Voorganger: ds. A. H. van VeluwDovnload 21.39 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte21.39 Kb.
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde gemeente te Hattem

op zondag 22 maart 2015 om 19.00 uur.


Voorganger: ds. A.H. van Veluw

Organist: dhr. J. Zwart

Koster: dhr. G. Rouwenhorst
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27: 4 en 7

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.


Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Gezang 78: 1 en 2


Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!


Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 149: 1


Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Israël, dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.


Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord


Schriftlezing: Johannes 5:1-18(NBV)

1 Daarna was er een [het] Joods feest, en Jezus ging [op] naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata [Bethesda] heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden [uitgedroogden] [die het moment waarop het water in beweging kwam afwachtten. 4 Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had]. 5 Er was ook iemand [een zeker mens] bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, [ik heb geen mens] als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.
Zingen: Gezang 175:2
Had de Here Jezus ons niet opgezocht,

mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,

Hij alleen tot sterven voor anderen bereid,

wij waren verloren in alle eeuwigheid.

Kyrie eleison,

Christe eleison,

Kyrie eleison.
Verkondiging
Zingen: Gezang 481: 1 en 2


O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.


Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 308:1 en 4


In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één broederschap rust in zijn troost,

één wereld in zijn woord.


Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoor de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.Heenzending en Zegen

: system -> files
files -> Don campbell (Saint Louis, usa, °1951)
files -> Hiphoplegendes Boogaloo Sam en Don Campbell komen naar ons land
files -> Grondontginning en ontwikkelingen in het landschap rond Amsterdam in de 17de en 18de eeuw
files -> Liturgieoverzicht voor maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015 in de Andreaskerk te Hattem Welkom en mededelingen Zingen: Op Toonhoogte 115b
files -> Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 25 maart 2016 Grote Kerk Hattem, 19. 30 uur
files -> Hoe maak ik zelf mijn compostthermometer Albert Janssens Compostmeester Oud Turnhout
files -> Het gala-uniform van het westerse denken Welke neutraliteit wordt geschonden bij de inschrijving in een geboorteregister, uitgevoerd door iemand met een t-shirt van Che Guevara en een polsbandje tegen de ziekte van Alzheimer?
files -> Aan Metis Groep (MG) Van Metis Competence Centre
files -> Aan Metis Groep Van Metis Competence Centre
files -> Clubavondprogramma rsv 1e helft seizoen 2009-2010
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina