Voor het schoolexamen in de tweede fase havo/vwoDovnload 1.3 Mb.
Pagina1/26
Datum21.08.2016
Grootte1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Syllabus
Informatica

Voor het schoolexamen

in de tweede fase havo/vwo

Ard Hartsuijker


Samenstelling syllabus Informatica:

Ard Hartsuijker Leerplanontwikkeling informatiekunde/informatica/ICT, Kenniscentrum, SLO, Enschede.

CODI Ontwikkelgroep Vakdidactiek Informatica en OnderwijsPraktijkOpdracht, Faculteit Informatica, Universiteit Twente.

E-mail: A.Hartsuijker@slo.nl

Commentaar op syllabus:

- Rob Hoogstraten, SG Het Assink te Haaksbergen (inclusief PTA in bijlage 2);

- Stephan van der Horst, Stedelijk College Eindhoven;

- Thomas Kuipers, SG Huizermaat te Huizen en Veldadvisering SLO;

- Wouter Schuurmans, OSG De Rietlanden te Lelystad en vakconsulent CPS;

- Paul Simonis, Blariacumcollege te Venlo;

- Ton Velzeboer, Amstelveen College / Montessori Lyceum Amsterdam en medeauteur methode Informatica van Edu’Actief/Sybex (inclusief PTA in bijlage 2);

- CODI Ontwikkelgroep Vakdidactiek Informatica en OnderwijsPraktijkOpdracht.


Coördinatie syllabi:

Jetty Pohlmann-Nepveu

Foto omslag:

Marco Vellinga

Uitgave:

Cito


september 1999
Besteladres:

Cito


Sectie Verkoop

Postbus 1034

6801 MG Arnhem

Telefoon: (026) 352 15 90

Fax: (026) 352 11 35

E-mail: verkoop@cito.nl


Art. nr. 57206


 1999, Instituut voor Toetsontwikkeling, (Cito), Arnhem. Auteursrecht voorbehouden.
Mits de bron wordt vermeld is het docenten, uitsluitend voor gebruik binnen de eigen school, toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het Cito deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen.

Voor ander gebruik mag niets uit deze uitgave zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Cito worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie/reportage, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film of videokopie of op welke wijze dan ook.


Voorwoord


Havo- en vwo-scholen zijn gestart met de nieuwe Tweede Fase voortgezet onderwijs. De inhoud van bestaande vakken is aan de stand van wetenschap en didactisch inzicht aangepast. Daarnaast zijn er ook enkele geheel nieuwe vakken bijgekomen.

Bij vernieuwd onderwijs horen vernieuwde examens. In de examenprogramma’s voor de Tweede Fase is vastgelegd wat er in de examens verandert. Een gemeenschappelijk element in de vernieuwing is dat bij alle vakken vaardigheden naast kennis en inzicht een groter accent krijgen.


Het groter accent op vaardigheden krijgt zowel beslag in de centrale examens als in de schoolexamens. Om docenten te informeren over de veranderingen in de centrale examens hebben Cito en Cevo syllabi met voorbeeldexamens uitgebracht.

Het schoolexamen wordt afgenomen in de vorm van een examendossier. Daarmee is zowel de vorm als organisatie ervan ingrijpend veranderd. Het opzetten en organiseren van het schoolexamen is een taak die veel tijd en aandacht vraagt van docent en schoolleiding. Het Cito heeft ter ondersteuning hierbij ook syllabi voor het schoolexamen samengesteld, waarvan u hier een exemplaar voor het vak informatica in handen heeft.

De syllabi voor de schoolexamens zijn gebaseerd op de ervaringen die opgedaan zijn door een tiental scholen die experimenteerden met het examendossier.

De syllabus informatica is geschreven door een medewerker van de SLO. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van allerlei gegevens en het commentaar van docenten informatica die bezig zijn met de ontwikkeling van het vak.

Een ieder die direct of indirect een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming wil ik hartelijk danken.
Ik hoop dat u als gebruiker in deze syllabus voldoende suggesties vindt voor de vormgeving van het examendossier en dat deze voor u ook een impuls zijn om uw eigen invulling te geven aan het informatica-onderwijs en verdere ontwikkeling van het vak in de loop der jaren. Ik hoop dat uw leerlingen baat vinden bij de door u gebruikte adviezen.

Tom Erkens

Programmaleider

Schoolexamens VO


Uw bevindingen met het gebruik van de syllabus vernemen wij graag. U kunt ons schrijven:

Cito

t.a.v. Mevr. J. Pohlmannprojectleider syllabi havo/vwo

Postbus 1034

6834 MG Arnhem

of mailen via onze internetsite - http://www.cito.nl

.

Inhoudsopgave


Voorwoord
1 Inleiding 7
2 Informatica in de vernieuwde Tweede Fase 9
2.1 De plaats van Informatica 9
2.2 Inhoud van het examenprogramma informatica 10
2.3 Het verschil in vakinhoud tussen havo en vwo 12
2.4 Schoolexamen in de vorm van een examendossier 12
2.5 Inhoud van het examendossier informatica 13
2.6 Vaardigheden 14
2.7 Afstemming met andere vakken 17
2.8 Overhoringen, proefwerken en overgang 17

3 Het opzetten van een programma voor toetsing en afsluiting 19
3.1 Keuzepunten per school die voorafgaan aan de opstelling van een PTA 19

3.2 Inhoud van het PTA 24

3.3 Ervaringen uit het netwerk Examendossier 25

4 Toetsen met gesloten en/of open vragen 27

4.1 Leerstofverdeling 27


4.2 Vaardigheden 29

4.3 Organisatorische aspecten 355 Praktische opdrachten 37
5.1 Toetsing van vaardigheden 37

5.2 Welke praktische opdrachten 37

5.3 De verdeling van praktische opdrachten over vakken 39

5.4 Het ontwerpen van een praktische opdracht 42


5.5 De beoordeling 46
5.6 Het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering 48
5.7 Waar zijn praktische opdrachten te vinden? 49
5.8 Suggesties voor praktische opdrachten 49

6 Project 55

6.1 Toetsing van vakinhoud, ontwikkeltraject en projectorganisatie, review 55


6.2 Welke projectopdrachten 57
6.3 De organisatie van een projectopdracht 59
6.4 De beoordeling van een projectopdracht 60
6.5 Alternatieve opdrachten 63

7 Informatica als derde vak in het proflelwerkstuk 67

8 Oriëntatie op studie en beroep en nieuwe ontwikkelingen 69
8.1 Doel 69

8.2 De rol van de vakken 70

8.3 Voorbeelden van activiteiten in het vrije deel 70

Verder te raadplegen bronnen 73

Bijlagen 75Bijlage 1 Aanpassingen van december 1998 die in deze syllabus zijn verwerkt 77
Bijlage 2 Voorbeelden van PTA’s 80
Bijlage 3 Voorbeeld van een beoordelingsformulier voor praktische opdrachten 86

Bijlage 4 Voorbeeld van een beoordelingsformulier voor de projectopdracht 90  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina