Voorwaarden huurovereenkomst A3roest Brommers & ScootersDovnload 23.99 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte23.99 Kb.

Voorwaarden huurovereenkomst A3roest Brommers & Scooters
Ondergetekende, A3Roest Brommers & Scooters, gevestigd te Krimpen aan de Lek en hierna te noemen verhuurder, en hierna te noemen huurder, namens alle deelnemers van de groep komen het volgende overeen:


Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Aantal scooters:
Kentekens:
Aantal passagiers:Verhuurder verklaart de huurscooter in goede staat afgeleverd te hebben aan de huurder. De huurder verklaart de gehuurde scooter in goede staat in ontvangst te hebben genomen inclusief kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, sleutels en slot.


Artikel 1.

Huurder verklaart met ondertekening van deze overeenkomst in het bezit te zijn van een geldig auto –, brommer , of motorrijbewijs. Deze moet bij afsluiten van de huurovereenkomst getoond kunnen worden aan verhuurder en huurder geeft hierbij toestemming om de verhuurder er een kopie van te laten maken.

Woont huurder binnen de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland, dan moet hij in bezit zijn van een geldig buitenlands rijbewijs, afgegeven door een van deze landen. Woont huurder buiten de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland, dan mag hij bij tijdelijk verblijf in Nederland zonder rijbewijs op een bromfiets rijden.

Huurder verklaart bij tekening van deze huurovereenkomst dat hij/zij op de hoogte is van de op dat moment geldende verkeersregels en zal zich hier aan houden. Eventuele boetes zullen op huurder verhaald worden.


Artikel 2.

De huursom en de huurperiode worden vooraf overeengekomen. De periode waarin gehuurd kan worden betreft:

o Ochtend van 09:30 – 12:30

o Middag van 13:00 – 17:0

o Gehele dag van 09:30 – 17:00

o Twee dagen aansluitend doordeweeks

o Drie dagen of meer, zijnde ___________________________________________________________________________
De huursom a €_______________ dient vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij vroegtijdige terugbezorging heeft huurder geen recht op restitutie van de huursom. Bij terugbezorging na geldende tijd, wordt een boete van €10,- per uur in rekening gebracht, waarbij een minuut te laat geldt voor het hele uur.

Ook dient huurder bij aanvang van de verhuur contant een borg van €150,- per gehuurde scooter te voldoen. Huurder ontvangt de borgsom terug bij inlevering van de scooter, indien deze onbeschadigd teruggebracht wordt.


Artikel 3.

De scooter dient op het afgesproken tijdstip te worden afgeleverd op de Meent 28 in Krimpen aan de Lek, tenzij hier (mondeling) andere afspraken over zijn gemaakt. Al het geleende dient hierbij aanwezig te zijn. De scooter dient volgetankt te worden ingeleverd. Inleveren zonder volle tank is een boete van €10,-.


Artikel 4.

Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat er voor de gehuurde scooter alleen een verzekering is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Huurder gaat er derhalve mee akkoord dat schade aan of diefstal van de scooter en toebehoren verhaald wordt op huurder. Bij een ongeval dient de verhuurder zo snel mogelijk te worden gecontacteerd.

Artikel 5.

Bestaande schade zal voor de sluiting van de huurovereenkomst gefotografeerd worden. Verhuurder heeft het recht de scooter na inlevering te inspecteren op ontstane schade.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter wordt toegebracht en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade. Kosten van de ontstane schade worden direct verrekend met de €150,- borg. Mocht de schade hoger zijn dan de borg, dan zal de verhuurder het volledige schadebedrag op de huurder verhalen.

De huurder is volledig aansprakelijk, waardoor de verhuurder niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Artikel 6.

In geval van overtredingen, boetes of schade, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. Huurder is verplicht de door de verhuurder opgegeven instructies op te volgen.

Huurder vrijwaart verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd gedurende de huurtijd van de scooter. Huurder neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Artikel 7.

Bij niet terugbezorgen van de scooter wordt aangifte gedaan van diefstal. Tevens wordt aan de huurder het bedrag van de nieuwwaarde van de gehuurde scooter(s) in rekening gebracht. Bij verlies van toebehorende objecten wordt €150,- in rekening gebracht.


Artikel 8.

Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder rijden niet mogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits deze beschikbaar is. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft huurder recht op teruggave van dat deel van de huur, dat hij geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.


Artikel 9.

Indien de huurder een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft verhuurder het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is de Verhuurder bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Artikel 10.

Het huren van een scooter geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de huurder. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaan is door bewuste roekeloosheid of opzet van verhuurder.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Verhuurder kenbaar behoorde te zijn.

Indien Verhuurder aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder uitkeert of tot maximaal €75,-.

Verhuurder is geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door verhuurder ingeschakelde derden.
Artikel 11.

Indien een overeenkomst geannuleerd wordt, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:  • bij annuleren tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 25% van de huursom

  • bij annuleren tot de 2e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom

  • bij annulering tot de 1e dag (exclusief) voor de dag van verhuur en bij annulering op de dag van verhuur of later: 100% van de huursom.


Artikel 12.

Op alle huurovereenkomsten die verhuurder aangaat, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Huurder zijn woonplaats in het buitenland heeft.


Artikel 13.

Een huurovereenkomst is pas geldig verklaard, wanneer het verschuldigde bedrag aan verhuurder is betaald. Dit kan zijn vooraf overgemaakt of contant voldaan in de winkel.


Aldus, overeengekomen en getekend te Krimpen aan de Lek, op ______________________________________________

Handtekening Verhuurder Handtekening HuurderMeent 28 2931 LE Krimpen aan de Lek T: 0180 522635 KvK: 51710773 Rek. nr: NL84RABO0159916429

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina