Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs Oktober 2011Dovnload 128.77 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte128.77 Kb.
Afsprakenformulier

Politie & Schoolveiligheid


Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs
Oktober 2011

Naam school:      


Voortgezetonderwijs 

Beroepsonderwijs 
Aantal leerlingen      

Locatie:      

Adres:      

Tel.nr. algemeen:      

Email school      

Checklist ingevuld door

Naam invuller school:      

Naam invuller politie:      


Datum:      


Gebruiksaanwijzing
DOEL

De politie vult samen met de schoolcontactpersoon op de schoollocatie het afsprakenformulier in. Het formulier heeft als doel de veiligheidssituatie op de school te leren kennen, alle onderwerpen op dit gebied te bespreken en vervolgens basisafspraken te maken voor aankomend schooljaar. De wensen en mogelijkheden van beide partijen worden hierbij in acht genomen met als gezamenlijk uitgangspunt; een effectieve samenwerking creëren, waardoor de schoolveiligheid verbetert.
MINIMUM EIS

De politie vindt het noodzakelijk dat scholen bepaalde veiligheidsmaatregelen treffen om een structurele en effectieve samenwerking mogelijk te maken. Deze maatregelen zijn onderstreept in het formulier. Past de school deze maatregelen niet toe, dan voert de politie alleen haar kerntaken uit. Dit betekent grote terughoudendheid bij de overige afspraken.
SCHOOLGERICHTE AFSPRAKEN

Deze lijst is te gebruiken voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De school bepaalt samen met de politie welke vragen uit het formulier van toepassing zijn voor haar onderwijsinstelling.

De inventarisatielijst sluit aan op de landelijke visie van politie op schoolveiligheid die is vastgelegd in de notitie ‘Politie en Schoolveiligheid’.

ONDERSTEUNEND MATERIAAL

De politie heeft een Voorbeeld Paragraaf Schoolveiligheid en een Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid ter beschikking voor de school. De voorbeeld paragraaf biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van regels omtrent veiligheid in het schoolreglement. Het handelingsprotocol geeft richtlijnen ten aanzien van incidenten (o.a. geweld, pesten, diefstal) en de gewenste aanpak hiervan. De documenten bieden een handvat voor de school bij het realiseren van een eenduidige aanpak van schoolveiligheid binnen de school met ouders en met andere veiligheidspartners.

De Voorbeeld Paragraaf Schoolveiligheid en het Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid zijn te verkrijgen via www.politieaa.nl/schoolveiligheid.

DUUR

Het invullen en bespreken van de onderwerpen in dit Afsprakenformulier neemt +/- 1 uur in beslag.

DEFINITIES

Incident: In deze context wordt met een incident bedoeld, elke gebeurtenis in of om de school welke de veiligheid of het veiligheidsgevoel van leerlingen, medewerkers of bezoekers van de school doet of dreigt te verminderen. Ongevallen worden hier niet bedoeld.


Risicojongeren: Jongeren die ontoelaatbaar gedrag vertonen in het kader van de openbare orde en/of crimineel gedrag vertonen. Jongeren met leerproblemen en/of gedragsproblemen worden hier niet bedoeld.

1. Institutioneel domein

De school als organisatie die samen met andere instellingen opereert in een institutionele omgeving. De school heeft veelal te maken met verschillende partners op het gebied van veiligheid. Om de samenwerking op het gebied van veiligheid te optimaliseren is het belangrijk hier een goed beeld van te hebben.


1.1. ContactpersonenSchool en politie zijn verplicht een vaste contactpersoon aan te stellen. In het geval van incidenten, vragen en/of advies dienen beiden te allen tijde (voor zover mogelijk) bereikbaar te zijn. De afspraken in dit formulier worden vastgesteld door de genoemde contactpersonen. Als contactgegevens en/of contactpersonen wijzigen, wordt dit aan de andere partij medegedeeld.
 De politie beschikt over een vast aanspreekpunt voor schoolveiligheid.
De vaste contactpersoon van de politie is:

     
Functie:

     
Naam wijkteam:

     
Telefoonnummer direct:

     
Telefoonnummer algemeen

Indien de politiecontactpersoon niet direct bereikbaar is;

0900-8844 – vraag naar het wijkteam
112 – bij spoedeisende hulp
 De school beschikt over een vast aanspreekpunt voor schoolveiligheid.
De vaste contactpersoon van de school is:

     
Functie:

     
Telefoonnummer direct:

     1.2 VeiligheidspartnersWerkt u op het gebeid van schoolveiligheid samen met de volgende partijen? Zo ja, in welke vorm vindt deze samenwerking plaats? Scholen zijn verplicht de samenwerking met politie en gemeente m.b.t. schoolveiligheid middels een convenant te hebben vastgesteld.


Veiligheidspartner

Wordt er samengewerkt?

Zo ja, in welke vorm?

Schriftelijke

overeenkomst

Gemeente

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Politie

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Brandweer

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Jeugdzorg / AMK

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Maatschappelijk werk

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Samenwerkingsverband scholen


 Ja Nee

     

 Ja Nee

Winkelcentra

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Bewonersvereniging

 Ja Nee

     


 Ja Nee

Openbaar vervoer


 Ja Nee

     


 Ja Nee

Pers

 Ja Nee

     


 Ja Nee

WA-Adres

 Ja Nee

     

NVT

Adres

Beveiligingsbedrijf
 Ja Nee

     

NVT

Overige Ja Nee

     

 Ja NeeHet is aan te raden een vaste persoon aan te wijzen binnen de school die zorg draagt voor de persvoorlichting met een vaste contactpersoon bij de pers. Dit voorkomt onware of ongewenste publiciteit na incidenten en aangiftes.
 De school heeft een vaste ‘persvoorlichter’.
Naam persvoorlichter:      

1.3 Naschoolse activiteiten


Vinden er in het schoolgebouw naschoolse activiteiten plaats?


Omschrijving activiteit

Contactpersoon

Telefoonnummer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1.4 Algemene verantwoordelijkheid


 De school weet dat zij eerstverantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid in en rondom de school.


 De school kan worden aangesproken door de politie op het gedrag van haar leerlingen tijdens de openingstijden van de school.


 • De politie is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar kerntaken

 • opsporing van strafbare feiten;

 • handhaving van de openbare orde;

 • noodhulpverlening;

 • toezicht in het publieke domein;

 • signalering en advisering inzake veiligheid en veiligheidsbeleid.
 • De school weet dat de politie de volledige regie voert bij het uitoefenen van haar repressieve kerntaken. (handhaven van de openbare orde en noodhulp bij calamiteiten, de opsporing en noodhulp bij misdrijven en overtredingen)1.5 InformatieverstrekkingHet uitwisselen van informatie tussen school en politie is noodzakelijk bij het optimaliseren van de veiligheid in en om school. Door een goede informatie-uitwisseling zal de veiligheid zowel preventief als repressief effectief verbeterd worden. Beide partijen zijn afhankelijk van wet- en regelgeving m.b.t. gegevensuitwisseling. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden duidelijke afspraken te maken over de informatie-uitwisseling. Onderstaande afspraken vallen binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens.
 De school heeft in het schoolreglement geopenbaard aan ouders en leerlingen dat informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen school, politie en derden, ter bevordering van de veiligheid op school.
 De school verstrekt aan de politie die informatie die nodig is voor een goede uitvoering van haar kerntaken.
 De school verleent aan de politie inzage in het incidentenregistratiesysteem, indien dit nodig is naar aanleiding van incidenten of waargenomen trends.(bijvoorbeeld een toegenomen aantal diefstallen)
Het doel van de inzage is adequaat en effectief te kunnen handelen door school, politie of gezamenlijk. Politie handelt zowel preventief (advies, signaleren en doorverwijzen) als repressief (afhandeling strafbare feiten).
 De politie neemt, op uitnodiging van de school, deel aan het Zorgadviesteam / Zorgbreed overleg indien er leerlingen worden besproken die strafbare feiten hebben gepleegd of hierbij betrokken zijn geweest.
 De school neemt contact op met de politiecontactpersoon als zij kennisnemen van een strafbaar feit in of om de school (of bij een redelijk vermoeden dat dit gaat gebeuren).
De school kan bij de politie aangifte een melding doen en zij kunnen om advies vragen. Indien de school twijfelt om aangifte te doen kan zij altijd om advies vragen aan de politie contactpersoon over de mogelijkheden. (Zie Incidenten Handelingsprotocol pag. 3 van dit formulier)
 De politie informeert de school waar mogelijk over de uitvoering van haar werkzaamheden in en om de school en betrekt de school waar mogelijk bij de besluitvoering.
 De politie stelt de school op de hoogte als een leerling door aanhouding of arrestatie niet naar school kan.
 De politie informeert de school over verloop van de strafrechtelijke procedure van leerlingen (dus geen inhoudelijk informatie, maar uitsluitend “buitenkant” of procedurele informatie)
 De politie stelt de school op de hoogte als een leerling gedrag vertoont dat een gevaar voor de schoolveiligheid kan opleveren en adviseert de school hoe hiermee om te gaan.
Voor meer informatie over het uitwisselen van informatie binnen de normen van de politiewetgeving en de privacywetgeving zie: “Informatie delen in samenwerkingsverbanden” van het college bescherming persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).
Overige afspraken m.b.t. informatieverstrekking:

     
Overige relevante informatie die van toepassing kan zijn:

     

2. Sociaal domein

De school als gemeenschap van leerlingen, leraren, en ouders waar bepaalde gedragsregels gelden.

Door kennis te nemen van de maatregelen die de school heeft genomen op het gebied van veiligheid kan de politie de samenwerking met de school hierop afstemmen. Mochten er op bepaalde gebieden geen of onvoldoende maatregelen door de school zijn getroffen, dan kan de politie hierop attenderen en adviseren. De politie beschikt tevens over een Voorbeeld Paragraaf Schoolveiligheid en een Incidenten Handelingsprotocol Schoolveiligheid als hulpmiddel voor de school. (zie pag. 3 Afsprakenformulier)
Kruis de maatregelen aan die de school getroffen heeft. De onderstreepte maatregelen zijn noodzakelijk als basis om samen te kunnen werken met politie op preventief gebied en op het gebied van signalering en doorverwijzen.


Maatregel

Wel of niet aanwezig

zo niet 

Waarom niet?

Overige op- of aanmerkingen/ advies

1. Schoolreglement

Zie Voorbeeld Paragraaf Schoolveiligheid op www.politieaa.nl/schoolveiligheid

     

 • Schoolveiligheidsplan     

 • Pestprotocol     

 • Gedragsregels     

 • Internetprotocol     

 • Regels m.b.t. gebruik mobiele telefoons e.a. persoonlijke elektronica          

2. Incidentenregistratie     

 • Incidenten Handelingsprotocol

Zie een www.politieaa.nl/schoolveiligheid     

3. Verzuimregistratie     

4. Zorgadviesteam/ Zorgbreed overleg     

 • Doorverwijzing Jeugdhulpverlening          

2.1 Schoolreglement De school weet dat zij wettelijk verplicht is een schoolveiligheidsbeleid te hebben.
 Het schoolreglement is bekend bij ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel en zij kunnen dit op ieder moment inzien.

2.2 Incidentregistratie

 De school verleent politie inzage in het incidentenregistratiesysteem en bespreekt met de politiecontactpersoon eventueel opvallende incidenten of personen.


 De politie adviseert de school over het afhandelen of voorkomen van incidenten, daar waar nodig.
 De politie wordt door de school geïnformeerd over risicojongeren, waardoor een goede informatiepositie wordt opgebouwd.
 In geval van strafbare feiten wordt de politie te allen tijde geïnformeerd door de school. De politie voert hierbij haar ‘reguliere activiteiten bij misdrijven en overtredingen’ uit, waarbij overleg met de school in principe niet nodig is. (Wél de school informeren over proces, als dit gewenst is)
 De school kan aangesproken worden als uit de incidentregistratie blijkt dat de politie onvoldoende is ingelicht.
Indien één van beide of beiden partijen een bovenstaand punt niet aan wensen te vinken, noteer dan hieronder waarom niet.

     


2.3 Verzuimregistratie

 De school weet dat zij wettelijk verplicht is een verzuimregistratie te voeren.2.4 Zorgadviesteam / Zorgbreed overleg
De politie neemt deel aan overleggen van het zorgadviesteam / zorgbreed overleg als uit de politiepraktijk of de incidentenregistratie van de school blijkt dat zich m.b.t. veiligheid een probleem voordoet met jongeren van de school. Het deelnemen heeft geen structureel karakter en eindigt op het moment dat het probleem afgenomen is. Doorverwijzen naar de jeugdhulpverlening is in eerste instantie leidend.
 De school nodigt politie uit voor het overleg als risicojongeren van de school besroken worden.

 De politie verzoekt deelname aan het overleg als uit de politiepraktijk blijkt dat het nodig is bepaalde risicojongeren te bespreken.2.5 Preventieve aanwezigheid op schoolDe politie houdt in principe géén preventief spreekuur op school.
 De gemaakte afspraken in dit formulier worden minimaal 1x per jaar met de politie geëvalueerd en er worden eventuele nieuwe afspraken gemaakt.

Evaluatiemoment 1. Datum:      Tijd:     

Evaluatiemoment 2. Datum:      Tijd:     

Evaluatiemoment 3. Datum:      Tijd:     

Evaluatiemoment 4. Datum:      Tijd:     
Er is jaarlijks een aantal bezoekmomenten, waar de politiecontactpersoon zonder aanleiding de school bezoekt. Dit heeft tot doel het ‘kennen en gekend worden’.
Maak eventueel aanvullende afspraken over het doel, de frequentie of de looptijd van de preventieve aanwezigheid van de politie en de evaluatie van dit afsprakenformulier.
     3. Ruimtelijk domein

De veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en de omgeving van de school.

3.1 Beveiligingsmaatregelen


Ga na of de volgende fysieke beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn. Kruis aan wat van toepassing is.


Maatregelen

Aanwezig

Ja/ Nee

Zo ja, geef een korte toelichting

Schoolpasjes     

Cameratoezicht     

Detectiepoort     

Hekken om schoolplein     

Alg. bewaking / surveillance

(tijdens schooltijd)

     

Beveiligingsbedrijf/ waarschuwingsadres

(buiten schooltijden)

     

Anders, nl           Indien de school gebruik maakt van een beveiligingsbedrijf of zij op een andere manier een waarschuwingsadres hebben voor calamiteiten buiten schooltijden, noteer dan hieronder de contactgegevens.
Naam:

     


Telefoonnummer:

     

3.2. Verkeerstoezicht


Is er in het ruimtelijke domein van de school sprake van:
 Scooter-/Fietsoverlast

 De school maakt een aantal basisafspraken met alle leerlingen over scooter-/fietsgebruik op het schoolplein en in de omgeving van de school.


 Autoverkeer overlast

 De school maakt een afspraak met de gemeente en eventueel politie over mogelijke veranderingen in de infrastructuur.


 De politie houdt extra verkeerstoezicht op “spitsuren” (bijvoorbeeld aanvang / uitgaan van de school), als uit de politiepraktijk blijkt dat een onveilige verkeerssituatie geldt.

3.3 Schoolplein


Het schoolplein betreft:
 Schoolterrein

 Openbare ruimte


 De school weet dat zij verantwoordelijk is voor de leerlingen óók als het schoolplein openbare ruimte betreft en dus toezicht moet houden/ surveilleren.
Als het schoolplein openbare ruimte betreft, speelt in het kader van surveillance de politie ook een rol. De school kan echter geen beroep doen op permanente surveillance. De wijkteamchef bepaalt de prioritering van werkzaamheden.

3.4 Overlast in de omgeving van de school


Heeft de school op of om het schoolplein of in de directe omgeving van de school te maken met:

5


Overlastsituatie

Zo ja, welke maatregelen treft de school?

Overlast door groep(en) jongeren eigen school

     

Overlast door groep(en) jongeren andere scholen

     

Ongewenste personen om de school

(bv. loverboys of drugsdealers)     

Drugsgebruik (bv. blowende leerlingen)

     

Vernielingen

     

Diefstal

     

Anders, nl.:      

De politie en school hebben een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot leerlingen in de openbare ruimte in de omgeving van de school vlak voor, na en tijdens schooltijden.
 De school neemt contact op met de politiecontactpersoon als er overlastsituaties voordoen in de omgeving van de school.

 De politie neemt contact op met de school als zij overlast door (groepen) leerlingen van de school constateren in de omgeving van de school.


Maak eventueel afspraken over de aanpak van overlastsituaties:

     


3.5 Schoolfeesten / evenementenTijdens schoolfeesten of andere grote evenementen (in het gebouw) surveilleert de politie niet. De school kan hier particuliere diensten voor inhuren.
 Tijdens of na afloop van schoolfeesten / evenementen surveilleert de politie in de buitenruimte, indien uit de politiepraktijk of de incidentenregistratie van de school blijkt dat zich in de buitenruimte ‘problemen’ voordoen.
 De school stelt de contactpersoon van de politie bijtijds op de hoogte van schoolfeesten / evenementen die plaatsvinden in school of om de school.4. Criminogeen domein

De school als plaats delict en als plek waar daders en slachtoffers rondlopen.
Dit domein heeft specifiek betrekking op strafbare feiten in en om de school.

Ga na of de school ten aanzien van de volgende onderwerpen actief beleid heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld door het onderwerp op te nemen in het schoolreglement:


Beleidsonderwerp

Wel/niet actief beleid

Ervaart de school problematiek m.b.t. dit onderwerp? Beschrijf dit.

Wapenbezit / -gebruik

 Wel Niet

     

Drugsbezit / -gebruik

 Wel Niet

     

Alcoholbezit / -gebruik

 Wel Niet

     

Fysiek Geweld

 Wel Niet

     

Fysieke en verbale bedreiging

 Wel Niet

     

Seksuele intimidatie

 Wel Niet

     

Vandalisme

 Wel Niet

     

Diefstal

 Wel Niet

     

Discriminatie

 Wel Niet

     

Internet- / telefoonmisbruik

 Wel Niet

     

Radicalisering

 Wel Niet

     

Aangifte/melding

 Wel Niet

     


Maak eventueel afspraken over bovengenoemde beleidsonderwerpen.

     
4.1 Voorlichting


Het is in géén taak van de politie om in het onderwijs voorlichting te geven over zaken als veiligheid, verkeer of drugsgebruik. Alleen als de school structureel ernstige problemen ondervindt, kan de politie besluiten om voorlichting cq advies te geven aan het onderwijzend personeel en/of voorlichtingsmateriaal ter beschikking stellen. Het personeel kan vervolgens zelf de voorlichting aan de leerlingen verzorgen. De school kan voor het verkrijgen van voorlichting ook partners inschakelen die op vele verschillende vlakken actief zijn. Daarnaast kan de politie voorlichting geven/normerend gesprek voeren met betrokken leerlingen nadat zich een incident heeft voorgedaan om escalatie of herhaling te voorkomen.
Maak als dit noodzakelijk is afspraken over het geven van voorlichting.

     


4.2 Repressieve aanwezigheid op schoolEr kan veel onrust ontstaan op school als de politie verschijnt naar aanleiding van incidenten. Chaos op de school moet vermeden worden. Daarnaast moet de politie haar werkzaamheden kunnen uitvoeren.


 • De politie neemt te allen tijde (voor zover mogelijk) contact op met de school voordat de school wordt betreden

 • Er is één vaste persoon die de politie ontvangt en naar de juiste plek leidt.

 • Arrestaties vinden (zo veel mogelijk) plaats uit het zicht van andere leerlingen.

 • Gesprekken met slachtoffers en/of daders/verdachten vinden plaats in een ruimte uit het zicht van
  andere leerlingen.


Maak duidelijke afspraken met elkaar over het repressieve optreden van de politie in en bij de school. Denk aan arrestaties van leerlingen, het onderzoek of gesprekken met slachtoffers en/of daders.

     


  1. Veiligheidscontrole

 De school weet dat zij alleen eenveiligheidscontrole uit mag voeren als dit is opgenomen in het schoolreglement.


 De school stelt de contactpersoon van de politie op de hoogte van veiligheidscontroles (o.a.
kluisjes-, tassen- en jassencontrole) in school.
 De school heeft de regie bij veiligheidscontroles, waarbij de politie eventueel assisteert.
 De school overhandigt verboden wapens en/of middelen aan de politie.

4.4 Vuurwerkcontrole


De politie houdt géén specifieke vuurwerkcontroles, geeft hierover géén voorlichting. Controle naar vuurwerk kan wel meegenomen worden tijdens de veiligheidscontrole. Voorlichting kan worden verzorgd door Bureau Halt.

4.5 Inzet bij incidenten

 • Spoedeisende hulp: bel 112

 • Incident waarbij hulp van de politie op dezelfde dag gewenst is: bel contactpersoon of bel bij
  geen gehoor het wijkteam

 • Incident waar gesprek met contactpersoon gewenst is: bel contactpersoon en laat eventueel
  een bericht achter.

 • Geen incident maar wel contact met politie gewenst: bel contactpersoon en laat eventueel
  een bericht achter.Sla het formulier op en mail het als bijlage naar;

schoolveiligheid@amsterdam.politie.nl

Contract bij niet invullen Afsprakenformulier
Dit contract is bedoeld voor de school die niet niet mee wenst te werken aan het Afsprakenformulier.
Als de school niet mee wenst te werken aan het invullen van het Afsprakenformulier, dan heeft dit gevolgen voor de samenwerking tussen politie en school.
Het is noodzakelijk dat politie op de hoogte is van de veiligheidssituatie binnen de verschillende domeinen op de school. Als de politie die medewerking niet krijgt van de school kan er op het gebied van preventie, advies, signaleren en doorverwijzen geen goede samenwerking plaatsvinden.
De politie heeft dan geen goed beeld van de veiligheidspartners van de school, de regels binnen de school, de veiligheidsproblemen die zich voordoen en de maatregelen die de school hieromtrent neemt, de veiligheidssituatie van de ruimte om de school en risicojongeren binnen de school.
De politie voert dan enkel haar kerntaken uit. Dit brengt risico’s met zich mee als, onduidelijkheid voor leerlingen, ouders, onderwijspersoneel en in de pers bij repressief optreden van de politie, geen effectieve en adequate samenwerking tussen school, politie en overige veiligheidspartners en meer kans op escalatie of het toenemen van onveilige situaties.
De school is zich bewust van bovenstaande consequenties en kiest er toch voor het Afsprakenformulier niet in te vullen.

Handtekening Schooldirecteur Handtekening Politiecontactpersoon

Ik verzoek u een korte toelichting te geven van de reden waarom u het Afsprakenformulier niet in wenst te vullen.


     De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina