoet mij hier”.


(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water;

‘k Wil U daar ontmoeten, Heer.


Optreden “Feel Good”


Geloofsbelijdenis
Dankgebed, voorbede, stil gebed ..... Onze Vader (hardop)
Inzameling der gaven & Optreden “Feel Good”
Slotzang: Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.


Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.


Refrein: Groot is uw trouw, o Heer (2x)

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,

Zon, maan en sterren in hemelse baan

Tonen zo duid’lijk uw Godd’lijke wijsheid,

Uw grote trouw die zal blijven bestaan.


(Refrein)
Bridge: Groot is uw trouw, ied’re morgen opnieuw

Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde

Groot is uw trouw, die zal blijven bestaan

Groot is uw trouw tot in eeuwigheid.
(Refrein)

ZegenU wordt allen vriendelijk verzocht de liturgie na afloop van de dienst mee naar huis te nemen of op de tafel in de hal neer te leggen.
Koffie drinken: Na afloop van de appèldienst is er gelegenheid om iets te drinken, u en jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Appèldien­sten 2007

Locatie: Oosterkerk

Aanvang: 18.50 uurDatum Voorganger

28 oktober Dhr. G. van de Bos

25 november Ds. J. Swager

23 december Cor Jan Kolijn


Mocht(en) u/jull­ie op- of aanmerkingen hebben, nieuwe ideeën; wij horen het graag. Reacties kun je kwijt in de ideeënbus in de hal van de Oosterkerk.

Het weblog van Testify is: http://testifyelburg.spaces.live.com


De appèldienstcommissie bestaat uit: Dorine Bouma, Freek van der Heide, Cor Jan Kolijn, Rick Magré, Anne van Putten, Jan Stronkhorst, Annebet Westland, Helga Wijnne, Mark Wijnne en Jennifer de Wit.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina