Voorwoord, Visie en Missie lcr inleidingDovnload 124.59 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte124.59 Kb.


Landelijke Cliëntenraad

Werkplan 2009
Inhoud

Voorwoord, Visie en Missie LCR
Inleiding1 Wettelijke taken

1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen

1.2 Overleg met RWI beleid en beleidsvragen op terrein van werk en inkomen

1.2.1 Adviseren bij adviezen RWI bij die onderwerpen die het belang van cliënten in de sociale zekerheid raken

1.3 Overleg met Raden van Bestuur SVB,UWV, de VNG en Minister SZW over vormgeving cliëntenparticipatie
2 Toegevoegde Taken

2.1 Congres

2.2 Cliënt in Beeld Prijs

2.3 Ab Harrewijn-rede

2.4 Overleg AKO

2.4.1 Adviseren over diverse onderdelen ketenprogramma betreft de onderwerpen met betrekking tot dienstverlening aan de cliënt;

2.4.2 Adviseren over vormgeving ketenbrede cliëntenparticipatie lokaal/regionaal niveau

3 Organisatie LCR

3.1 8 vergaderingen van de LCR

3.2 8 DB vergaderingen LCR

4 PR-activiteiten

4.1 Nieuwsbrief

4.2 Website

4.3 Schrijven van artikelen voor bladen


5 Actuele politieke thema’s

5.1 Arbeidsadviseur

5.2 IRO

5.3 Privatisering WGA

5.4 Wajong

5.5. WSW  1. Inburgering en sociale zekerheid

  2. Transparantie Re-integratiemarkt

  3. Doorontwikkelen SUWI

  4. Re-integratie – participatiefonds

  5. WWB-onderwerpen

  6. Cliëntentoets

  7. Overige actuele thema’s


6 Overige Taken

6.1 Overleg met IWI

6.2 Bijdrage leveren aan relevante congressen, bijeenkomsten, hoorzitting/ronde tafelgesprekken Tweede kamer


 1. Speerpunten/Eigen Thema’s

  1. Communicatie

  2. Kwaliteitsverbetering cliëntenparticipatie (meetinstrument)

7.3 Stimuleren ketenbrede cliëntenparticipatie
Colofon

De Landelijke Cliëntenraad
De Landelijke Cliëntenraad is een overlegorgaan waarin landelijke cliëntenorganisaties, vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenraden en vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van CWI, SVB en UWV zitting hebben.

De Landelijke Cliëntenraad biedt een kader voor integrale betrokkenheid van de representatieve cliëntenorganisaties van pensioen- en uitkeringsgerechtigden en mensen met een handicap of chronische ziekte bij de beleidsontwikkeling.


Samenstelling Landelijke Cliëntenraad

Landelijke cliëntenorganisaties:

 • Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP)/Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV),

 • Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad),

 • Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO),

 • Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, publieke sector),

 • Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA),

 • Samenwerkingsverbanden Landelijk Overleg Minderheden (LOM),

Toegevoegde Leden:

 • Cliëntenbond in de geestelijke gezondheidszorg/Stichting Landelijke Patiënten en Bewonersraden in de geestelijke gezondheidszorg (Cliëntenbond/LPR),

 • Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, markt sector),

 • PlarformVG/Federatie Belangenvereniging Onderling Sterk,

Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie:

 • Landelijk Netwerk Cliëntenorganisaties/Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk (LNCO/SMZBW),

 • Landelijk overleg cliëntenraden Sociale Zekerheid (LocSZ).

 • Landelijke Vereniging Thuislozen (LVT),

Afgevaardigden van centrale cliëntenraden CWI, SVB en UWV:

  • Centrale Cliëntenraad CWI (2 zetels),

  • Centrale Cliëntenraad UWV (2 zetels),

  • Cliëntenraad SVB (2 zetels).

Onafhankelijk voorzitter: Jan Laurier.Uitgave

Landelijke Cliëntenraad

Oranjestraat 4

2514 JB Den Haag

tel.: 070 789 07 70

fax: 070 789 07 74info@lcr-suwi.nl
juli 2008

Voorwoord

In het kader van de evaluatie van de Wet SUWI is ook de LCR in 2006 geëvalueerd.

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de LCR in 2007 de aanbevelingen bij zijn

evaluatie ter hand genomen. Dit heeft onder andere geleid tot het formuleren van een

nieuwe visie van de LCR, herziening van de werkwijze en wijziging van het huishoudelijk

reglement. In dat kader is de nota visie, missie, taken en werkwijze LCR volledig herzien.

In 2008 heeft de LCR een Dagelijks Bestuur ingesteld. In het dagelijks bestuur hebben naast de onafhankelijk voorzitter drie leden uit de Raad zitting. Het Dagelijks Bestuur, behoudens de onafhankelijk voorzitter, wordt uit en door de Raad gekozen.
Visie LCR


 • Als verzameling van belangenbehartigers van alle burgers die gebruik maken van de sociale zekerheid (werk & inkomen) doen wij als LCR ons werk voor- en met de cliëntenraden en cliëntenorganisaties.
 • Wij weten, mede uit eigen ervaring, wat er speelt in de wetgeving- en uitvoeringspraktijk en bundelen de signalen over knelpunten daarin tot constructieve adviezen. Wij reageren proactief op actuele ontwikkelingen en wetgeving. Onze opvattingen kaarten we slagvaardig aan bij onze gesprekspartners (SZW, CWI, UWV, SVB, gemeenten, RWI en IWI).
 • De buitenwereld erkent ons als een volwassen overlegorgaan van deskundige vertegenwoordigers van burgers in de sociale zekerheid. Wij staan bekend om onze scherpe blik en in de media hebben we een goede reputatie.
 • In de LCR werken de leden samen met respect voor elkaars meningen om gezamenlijk als één geheel naar buiten te treden in het belang van de cliënt. Binnen de Raad werken wij - adequaat ondersteund - creatief, kritisch en in actieve werkgroepen, op basis van een meerjaren beleidsplan. Onze Raad is representatief doordat onze raadsleden zorgen voor een goede dialoog met hun achterban (maar als LCR nemen wij niet het werk van de cliëntenorganisaties en de cliëntenraden over) en omdat wij ernaar streven een afspiegeling te zijn van de burgers die gebruik maken van de sociale zekerheid. We kennen een goede continuïteit van raadsleden (zittingstermijnen).
 • Gesprekspartners kunnen van ons inspirerende adviezen, zinvolle voorstellen met betrekking tot wetswijziging, voorstellen van wet, algemene maatregelen van bestuur, besluiten en uitvoeringsbesluiten, eigen initiatiefvoorstellen en adequaat overleg verwachten.
 • In 2010 zijn we een volledig geaccepteerd overlegorgaan binnen de sociale zekerheid, met een consistent verhaal. Onze mening en adviezen doen er toe en worden opgevolgd. Cliënten(raden) bemoedigen wij door de kwaliteit van ons werk.


Missie LCR

Het versterken van de positie van individuele cliënten. In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moet de cliënt werkelijk centraal komen te staan zodat de cliënt zijn verantwoordelijkheid kan nemen.


Deze missie vertaalt zich in:

 1. collectieve belangenbehartiging;

 2. bevorderen cliëntenparticipatie.


Bevorderen cliëntenparticipatie

Dit betekent o.a. dat de LCR overzicht bewaart op vormgeving en realisatie van cliëntenparticipatie. Aanbevelingen doen over de gewenste vormgeving van cliëntenparticipatie.


De LCR treedt niet in de plaats van de cliëntenraden bij UWV, CWI, SVB en gemeenten. Hier geldt het principe: Decentraal Tenzij.
Decentraal Tenzij betekent:

Onderwerpen dienen aan de orde te komen op het niveau waar zij spelen.

Tenzij:


 • op verzoek van cliëntenraden,

 • als we zien dat er gaten vallen.


Inleiding
De Landelijke Cliëntenraad is het centrale overlegorgaan voor de participatie van cliënten in de sociale zekerheid. In de raad zijn zowel landelijke organisaties van cliënten vertegenwoordigd als mensen die zitting hebben in cliëntenraden van de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid. De Landelijke Cliëntenraad heeft een aantal wettelijke taken welke zijn vastgelegd in de Wet SUWI en een aantal taken die na overleg met ministerie SZW aan de LCR zijn opgedragen (zie hoofdstuk 2 van het werkplan).
In het werkplan wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met twee speerpunten. Te weten: verbeteren kwaliteit van cliëntenparticipatie en communicatie. De speerpunten komen tot uiting in de eigen thema’s van de LCR en komen ook tot uiting bij de uitvoering van de andere onderwerpen in het werkplan.
De LCR kan niet volledig in de toekomst kijken. Als overlegorgaan van cliënten zal de LCR aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen en discussies op het terrein van de sociale zekerheid (werk en inkomen). In dit kader zal in ieder geval aan de orde zijn:invoering integrale dienstverlening LWI’s, vormgeving cliëntenparticipatie bij LWI’s, (modernisering) WSW, Wajong, Re-integratie en participatiefonds.
Twee Speerpunten
Verbeteren kwaliteit van dienstverlening

Met de invoering van de Wet SUWI in 2002 zijn er verdere stappen gezet met betrekking tot cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid. Het ontstaan van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de bijstand kent al een lange historie en is bij de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 in deze wet verankerd. In een sociale zekerheid die de cliënt centraal stelt, is cliëntenparticipatie belangrijk. Cliëntenparticipatie is geen doel op zich. Het gaat er om de stem van de cliënt te laten horen en daarmee invloed op beleid en uitvoering te kunnen uitoefenen. In de diverse onderzoeken over cliëntenparticipatie in de afgelopen jaren is weinig aandacht besteed aan de effectiviteit van cliëntenparticipatie. In de onderzoeken worden soms vraagtekens gezet bij de kwaliteit van cliëntenparticipatie. De LCR wil in 2009 nadrukkelijk aandacht besteden aan het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van cliëntenparticipatie.


Communicatie

Het is van belang dat cliënten en cliëntenraden kennis nemen van de activiteiten van de LCR. Daartoe is de website in 2008 vernieuwd en zal in 2009 naast de nieuwsbrief ook een digitale nieuwsbrief worden uitgebracht. Via persberichten wil de LCR meer aandacht vragen voor zijn inhoudelijke activiteiten. Via de website zal naast de activiteiten van de LCR ook aandacht worden besteed aan actuele informatie op het terrein van de sociale zekerheid. De Cliënt in Beeld Prijs heeft dit jaar als thema: het beste communicatieplan.

Met behulp van intranet (samenwerking met LVA) wil de LCR interactief gaan communiceren met cliëntenraden. Tevens willen we met behulp van intranet de communicatie tussen cliëntenraden bevorderen.
Inspanningen van de LCR

Bij het opstellen van het werkplan is geprobeerd realistisch te zijn. De uitvoering van het werkplan vraagt veel inspanningen van de leden van de LCR, voorzitter en het ambtelijk secretariaat. Het ambtelijk secretariaat van de LCR is klein van omvang. Bij het opstellen van het werkplan is rekening gehouden dat leden een bijdrage leveren aan onderdelen van het werkplan. Kijkend naar de reeds voorziene activiteiten in het werkplan is er weinig tot geen ruimte voor onvoorziene verzoeken om advies. Dat betekent dat indien zich dit voordoet de LCR een afweging moet maken of het verzoek kan worden gehonoreerd. Het geen er toe kan leiden dat een geplande activiteit uit het werkplan moet worden geschrapt. Indien zich dit voordoet dan zal de LCR hiervan mededeling doen aan het ministerie van SZW en andere betrokken partijen.

Wanneer de RWI gaat verhuizen heeft dit ook consequenties voor de LCR. Dat zal aandacht en tijd van de LCR vragen.

In de bijlage van het werkplan is inzichtelijk gemaakt welke inspanningen door het bureau en de voorzitter moeten worden geleverd voor de effectuering van het werkplan.1 Wettelijke taken

Op grond van de Wet SUWI heeft de LCR de volgende taken: periodiek, tenminste eenmaal per jaar, overleggen met UWV/CWI, SVB, de gemeenten en de minister van SZW over de vormgeving en realisatie van cliëntenparticipatie bij de desbetreffende organen. De LCR zal niet schromen ook andere onderwerpen met betrekking tot werk en inkomen in de overleggen met RvB UWV/CWI, SVB en de VNG te agenderen.


Periodiek overleg met de RWI en de minister van SZW over beleidsvragen op het gebied van werk en inkomen. Overleg met de RWI over de door de RWI op te stellen adviezen.
In het kader van deze wettelijke taken is ook aan de orde de gewenste vormen van samenwerking en overleg met genoemde organisaties en organen. Waarbij ook nader zal worden gekeken naar de wijze waarop zij hun informatieplicht aan de LCR vormgeven.

1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen
In het voor- en najaar vindt overleg plaats met de Minister van SZW. Deze overleggen worden voorbereid in het periodiek ambtelijk overleg. De LCR heeft vier keer per jaar periodiek ambtelijk overleg. Daarnaast vindt 1 x per maand regulier ambtelijk overleg plaats tussen de accountmanager SZW en de ambtelijk secretaris LCR over de voortgang van afspraken en werkzaamheden.

De LCR wil zich niet alleen reactief opstellen. Dat wil zeggen dat naast onderwerpen die op dat moment op de politieke agenda staan ook onderwerpen met betrekking tot werk en inkomen door de LCR op de agenda van bestuurlijk en ambtelijk overleg zullen worden gezet. In 2009 zal de LCR aandacht blijven vragen voor ketenbrede cliëntenparticipatie, de implementatie van het regeringsstandpunt evaluatie SUWI, armoedebestrijding, WSW, Wajong, privatisering van de WGA, participatiefondsen de facilitering van cliëntenparticipatie. En natuurlijk zullen ook begroting en werkplan 2010 van de LCR met ministerie SZW worden besproken.


Activiteit


 • 4 x per jaar periodiek ambtelijk overleg met het ministerie van SZW

 • Voorbereiden periodiek ambtelijk overleg met het ministerie van SZW;

 • 2 x per jaar bestuurlijk overleg met het ministerie van SZW

 • Voorbereiden bestuurlijk overleg

 • 1 x per maand regulier ambtelijk overleg

 • voorbereiden regulier ambtelijk overleg


Voorziene thema’s:

 1. facilitering cliëntenparticipatie

 2. Doorontwikkeling SUWI, o.a. LWI vorming

 3. Ketenbrede cliëntenparticipatie

 4. armoedebestrijding

 5. Wajong

 6. Privatisering WGA

 7. WSW

 8. arbeidsadviseur

 9. participatiefonds

 10. Werkplan en begroting 2010


Doelstelling per Thema
Ad 1 facilitering cliëntenparticipatie

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de LCR uitwerking gegeven aan zijn voorstel voor Fonds Ondersteuning, Opleiding en Training t.b.v. cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid. In het voorjaar van 2008 is de nota over dit Fonds verschenen. De minister heeft de LCR laten weten geen voorstander te zijn van een dergelijk fonds. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nadrukkelijk aangegeven dat de facilitering van cliëntenparticipatie een verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties is. Vooralsnog wil de minister geen uitvoering geven aan het voorstel van de LCR voor een fonds voor cliëntenparticipatie.

De LCR zal nadrukkelijk volgen of de uitvoeringsorganisaties aan hun verantwoordelijkheid voor facilitering van cliëntenparticipatie voldoen. Daar waar dit niet goed geregeld is of wordt, zal de LCR de minister en staatssecretaris op de knelpunten wijzen en verzoeken gebruik te maken van hun bevoegdheden in het kader van de Wet SUWI. De facilitering van cliëntenparticipatie is een belangrijk aandachtspunt van de LCR.
Ad 2 LWI

In het kader van de Wet SUWI moeten de ketenpartners nauw gaan samenwerken in zogenaamde Locaties Werk en Inkomen. De LCR zal deze ontwikkelingen vanuit cliëntenperspectief nauwlettend volgen.


Ad 3 Ketenbrede cliëntenparticipatie

Gemeenten en UWV zijn verantwoordelijk voor het organiseren van cliëntenparticipatie rond de LWI’s. De Wet geeft geen nadere voorschriften met betrekking tot de vormgeving van deze cliëntenparticipatie. De LCR zal de ontwikkelingen rond de cliëntenparticipatie bij de LWI’s nauwlettend volgen. Indien de cliëntenparticipatie bij de verschillende LWI’s onvoldoende van de grond komt zal de LCR de minister en staatssecretaris aanspreken op hun bevoegdheden in het kader van de Wet SUWI (mogelijkheid tot het stellen van nadere regels bij amvb of het doen van een aanwijzing).


Ad 4 Armoedebestrijding

In 2008 is de Wet werk en bijstand gewijzigd met betrekking tot de langdurigheidstoeslag en het ondersteunen van gezinnen in de bijstand met kinderen. De LCR zal nadrukkelijk volgen hoe de gemeente invulling gaan geven aan deze nieuwe regelgeving.


Ad 5 Wajong

In 2008 heeft het kabinet naar aanleiding van het advies van de SER over Wajong en kabinetstandpunt in deze (2007) in 2008 een aantal maatregelen aangekondigd. De LCR zal het uitwerken van deze maatregelen nadrukkelijk volgen.


Ad 6 Privatisering WGA

De WGA zal worden geprivatiseerd. De LCR zal vanuit cliëntenperspectief aandacht vragen voor de voorstellen voor privatisering WGA. Wellicht is het al mogelijk de cliëntentoets toe te passen op het wetsvoorstel voor privatisering WGA.


Ad 7 WSW

Het kabinet heeft in 2008 advies gevraagd over een fundamentele herbezinning van de WSW. De LCR zal de ontwikkelingen van de WSW nadrukkelijk volgen.Ad 8 Arbeidsadviseur

Om cliënten in staat te stellen zijn eigen regie bij re-integratie te voeren is de arbeidsadviseur van groot belang. De LCR zal aandacht blijven vragen voor het recht van de cliënt op onafhankelijk advies.


Ad 9 Participatiefonds

In het regeerakkoord wordt zwaar ingezet op arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Ter bevordering van deze participatie wil het kabinet onder andere een participatiefonds bij gemeenten. De LCR heeft vraagtekens bij een dergelijk fonds. De LCR zal de voorstellen toetsen vanuit cliëntenperspectief en het cliëntenperspectief bij re-integratie nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de bewindslieden.


Ad 10 Werkplan en begroting 2010

 • Afstemmen werkplan en begroting 2009 met ministerie SZW.

 • Bewerkstelligen onderzoeksbudget LCR


Tijdpad


 • 2009


1.2 Overleg met RWI beleid en beleidsvragen op terrein van werk en inkomen

Met de RWI zijn afspraken gemaakt over de vormgeving van cliëntenparticipatie bij de RWI. In dit kader zal er minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaatsvinden waarbij onder andere de werkplannen RWI en LCR worden geagendeerd.


1.2.1 Advies LCR bij RWI adviezen

Bij voor cliënt relevante adviezen van de RWI zal de LCR advies uitbrengen.


Activiteit

 • 2 x per jaar bestuurlijk overleg met RWI

 • Het voorbereiden van bestuurlijk overleg

 • Het uitbrengen van advies bij voor cliënten relevante adviezen RWIThema’s:

 1. Werkplannen RWI en LCR

 2. Advisering LCR bij voor de cliënt relevante adviezen RWIDoelstelling
Ad 1

Waar mogelijk werkplannen LCR en RWI op elkaar afstemmen en bezien bij welke adviezen de LCR advies zal uitbrengen.


Ad 2

Vanuit cliëntenperspectief advies uitbrengen bij RWI die voor de cliënt relevant zijn.


Tijdpad

2009  1. Overleg met Raden van Bestuur van SVB, UWV/CWI en de VNG over vormgeving cliëntenparticipatie

In het overleg met UWV/CWI, SVB en VNG zal niet alleen over de vormgeving van cliëntenparticipatie worden gesproken. In overleg met respectievelijk de vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van UWV en SVB en de voorzitters van deze cliëntenraden zullen ook onderwerpen op het terrein van werk en inkomen door de LCR op de agenda worden geplaatst.
Activiteit

 • Overleg met het Bestuur SVB, UWV/CWI en de VNG.

 • Voorbereiden overleggen met Raad van Bestuur SVB, UWV/CWI en de VNG;


Voorziene thema’s

 1. Facilitering cliëntenparticipatie

 2. Vormgeving dienstverlening binnen LWI;

 3. Ketenbrede cliëntenparticipatie


Doelstellingen per thema
Ad 1 facilitering cliëntenparticipatie

Facilitering van cliëntenparticipatie is de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties. De LCR is van mening dat cliëntenraden zelfbeschikkingsrecht moeten hebben met betrekking tot de besteding van de middelen t.b.v. cliëntenparticipatie.


Ad 2

 • Het versterken van de individuele positie Cliënt

 • Het versterken van de positie cliëntenraden

 • Het bewerkstelligen van ketenbrede cliëntenparticipatie op lokaal/regionaal niveauTijdpad

 • 20092 Toegevoegde Taken

Na overleg met het ministerie van SZW zijn aan de wettelijke taken van de LCR een aantal taken toegevoegd. Het behoort tot de taken van de LCR om jaarlijks een congres voor cliëntenraden te organiseren, de Cliënt in Beeldprijs uit te reiken, de

Ab Harrewijn-rede te organiseren. Ook het voeren van periodiek overleg met het Algemeen Keten Overleg is later aan de taken van de LCR toegevoegd.
2.1 Overleg AKO

In 2007 zijn de afspraken tussen LCR en AKO betreffende cliëntenparticipatie geformaliseerd.


2.1.1 Adviseren over diverse onderdelen ketenprogramma betreft de onderwerpen met betrekking tot dienstverlening aan de cliënt

Ook in 2009 wordt de LCR betrokken bij diverse onderwerpen die voor de cliënt relevant zijn. De LCR zal in dit kader ook de invoering van het DKD nauwlettend volgen.


2.1.2 Adviseren rond vormgeving ketenbrede cliëntenparticipatie lokaal/regionaal niveau

Ketenpartners moeten in de regio’s inhoud gaan geven aan de LWI’s. De afspraken voor samenwerking en de uitwerking van dienstverleningsconcepten (uitvoeringsbeleid LWI’s) worden thans veelal niet voorgelegd aan de lokale cliëntenraden en de regionale cliëntenraden van CWI en UWV.

Dit dient te veranderen. Op lokaal/regionaal niveau dient ketenbrede cliëntenparticipatie te worden ontwikkeld.
Doelstelling


 • Versterken positie cliënt in de ketendienstverlening;

 • Bewerkstellingen ketenbrede cliëntenparticipatie op lokaal/regionaal niveau.


2.2 Congres voor Cliëntenraden

In het voorjaar 2009 zal het zevende congres worden georganiseerd. Binnen de LCR is een werkgroep met de inhoudelijke organisatie van het congres belast. Voor ondersteuning bij organisatie en uitvoering van het congres wordt een congresbureau ingeschakeld. Tijdens het congres zal de Ab Harrewijn-rede worden uitgesproken en de

Cliënt in Beeld prijs worden uitgereikt (juryprijs en publieksprijs). Het thema van het congres is: Verbeteren van de kwaliteit van cliëntenparticipatie.

Het thema voor de Cliënt in Beeld Prijs is: het beste communicatieplan.


Activiteit

 • Het organiseren van het congres.


Doelstelling

  • Bevorderen onderlinge ontmoeting van cliëntenraden;

  • Cliëntenraden informeren over relevante ontwikkelingen op terrein van werk en inkomen.

Tijdpad


 • september 2008 - april 2009.


2.3 Cliënt in Beeld-Prijs

De LCR reikt jaarlijks tijdens zijn congres de Cliënt in Beeld Prijs uit.

De ‘Cliënt in Beeld-Prijs’ heeft als doelstelling: het bevorderen, verder vormgeven, verbeteren van de kwaliteit van cliëntenparticipatie op het terrein van de sociale zekerheid (werk en inkomen). De Prijs is bedoeld om cliëntenparticipatie nieuwe impulsen te geven. Een door de LCR ingestelde jury beslist over de toekenning van de ‘Cliënt in Beeld-Prijs’. Daarnaast is er in 2006 een publieksprijs in het kader van de Cliënt in Beeld Prijs geïntroduceerd. Deze zal ook in 2009 worden uitgereikt. Uit de genomineerde kandidaten voor de prijs kunnen de bezoekers van het congres de winnaar van de publieksprijs bepalen.
Activiteit


 • Het organiseren van de Cliënt in Beeld-Prijs.


Doelstelling

  • Het bevorderen van cliëntenparticipatie;

  • Goede voorbeelden van cliëntenparticipatie in beeld brengen bij cliëntenraden, politiek en overheid.


Tijdpad

 • september 2008 – april 2009.
  1. Ab Harrewijn-rede

Op het jaarlijks congres van de LCR wordt de Ab Harrewijn-rede uitgesproken.

Deze lezing staat in het licht van cliëntenparticipatie. De lezing moet cliëntenparticipatie nieuwe impulsen geven. Doelstelling is: het bevorderen van/een bijdrage leveren aan de kwaliteit van cliëntenparticipatie.


Activiteit

  • Organiseren Ab Harrewijn-rede.


Doelstelling

 • Bevorderen van cliëntenparticipatie.

Tijdpad

  • September 2008 – april 2009.3 Organisatie LCR

In 2006 is de LCR geëvalueerd. Invulling van de aanbevelingen met betrekking tot

herijking missie, visie en werkwijze LCR hebben in 2007 hun beslag gekregen.

3.1 8 Raadsvergaderingen van de LCR

In de LCR vergaderingen worden standpunten voorbereid, adviezen voorbereid en

vastgesteld, overleggen van de LCR met de diverse partijen voorbereid.

De LCR vergadert 8 x per jaar.

De uitwerking van adviezen vindt voor een deel plaats in werkgroepen.

Een vast onderdeel van de vergaderingen is het aan elkaar onder de aandacht brengen

van activiteiten vanuit de leden van de LCR.


  1. 8 DB vergaderingen

Naar aanleiding van de evaluatie van de LCR is besloten een Dagelijks Bestuur (DB) in te stellen. Het DB is verantwoordelijk voor de begeleiding van het werkplan van de LCR waarin per jaar de werkzaamheden zijn vastgelegd. Het DB is belast is met de coördinatie en de uitvoering van taken en werkzaamheden. Het DB coördineert en voert uit wat in de Raad is besloten.
Activiteiten:

  • 8 raadvergadering LCR;

  • 8 DB vergaderingen.


Doelstelling


Tijdpad

 • 2009.

4 PR-activiteiten

Standpunten en visies van de LCR onder de aandacht brengen. Daarnaast zal in 2009 extra aandacht worden besteed aan de communicatie in 2009 is communicatie één van de twee speerpunten van de LCR (zie 7.1 communicatie).4.1 nieuwsbrief

De LCR brengt 4 x per jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is bedoeld voor cliëntenraden (bij gemeenten, UWV/CWI en SVB). Zover mogelijk (de nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar) zal in de nieuwsbrief actuele informatie over de voor cliëntraden belangrijke onderwerpen worden gegeven. Daarnaast zullen belangrijke thema’s op het terrein van werk en inkomen worden besproken.


Activiteit

 • Informeren van cliëntenraden over onderwerpen op het terrein van werk en inkomen en cliëntenparticipatie door middel van het 4 x per jaar uitbrengen van een nieuwsbrief.


Doelstelling

 • Cliëntenraden meer betrekken bij het werk van de LCR.


Tijdpad

 • 2009.4.2 Website

De website van de LCR moet bijdragen aan een betere uitwisseling van informatie van LCR en cliëntenraden. Door middel van de website kan de LCR wel actuele informatie doorgeven.


Activiteit

 • het informeren van onze achterban door middel van een website.


Doelstelling

 • Cliëntenraden meer betrekken bij het werk van de LCR.


Tijdpad

 • 2009.


4.3 Schrijven van artikelen voor bladen

Naast het uitgeven van een eigen nieuwsbrief wil de LCR ook haar visie en standpunten kenbaar maken via relevante kranten en bladen. De LCR zal gevraagd en ongevraagd artikelen over relevante onderwerpen schrijven.


Activiteit

 • maatschappelijke beïnvloeding door middel van het schrijven van artikelen voor relevante kranten en bladen;

 • De visie van de LCR breed onder de aandacht brengen.


Doelstelling

 • Cliëntenperspectief in de sociale zekerheid onder de aandacht brengen.


Tijdpad

 • 2009.5 Actuele politieke thema’s
5.1 Arbeidsadviseur

Per 1 juli 2004 is de arbeidsadviseur, een onafhankelijke adviseur voor werkzoekenden met vragen op het terrein van werk en re-integratie, ingevoerd. Bij de uitvoering van de arbeidsadviseur is de LCR nauw betrokken. De LCR is lid van de landelijke werkgroep en de landelijke stuurgroep arbeidsadviseur. De LCR heeft in dit kader onder andere de taak om de cliëntenparticipatie rond de arbeidsadviseur te stimuleren.

Het kabinet heeft aangegeven de arbeidsadviseur nog te continueren tot eind 2010. Daarna zal de arbeidsadviseur volgens het kabinet niet meer noodzakelijk zijn. De LCR deelt dit standpunt niet. De professionalisering van de ketendienstverlening vraagt om voldoende tegenwicht vanuit de cliënten. De arbeidsadviseur is in dit kader een noodzakelijk instrument. De LCR zal aandacht vragen voor continuering van de arbeidsadviseur na 2010.
Activiteit


  • Deelname aan stuur- en werkgroep arbeidsadviseur;

  • Volgen samenwerking arbeidsadviseur en gemeenten.


Doelstelling

  • Bewaken en bevorderen kwaliteit dienstverlening arbeidsadviseurs;

  • Bewaken en borgen onafhankelijkheid arbeidsadviseurs;

  • Bewaken van doelstelling arbeidsadviseurs;

  • Bevorderen van cliëntenparticipatie rond arbeidsadviseurs op lokaal/regionaal niveau;

  • Bevorderen samenwerking arbeidsadviseurs en gemeente

  • Bewerkstelligen voortzetting arbeidsadviseur in 2011


Tijdpad

 • 2009.


5.2 IRO

In 2004 is de regelgeving voor een Individuele Reïntegratie Overeenkomst ingevoerd.

De LCR volgt de ontwikkelingen en de uitvoering van de IRO vanuit cliëntenperspectief. Knelpunten en problemen zullen inzichtelijk worden gemaakt en onder de aandacht worden gebracht van UWV, ministerie SZW en de Tweede Kamer.

De LCR is op verzoek van ministerie SZW betrokken bij de monitoring en evaluatie van de IRO.


Activiteit

 • Volgen van ontwikkelingen en uitvoering IRO;

 • Bijdrage leveren bij monitoring en evaluatie IRO.Doelstelling

  • Optimaliseren van de IRO, ook toepassing bij inkoop van afzonderlijke re-integratie producten.


Tijdpad

 • 2009.


5.3 Privatisering WGA

De WGA zal worden geprivatiseerd. De LCR zal vanuit cliëntenperspectief aandacht vragen voor de voorstellen voor privatisering WGA. In dit kader zal de LCR ook aandacht vragen voor cliëntenparticipatie bij de private uitvoering van de WGA.

Wellicht is het al mogelijk de cliëntentoets toe te passen op het wetsvoorstel voor privatisering WGA.
Activiteiten


 • (Wetsvoorstel) privatisering WGA toetsen vanuit cliëntenperspectief.


Doelstelling

 • Cliëntenparticipatie bij uitvoering WGA bij wet regelen.


Tijdpad

 • 2009.


5.4 Wajong

In 2007 is een advies van de SER verschenen over jonggehandicapten, vervolgens heeft het kabinet zijn standpunt in deze kenbaar gemaakt. In mei 2008 heeft het kabinet voorstellen met betrekking tot jonggehandicapten nader uitgewerkt.


Activiteiten

 • Voorstellen met betrekking tot bevorderen (arbeids) participatie jonggehandicapten vanuit cliëntenperspectief volgen.


Doelstelling

 • Bevorderen (arbeids)participatie van jonggehandicapten.


Tijdpad

 • 2009


5.5 WSW

In 2008 is de gemoderniseerde wet sociale werkvoorziening ingevoerd. Daarnaast heeft in 2008 de commissie de Vries geadviseerd over een herbezinning op de WSW.

De LCR zal de ontwikkeling rond de implementatie van de modernisering van de WSW nauwlettend volgen in het bijzonder de invoering van PGB, wachtlijstbeheer en cliëntenparticipatie.

Na het verschijnen van het advies over de herbezinning op de WSW zal de LCR de ontwikkelingen rond de WSW nauwlettend blijven volgen en hierover een standpunt bepalen.


Activiteiten

 • Volgen invoering WSW met bijzondere aandacht voor PGB en cliëntenparticipatie;

 • Standpunt bepaling met betrekking tot voorstellen n.a.v. herbezinning WSW.

Doelstelling

 • Het bevorderen van de kennis van cliëntenraden over de modernisering van de WSW;

 • Onder de aandacht brengen van knelpunten bij de invoering van de gemoderniseerde WSW;

 • Versterken individuele positie van WSW-geïndiceerden en WSW-werknemers;

 • Bevorderen begeleid werken in kader WSW;

 • Bevorderen PGB in kader WSW;

 • Bevorderen cliëntenparticipatie bij de WSW.


Tijdpad

  • 2009.
  1. Inburgering en Sociale zekerheid

De LCR zal de ontwikkelingen op het terrein van inburgering volgen en op het terrein van de samenloop met de sociale zekerheid vanuit cliëntenperspectief toetsen. Eind 2007 heeft minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie in een Algemeen Overleg in de Tweede kamer aangegeven dat de Landelijke Cliëntenraad haar aanspreekpunt is voor cliëntenparticipatie.
Activiteit

 • Ontwikkelingen op terrein van inburgering in relatie tot de samenloop met de sociale zekerheid vanuit cliëntenperspectief volgen.

 • Overleg met ministerie van WWI.


Doelstelling:

 • knelpunten op terrein van samenloop inburgering en sociale zekerheid onder de aandacht brengen van ministerie SZW, VNG en UWV;

 • bevorderen cliëntsturing bij inburgering

 • bevorderen van cliëntenparticipatie bij Inburgering;

 • Voorkomen van financiële drempels.Doelstelling

  • Knelpunten op terrein van samenloop inburgering en sociale zekerheid onder de aandacht brengen van ministerie SZW, VNG en UWV;

  • Bevorderen cliëntsturing bij inburgering;

  • Bevorderen van cliëntenparticipatie bij de Wet Inburgering;

  • Voorkomen van financiële drempels.


Tijdpad

 • 2009.5.7 Transparantie Re-integratiemarkt

De LCR is lid van bestuur en dagelijks bestuur stichting Blik op Werk.


Activiteit

 • Een bijdrage leveren aan het bevorderen van de transparantie van de reïntegratiemarkt vanuit cliëntenperspectief.Doelstelling

 • Het bevorderen van de transparantie van de reïntegratiemarkt vanuit cliëntenperspectief.


Tijdpad

 • 2009


5.8 Doorontwikkeling SUWI

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet SUWI wordt de Wet SUWI in 2008 gewijzigd. Vanuit cliëntenperspectief is de verbetering van de dienstverlening aan cliënten (vormgeven integrale dienstverlening) binnen de Locatie Werk en Inkomen een belangrijk aspect voor de LCR. Het spreekt voor zich dat de organisatie van cliëntenparticipatie bij de Locaties Werk en Inkomen eveneens een speerpunt van de LCR is (zie 7.3 project ketenbrede cliëntenparticipatie.).

UWV en CWI gaan in 2008 fuseren. De LCR zal ook deze ontwikkeling volgen. Primair is dit de taak van de cliëntenraad van UWV/CWI. Op verzoek van deze cliëntenraad kan de LCR ook activiteiten in deze ontplooien. In het bestuurlijk overleg met UWV/CWI is cliëntenparticipatie een aandachtspunt (zie 1.3 wettelijk taken van de LCR).
Activiteiten:


  • Volgen van de ontwikkeling op het terrein van SUWI (waaronder vormgeving cliëntenparticipatie bij gefuseerde organisatie UWV/CWI en ontwikkeling van het werkbedrijf);

  • Bijdrage leveren aan versterken positie cliënt (o.a. versterken regiefunctie bij re-integratie)

  • Bijdrage leveren aan ontwikkeling van cliëntenparticipatie bij LWI’s (zie project ketenbrede cliëntenparticipatie; 7.3 van dit werkplan).

Doelstelling: • Bijdrage leveren aan verbeteren integrale dienstverlening;

 • Versterken positie van de cliënt (individueel en collectief).


Tijdpad

  • 2009
  1. Re-integratie, participatiefonds

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode de participatie substantieel verhogen. De LCR zal de inzet en effecten van re-integratie nadrukkelijk volgen. Hierbij zullen wij in het bijzonder aandacht vragen voor keuze mogelijkheden cliënt bij inzet re-integratie-instrumenten en re-integratiebedrijven, mogelijkheden voor IRO en PRB. Een ander aandachtspunt is de afspraken over de re-integratie van niet uitkeringsgerechtigden. Tot slot is de ontwikkeling van een participatiefonds een belangrijk aandachtspunt.
Activiteiten:

 • Volgen re-integratie dienstverlening van ketenpartners;

 • Reflectie op resultaten re-integratie.

 • Volgen ontwikkelingen participatiefonds (actieve betrokkenheid bij het uitwerken van dit kabinetsplan).


Doelstelling:

 • Versterking positie cliënt bij re-integratie;

 • Bevorderen en bewerkstelligen van cliëntsturing bij re-integratie;

 • Bevorderen PRB en IRO.Tijdpad

  • 2009


5.10 WWB-onderwerpen

Ook in 2009 zal de LCR de ontwikkelingen rond de Wet werk en bijstand volgen. In 2008 is de WWB op een aantal punten gewijzigd t.b.v. langdurigheidstoeslag en bijstand aan gezinnen met kinderen. Daarnaast is er een nota verschenen over de werkleerplicht voor jongeren is er een experiment aangekondigd voor het lonend maken van werken in deeltijd (voor mensen in de bijstand met zorgtaken).

Natuurlijk is ook het gemeentelijk armoedebeleid in den brede een belangrijk aandachtspunt.
Activiteiten:


  • Volgen van ontwikkelingen op terrein van de WWB

Doelstelling:  • Werk moet lonen (ook in deeltijd en met leer werkplicht)

  • Knelpunten op het terrein van armoede bestrijding onder de aandacht van het ministerie van SZW brengen

Tijdpad


  • 2009
  1. Cliëntentoets

In 2008 is in overleg met het ministerie van SZW begonnen met de uitwerking van de cliëntentoets bij nieuwe wet en regelgeving. De LCR streeft er naar dat in 2009 de cliëntentoets wordt ingevoerd.
Activiteiten:

 • Invoeren cliëntentoets;


Doelstelling

 • Onder de aandacht brengen van cliëntperspectief bij de nieuwe wet en regelgeving.Tijdpad

  • 2009  1. overige actuele thema’s

De LCR kan niet volledig in de toekomst kijken. Als overlegorgaan van cliënten is de LCR het aan zijn stand verplicht aandacht te besteden aan actuele ontwikkelingen en discussies.
Activiteiten

 • Volgen van actuele ontwikkelingen vanuit cliëntenperspectief.

Doelstelling: • Cliëntenperspectief onder de aandacht brengen.


Tijdspad

 • 2009 1. Overige Taken
  1. IWI

Het IWI legt jaarlijks zijn concept werkplan voor aan de LCR. Daarnaast wordt de LCR door de IWI betrokken bij voor de cliënt relevante onderzoeken van de IWI.
Activiteiten

  • Het geven van een reactie bij het werkplan van de IWI;

  • Betrokkenheid bij voor cliënt relevante onderzoeken van de IWI.


Doelstelling:

  • Aandacht vragen voor vanuit cliëntenperspectief relevante thema’s voor onderzoek;

  • Het bij de IWI onder de aandacht brengen van knelpunten vanuit cliëntenperspectief bij de uitvoering van de sociale zekerheid.


Tijdpad

  • 2009.
  1. Bijdrage leveren aan congressen, bijeenkomsten, hoorzittingen/rondetafel gesprekken Tweede Kamer

De LCR zal op verzoek een bijdrage leveren aan congressen, bijeenkomsten, hoorzittingen/rondetafel gesprekken Tweede Kamer en tijdschriften (schrijven van artikelen).
Activiteit

 • Maatschappelijke beïnvloeding door middel van het verzorgen van een inleiding of het deelnemen aan een forum tijdens relevante congressen, bijeenkomsten, hoorzittingen en rondetafelgesprekken;

 • Het belichten van het cliëntenperspectief in de sociale zekerheid;

 • De visie van de LCR breed onder de aandacht brengen.


Doelstelling:

  • Het onder de aandacht brengen van het cliëntenperspectief in de sociale zekerheid.


Tijdpad

  • 2009.
 1. Eigen thema’s en speerpunten


7.1 Meetinstrument cliëntenparticipatie

Eén van de speerpunten van de LCR in 2009 is het verbeteren van de kwaliteit van cliëntenparticipatie.

De LCR heeft in 2008 een meetinstrument cliëntenparticipatie laten ontwikkelen.

In 2009 wil de LCR stimuleren dat dit instrument ook daadwerkelijk door cliëntenraden zal worden gebruikt. Het instrument kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van cliëntenparticipatie. Immers meten is weten, wat doen we goed en wat kan beter. Het instrument biedt de mogelijkheid voor het opzetten van een benchmark cliëntenparticipatie. De LCR streeft er naar in 2009 een start te maken met een benchmark cliëntenparticipatie bij gemeenten.


Activiteit

   • Stimuleren van meetinstrument

 • Workshop op congres LCR (zie congres LCR)

 • Ontwikkelen folder over meetinstrument

 • Beantwoorden vragen over instrument (mondeling en schriftelijk)

 • Organisatie van bijeenkomsten

 • Evaluatie van gebruik instrument

   • Verwerken van de metingen in een benchmark cliëntenparticipatie.


Doelstelling

  • Inzicht krijgen in de effecten en de kwaliteit van cliëntenparticipatie;

  • Bevorderen kwaliteit van cliëntenparticipatie.


Tijdpad

 • 2009.


7.2 Communicatie

Het tweede speerpunt van de LCR in 2009 is het verbeteren van de communicatie. De LCR wil zijn bekendheid in het veld verder vergroten en de communicatie met cliëntenraden verbeteren. Hiertoe zullen in 2009 een aantal activiteiten worden ontplooid.


Activiteiten

 • Persberichten (10 stuks)

 • Digitale nieuwsbrief (10 keer)

 • Website actueel houden (in beeld brengen activiteiten LCR) en verspreiden actuele informatie op terrein van sociale zekerheid.

 • Intranet (mogelijkheid tot actieve uitwisseling van informatie tussen LCR en cliëntenraden).


Doelstelling

 • Vergroten bekendheid LCR

 • Verbeteren communicatie van LCR met cliëntenradenTijdpad

 • 2009


7.3 Project stimuleren ketenbrede cliëntenparticipatie

De LCR heeft in de tweede helft van 2007 een discussienota ketenbrede cliëntenparticipatie opgesteld. Deze nota, waarin ondermeer een 12-tal vragen zijn gesteld, is in oktober 2007 voorgelegd aan betrokkenen in het veld, uitvoeringsorganisaties, VNG, Divosa, AKO, cliëntenraden van UWV, CWI, gemeenten en de cliëntencommissies rond de arbeidsadviseur.

De LCR heeft vele reacties ontvangen. De reacties zijn in 2008 verwerkt in een vervolgnotitie. Vervolgens heeft de LCR een landelijke en regionale bijeenkomsten over ketenbrede cliëntenparticipatie georganiseerd. In deze bijeenkomsten is de noodzaak, de vormgeving en inhoud van ketenbrede cliëntenparticipatie aan de orde gesteld.

Cliëntenraden onderschrijven het belang van ketenbrede cliëntenparticipatie. Verder hebben zij aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning en scholing om ketenbrede cliëntenparticipatie vorm- en inhoud te geven. In dit kader zal de LCR in 2009 een project stimuleren ketenbrede cliëntenparticipatie gaan uitvoeren. Hiertoe is een verzoek om financiële middelen bij AKO gedaan.Het projectplan met begroting treft u in bijlage 3 aan.
Activiteiten

 • Organiseren regionale bijeenkomsten

 • Ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van ketenbrede cliëntenraden


Doelstelling

 • Stimuleren van ketenbrede cliëntenparticipatieDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina