Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie VoorstelDovnload 10.59 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte10.59 Kb.
Fiche 2: Raadsbesluit inzake de ondertekening en de sluiting van overnameovereenkomst EG-Russische Federatie

Titel:

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie
Datum Raadsdocument: 27 april 2006

Nr Raadsdocument: 8779/06

Nr. Commissiedocument: COM (2006) 191

Eerstverantwoordelijk ministerie: Buitenlandse Zaken i.o.m. JUST, FIN en DEF
Behandelingstraject in Brussel: Raadswerkgroep Migratie en Verwijdering (RWG), Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA), JBZ-Raad. Dit behandeltraject is reeds afgerond.

Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Op 18 september 2000 ontving de Commissie van de Raad het mandaat tot het starten van onderhandelingen met de Russische Federatie (RF) inzake een terug- en overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie. De definitieve tekst van de overnameovereenkomst werd op 4 april 2006 in Moskou formeel geparafeerd en tijdens de EU-Rusland top op 25 mei 2006 ondertekend. Het bijgevoegd voorstel vormt het rechtsinstrument voor de ondertekening en de sluiting van de overnameovereenkomst en bevat de voor de Gemeenschap noodzakelijke procedures voor de praktische toepassing ervan. Soortgelijke terug- en overnameovereenkomsten zijn reeds eerder door de Gemeenschap gesloten met Hong Kong (november 2002) , Macao (oktober 2003), Sri Lanka (juni 2004) en Albanië (april 2005).


Rechtsbasis van het voorstel:

Artikel 63, lid 3, sub b, (repatriëring van illegaal verblijvende personen) juncto artikel 300 (inzake het sluiten van akkoorden) van het EG-Verdrag.


Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement:
De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid. Overeenkomstig artikel 300, lid 3, EG-Verdrag moet het Europese Parlement worden geraadpleegd over de sluiting van de terug- en overnameovereenkomst.
Instelling nieuw Comitologie-comité: n.v.t.

Subsidiariteit en proportionaliteit:

Subsidiariteit: positief.

Gezamenlijk kunnen de lidstaten meer gewicht in de schaal leggen in de onderhandelingen met derde landen over terug- en overname voorwaarden. Daarnaast vergemakkelijkt een Europese afspraak op het gebied van terug- en overname praktische samenwerking tussen lidstaten onderling op het gebied van terugkeer.Proportionaliteit: positief.

Het verdrag bevat alleen basisvoorschriften. De Russische Federatie dient daarnaast met alle lidstaten bilaterale uitvoeringsprotocollen te sluiten ter uitvoering van deze terug- en overnameovereenkomst. In deze uitvoeringsregelingen kunnen de afspraken worden toegesneden op de eigen situatie van de afzonderlijke lidstaten.


Consequenties voor de EU-begroting: geen.
Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger:
De voorstellen hebben geen tot nauwelijks financiële, personele en/of administratieve gevolgen voor Nederland.

Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering):n.v.t.
Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerking treding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid:

De overeenkomst wordt door beide partijen volgens de eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de hierboven bedoelde procedures zijn voltooid. Artikel 23, lid 2 bepaalt dat de terug- en overnameovereenkomst en de visumfacilitatie-overeenkomst tussen de EG en de Russische Federatie alleen gezamenlijk in werking kunnen treden.


Consequenties voor ontwikkelingslanden: geen.

Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:

Het belang van het onderhavige voorstel is op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende pocedures vast te stellen voor de identificatie en terugname van eigen onderdanen danwel overname van onderdanen van derde staten die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie of één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Het verdrag strekt ertoe, de feitelijke uitzetting van vreemdelingen – ten aanzien van wie op basis van het nationale recht de verplichting bestaat Nederland te verlaten – te vergemakkelijken. De uitoefening van de bestaande bevoegdheid - op grond van de Vreemdelingenwet – om uit te zetten wordt vergemakkelijkt, doordat de Russische Federatie erkent onder bepaalde omstandigheden tot terug- of overname verplicht te zijn. Voor Nederland is van belang dat deze overeenkomst gelijktijdig in werking treedt met de eveneens ondertekende visumfacilitatievisumversoepelingsovereenkomst met de Russische Federatie [A1]De reden waarom de EU de visumfacilitatieovereenkomsten koppelen aan de terug- en overname-overeenkomsten is gelegen in het feit dat landen in het algemeen niet bereidwillig zijn als het gaat om terug- en overnameovereenkomsten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina