Voorwaarden Rotterdam The Hague AirportpasDovnload 35.65 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.65 Kb.
Voorwaarden Rotterdam The Hague Airportpas
De directie van Rotterdam Airport BV, exploitant van het bij de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 oktober 2001 nummer DGL/L01.421852 (met latere aanvullingen en wijzigingen) aangewezen luchtvaartterrein Rotterdam Airport (hierna ook te noemen de Aanwijzing), stelt de volgende voorwaarden vast:
Voorwaarden waaraan de houder van een Rotterdam The Hague Airportpas (hierna: de RTHA-pas) zich dient te houden.
De regels met betrekking tot het zich bevinden op het terrein van Rotterdam The Hague Airport zijn gebaseerd op de huidige luchtvaartwetgeving en EU-verordeningen.
A. Algemeen

1. Een ieder die toegang wenst te krijgen tot of zich bevindt op de om beveiligingsredenen niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van het Luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport (hierna te noemen Airside) en niet in het bezit is van een geldig reisbewijs of gelijkwaardig document, een crew member certificate, of een flight member license, dient te beschikken over een RTHA-pas dan wel een RTHA-bezoekerspas.


B. Aanvragen en uitgifte RTHA-pas

1. Een RTHA-pas wordt enkel door of namens Rotterdam Airport BV (hierna te noemen RABV als exploitant van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, hierna te noemen RTHA) uitgegeven en blijft te allen tijde eigendom van RABV.

2. Het aanvragen van een RTHA-pas dient te geschieden bij de Afdeling Airport Security Safety & Support (ASSAS) Badge Center, hierna ook te noemen het Badge Center, die gerechtigd is om namens RABV een RTHA-pas uit te geven.

3. Bij de afgifte van de RTHA-pas dient de ontvanger voor ontvangst van de RTHA-pas en voor akkoordbevinding met deze Voorwaarden te tekenen; een exemplaar van deze Voorwaarden wordt daarbij overhandigd. Tevens zijn deze Voorwaarden te verkrijgen via www.rotterdamthehagueairport.nl/security

4. De RTHA-pas wordt in beginsel slechts voor de geldigheidsduur verstrekt die op het

Aanvraagformulier RTHA-pas staat opgenomen, doch maximaal voor 5 jaar en in ieder

geval niet voor een langere duur dan de geldigheidsduur van de aan de RTHA

pashouder verstrekte AIVD-verklaring.

5. RABV verwerkt de persoonsgegevens van de RTHA-pashouder, zoals opgenomen op het aanvraagformulier RTHA-pas, alsmede het gebruik van de RTHA-pas, voor administratieve doeleinden te behoeve van de toegang(controle), alsmede overige doeleinden in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart. RABV heeft de verwerking van deze gegevens gemeld conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een afschrift van het meldingsformulier ligt ter inzage bij het Badge Center. RABV kan in bepaalde gevallen op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn deze gegevens aan derden te verstrekken.

C. Soorten RTHA-pas

1. In de Bijlage bij deze Voorwaarden wordt aangegeven welke soorten RTHA-passen worden uitgegeven en verstrekt, waarbij de kleuren en/of letters en/of cijfers of combinaties daarvan aangeven welk gedeelte van Airside de RTHA-pashouder bevoegd is te betreden en welke activiteiten de RTHA-pashouder bevoegd is op Airside te verrichten.

2. Indien de RTHA-pashouder andere activiteiten dient te verrichten op Airside dan blijkt uit de uitgegeven en verstrekte RTHA-pas, dient hij alvorens Airside te betreden daarover contact op te nemen met het Badge Center.
D. Gebruik RTHA-pas

1. De RTHA-pas is persoonlijk en mag nimmer aan derden worden overgedragen en geeft uitsluitend rechten aan de daarop vermelde persoon (de RTHA-pashouder).

2. De pashouder mag zijn RTHA-pas nimmer onbeheerd achterlaten.

3. De RTHA-pas is verstrekt in verband met de noodzaak Airside te betreden voor het verrichten van werkzaamheden en mag enkel worden gebruikt in het kader van de activiteiten waarvoor deze aan de RTHA-pashouder is verstrekt.

4. De RTHA-pas dient te allen tijde zichtbaar te worden gedragen, waarbij de foto zichtbaar dient te zijn.

5. Passage naar- en van Airside is slechts toegestaan via door RABV aangewezen doorgangen.


E. Vermissing/beschadiging van de RTHA-pas

1. Vermissing dan wel beschadiging van de RTHA-pas dient onmiddellijk te worden gemeld aan het Badge Center. Indien de vermiste pas wordt teruggevonden dient dit wederom onmiddellijk te worden gemeld aan het Badge Center of aan de dienstdoende Duty Manager Security.

2. Bij vervanging van de RTHA-pas ten gevolge van vermissing of beschadiging worden aan de RTHA-pashouder administratieve kosten in rekening gebracht volgens het dan geldende tarief.

3. Deze Voorwaarden RTHA-pas blijven integraal van toepassing op (het gebruik van) de vervangende RTHA-pas.F. Inleveren RTHA-pas

1. De RTHA-pashouder dient op de laatste werkdag dan wel op de laatste dag, dat hij de activiteiten verricht, waarvoor de RTHA-pas is verstrekt deze onmiddellijk in te leveren bij het Badge Center. Bij inlevering zal desgewenst een ontvangstbewijs aan de RTHA-pashouder worden verstrekt.

2. Inlevering dient tevens onmiddellijk te geschieden, indien een van de volgende situaties zich voordoet:

a. op de laatste dag voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van de RTHA-pas,

b. op de laatste dag voor het ingaan van een verlof, dat naar verwachting minimaal twee maanden zal duren, daaronder tevens begrepen zwangerschapsverlof,

c. bij een arbeidsconflict met de werkgever of schorsing door de werkgever, een ontslag op staande voet en/of een op non actiefstelling daaronder begrepen,

d. bij normale beëindiging van het dienstverband al dan niet met opname restant verlof en/of bij verandering van werkgever, ook indien het bij de nieuwe werkgever vereist is om te beschikken over een RTHA-pas.

d. verdenking van misbruik RTHA-pas.

3. Inlevering dient tevens onmiddellijk te geschieden op verzoek van RABV of in de situatie dat een RTHA-pas is ingetrokken.

4. Inlevering dient te allen tijde te geschieden bij het Badge Center.

5. De RTHA-pas dient in oorspronkelijke staat te worden gebruikt en te worden geretourneerd.

6. Indien een RTHA-pashouder zijn verlopen RTHA-pas niet heeft ingeleverd, behoudt RABV zich het recht voor om gedurende een periode van drie maanden geen nieuwe RTHA-pas aan betrokken RTHA-pashouder te verstrekken.


G. Intrekking RTHA-pas

1. Indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden in het kader waarvan de RTHA-pas is verstrekt, verliest de RTHA-pas zijn geldigheid en dient de RTHA-pas per ommegaande te worden ingeleverd bij het Badge Center.

2. Indien de RTHA-pashouder handelt in strijd met deze voorwaarden of met enige andere van toepassing zijnde regelgeving of indien met betrekking tot de RTHA-pashouder sprake is van omstandigheden die naar het uitsluitend oordeel van RABV, de bescherming van de burgerluchtvaart kunnen schaden en/of in gevaar kunnen brengen, kan de RTHA-pas en/of de (toegang-)bevoegdheid zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden geblokkeerd en/of ingenomen en kan de RTHA-pashouder verdere toegang tot Airside worden ontzegd.

3. De RTHA-pas en/of de (toegang-)bevoegdheid kan eveneens worden ingetrokken in geval van de uitslag van een, van overheidswege ingesteld, veiligheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft.

4. RABV registreert en controleert het gebruik van de RTHA-pas, alsmede van eventueel daaraan verbonden autorisatie en begeleidingsbevoegdheid. Indien de RTHA-pas of een bepaalde autorisatie gedurende een termijn van twee maanden niet is gebruikt, is RABV, ongeacht de reden die aan het niet gebruiken van de RTHA-pas of de autorisatie ten grondslag ligt, gerechtigd de RTHA-pas te blokkeren, dan wel in te nemen of de autorisatie en/of bevoegdheid in te trekken zonder waarschuwing of mededeling aan de pashouder of werkgever.


H. Beschermd gebied/DAR/SRA-CP

1. De RTHA-pashouder die bevoegd is tot het gedeelte van Airside, dat wordt aangeduid met SRA-CP en daartoe toegang verzoekt, dient vooraf een 100% toegangscontrole en beveiligingonderzoek te ondergaan en zich daartoe te begeven/melden bij Airport Security, Centrale Security Filter in de Terminal of bij Poort 18 of bij Poort 19 dan wel telefonisch: 010-4463427.

2. Het in het vorige artikel genoemde beveiligingsonderzoek houdt in een onderzoek aan kleding, meegevoerde goederen en het door de RTHA-pashouder eventueel gebruikte voertuig.

3. De Minister van Justitie en Veiligheid kan personen van een onderzoek, zoals genoemd in het vorige artikel uitzonderen.

4. De RTHA-pashouder die bevoegd is tot het gedeelte van Airside, dat wordt aangeduid met DAR-1 of DAR-2, kan dat gebied betreden met uitdrukkelijke toestemming van personen, die door RABV op grond van het Voorlopig Reglement Toegang Airside (DAR) Rotterdam The Hague Airport zijn gemachtigd om RTHA-pashouders toegang te verlenen tot Airside.

5. De RTHA-pashouder die bevoegd is tot het gedeelte van Airside, dat wordt aangeduid met SRA-CP, kan dat gebied behalve op de in lid 1 van dit artikel aangegeven wijze ook betreden met uitdrukkelijke toestemming van personen, die door RABV op grond van het Voorlopig Reglement Toegang Airside (DAR) Rotterdam The Hague Airport zijn gemachtigd om RTHA-pashouders toegang te verlenen tot Airside, met dien verstande, dat de in lid 1 van dit artikel genoemde controle en onderzoek tevoren ondergaan dienen te zijn.


I. Gebruik als parkeerfaciliteit

1. De RTHA-pashouder van de RTHA-pas waaraan parkeerbevoegdheid is verbonden, dient zijn motorvoertuig te parkeren op het (de) door RABV aangewezen parkeerterrein(en), geheel binnen de daarvoor bestemde en als zodanig aangegeven vakken.

2. Bij niet nakoming van het in het vorige artikel bepaalde, kan het gemotoriseerde voertuig, dit ter beoordeling van RABV, worden verplaatst en in bewaring genomen dan wel een wielklem aan het gemotoriseerde voertuig worden aangebracht. De hiermee samenhangende kosten zullen aan de RTHA-pashouder in rekening worden gebracht volgens het dan geldende tarief.

3. RABV sluit elke aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van/uit het te parkeren c.q. geparkeerde voertuig nadrukkelijk uit, behoudens schade dat het gevolg is van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van RABV.J. RTHA-bezoekerspassen

1. Een RTHA-bezoekerspas wordt enkel door of namens RABV uitgegeven en blijft te allen tijde eigendom van RABV.

2. Onderscheid wordt gemaakt tussen de RTHA-bezoekerspas met Werkvergunning en de RTHA-bezoekerspas zonder werkvergunning.

3. Bezoekers met een werkvergunning dienen onder begeleiding van en naar de werkplek van een begeleidingsbevoegd persoon met RTHA-pas te gaan en mogen binnen het specifiek aangegeven werkgebied zonder begeleiding, maar onder toezicht van een daartoe bevoegd persoon, werkzaamheden uitvoeren.

4. De RTHA-bezoekerspas zonder werkvergunning is bedoeld voor de Bezoeker, die vanaf toegang Airside continue onder begeleiding, toezicht en verantwoordelijkheid staat van een begeleidingsbevoegd persoon met RTHA-pas.

5. Bezoekers die een RTHA-bezoekerspas uitgereikt hebben gekregen door een persoon, die door RABV op grond van het Voorlopig Reglement Toegang Airside (DAR) Rotterdam The Hague Airport is gemachtigd om RTHA-pashouders toegang te verlenen tot Airside, zijn gerechtigd om met een begeleidingsbevoegd persoon met RTHA-pas en steeds onder diens begeleiding, toezicht en verantwoordelijkheid Airside te betreden, doch enkel dat gedeelte van Airside dat wordt aangeduid met DAR-1 of DAR-2; het is een Bezoeker die op grond van dit artikel Airside betreedt nimmer toegestaan om SRA-CP te betreden.

6. De RTHA-bezoekerspas dient te allen tijde zichtbaar te worden gedragen.

7. Terstond na het verlaten van Airside dient de Bezoeker de RTHA-bezoekerspas te retourneren aan de persoon, van wie hij de RTHA-bezoekerspas in ontvangst heeft genomen.


K. Voertuigpassen

1. Een RTHA-voertuigpas wordt enkel door of namens RABV uitgegeven en blijft te allen tijde eigendom van RABV.

2. Een RTHA-voertuigpas is een toegangsbewijs voor voertuigen en geeft uitsluitend rechten aan het desbetreffende voertuig.

3. Een RTHA-voertuigpas wordt slechts verleend aan voertuigen die gelet op het uitvoeren van de primaire en/ of secundaire luchthavenprocessen, Airside dienen te betreden.

4. Een RTHA-voertuigpas (vignet) dient door een door RABV daartoe gemachtigde persoon bij een aangewezen uitgiftepost op het voertuig te worden aangebracht, in beginsel linksonder op de voorruit.

5. Onderscheid wordt gemaakt tussen een RTHA-algemene voertuigpas, een RTHA-DAR voertuigpas en een RTHA-tijdelijke voertuigpas.

6. Een RTHA-algemene voertuigpas is te gebruiken voor geheel Airside; een RTHA-DAR voertuigpas is te gebruiken voor DAR-1 of DAR-2.

7. Een RTHA-algemene voertuigpas en een RTHA-DAR voertuigpas zijn bedoeld voor permanent gebruik en zijn voor de duur van de functioneel noodzakelijke activiteiten geldig met een maximum van een jaar.

8. Een RTHA-tijdelijke voertuigpas is bedoeld voor een aanvraag op korte termijn en voor een korte periode van tijdelijke toegang. Een RTHA-tijdelijke voertuigpas dient onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden, doch in ieder geval maximaal 24 uur na uitgifte, te worden ingeleverd.

L. Aansprakelijkheid

1. RABV sluit elke aansprakelijkheid voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik of de toegangsverlening (Airside) van de RTHA-pas nadrukkelijk uit, daaronder mede begrepen schade, voortvloeiend uit handhavingsacties c.q. sancties waaronder het blokkeren en innemen van de RTHA-pas.

2. RABV is jegens de RTHA-pashouder en diens werkgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en/of persoonlijk letsel, ontstaan op het Luchtvaartterrein als gevolg van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van RABV.

4. RABV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat accommodatie of afhandelingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschikking kunnen worden gesteld.

5. De RTHA-pashouder is aansprakelijk voor de schade die in het kader van het gebruik van de RTHA-pas aan (eigendom van) RABV is ontstaan. De RTHA-pashouder vrijwaart RABV voor vorderingen die door derden tegen RABV worden ingesteld terzake door de RTHA-pashouder toegebrachte schade.

6. Voor schade, toegebracht aan RABV of aan enigerlei zaken, zowel roerende als onroerende, zijn de RTHA-pashouder en diens werkgever, door wiens handelen of nalaten respectievelijk door wiens bezittingen (inclusief zaken en goederen van derden die men onder zich heeft) en/of bedrijfsmiddelen (al dan niet vanwege eigen gebrek) schade ontstaat of wordt veroorzaakt, jegens RABV volledig aansprakelijk.

7. Onder schade wordt mede begrepen de kosten van administratiefrechtelijke en strafrechtelijke boetes en maatregelen.
M. Overige bepalingen

1. De RTHA-pashouder is verplicht alle overige regels en aanwijzingen op RTHA in het kader van goede orde en veiligheid waaronder, doch niet beperkt tot de verkeers- en parkeerorde, correct op te volgen. Het Voorlopig Reglement Toegang Airside (DAR) Rotterdam The Hague Airport en het Huishoudelijk Reglement RTHA maken integraal onderdeel van deze voorwaarden uit. De RTHA-pashouder is verplicht zich overeenkomstig deze reglementen te gedragen. De reglementen zijn aan de RTHA-pashouder ter hand gesteld en kunnen tevens worden opgevraagd via www.rotterdamthehagueairport.nl/security

2. Op eerste vordering van een controlerend functionaris van RABV of van functionarissen in dienst van een daartoe door RABV aangewezen beveiligingsbedrijf of van functionarissen werkzaam bij/op RTHA bevoegde onderdelen van de Koninklijke Marechaussee, dient de RTHA-pas ter controle te worden afgegeven.

3. Aanwijzingen, gegeven door de in het vorige artikel genoemde functionarissen dienen stipt te worden opgevolgd.

4. Alle kosten door RABV gemaakt ter uitvoering en tot behoudt van haar rechten uit het gebruik, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, komen voor rekening van de pashouder en/of diens werkgever.

N. Sanctionering

1. Het Reglement Sanctioneringsbeleid Rotterdam The Hague Airport is van overeenkomstige toepassing op houders van de RTHA-pas.

2. Indien enige bepaling uit het in het vorige artikel genoemde reglement tegenstrijdig is aan enige bepaling uit deze Voorwaarden, prevaleert hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald.

Airport Security, Safety and Support (ASSAS)

Badge Center

Tel: 010-4463429

Duty Manager Security

Tel: 010-4463424


Rotterdam,
Datum: ……………………
Naam ontvanger: Naam ASSAS

………………………………… …………………………...........


Handtekening voor ontvangst: Handtekening ASSAS

………………………………… ………………………………De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina