Voor het gebruik van accommodatie de horst en de mediaan van stichting binnensportaccommodaties heerhugowaard artikel 1 BegrippenDovnload 26.49 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte26.49 Kb.


ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR HET GEBRUIK VAN ACCOMMODATIE DE HORST EN DE MEDIAAN

VAN STICHTING BINNENSPORTACCOMMODATIES HEERHUGOWAARD

ARTIKEL 1 Begrippen
In deze algemene gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen gebruikt:

  • de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (afgekort SBH)

  • huuraanvrager: rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag bij SBH indient om een accommodatie te gebruiken;

  • huurder: rechts- of natuurlijk persoon die een huurovereenkomst heeft gesloten met SBH met betrekking tot een accommodatie;

  • gebruiker: degene die uit hoofde van de overeenkomst die tussen huurder en SBH wordt gesloten feitelijk gebruik maakt van de accommodatie;

  • accommodatie: de voorziening of een deel van een voorziening – in beheer bij SBH – als onderwerp van de overeenkomst die tussen gebruiker en SBH wordt gesloten;

ARTIKEL 2 Huurovereenkomst
2.1 Het gebruik geschiedt niet anders dan krachtens een schriftelijke overeenkomst of via e-mail beheerdemediaan@gmail.com (voor Wijkcentrum de Mediaan) of beheerdehorst@gmail.com (voor Wijkcentrum de Horst). Uw reserveringsaanvraag wordt pas definitief na bevestiging van SBH.

2.2 De huurovereenkomst wordt uitsluitend afgesloten voor de periode zoals in de

overeenkomst is opgenomen. Voor een volgende periode heeft SBH het recht om afwijkende dagen

en/of tijden vast te stellen.

2.3 Het is de huurder niet toegestaan het object in gebruik te geven aan derden.

ARTIKEL 3 Algemeen

3.1 De Horst en Mediaan verhuren ruimten aan de huurders, gebruikers, aan het gelieerde belangengroepen en organisaties en overige belangengroepen en organisaties om activiteiten te ontplooien ten behoeve


van Wonen, Welzijn en Zorg en de Brede School.

3.2 De Horst en Mediaan verhuren geen ruimten aan huurders, gebruikers, aan hen gelieerde belangengroepen en organisaties en overige profit en non-profit belangengroepen en organisaties om activiteiten te ontplooien en /of bijeenkomsten te houden welke gericht zijn op winstbejag, politieke en/of maatschappij-ontwrichtende meningsuiting en/of werving, of welke in strijd zijn met Nationale en/of Europese wetgeving.

3.3 De huurovereenkomst verplicht partijen tot naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot gebruik en verbruik voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken. De gebruiker is gehouden te voldoen aan relevante wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid, ARBO-zorg.

3.4 De gebruiker dient op de hoogte te zijn van het calamiteiten- en ontruimingsplan en zich daar te allen tijde aan te houden.

3.4 Voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden alsmede overige in de huurovereenkomst genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst.

3.5 Door ondertekening van de huurovereenkomst, verklaren partijen dat zij de bijlagen, die éénmaal worden verzonden en op aanvraag verkrijgbaar zijn, hebben ontvangen en de inhoud bij hen bekend is.ARTIKEL 4 Gebruikstarief
4.1 De ruimten worden verhuurd op basis van jaarlijks door SBH vast te stellen tarieven.

SBH mag het gebruikstarief te allen tijde wijzigen en zal hiervoor dan een verklaring overleggen bij de

gebruikers die reeds een reservering hebben geplaatst.

4.2 Facturatie van de gebruikte ruimte geschiedt (achteraf) per maand, indien deze niet per pinbetaling bij de Horst is voldaan. Het gebruikersbedrag dient te worden voldaan voordat de vervaldatum is verstreken, door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde banknummer onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer.

4.3 Mocht de gebruiker de huursom niet volledig en/of niet binnen de gestelde termijn betalen, dan zal de gebruiker in gebreke zijn – zonder dat enige aanmaning en/of ingebrekestelling vereist wordt – door het enkele verloop van de betalingstermijn; de gebruiker zal dan aan SBH de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de dag van het in gebreke zijn tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede alle door SBH ter incassering te maken kosten.

4.4 Indien de reservering betrekking heeft op een periode langer dan een jaar, heeft SBH naast eventuele verhogingen die vanwege dwingende tariefvoorschriften worden opgelegd, het recht de reserveringsprijs jaarlijks te wijzigen na goedkeuring door de gemeente Heerhugowaard.ARTIKEL 5 Aansprakelijkheid schade, ongevallen

5.1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodaties, ruimten en inventaris. Indien er sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers en niet is uit te maken welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, is iedere gebruiker hoofdelijk voor vergoeding van de totale schade aansprakelijk. Gebruiker aanvaardt hierbij dat ingeval van schade de vaststelling van het schadebedrag door SBH plaatsvindt.

5.2 S.B.H. is, behoudens ingeval van grove schuld of opzet van SBH niet aansprakelijk voor:

a. het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen van gebruiker, diens leden en (eventuele) derden;

b. schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of nalaten van gebruiker rond het gebruik of het betreden van de door SBH beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris.

c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak, doch daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen vergoeding niet worden geheven.

5.3 Alle gebreken en/of veroorzaakte schade aan de accommodatie of de inventaris dient door de gebruiker onmiddellijk gemeld te worden aan SBH.

5.4 Alle schade aan de accommodatie of de inventaris, die door of tengevolge van onjuist gebruik is ontstaan, zal door SBH worden hersteld. De gebruiker zal hierover tevoren in kennis worden gesteld. In geval van (ernstige) verontreiniging wordt de accommodatie voor rekening van de gebruiker schoongemaakt, zonder dat daartoe aankondiging vooraf noodzakelijk zal zijn en onverminderd de bevoegdheid van SBH tot intrekking van de toestemming tot gebruik.


ARTIKEL 6 Het gebruik-algemeen

6.1 Indien van toepassing, gelden de algemene toegangsregels/gedragsregels in de accommodatie, tenzij hierover afwijkende en op schrift gestelde afspraken zijn gemaakt, gedurende het gebruik door gebruiker.

6.2 Aanwijzingen van personeel of vertegenwoordigers van SBH dienen te allen tijde stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

6.3 Tenzij anders is overeengekomen, mag gebruiker uitsluitend toegang tot de accommodatie verlenen aan personen die lid zijn van gebruiker. Het personeel van SBH heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie.

6.4 De gebruikstijden en de periode van het gereserveerde tijdvak dienen stipt in acht te worden genomen. Het gereedmaken van de accommodatie voor de activiteit van de gebruikers alsmede het opruimen dient binnen het gereserveerde tijdvak te gebeuren.

6.5 Bij het einde van de toegewezen gebruikstijd dient in de gebruikte ruimte het meubilair teruggeplaatst te worden in de standaardopstelling zoals aangegeven op de instructiekaart in de ruimten of in de staat waarin het werd aangetroffen.

6.6 De gebruiker dient de accommodatie te gebruiken, overeenkomstig de aard en bestemming van de accommodatie en met in acht neming van bestaande zakelijke rechten en van overheidswege gestelde of nog te stellen eisen.

6.7 Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie anders dan conform het bij de huuraanvraag opgegeven doel te gebruiken.

6.8 Zonder toestemming van SBH mogen geen voorwerpen uit de accommodatie worden verwijderd of buiten de accommodatie c.q. daarin gelegen gebruiksruimten worden gebruikt.

6.9 De huurder draagt er zorg voor dat elke verontreiniging van de accommodatie c.q. delen daarvan, wordt tegengegaan en dat na het gebruik de accommodatie weer schoon wordt opgeleverd. De eventueel gebruikte (keuken-)materialen moeten weer ordelijk en schoon worden opgeborgen in de hiervoor bestemde kasten/opbergmiddelen.

6.10 Het gebruik van audio(visuele) media is toegestaan, mits het in de omliggende ruimten en vertrekken geen overlast bezorgd.

6.11 Het ophangen van posters, platen e.d. is uitsluitend toegestaan na toestemming van de gastheer/-vrouw.

6.12 De ramen moeten gesloten zijn.

6.13 De ruimten zijn tot uiterlijk 23:00 uur beschikbaar.

6.14 Roken of het nuttigen/meevoeren van geestverruimende middelen is in de gehele accommodatie verboden.

6.15 Het meevoeren van dranken (fris- en alcoholische) t.b.v. de huurder is verboden, alsmede het zelf meebrengen van catering.

6.16 Huurder neemt kennis van de openingstijden welke u vindt op de website van de Horst: www.mfadehorst.nl of op de website van de Mediaan: www.mediaanheerhugowaard.nl

6.17 Het aantal personen dat per lokaal maximaal is toegestaan in Wijkcentrum de Horst:


Aula: 30 personen zonder en met meubilair

Foyer: 110 personen zonder en met meubilair

Blauwe zaal: 18 personen zonder en met meubilair

Gele zaal: 30 personen zonder en met meubilair

Groene zaal: 25 personen zonder en met meubilair

Oranje zaal: 32 personen zonder en met meubilair

Rode zaal: 15 personen zonder en met meubilair

6.18 Het aantal personen dat per lokaal maximaal is toegestaan in Wijkcentrum de Mediaan:

C1 25 personen zonder en met meubilair

C2 25 personen zonder en met meubilair

C1 en 2 combi 48 personen met meubilair, 70 personen zonder meubilair

C3 20 personen zonder en met meubilair

Foyer 48 personen met meubilair, 70 personen zonder meubilair

Crea 30 personen zonder en met meubilair

TAS2 80 personen zonder en met meubilair

ARTIKEL 7 Het sleutelgebruik van accommodaties

7.1 Als u een ruimte huurt buiten de avondopeningstijden van SBH kan de gastheer/-vrouw besluiten u daarvoor een sleutel in bruikleen te geven. U moet hiervoor te allen tijde een sleutelverklaring tekenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze sleutel. Bij verlies of niet tijdig inleveren (5 dagen na beëindigen activiteit) van de sleutel wordt € 150,- per sleutel in rekening gebracht


ARTIKEL 8 Rechten SBH

8.1 SBH kan de toestemming tot het gebruik van de accommodatie te allen tijde geheel of voor een zekere periode weigeren/intrekken. Zij gaat tot die weigering/intrekking in elk geval over indien:

a. De gebruiker de voor het gebruik geldende bepalingen en voorschriften of de aanwijzingen door het daartoe bevoegde personeel gegeven, niet of niet behoorlijk nakomt;

b. het gebruik geschiedt in strijd met geldende wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden;

c. de gebruiker hem aangeboden nota’s niet binnen de gestelde termijn betaalt;

d. de voor het gebruik benodigde vergunningen niet worden verkregen.

8.2 SBH behoudt zich het recht voor om toestemming tot het gebruik te weigeren of in te trekken indien blijkt dat het gebruik niet overeenstemt met het doel waarvoor de aanvraag is gedaan.

8.3 SBH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke de gebruiker ten gevolge van de weigering/intrekking van de toestemming mocht ondervinden.

8.4 Indien blijkt dat het gebruik van de accommodatie door de gebruiker het noodzakelijk maakt om nadere voorwaarden te stellen zal dit in overleg met de gebruiker worden gedaan.

8.5 SBH behoudt zicht het recht voor in de honorering van aanvragen incidenteel voorrang te verlenen aan bepaalde gebruikers boven andere gebruikers.

8.6 SBH behoudt zich het recht voor na en in overleg met de gebruiker wijzigingen aan te brengen in het rooster c.q. de overeengekomen gebruiksmomenten/-perioden.

8.7 SBH behoudt zich het recht voor incidenteel gedurende het gereserveerde tijdvak over de accommodatie te beschikken. SBH zal de gebruiker tijdig informeren indien zij zelf over de accommodatie wenst te beschikken.

8.8 SBH behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht.

ARTIKEL 9 Annuleren/wijzigen gebruikstijden

9.1 Indien een accommodatie op enig tijdstip door bijzondere omstandigheden niet voor het toegestane gebruik voor de gebruiker beschikbaar is, wordt de gebruiker daarvan zo mogelijk, van te voren in kennis gesteld. De gebruiker kan aan het niet ter beschikking zijn van een accommodatie geen recht op schadevergoeding ontlenen, behoudens vrijstelling van de gebruiksvergoeding.

9.2 Annulering geschiedt via e-mail, of indien dit niet mogelijk is, dan mondeling of telefonisch aan SBH.

9.3 De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanvragen evenals het annuleren van de verhuurbare ruimten


ligt bij de aanvrager. Aan het annuleren van een reservering zijn kosten verbonden. Hiervoor gelden de volgende regels;
-Bij annulering tot één maand voor de aangevraagde datum worden geen kosten in rekening gebracht.
-Bij annulering tot drie weken voor de aangevraagde datum wordt 25% van het tarief in rekening gebracht.
-Bij annulering tot twee weken voor de aangevraagde datum wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
-Bij annulering tot één week voor de aangevraagde datum wordt 75% van het tarief in rekening gebracht.
-Bij annulering vanaf zes dagen voor de aangevraagde datum wordt het volledig verschuldigde tarief in rekening gebracht.

9.4 Gehele of gedeeltelijke restitutie of vrijstelling van de gebruiksvergoeding is uitgesloten, wanneer de opzegtermijn van 4 weken niet in acht wordt genomen.

9.5 Bij afwijking van de overeengekomen uren dient door gebruiker contact opgenomen te worden met SBH en/of de beheerder, waarna door gebruiker de melding schriftelijk wordt bevestigd.

ARTIKEL 10 Slotbepaling

10.1 In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist SBH. Ongeacht het hiervoor bepaalde kunnen SBH en gebruiker schriftelijk afwijkende afspraken maken.Januari 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina