Voor het aanvragen van een financiële bijdrageDovnload 107.34 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte107.34 Kb.

Aanvraagformulier

Aanpassen (nieuwe) sportaccommodatie

Voor het aanvragen van een financiële bijdrage


Sportfonds ParaPaard
(geldig vanaf 1 januari 2014)Toelichting

Om gehandicaptensport te stimuleren en gehandicapte sporters in staat te stellen te sporten, kan er bij Fonds Gehandicaptensport een financiële bijdrage worden aangevraagd. De aanvraag wordt aan de hand van richtlijnen door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Dit formulier heeft u daarbij nodig, als het specifiek om een aanpassing van een sportaccommodatie gaat.


De indeling van het formulier is als volgt:

 1. algemene gegevens over uw organisatie

 2. beschrijving van de aanvraag

 3. kosten en dekking van het project

 4. algemene vragen

 5. ondertekening en indiening

Tot slot treft u een samenvatting van onze richtlijnen aan, die overigens na te lezen zijn, op www.parapaard.nl , zodat u al vooraf kunt toetsen of uw aanvraag aan de door Fonds Gehandicaptensport gestelde criteria voldoet.


Het invullen

 1. leest u voor het invullen goed de richtlijnen door, zoals beschreven in ons reglement of te downloaden op onze website www.parapaard.nl;

 2. vult u het formulier volledig in. U kunt dit formulier printen en daarna – goed leesbaar en bijvoorkeur in blokletters – invullen of met een tekstverwerkingsprogramma invullen en daarna kunt u het document afdrukken;

 3. kruist u waar gevraagd het hokje aan dat het meest van toepassing is. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. U kunt met een dubbelklik met uw linkermuistoets het gewenste vakje aankruisen door aldaar de standaardwaarde op ‘ingeschakeld’ te zetten;

 4. zorgt u ervoor dat het formulier door de daartoe bevoegde persoon wordt ondertekend;

 5. maakt u eventueel een kopie voor uw eigen administratie;

 6. stuurt u het origineel van het ingevulde aanvraagformulier naar Fonds Gehandicaptensport eventueel onder begeleidend schrijven;

 7. denkt u daarbij altijd aan de volgende documenten:
  1. Een fotokopie van de geldende statuten van uw organisatie

  2. Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waaruit de huidige samenstelling van bestuur / directie en rechtsvorm blijkt. (maximaal 1 jaar oud).

  3. Relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten.

  4. Minimaal 2 offertes voor de aanpassing met evt. een bijbehorende toelichting

  5. Bouwtekeningen als ook een plan van aanpak (gefaseerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden aan de accommodatie)

Aanvraagformulieren voor aanpassingen van accommodaties dienen minimaal 13 weken voor aanvang van het project in het bezit van Fonds Gehandicaptensport te zijn.


Formulier en bijlagen kunt u sturen naar:

Fonds Gehandicaptensport

t.a.v. ParaPaard

bankrashof 3

1183 np amstelveen

e subsidies@fondsgehandicaptensport.nl
In te vullen door administratie Fonds Gehandicaptensport

briefnummer

ontvangstdatum

ontvangstbevestiging verzonden
A.1 Aanvragende organisatie


naam

postadres

postcode en plaats


provincie


telefoon

mobiel

e-mail

website


(rechts)vorm organisatie

stichting

vereniging

andere rechtsvorm, nl.

aangesloten bij NOC*NSF


of sportbond

ja nee

zo ja, welke


nummer KvK

jaar van oprichting

rekeningnummer

t.n.v.

plaatsA.2 Contactpersonen voor deze aanvraag


contactpersoon

man

vrouw

Functie

Adres

postcode en plaats

Provincie

telefoon

mobiel

e-mailA.3 Doelstelling van uw instelling/organisatieA.4 Geografisch werkgebied van uw instelling/organisatie


(b.v. plaats, provincie, regio of landelijk)


A.5 Verdere relevante informatie over uw instelling/organisatie


(b.v. geschiedenis, activiteiten, aantal leden etc.)

A.6. Werkt uw instelling/organisatie mee aan de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport?

ja, comiténummer ……………..

nee

nog niet maar zijn
hiertoe wel bereidA.7 Heeft uw instelling/organisatie al eerder een aanvraag bij het Fonds ingediend?


ja, in het jaar

neeA.8 Werd de aanvraag gehonoreerd?


ja onder nr. ……………..

nee

weet niet meerA.9 Publiciteit


Hieronder ziet u het overzicht van de tegenprestaties die wij van u verwachten als er een positieve beoordeling volgt.

 • aanleveren verslag (max. 100 woorden)

een persoonlijk verslag vanuit de doelgroep

 • plaatsen logo FGS

op elke communicatie uiting m.b.t. toewijzing FGS

- aanleveren foto

m.b.t. toewijzing FGS, bij voorkeur jpg > 300 dpi

vermelding toewijzing FGS op eigen website (link fgs),

clubblad en/of programmaboekje

- toewijzing FGS verspreiden via social media

- Facebook (like en delen)

- Twitter @HandicapEnSport

- #subsidiefgs

- medewerking verlenen aan collecte fgs

- plaatsen persbericht

m.b.t. toewijzing FGS, in lokale en regionale media

- aanleveren filmpje

m.b.t. toewijzing aan FGS

- plaatsen button FGS eigen website

- FGS zichtbaar maken in/rondom clubgebouw

 

 1. Beschrijving van het project

B.1 Naam van het project


B.2 Wat is de achtergrond/aanleiding van het project?
B.3 Wat is het doel van het project? Waarvoor wordt subsidie aangevraagd?


Aanpassen van:

nieuwe accommodatie

bestaande accommodatie

manege

zwembad

sporthal

tennisaccommodatie

anders, namelijk

B.4 Hoeveel gehandicapte deelnemers profiteren van het project?
B.5 Wie is / wordt eigenaar van de accommodatie? 1. Kosten en dekking van het projectC.1 Inkomsten

Naam


bedrag

toegekend

nog in behandelingja

nee
toezegging van overheid en/of gemeente

eigen bijdrage organisatie/instelling

sponsoren

eigen bijdrage deelnemers

wervingsacties

andere fondsen

overig

Graag kopie toezegging meezenden indien aanwezig

C.2 Uitgavenkopie offerte/factuur bijgesloten?


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/Nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/nee


Ja/Nee

U bent verplicht een begroting (overzicht van inkomsten en uitgaven) van het project mee te zenden.C.3 Inkomsten en uitgaven die eventueel moeten worden toegelicht


D. Algemene vragen

D.1 Overige gegevens of opmerkingen die van belang kunnen zijn voor uw aanvraag
D.2 Hebt u nog suggesties ter verbetering van dit aanvraagformulier?
D.3 Hoe kent u Fonds Gehandicaptensport? (meerdere antwoorden mogelijk)


jaarlijkse collecte

via Marielle Wiegmans

sportbond

fondsenboek/-diskette

internet

mailing

via anderen

advertentie in/op

krant

tijdschrift

radio

televisie

anders:

artikel in:

anders, nl:


E. Ondertekening en indieningOndertekening (ondertekening dient plaats te vinden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie, bijvoorbeeld directeur, voorzitter, secretaris, penningmeester)
Naar waarheid ingevuld


plaats
datum


naam 1
functie
handtekening


evt. naam 2
functie
handtekening
Attentie

Denkt u aan de volgende zaken:

 • maak een kopie voor uw eigen administratie

 • stuur alle bijlagen genummerd mee (zie toelichting bij het aanvraagformulier)

Samenvatting - Voorwaarden
Toezegging financiële steun

 1. Onze toezegging is gebaseerd op de van uw instelling ontvangen gegevens, in het bijzonder de begroting met dekkingsplan

 2. Het toegezegde bedrag is uitsluitend bestemd voor het door ons aangegeven doel en geldt als maximumbedrag; wij kunnen de hoogte van de financiële steun naar beneden aanpassen, als de (te) ontvangen definitieve stukken (zoals de definitieve eindverantwoording en de bijbehorende kopieën van facturen) ons daartoe aanleiding geven.

Betaling financiële steun

3. Alvorens wij tot betaling overgaan, dient uw organisatie/vereniging ons ervan te hebben verzekerd, middels programmaboekje/website, dat het evenement als beoogt, definitief doorgaat.

4. De financiële steun wordt pas overgemaakt, nadat de akkoordverklaring alsmede alle

overige gevraagde stukken door ons zijn ontvangen en door ons akkoord zijn bevonden. Een verzoek om betaling wordt nimmer gehonoreerd, indien dit verzoek wordt gedaan later dan twee jaar na dagtekening van bijbehorende brief.
Ontbinding en restitutie


 1. Onze steun wordt verleend onder voorwaarde van een juiste nakoming door uw organisatie/vereniging van de met ons gemaakte afspraken. Wij behouden ons het recht voor om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met uw organisatie/vereniging – geheel of gedeeltelijk – te ontbinden, indien naar ons oordeel:

 • er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken

 • de door ons ter beschikking gestelde middelen niet (volledig) benodigd zijn;

 • faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van/door uw organisatie/vereniging dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van de uw organisatie.

Tegenprestaties 1. Uw organisatie/vereniging is verplicht de naam en het logo van ons te gebruiken in iedere uiting van het door ons financieel gesteunde evenement/project/materiaal. Het overzicht van alle tegenprestaties staat vermeld onder A.9 en indien de aanvraag positief wordt beoordeeld, wordt u verzocht gehoor te geven aan deze tegenprestaties.

Overige bepalingen 1. Bezwaar tegen de beslissing is mogelijk bij het bestuur van Fonds Gehandicaptensport. Een dergelijk verzoek moet binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing door de aanvrager bij Fonds Gehandicaptensport worden ingediend. Het bezwaar bevat een motivatie. Het bezwaar zal vervolgens in de eerstkomende bestuursvergadering worden behandeld mits het bestuur niet binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaar bij elkaar komt. Het bezwaar zal in dit geval in de vergadering daarop volgend worden behandeld.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina