Voorbeeld-afspraken over overlegDovnload 9.18 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.18 Kb.
Voorbeeld-afspraken over overleg
1. naam bestuurder
Omdat het voor de or van belang is te weten wie namens de ondernemer het

overleg voert adviseert FNV Bondgenoten hierover afspraken te maken en

deze ook schriftelijk vast te leggen. De or weet dan wie kan worden

aangesproken wanneer op de ondernemer rustende verplichtingen niet

worden nagekomen.
2. voorzitterschap
Een van de wet afwijkende regeling met betrekking tot het voorzitterschap

van het overleg. De hoofdregel van de wet houdt in dat beurtelings de

or-voorzitter en de bestuurder het overleg voorzitten (art. 23a, lid 2 WOR). Wil

de or liever dat hun voorzitter deze vergadering voorzit dan moet de or

proberen een dergelijke afspraak met de ondernemer te maken. Wordt men

het niet eens dan geldt automatisch de wettelijke regeling van het roulerend

voorzitterschap. In dit geval is het niet verplicht om per vergadering maar

bijvoorbeeld per periode of per 3 vergaderingen te wisselen. FNV

Bondgenoten adviseert vanuit een oogpunt van gedeelde

verantwoordelijkheid niet van de wet af te wijken.


3. secretariaat
Een van de wet afwijkende regeling met betrekking tot de secretaris van het

overleg. De wet gaat er als hoofdregel van uit dat de secretaris van de or

tevens als secretaris optreedt van het overleg met de ondernemer. Wij

adviseren hier niet van de wet af te wijken. Dit is van belang omdat de wet

voorschrijft dat de agenda voor het overleg de onderwerpen bevat die door

de ondernemer of door de or bij de secretaris van de vergadering zijn

aangemeld (art. 23a, lid 4 WOR). De secretaris kent dus als eerste de

onderwerpen die de ondernemer opvoert. Hij kan dan onverwijld

voorzieningen treffen voor het beraad hierover in eigen kring.
4. verslaglegging
Het verdient aanbeveling om afspraken te maken over de wijze van

verslaglegging van de overlegvergadering. Wil je als or terug kunnen vallen

op stellingnames, standpunten, toezeggingen en dergelijke van de kant van

de ondernemer dan is een verslaggeving op hoofdlijnen onvoldoende en

zullen ook de argumenten voor en tegen moeten worden weergegeven.
5. gang van zaken bij overleg
Er moeten afspraken gemaakt worden over de gang van zaken bij het

overleg. De wet noemt in artikel 23a, lid 5: de wijze en het tijdstip waarop de

agenda en het verslag van de overlegvergadering bekend moet worden

gemaakt. Voor de formulering van deze afspraken kan gebruik worden

gemaakt van de overeenkomstige bepalingen uit het voorbeeldreglement

(artikelen 17 t/m 21). Komt er geen regeling tot stand omdat de or en de

ondernemer het hierover niet eens kunnen worden, dan beslist de

kantonrechter, na bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie.


Maar ook andere dan deze wettelijk verplichte afspraken zijn aan te bevelen,

zoals:
de ondernemer stelt als regel schriftelijk en met toelichting

onderwerpen in het overleg aan de orde;

de ondernemer stelt geen onderwerpen in het overleg aan de orde,

voordat de or de gelegenheid heeft gehad daarover in een

or-vergadering te spreken;

afspraak over een uitgebreide verslaglegging van de

overlegvergadering, met als bijlage een besluitenlijst;

de or moet zich in de vergaderingen kunnen laten bijstaan door andere

in de onderneming werkzame personen, waarvoor de ondernemer ook

de gelegenheid moet geven;

afspraak dat aan het slot van de vergadering een communiqué wordt

vastgesteld, waarin een korte puntsgewijze samenvatting van het

besprokene wordt gegeven. De secretaris zorgt voor debekendmaking van dit communiqué.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina