Voorwaarden €uro garantplan (€GP012002)Dovnload 36.79 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte36.79 Kb.
VOORWAARDEN €URO GARANTPLAN (€GP012002)©


Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:

Verzekeringnemer : degene die de premie heeft voldaan e/o op wiens naam het verzekeringscertificaat is gesteld;

Verzekerd object : de/het in het verzekeringscertificaat als zodanig omschreven: 1. Bruin-/Witgoed;

 2. Foto-/Videocamera´s (Camcorders) met aan- en toebehoren;

 3. Computerapparatuur met aan- en toebehoren; een en ander in de betekenis die daaraan in het spraakgebruik wordt toegekend.

Assuradeuren : Actua Assuradeuren B.V., in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van Royal & SunAlliance Schadeverzekering NV te Amsterdam.

Actua : Actua Assurantiën B.V., Postbus 849, 3000 AV Rotterdam, in haar hoedanigheid van assurantietussenpersoon.


Artikel 2 Omvang van de verzekering

De verzekering vergoedt, tot ten hoogste het maximumbedrag volgens artikel 7:

1. de schade die aan het verzekerd object ontstaat als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout gemaakt door de fabrikant van het verzekerd object, tenzij uit het verzekeringscertificaat blijkt dat fabrieksgarantie is verzekerd, in welk geval de dekking overeenkomstig de op het moment van aankoop geldende garantievoorwaarden van de fabrikant geschiedt;

2. de schade die aan het verzekerd object ontstaat als gevolg van brand, explosie, diefstal, geweldpleging of enig ander van buitenkomend onheil.


Artikel 3 Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten schade aan het verzekerde object:

a. veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie, batterijlekkage of enig ander geleidelijk inwerkende oorzaak. In geval van satellietontvangers is tevens van de verzekering uitgesloten schade als gevolg van weersinvloeden en schade aan de zich buitenshuis bevindende unit en aan- en toebehoren door van buiten komende onheilen;

b. bestaande uit de kosten van schoonmaken, normaal onderhoud en afstellen;

c. veroorzaakt door bewerking, reparatie en reiniging;

d. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving of ander gebruik dan waarvoor het verzekerde object bestemd is;

e. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;

f. waarvoor een beroep kan worden gedaan op door de fabrikant of importeur verleende garantie alsmede de schade en/of kosten als gevolg van het terugroepen van het verzekerde object door fabrikant (zgn. recall);

g. indien dit - mede - beroeps- of bedrijfsmatig wordt gebruikt, met uitzondering van Computers, Printers, Faxen, Scanners en Palmtops;

Niet verzekerd is/zijn boete(s) van welke aard ook, bedrijfsschade, bedrijfsverlies of

(bedrijfs-)aansprakelijkheid;

h. tijdens het in huur of in pand geven of in bruikleen afstaan van het verzekerde object buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden;

i. die voor verzekeringnemer en degenen die krachtens het voorgaande lid daarmee gelijk kunnen worden gesteld het beoogde of zekere gevolg is van hun handelen of nalaten;

j. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid;

k. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd;

l. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen of andere natuurrampen;

m. aan lampen, buizen, batterijen, insteekkaarten, accu’s, antennes, afstandsbedieningen, programmatuur, tassen, draagriemen en andere aan- en toebehoren die door de aard van het gebruik normaal aan een snelle slijtage onderhevig zijn;

n. aan externe informatiedragers, zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en programmatuur en dergelijke. De kosten voor het reconstrueren van gegevens op informatiedragers zijn eveneens van de verzekering uitgesloten;

o. welke door verzekerde onder een standaard uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zou kunnen worden en alle schade die verhaalbaar is onder een andere door verzekerde of ten behoeve van verzekerde gesloten verzekering, ongeacht of deze gesloten is voor of na de ingangsdatum van de onderhavige verzekering, tenzij sprake is van schade aan Computers of Foto-/Videocamera´s (Camcorders);


 1. door reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door een niet door Actua erkend

reparatiebedrijf;

 1. bestaande uit krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden niet

beïnvloeden;

r. als gevolg van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, zoals het onbeheerd achterlaten van het verzekerd object in een niet afgesloten gebouw of ruimte en onverklaarbaar verlies of vermissing, waaronder in ieder geval wordt verstaan het laten liggen/vergeten van het verzekerde object en/of het niet weten waar het verzekerde object is gebleven e.d.;

s. door diefstal uit een vervoermiddel, tenzij sprake is van vast gemonteerde - niet mobiele - apparatuur en mits sporen van braak aan het vervoermiddel kunnen worden aangetoond, alsmede door diefstal uit scholen;

t. die ontstaat tijdens het anders dan als handbagage vervoeren van het verzekerde object tijdens het reizen met een openbaar vervoermiddel, zoals vliegtuig, trein, etc.


Artikel 4 Geldigheidsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.


Artikel 5 Abandonnement

Verzekeringnemer zal in geval van schade geen afstand kunnen doen van het verzekerde object ten behoeve van Assuradeuren.


Artikel 6 Verplichtingen van verzekeringnemer

Verzekeringnemer is op straffe van verlies van alle uit deze verzekering voortvloeiende rechten verplicht om:

a. zich te onthouden van alles wat de belangen van Assuradeuren zou kunnen schaden;

b. Actua d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend schade-/klachtformullier zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een gebeurtenis, waaruit voor Assuradeuren een schadevergoedingsplicht zou kunnen ontstaan. Schademeldingen, welke Actua eerst bereiken na beëindiging van deze verzekering worden niet meer in behandeling genomen;

c. desgewenst het originele garantiebewijs, alsmede de originele aankoopnota van het verzekerde object aan Actua over te leggen;


 1. beschadigde of te vervangen onderdelen van het verzekerde object beschikbaar te houden

voor Actua tot na een eventuele verlangde inspectie;

 1. het verzekerde object na ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden bij een

daartoe door Actua aangewezen bedrijf;

 1. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan Actua te verlenen/verstrekken

voor de behandeling van de schade;

g. bij verklaarbaar verlies, diefstal, afdreiging e.d. Actua hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en - uiterlijk binnen 48 uur - aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Het originele exemplaar van de aangifte dient aan Actua te worden overgelegd.


Artikel 7 Schaderegeling en schadevergoeding

Schadevergoeding vindt uitsluitend in natura plaats via Actua of een door haar aan te wijzen andere partij, tenzij door Actua anders wordt beslist, met uitzondering van de eventueel


meeverzekerde kosten waarvan scha­deloosstelling uitsluitend in geld kan geschieden.

Voorzover dit uit het originele certificaat alsmede uit de in het bezit van assuradeuren zijnde kopie blijkt, zijn tevens voorrijkosten e/o transportkosten gedekt en zal reparatie in geval van schade aan bruin-/witgoed en computers plaatsvinden op het adres van verzekeringnemer of door het

ophalen en na reparatie terugbezorgen van het verzekerd object, een en ander naar keuze van Actua, tenzij naar objectieve maatstaven sprake is van een handzaam object dat redelijkerwijs ter reparatie kan worden aangeboden. Indien voorrijkosten/transportkosten niet expliciet zijn meeverzekerd, dient de apparatuur te allen tijde ter reparatie aangeboden te worden danwel dient verzekerde de extra kosten separaat met de reparateur af te rekenen.

In geval van beschadiging is de schadevergoeding gelijk aan de reparatie­kosten, tenzij deze meer bedragen dan de waarde van het verzekerd object. In dit laatste geval en indien het verzekerde object teniet of verloren gaat, vindt schadevergoeding plaats door levering van een nieuwe object van hetzelfde merk en type en - indien dit niet meer leverbaar is - een naar aard, soort en eigenschappen gelijkwaardig object.

Als waarde van het verzekerde object gelden, gerekend vanaf de ingangs­datum van de verzekering, de hieronder vermelde percentages van het aankoopbedrag;

Computers gedurende 36 maanden aankoopbedrag.

Fotocamera’s gedurende 24 maanden aankoopbedrag,

in het derde jaar 85%

in het vierde en vijfde jaar 80%

Bruin-/Witgoed, Printers, Faxen, Scanners, Palmtops en Videocamera’s (Camcorders) gedurende de 1e 24 maanden aankoopbedrag,

in het derde jaar 75%

in het vierde jaar 60%

in het vijfde jaar 50%

Tenzij het eigen risico expliciet is afgekocht draagt verzekeringnemer in iedere schade een eigen risico van:

Bruin-/Witgoed € 11,50

Wasmachines en Wasdrogers € 23,-

Computers, Printers, Faxen, Scanners en Palmtops (uitsluitend voor de dekking van artikel 2

sub 2) alsmede Foto-/Videocamera´s (Camcorders) met aan- en toebehoren 10% van het schadebedrag met een minimum van € 11,50 en een maximum van € 45,- .

Voor Notebooks geldt (uitsluitend voor de dekking van artikel 2 sub 2) een eigen risico van

€ 110,=. Voor rekening van verzekeringnemer komt het van toepassing zijnde eigen risico en het toepasselijke afschrijvingspercentage. Verzekeringnemer heeft het recht door middel van bijbetaling te kiezen voor een duurder object.
Artikel 8 Begin, duur en einde van de verzekering

De verzekering vangt aan na de eigendomsoverdracht van het verzekerde object per de datum als vermeld in het certificaat voor de daarin aangegeven duur met een maximum van 36 maanden

voor Computers, Printers, Faxen, Scanners en Palmtops en 60 maanden voor andere objecten.

De verzekering eindigt per de einddatum te 12.00 s’middags en voorts tussentijds:

a. indien het verzekerde object totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel economisch niet meer verantwoord is met inachtname van de waardebepaling volgens artikel 7;

b. bij eigendomsoverdracht van het verzekerde object, tenzij over voortzetting van de verzekering vooraf overeenstemming is bereikt tussen de nieuwe eigenaar en Actua;

c. indien de verzekeringnemer zijn vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland of het grensgebied van Nederland met België of Duitsland verliest.
Artikel 9 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Uitsluitend indien verzekeringnemer niet voor de gehele maximale verzekeringsduur bij vooruitbetaling de daarvoor verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting heeft voldaan, hebben Assuradeuren het recht voor verzekeringen van de soort waartoe deze verzekering

behoort de premie en/of voorwaarden tussentijds te herzien voor de nog resterende termijn. Verzekeringnemer wordt van de tussentijdse wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee

in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving Actua heeft bericht

met de herziening niet akkoord te gaan. In dat geval eindigt de verzekering op de datum waarop

de herziening in zou gaan.


Artikel 10 Continuatietarief

Indien uit het certificaat blijkt, dat de/het verzekerde object(en) na de 1e verzekeringstermijn in aanmerking komt/komen voor stilzwijgende verlenging - tenzij schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prolongatiedatum - dan berekenen Assuradeuren de volgende verlengingspremies per 12 maanden: • Bruin-/Witgoed dooréén € 22,- indien er een eigen risico geldt, m.u.v. (Vaat-)Wasmachines en

Wasdrogers waarvoor een premie geldt van € 29,50. Indien het eigen risico is afgekocht

bedraagt de premie voor Bruin-/Witgoed € 27,- en voor (Vaat-)Wasmachines en Wasdrogers

€ 37,50;


 • Foto-/Videocamera´s (Camcorders) 3,5% van aankoopbedrag. De minimumpremie bedraagt

€ 16,-.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden verhoogd met € 3,50 kosten en assurantiebelasting (thans 7%).


Artikel 11 Premiebetaling en restitutie

De premiebetaling geschiedt op de door Actua te bepalen wijze. De premie, kosten en assurantiebelasting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, bij gebreke waarvan de verplichtingen

van Assuradeuren komen te vervallen met ingang van de eerste dag van de termijn waarop de betaling betrekking heeft, dit onverminderd de betalingsplicht van de verzekeringnemer en zonder dat ingebrekestelling nodig is. De dekking vangt weer aan op de dag dat het verschuldigde is ontvangen en geaccepteerd. Onder het verschuldigde wordt in dit verband ook verstaan de eventuele rente en zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de verzekeringnemer in gebreke dan hebben Assuradeuren het recht de verzekering te beëindigen wegens wanbetaling. Assuradeuren zijn nimmer verplicht tot het verlenen van premierestitutie.
Artikel 12 Mededelingen

Alle mededelingen gedaan door Assuradeuren aan verzekeringnemer, dan wel van verzekeringnemer aan Assuradeuren, dienen te worden gedaan respectievelijk worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien deze (schriftelijk) zijn gedaan aan of door Actua, die ten aanzien van deze verzekering als gemachtigde van Assuradeuren optreedt en alwaar alle gewenste informatie kan worden opgevraagd.


Artikel 13 Verval van rechten

Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing tegen Assuradeuren geen rechtsvordering is ingesteld.


Artikel 14 Adres van verzekeringnemer

Alle mededelingen respectievelijk kennisgevingen aan verzekeringnemer worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden aan het in het contract vermelde adres, tenzij verzekeringnemer kan aantonen Assuradeuren van een adreswijziging in kennis te hebben gesteld.


Artikel 15 Geschillen

Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: • de directie van Actua Assuradeuren B.V.;

 • Stichting Klachteninstituut Verzekeringen;

 • de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de verzekeringnemer

Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina