Voorbeeld Verdiepings Risico-Inventarisatie en -evaluatieDovnload 0.83 Mb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Voorbeeld

Verdiepings Risico-Inventarisatie en -EvaluatieBiologische agentia

Met separaat Plan van Aanpak


Waterschap Xxx

Afdeling(en) Xxx (en Yyy)Versie: Concept 4

Datum: Februari 2011
Proces: Xxx

Opgesteld door: Xxx (functie en titel (bijv. HVK))

In samenwerking met: Xxx (functie, bijv. afdelingshoofd)

Yyy


Zzz

Getoetst door: Xxx (functie, titel en certificeringsstatus)Samenvatting
In 20xx is voor de afdeling(en) Xxx en Yyy een Verdiepings Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (V-RI&E) uitgevoerd op het gebied van biologische agentia. De afdeling zijn beoordeeld op risico’s voor medewerkers die te maken hebben met blootstelling aan biologische agentia. Deze V-RI&E heeft de status van een verdieping van de algemene RI&E die in de periode 20xx t/m 20xx is uitgevoerd.
Een aantal hoofdlijnen komen uit deze V-RI&E biologische agentia naar voren:

  • Voor alle maatregelen moet zoveel mogelijk de arbeidshygiënische strategie worden gevolgd

  • Medewerkers moeten alert blijven. Risico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten.

  • Een goede persoonlijke hygiëne is een belangrijke maatregel om weerstand te kunnen bieden aan biologische agentia.

Bij dit rapport is apart een Plan van Aanpak (PvA) opgenomen met maatregelen waarmee de risico’s kunnen worden weggenomen of gereduceerd. In het PvA zijn ook prioriteiten aangegeven.


De aandachtspunten die gedurende deze verdieping zijn beoordeeld betreffen:
Categorie

Aandachtspunt


Humane infectieziekten

Aspergillose

Cryptosporidiose

Echinococcose

Giardiasis

Hepatitis A

Nieuwe influenza A (Mexicaanse griep)

Reizigersdiarree

Shigellose

Tularemie

Virale gastro-enteritis
Zoönosen

Botulisme

Campylobacter

Ehrlichiose

Hantaanvirus

Leptospirose

Lyme ziekte

Papegaaienziekte

Q-koorts


Teken-encefalitis

Tetanus


Ziekte van Weil

Allergieën


Astma

Toxines / Intoxicaties

Blauwalgen

EndotoxinenDe conclusie is dat medewerkers van afdeling(en) Xxx (en Yyyy) …………

Geadviseerd wordt om aandacht te besteden aan hygiënemaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting door middel van …………. Dit is verder uitgewerkt in het PvA.

Inhoudsopgave

Samenvatting…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 2


Begrippenlijst…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 4
1. Inleiding………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1.1 Wettelijk kader

1.2 Opzet verslaglegging
2. Onderzoeksmethode……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2.1 Inleiding

2.2 Uitvoeringsopzet

2.2.1 Risicoklasse

2.2.2 Taken

2.3 Overzicht biologische agentia en blootstellingroute

2.4 Beoordelingsmethodiek
3. Geconstateerde risico’s………………………………………………………………………………………………………..……………………. 9
4. Conclusie en aanbevelingen………………………………………………………………………………………………………………………….19

Bijlage 1: Overzicht functies Xxx (en Yyy)………………………………………………………………………………………………………. 20

Bijlage 2: Uitleg biologische agentia…………………………………………………………………………………………………………………. 21

Bijlage 3: Overzicht ziekten door biologische agentia………………………………………………………………………………………24


1. Inleiding

1.1 Wettelijk kader

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (verder RI&E te noemen) een verplichting voor alle arbeidsorganisaties. Dit betekent dat elke werkgever een inventarisatie en evaluatie moet maken van de risico's op het gebied van de veiligheid, gezondheid en welzijn die bij het uitvoeren van het werk voor kunnen komen. Een volledige RI&E bestaat globaal uit een drietal onderdelen, namelijk:

a) Inventarisatie van concrete knelpunten.

b) Evaluatie van concrete knelpunten, o.a. inschatting van de grootte van het risico

c) Een Plan van Aanpak (PvA) met maatregelen voor het wegnemen of reduceren van de risico’s.


Voor enkele thema’s geldt vanuit de Arbowet de verplichting om een specifieke verdiepings-RI&E uit te voeren. Dit geldt ook voor Biologische Agentia.

Waneer de RI&E eenmaal gereed is, dan zal de RI&E actueel moeten worden gehouden.

In 20xx is de afspraak gemaakt om de verdiepings RI&E biologische agentia uit te voeren voor de afdeling(en) Xxx (en Yyy) Vanaf xxx 20xx heeft deze verdieping plaatsgevonden. De afdeling(en) Xxx (en Yyy) is (zijn) beoordeeld op risico’s die te maken hebben met blootstelling aan biologische agentia.

Wettelijk gezien moet de werkgever n.a.v. de risico-inventarisatie en -evaluatie:


> Deze bespreken met de ondernemingsraad.

> Een plan van aanpak opstellen, inclusief uitvoeringstermijnen, om gesignaleerde risico's zoveel mogelijk te beheersen. Het Plan van Aanpak maakt deel uit van de RI&E.


Vanuit de OR zijn de volgende (VGW-cie)-leden bij deze RI&E betrokken geweest:

  • X. Xxx

  • Y. Yyy
: fileadmin -> user upload
user upload -> Wedderveer “Uitgestrekte buurt in de gemeente Bellingwedde tussen Blijham en Wedde aan de westoever van de Westerwoldsche Aa; aan de overkant ligt het recreatieoord Wedderbergen (camping).
user upload -> Verslag Werkatelier Eiland van Schalkwijk
user upload -> Bijwerken rijksregister bestand algemeen 1 definities opbouw structuur bijwerking
user upload -> Persdossier haring
user upload -> Symposium on the Rwandan Genocide: Remembrance & Reflection on the aftermath
user upload -> Nieuwsbrief cnv onderwijs passend onderwijs Nummer 1 17 januari 2013
user upload -> Een stukje over de geschiedenis van de club
user upload -> Herfstvakantie van 13 T/M 20 oktober
user upload -> Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie
user upload -> Winschoterhoogebrug


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina