Voor wie geldt de nieuwe rijbewijsrichtlijn?Dovnload 18.72 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte18.72 Kb.
De nieuwe rijbewijsrichtlijn

Vragen en antwoorden

Voor wie geldt de nieuwe rijbewijsrichtlijn?


De nieuwe rijbewijsrichtlijn heeft betrekking op alle personen die in bezit zijn van een rijbewijs voor motorfietsen, personenauto's, bussen en vrachtwagens in alle Europese lidstaten. Bij toekomstige onderhandelingen kan de reikwijdte van de richtlijn uitgebreid worden tot de landen van de Europese vrijhandelszone (Zwitserland, Liechtenstein, Ijsland en Noorwegen). In totaal zijn bijna 300 miljoen Europese burgers in het bezit van een rijbewijs. De nieuwe richtlijn is rechstreeks op al deze personen van toepassing.


Vanaf wanneer is het nieuwe rijbewijs beschikbaar?


Nadat de richtlijn in 2007 in het officieel publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, hebben de lidstaten 6 jaar om hun nationale wetgeving aan te passen aan de nieuwe Europese regels. Vanaf 2013 zullen alle nieuw uitgegeven rijbewijzen (ook verloren of beschadigde rijbewijzen die worden ingewisseld) moeten beantwoorden aan het Europese model .

Wat gebeurt er met mijn bestaande rechten als bestuurder van verschillende types voertuigen?


De bestaande rechten worden door de nieuwe richtlijn niet betwist. Zoals dit het geval was bij de aanname van eerdere richtlijnen, behouden de burgers hun verworven rechten wanneer ze hun rijbewijs inruilen voor het nieuwe model. De equivalente rechten worden door de Europese Commissie vastgelegd.

Moet ik de theoretische en praktische test opnieuw afleggen bij de 10-jaarlijkse hernieuwing van mijn rijbewijs? zal de Europese Unie medische tests verplicht maken?


De EU schrijft enkel een administratieve omruiling voor (zoals bij voorbeeld voor een identiteitskaart). De omwisseling betreft enkel het document zelf en niet de verworven rechten. De omwisseling zorgt ervoor dat de gegevens op het rijbewijs actueel zijn, zodat de databanken upgedated kunnen worden en er nieuwe veiligheidskenmerken op de documenten ingevoerd kunnen worden.

Het is aan de lidstaten om te beslissen of ze opfrissingscursussen, medische tests enz. verplicht willen maken. Dit kan enkel verplicht worden op het moment van de 10-jaarlijkse omruiling van het rijbewijs. De EU voert geen vereisten in die zin in.Hoe voorkomt het nieuwe rijbewijs het rijbewijstoerisme?


Wanneer een bestuurder waarvan het rijbewijs in een lidstaat ingehouden of geschorst is een nieuw rijbewijs ontvangt in een andere lidstaat, spreken we van "rijbewijstoerisme". Volgens de huidige Europese wetgeving moet de lidstaat die het rijbewijs inhield onder bepaalde voorwaarden het in een andere lidstaat uitgereikte rijbewijs erkennen.

Met de nieuwe rijbewijsrichtlijn heeft het Europees Parlement bereikt dat het rijbewijstoerisme onmogelijk wordt gemaakt. De richtlijn schrijft duidelijk voor dat de lidstaten geen rijbewijs mogen uitreiken aan personen van wie het rijbewijs werd ingehouden of geschorst in een andere lidstaat. Dit laatste land moet weigeren een dergelijk nieuw rijbewijs te erkennen. Door middel van een netwerk voor de uitwisseling van informatie over de personen die in het bezit zijn van een rijbewijs moet deze doelstelling gerealiseerd worden.Mag ik een nieuw rijbewijs aanvragen in een ander land wanneer mijn rijbewijs me voor bij voorbeeld twee jaar ontnomen is?


Neen. Het rijbewijs kan in principe enkel uitgereikt worden in het land waar de aanvrager zijn / haar vaste verblijfplaats heeft (dus ook in landen waar de persoon in kwestie minstens 185 dagen per jaar verblijft). Wanneer iemand in een ander land gaat wonen, kan die enkel een nieuw rijbewijs aanvragen nadat de periode van schorsing van het rijbewijs is afgelopen.

Kunnen de microchips op de rijbewijzen persoonlijke gegevens bevatten?


De nieuwe richtlijn laat de mogelijkheid open aan de lidstaten om een microchip op het rijbewijs te voorzien (zonder dat ze hiertoe verplicht zijn). Voorheen was dit door de Europese wetgeving verboden. De microchip moet in de eerste plaats vervalsing tegengaan. Daarom moet de microchip in de eerste plaats enkel die data bevatten die ook op een rijbewijs staan. Maar het staat de lidstaten vrij om bijkomende gegevens op de microchip te zetten wanneer dit het normale gebruik van het rijbewijs in andere landen niet in het gedrang brengt en als dit in overleg met de Europese Commissie gebeurt. De fundamentele regels inzake de bescherming van persoonlijke gegevens moeten uiteraard gerespecteerd worden.

Heb ik een nieuw rijbewijs nodig voor mijn aanhangwagen of caravan?


In haar oorspronkelijke voorstel, had de Europese Commissie voorzien dat voor alle aanhangwagens die meer dan 750 kg wegen een bijkomend rijbewijs "E" en de bijbehorende examens verplicht waren (dus: B+ E). Het Parlement heeft ervoor gezorgd dat deze bepaling werd veranderd.

Met het rijbewijs voor personenwagens (categorie B), zullen chauffeurs vanaf 2013 alle combinaties wagen-aanhangwagen mogen besturen waarvan het gewicht niet hoger ligt dan 3500 kg ligt en waarvan de techische vereisten voor het voertuig zijn gerespecteerd. Het staat de lidstaten vrij om op een opleiding of een specifiek examen in te voeren waardoor chauffeurs die de opleiding hebben gevolgd of het examen hebben afgelegd, combinaties kunnen besturen die tot 4250 kg wegen.

De vraag van het Parlement om voor motorhomes en caravans de gewichtsgrens eveneens tot 4250 kg op te trekken (mits een speciale opleiding) is verworpen door de lidstaten.

Kan ik als toerist vanaf 14 jaar met een bromfiets rijden in Italië?


Voor bromfietsen wordt in regel een rijbewijs AM verplicht, d.w.z. minimaal een theoretische test. Het rijbewijs kan echter enkel behaald worden in het land waar men woont. Toeristen zonder rijbewijs mogen dus niet rijden in Italië.

De minimumleeftijd voor het rijbewijs van categorie AM is vastgelegd op 16 jaar,, maar de lidstaten mogen dit verminderen tot 14 jaar. Indien Italië de minimumleeftijd bij voorbeeld op 14 jaar vastlegt, is het rijbewijs enkel geldig op Italiaans grondgebied. Italiaanse toeristen mogen in Denemarken dus vanaf 14 jaar niet met een bromfiets rijden, maar pas vanaf 16 jaar.Wat gebeurt er met mijn rijbewijs wanneer ik in een ander Europese lidstaat ga wonen?


Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen. Als de chauffeur nog in het bezit is van zijn/haar rijbewijs waarvan de geldigheidsduur onbeperkt is, kan het land waar hij/zij gaat wonen twee jaar later vragen om het rijbewijs om te ruilen. Op dat moment gelden de normale bepalingen (bij voorbeeld inzake medische test).

Indien het rijbewijs een beperkte geldigheidsduur heeft, blijft het geldig tot de datum die op het document is aangegeven. Bij het verstrijken van die datum moet de chauffeur zich wenden tot de officiële instanties om het document in te wisselen. Hij/zij moet zich op dat moment voegen naar de bepalingen die in het land waar hij/zij verblijft gelden.Wat verandert er voor bus- en vrachtwagenchauffeurs?


De categorieën C1, C1E, D1 en D1E worden in alle Europese lidstaten ingevoerd. Voor combinaties van minder dan 12000 kg, waarbij het (trekkend) voertuig tot categorie B hoort en de toegestane massa van de aanhangwagen zwaarder weegt dan 3500 kg, wordt het rijbewijs C1E verplicht.

De rijbewijzen van categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE hebben onder de nieuwe richtlijn een geldigheidsduur van 5 jaar. Met de nieuwe richtlijn worden de volgende minimumleeftijden van kracht:

C1, C1E: 18 jaar

C, CE, D1, D1E: 21 jaar

D, DE: 24 jaar

Professionele chauffeurs moeten de Europese richtlijn inzake de aanvankelijke kwalificatie en continue opleiding respecteren (2003/59/CE).


Wat verandert er voor bestuurders van motorfietsen?


Terwijl het ongevalscijfer voor auto's, vrachtwagens en bussen de laatste jaren daalt, stijgt het aantal verkeerslachtoffers waar motorfietsen bij betrokken zijn nog elk jaar. De Europese Commissie, de Ministers van transport en het Europees Parlement willen hier wat aan doen. Ze zijn het daarom met elkaar eens geworden om de progressieve toegang te versterken: jonge chauffeurs moeten eerst ervaring opdoen op kleinere tweewielers alvorens over te sappen op zwaardere machines. Om het aantal tests tussen de verschillende motorcategorieën niet onnodig te verdubbelen, kunnen de lidstaten als alternatief een specifieke opleiding invoeren bij de overgang van een categorie naar de volgende.

De stapsgewijze toegang ziet er als volgt uit.
Leeftijd

Categorie

Begrenzingen

Vereisten

16 jaar

A1

Motorfietsen met een cylinder van max. 125 cm3, en met een max. vermogen van 11 kW en een verhouding vermogen/gewicht die de 0,1 kW/kg niet overstijgt

Slagen voor een theoretisch en praktisch examen

18 jaar

A2

Motorfietsen met een max. vermogen van 35 kW en een verhouding vermogen/gewicht die de 0,2 kW/kg niet overstijgt en niet afgeleid van een voertuig die een vermogen heeft dat meer dan het dubbele is


Na 2 jaar ervaring op A1: een opleiding volgen*

20 jaar

A

Motorfietsen zonder begrenzing

Na 2 jaar ervaring op A2: een opleiding volgen*


* de lidstaten kunnen een praktische test verplichtenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina