Voorbeeldbrief aan vakbond met verzoek kandidaatstellingDovnload 17.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte17.41 Kb.
Voorbeeldbrief aan vakbond met verzoek kandidaatstelling

Aan [ vul in: naam vakbond ]

Adres [ vul in: straatnaam + nummer ]

PC + Plaats [ vul in: postcode + woonplaats ]


Datum [ vul in: datum ]

Onderwerp Kandidaatstelling voor ondernemingsraadsverkiezingen


Geachte heer / mevrouw,
Op [ vul in: datum ] vinden in onze onderneming/organisatie verkiezingen plaats voor de ondernemingsraad. Uit de ons bekende gegevens heeft u het recht kandidaten te stellen overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de WOR. In verband daarmee informeer ik u graag over het volgende.


  1. Een eventuele kandidaatstelling moet uiterlijk op [ vul in: datum ] in ons bezit zijn;

  2. Kandidaten moeten volgens ons reglement minstens een jaar bij ons in dienst zijn;

  3. Hieronder treft u het schema voor de verkiezingen aan::
Sluitingsdatum kandidaatstelling door vakbonden

[ vul in: datum ]

Sluitingsdatum kandidaatstelling door niet bij vakbond aangesloten werknemers

[ vul in: datum ]

Bekendmaking van ingediende kandidatenlijsten uiterlijk op

[ vul in: datum ]

Verkiezingen vinden plaats op

[ vul in: datum ]

Bekendmaking verkiezingsuitslag op

[ vul in: datum ]

Bekendmaking verkiezingsuitslag aan vakbonden op

[ vul in: datum ]

Ik verzoek u binnen de gestelde termijn aan ons te berichten, óf, en zo ja, wie u kandidaat stelt. De kandidaten dienen tevens een verklaring te ondertekenen dat zij de kandidaatstelling aanvaarden; bijgaand treft u daarvoor een formulier aan. Zodra uw eventuele kandidaatstelling door ons ontvangen is zullen wij u daar een bevestiging van sturen.


Hoogachtend,
Namens de verkiezingscommissie
……………………….………… handtekening
[ vul in: naam ]


Verklaring aanvaarding kandidaatstelling

Ik verklaar hiermee dat ik de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de ondernemingsraad aanvaard.

Naam [ vul in: naam ]
Adres [ vul in: straatnaam + nummer ]

PC + Woonplaats [ vul in: postcode + woonplaats ]


Werkzaam op de afdeling [ vul in: afdeling ]
Functie [ vul in: functie ]
Handtekening …………………………………………..

Getekend op [ vul in: datum ]
Voorbeeldbrief aan vakbonden kandidaatstelling + verklaring aanvaarding kandidaatstelling


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina