Voortgang 10 gebodenDovnload 13.95 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.95 Kb.


Voortgang 10 geboden
Op 23 juni 2005 is het actieplan De Tien geboden voor een bruisend Gay Amsterdam gepresenteerd. Na de verkiezingen worden in Stadsdelen en Gemeente nieuwe colleges gevormd en collegeprogramma’s geschreven. De adoptanten van de Tien Geboden geven met dit stuk inzicht in de stand van zaken, zodat in de collegeprogramma’s aansluiting gevonden kan worden op de actiepunten van de Tien Geboden.
Het Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek voor een multi functioneel centrum waarin onder meer een homomuseum gevestigd zou kunnen worden en nieuwe stromingen en life stijlen een plek kunnen krijgen, vooral nu jongeren steeds jonger voor hun homoseksualiteit uitkomen. Dit centrum zou ook overdag open moeten zijn en gay toeristen van informatie voorzien. De resultaten van dit onderzoek worden in mei 2006 gepresenteerd.
De fysieke mogelijkheden voor een serviceflat voor oudere homo’s en lesbo’s worden door het adviesbureau van Ton Witte (advies wonen/welzijn/zorg) onderzocht, om zo de zorg voor homoseksuele en lesbische ouderen te verbeteren. Ook worden de voorzieningen voor deze ouderen geïnventariseerd. Vanuit deze inventarisatie worden verbeteringsvoorstellen geformuleerd en ter uitvoering aangeboden aan de betreffende gemeentelijke ambtenaar.

Om activiteiten voor ouderen te organiseren is GreyPink opgericht, waarin ArtLaunch met enkele senior vrijwilligers in het Paleis van de Weemoed vaste avonden met dans en optredens gaat verzorgen.


Door Schorer is prioriteit gegeven aan de hiv-preventie in Amsterdam omdat deze door verschillende factoren onder druk staat. Het huidige subsidieniveau voor de hiv-preventie gericht op homo- en biseksuele mannen in Amsterdam is te laag in relatie tot de omvang


van de hiv-problematiek en de noodzaak van intensivering van de preventie-inspanningen. Bovendien staan de budgetten verder onder druk door de weigering van de Centrale Stad naar rato bij te dragen aan de indirecte kosten. Schorer blijft hiervoor aandacht vragen bij de Centrale Stad.
Het overleg tussen het stadsdeel Amsterdam Centrum, eigenaren van darkrooms, de GGD Amsterdam en Schorer, heeft nog niet geleid tot formalisering van preventie- en hygiëneafspraken. De eerder door het stadsdeel voorgestelde regeling van darkrooms door deze in de bestemmingsplannen onder de noemer van seksinrichting te brengen, stuitte op verzet van zowel de stadsdeelraad als de eigenaren. Recent is door het stadsdeel een nieuwe ontwerpdefinitie voor seksinrichting opgesteld, waaronder de darkroom expliciet niet begrepen wordt en als onderdeel van een horecagelegenheid wordt gezien. Dit standpunt van het stadsdeel is een belangrijke randvoorwaarde voor het verder vormgeven van de preventie- en hygiëneafspraken.
Onderdeel van de afspraken met eigenaren van darkrooms is de gratis condoomverstrekking. De bereidheid onder eigenaren om hieraan mee te werken is groot, alsmede de bereidheid om op termijn de kosten te gaan dragen. Voor de start en begeleidend evaluatieonderzoek zijn extra middelen nodig. Schorer is en blijft zich hiervoor inspannen. Hiertoe zijn ook contacten gelegd met politieke fracties, die bereid zijn zich hiervoor in te spannen, ook op het niveau van de centrale stad.

Om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in allochtone gemeenschappen zijn er contacten met 22 Turkse en 28 Marokkaanse moskeeën. Vanuit het samenwerkingverband van Amsterdam Centrum Buitenlanders, Schorer, COC Amsterdam, HVO Querido en Habibi Ana is het project Veilige Haven in januari 2006 gepresenteerd. Dit project vangt jongeren op die door familieleden worden verstoten of anderszins problemen hebben met hun Islamitische achtergrond in combinatie met hun seksuele gevoelens. Stichting Habibi Ana heeft inmiddels een onderkomen gevonden vanwaaruit zij haar activiteiten kan organiseren.

Nationaal is aandacht gevraagd voor geweld tegen allochtonen door o.a. familieleden wegens hun seksuele voorkeur met de notitie ‘Jongens huilen niet’ van het Amsterdams Centrum Buitenlanders. Doordat de notitie ook aandacht vraagt voor Marokkaanse jongens als slachtoffer van/in de prostitutie is er binnen de gay scene grote beroering ontstaan. Voor dit onderwerp zal in de gay scene dus nog veel begrip gekweekt moeten worden.

In samenspraak met ACB zal door een aantal imams een brochure geschreven worden over homoseksualiteit en islam, waarin onder andere geweld tegen homo’s als strijdig met de Islam zal worden onderwezen. Een vrouwelijke imam heeft zich bereid getoond allochtone meisjes en vrouwen met gevoelens voor vrouwen op te vangen.


Gala en Pink Point zijn een actie begonnen om de zichtbaarheid van homoseksualiteit in de openbare ruimte te vergroten door het goedkoop aanbieden van de regenboogvlag en bewoners en bedrijven op te roepen deze ook ‘uit te steken’.
In opdracht van de Kenniskring Leisure Management van Hogeschool INHOLLAND, financieel ondersteund door het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau en Stadsdeel Centrum, is een onderzoek verricht naar Amsterdam als gay toeristische bestemming. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in februari 2006 gepresenteerd. De uitkomst van het onderzoek laat zich niet zomaar in één zin samenvatten. Toch een poging; Amsterdam als gaystad vernieuwt niet, maar heeft nog wel allure. Het nieuwe stads(deel)bestuur, ATCB, Amsterdam Partners, KHN en ondernemers zullen met de aanbevelingen aan de slag moeten.
Het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau wil de komende tijd Amsterdam bij de gay doelgroep duidelijker profileren als aantrekkelijke bestemming. Om te beginnen zal Amsterdam op de Internationale Tourismus Börse in Berlijn voor het eerst ook vertegenwoordigd zijn in het Gay & Lesbian Travel Pavillion. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een campagne op de gay markt in de Verenigde Staten, in samenwerking met de NBTC-vestiging in New York. Ook krijgt de consumentensite van ATCB www.amsterdamtourist.nl in de loop van maart een speciaal hoofdstuk voor gays in het Nederlands en Engels, daarna uit te breiden met een versie in het Duits, Frans en Spaans.

Het Stadsdeel Centrum en het ATCB hebben overleg om een nieuwe gay toeristische WEB-portal over Amsterdam op te zetten.


Tussen verschillende alternatieve feest- en festival organisatoren is overleg om een alternatieve gay agenda uit te brengen.
Er is door een aantal partijen (waaronder COC en Gay&Night News Magazine) een initiatief genomen om het Homomonument in Madurodam geplaatst te krijgen.
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam (KHN) heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Naar aanleiding hiervan is de sector ‘gay-bedrijven’ binnen KHN opgericht. Deze sector biedt een platform om de communicatie en de contacten tussen de bedrijven te bevorderen. Binnen deze sector zijn tevens een aantal werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen zijn aan de slag gegaan met diverse onderwerpen zoals; promotie van de gay horeca, internationale gay activiteiten en onderzoek naar het instellen van een promotiefonds.

KHN heeft twee vrouwelijke en twee mannelijke startende horecaondernemers ondersteund bij de opstart van hun bedrijf. Op 16 december kon daardoor Costum Cafe Sugar worden geopend. Later dit jaar zal in de Spuistraat een nieuwe mannenzaak worden geopend.


Het COC Amsterdam heeft middelen van de Centrale Stad gekregen om voorlichtingen op scholen en in het jongerenwerk te geven.
Verschillende advocaten en mediators hebben zich aangemeld om homoseksuelen die met antihomoseksueel en antilesbisch geweld en gedrag te maken hebben gehad te ondersteunen. Dit hulpaanbod dient bredere bekendheid te krijgen.
Roze in het Blauw is een campagne gestart om het meldpunt voor antihomoseksueel en antilesbisch geweld en gedrag te promoten. Zoals tijdens de bijeenkomst in juni werd beloofd, heeft Gay&Night News Magazine de verspreiding in alle Amsterdamse uitgaansgelegenheden van de folder van dit project op zich genomen.
Door de Centrale Stad is aan Twijnstra en Gudde opdracht gegeven om een QuickScan te doen naar de sociale veiligheid van homo’s in Amsterdam in de uitgaansscene. Als rode draad door alle gesprekken loopt de opvatting dat geweld in de afgelopen jaren is toegenomen, en daarmee ook het geweld tegen homoseksuelen. Minder dan de helft van de geïnterviewden geeft aan dat het fysiek geweld tegen homoseksuelen is toegenomen. De meerderheid vindt dat verbaal geweld is toegenomen. Deze maand wordt besproken of er extra maatregelingen moeten worden genomen, onder andere of de gang van zaken rondom het melden van geweld verbeterd moet worden.
In een periodiek overleg van de initiatiefnemers van de Tien Geboden met de voorzitter van Stadsdeel Amsterdam Centrum zijn problemen besproken en mogelijkheden voor oplossingen en strategieën uitgedacht. Zonodig heeft de voorzitter haar politieke contacten gebruikt om de actiepunten bij de Tien geboden helpen te realiseren.
De Tien Geboden zijn door de Burgemeester als gesprekspartner van de Gay Community geaccepteerd. De Burgemeester heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de noodzaak om aangifte van anti-homoseksueel en anti-lesbisch geweld apart te registreren.

Periodiek is er een overleg tussen de initiatiefnemers en een brede ambtelijke vertegenwoordiging van de Centrale Stad waaraan vertegenwoordigers van de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid, Diversiteitsbeleid en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (jongeren en ouderen) deelnemen. Vanuit dit overleg wordt medio april een bijeenkomst georganiseerd waarbij adoptanten van de Tien Geboden en ambtenaren samen aan de slag gaan met de actiepunten. Er ligt hier duidelijk ook een opdracht voor (homo)horeca-ondernemers en de homogemeenschap zelf om met vernieuwende ideeën en initiatieven te komen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina